Sitemap

Programmarekening 2021 Blz. 1
Programma Blz. 2
Voorwoord programmarekening 2021 Blz. 3
Voorwoord begroting 2020-2023 Blz. 4
Financiële recapitulatie Blz. 5
Van 2e Bestuursrapportage 2021 naar Jaarrekening 2021 Blz. 6
Leeswijzer Blz. 7
Leeswijzer Blz. 8
Programma 1: Mens & Samenleving Blz. 9
Omschrijving Blz. 10
1.0 Prioritair thema: Lifestyle Blz. 11
Omschrijving Blz. 12
Wat willen we bereiken? Blz. 13
1.0.1 Bevorderen van positieve gezondheid gericht op bewegen, vitaliteit en participeren Blz. 14
Breed palet activiteiten Blz. 15
Burgerinitiatieven Blz. 16
Gevarieerde hulp en ondersteuning Blz. 17
Inzet buurtcoach Blz. 18
Meedoen inwoners Blz. 19
Participatiecoach Blz. 20
Project eenzaamheid Blz. 21
Sportakkoord Blz. 22
1.0.2 Stimuleren lokale voedsel economie Blz. 23
Faciliteren lokale voedselketens Blz. 24
Realiseren belevingscentrum Blz. 25
Stimuleren burgeractivatie Blz. 26
1.0.3 Stimuleren van bewuste productie en consumptie Blz. 27
Bijdrage leveren aan meervoudige waardecreatie van lokale ondernemers Blz. 28
Investeren in bewustwording Blz. 29
Wat heeft het gekost? Blz. 30
Toelichting afwijkingen Blz. 31
1.1 Kerntaak: Sociaal Domein Blz. 32
Omschrijving Blz. 33
Wat willen we bereiken? Blz. 34
1.1.1 Budgettair neutrale uitvoering Wmo, Participatiewet en Jeugdwet Blz. 35
Begeleiding WMO Blz. 36
Leerlingenvervoer Blz. 37
Mantelzorgcompliment Blz. 38
Omnibuzz Blz. 39
SZMH Blz. 40
1.1.2 Ondersteunen kwetsbare inwoners Blz. 41
Informele zorg Blz. 42
Maatwerkvoorzieningen Blz. 43
Participatiecoach Blz. 44
Realiseren levensloopbestendige woningen Blz. 45
1.1.3 Maatschappelijke vraagstukken Blz. 46
Actieplan Jeugd Blz. 47
Subsidie afspraken welzijnsinstellingen Blz. 48
1.1.4 Eigen kracht van onze inwoners Blz. 49
Resultaat gerichte afspraken professionele instellingen Blz. 50
Vernieuwen aanpak informele zorg Blz. 51
Wat heeft het gekost? Blz. 52
Toelichting afwijkingen Blz. 53
1.2 Kerntaak: Vitale inwoners en gemeenschappen Blz. 54
Omschrijving Blz. 55
Wat willen we bereiken? Blz. 56
1.2.1 Eigen verantwoordelijkheid Blz. 57
Inzetten op eigen verantwoordelijkheid Blz. 58
Participatiecoach Blz. 59
1.2.2 Gelijke kansen inwoners om mee te doen in de samenleving Blz. 60
Clientondersteuning Blz. 61
Inkomen en maatschappelijke participatie Blz. 62
Maatwerkvoorzieningen Blz. 63
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) Blz. 64
1.2.3 Gelijke kansen inwoners op ontwikkelen talent en gezond/veilig leven Blz. 65
Investeren in gelijke kansen voor iedereen Blz. 66
1.2.4 Kwaliteit accommodaties Blz. 67
Kwaliteit gemeentelijke accommodaties Blz. 68
Wat heeft het gekost? Blz. 69
Toelichting afwijkingen Blz. 70
1.3 Kerntaak: Culturele identiteit Blz. 71
Omschrijving Blz. 72
Wat willen we bereiken? Blz. 73
1.3.1 Behoud kernkwaliteiten fysieke leefomgeving Blz. 74
Behoud en bescherming monumenten, historische kernen en buitengebied Blz. 75
1.3.2. Versterken Cultureel erfgoed Blz. 76
Het cultureel erfgoed blijft zichtbaar en wordt meer beleefd Blz. 77
1.3.3 Rekening houden met gebouwd erfgoed Blz. 78
Erfgoed verankerd in ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 79
Wat heeft het gekost? Blz. 80
Toelichting afwijkingen Blz. 81
1.4 Mutaties reserves programma 1 Blz. 82
Wat heeft het gekost? Blz. 83
Toelichting afwijkingen Blz. 84
Beleidsindicatoren Blz. 85
Kaderstellende documenten Blz. 86
Verbonden partijen Blz. 87
Wat heeft het programma gekost? Blz. 88
Programma 2: Landschap & Natuur Blz. 89
Omschrijving Blz. 90
2.0 Prioritair thema: Landschap en landbouw Blz. 91
Omschrijving Blz. 92
Wat willen we bereiken? Blz. 93
2.0.1 Behoud van een agrarische sector voor de toekomst Blz. 94
Actieve transitieaanpak Landbouw Blz. 95
2.02 Versterken van het landschap door inzetten vergroeningsoffensief Blz. 96
Faciliteren IKL jaarprogramma Blz. 97
Faciliteren stichting ''Limburg Bloeit Op'' Blz. 98
Stimuleren bewustwording Blz. 99
Uitvoeren Bomenplan Blz. 100
Wat heeft het gekost? Blz. 101
Toelichting afwijkingen Blz. 102
2.1 Kerntaak: Buitengewoon Buitengebied Blz. 103
Omschrijving Blz. 104
Wat willen we bereiken? Blz. 105
2.1.1 Borgen van de kwaliteiten van het Zuid-Limburgse landschap Blz. 106
Borgen kwaliteiten Zuid-Limburgs Landschap Blz. 107
2.1.2 Een duurzaam renderend Landschap Blz. 108
Uitvoering geven aan Visie VTE ZL Blz. 109
Wat heeft het gekost? Blz. 110
Toelichting afwijkingen Blz. 111
2.2 Kerntaak: Openbare ruimte Blz. 112
Omschrijving Blz. 113
Wat willen we bereiken? Blz. 114
2.2.1 Kwalitatieve openbare ruimte Blz. 115
Bevorderen Burgerparticipatie: we bieden ruimte voor participatie van inwoners voor het groenbeheer Blz. 116
De basis op orde: we continueren het groenonderhoud op kwaliteitsniveau B Blz. 117
Openbare ruimte als visitekaartje behouden Blz. 118
Versterken groenstructuren: aanplant bomen en bossages Blz. 119
Wat heeft het gekost? Blz. 120
Toelichting afwijkingen Blz. 121
2.3 Kerntaak: Economie, recreatie en toerisme Blz. 122
Omschrijving Blz. 123
Wat willen we bereiken? Blz. 124
2.3.1 Gezond lokaal ondernemersklimaat Blz. 125
Faciliteren en bevorderen van kennisuitwisseling Blz. 126
2.3.2 Balans tussen toeristische bedrijvigheid en belang inwoners Blz. 127
Een gezonde balans tussen toerisme en leefbaarheid nastreven Blz. 128
2.3.3 Balans tussen sportevenementen en belang inwoners Blz. 129
Terughoudend faciliteren van grootschalige sportevenementen Blz. 130
2.3.4 Eijsden-Margraten op de kaart zetten Blz. 131
Optimaliseren en promoten fiets- en wandelvoorzieningen Blz. 132
Wat heeft het gekost? Blz. 133
Toelichting afwijkingen Blz. 134
2.4 Mutaties reserves programma 2 Blz. 135
Wat heeft het gekost? Blz. 136
Toelichting afwijkingen Blz. 137
Beleidsindicatoren Blz. 138
Kaderstellende documenten Blz. 139
Verbonden partijen Blz. 140
Wat heeft het programma gekost? Blz. 141
Programma 3: Klimaat & Energie Blz. 142
Omschrijving Blz. 143
3.0 Prioritair thema: Duurzaamheid Blz. 144
Omschrijving Blz. 145
Wat willen we bereiken? Blz. 146
3.01 Meerjaren uitvoeringsprogramma klimaat- en energieopgaven Blz. 147
Communiceren, informeren en participeren Blz. 148
Continueren project ''Zorgeloos Zonnepanelen'' Blz. 149
Evalueren en bepalen vervolgtraject Project ''Dubbel Duurzaam'' Blz. 150
Invulling geven aan Regionale Energie Strategie (RES) Blz. 151
Opstellen Transitievisie Warmte Blz. 152
Realiseren laadpaleninfrastructuur Blz. 153
Uitrollen project ''Plus je Huis'' Blz. 154
Uitvoering geven aan Klimaatstresstest Blz. 155
Verduurzamen gemeentelijk Vastgoed Blz. 156
Wat heeft het gekost? Blz. 157
Toelichting afwijkingen Blz. 158
3.1 Kerntaak: afval, water en milieu Blz. 159
Omschrijving Blz. 160
Wat willen we bereiken? Blz. 161
3.1.1 Stimuleren afvalpreventie Blz. 162
Opstellen en uitvoering geven aan een nieuw afvalbeheerplan 2021 - 2025 Blz. 163
3.1.2 Beperken milieu-, lucht- en geluidsvervuiling Blz. 164
Aanpak geluidsoverlast Blz. 165
Aanpak overlast bedrijven Blz. 166
Aanpak stookoverlast Blz. 167
3.1.3 Zorgdragen voor toekomstbestendige watersystemen Blz. 168
Duurzaam omgaan met water Blz. 169
Wat heeft het gekost? Blz. 170
Toelichting afwijkingen Blz. 171
3.2 Mutaties reserves programma 3 Blz. 172
Wat heeft het gekost? Blz. 173
Toelichting afwijkingen Blz. 174
Beleidsindicatoren Blz. 175
Kaderstellende documenten Blz. 176
Verbonden partijen Blz. 177
Wat heeft het programma gekost? Blz. 178
Programma 4: Wonen & Mobiliteit Blz. 179
Omschrijving Blz. 180
4.0 Prioritair thema: Wonen Blz. 181
Omschrijving Blz. 182
Wat willen we bereiken? Blz. 183
4.01 Realiseren woningbouwplannen Blz. 184
Realiseren gebiedsontwikkelingen en uitbreidingsplannen Blz. 185
4.02 Transformeren woningmarkt Blz. 186
Stimuleren en faciliteren transformatie-opgave bestaande woningmarkt Blz. 187
4.03 Herinvullen van leegstand en leegkomende gebouwen Blz. 188
Stimuleren en faciliteren herinvullen van leegstaande gebouwen. Blz. 189
4.04 Afspraken met partners in de woningmarkt Blz. 190
Afspraken maken met Provincie Limburg Blz. 191
Monitoren Woningvoorraad Blz. 192
Prestatieafspraken maken met plaatselijk werkende woningcorporaties Blz. 193
4.05 Stimuleringsmaatregelen voor starters Blz. 194
Inzetten stimuleringsmaatregelen voor starters Blz. 195
Wat heeft het gekost? Blz. 196
Toelichting afwijkingen Blz. 197
4.1 Kerntaak: Mobiliteit & verkeer Blz. 198
Omschrijving Blz. 199
Wat willen we bereiken? Blz. 200
4.1.1 Veilige en goed onderhouden schoolroutes/omgevingen. Blz. 201
Realiseren van veilige en goed onderhouden schoolroutes/omgevingen Blz. 202
4.1.2 Optimale verbindingen tussen kernen Blz. 203
Verkennen mogelijkheden tot optimaliseren Openbaar Vervoer Blz. 204
4.1.3 Verminderen verkeers- en parkeeroverlast, vergroten verkeersveiligheid. Blz. 205
Monitoren en aanpakken snelheids- en parkeeroverlast Blz. 206
4.1.4 Verbeteren infrastructuur fietsers en wandelaars. Blz. 207
Investeren in kwaliteitsverbetering fiets- en wandelroutes Blz. 208
Wat heeft het gekost? Blz. 209
Toelichting afwijkingen Blz. 210
4.2 Kerntaak: Vastgoed Blz. 211
Wat willen we bereiken? Blz. 212
4.2.1 Afstoten en verduurzamen gemeentelijk vastgoed Blz. 213
Sturen op toekomstbestendig gemeentelijk vastgoed Blz. 214
Financiële afwijking Blz. 215
Wat heeft het gekost? Blz. 216
Toelichting afwijkingen Blz. 217
4.3 Kerntaak: Omgevingsvisie Blz. 218
Wat willen we bereiken? Blz. 219
4.3.1 Zorg dragen voor een vloeiende implementatie omgevingswet Blz. 220
Implementeren digitaliseringstraject Blz. 221
Opstellen omgevingsverordening Blz. 222
Opstellen Omgevingsvisie Blz. 223
Verzorgen van opleiding en kennisontwikkeling Blz. 224
Wat heeft het gekost? Blz. 225
Toelichting afwijkingen Blz. 226
4.4 Mutaties reserves programma 4 Blz. 227
Wat heeft het gekost? Blz. 228
Toelichting afwijkingen Blz. 229
Beleidsindicatoren Blz. 230
Verbonden partijen Blz. 231
Kaderstellende documenten Blz. 232
Wat heeft het programma gekost? Blz. 233
Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering Blz. 234
Omschrijving Blz. 235
5.1 Kerntaak: Openbare orde en veiligheid Blz. 236
Omschrijving Blz. 237
Wat willen we bereiken? Blz. 238
5.1.1 Goede organisatie fysieke veiligheid Blz. 239
Veiligheidsregio Blz. 240
5.1.2 Integriteit en ondermijning Blz. 241
Aanpak ondermijning Blz. 242
5.1.3 Veilige woon-, verblijf- en werkomgeving Blz. 243
Investeren in een veilige woon-, verblijf- en werkomgeving Blz. 244
5.1.4 Veiligheid van evenementen en bedrijvigheid Blz. 245
Investeren in Keurmerk Veilig Ondernemen Blz. 246
Wat heeft het gekost? Blz. 247
Toelichting afwijkingen Blz. 248
5.2 Kerntaak: Identiteit & Samenwerking Blz. 249
Omschrijving Blz. 250
Wat willen we bereiken? Blz. 251
5.2.1 Versterken identiteit Eijsden-Margraten: ‘’Dichtbij het Leven’’ en Cittaslow Blz. 252
Versterken DNA Eijsden-Margraten Blz. 253
5.2.2 Versterken samenwerken Blz. 254
De samenwerkingsagenda Blz. 255
5.2.3 Verbonden partijen Blz. 256
Vergroten regie op verbonden partijen Blz. 257
Wat heeft het gekost? Blz. 258
Toelichting afwijkingen Blz. 259
5.3 Kerntaak: Bestuur & Dienstverlening Blz. 260
Omschrijving Blz. 261
Wat willen we bereiken? Blz. 262
5.3.1 Bestuurlijk ambtelijk samenspel Blz. 263
Uitvoering geven aan de gezamenlijke agenda (ambtelijk-bestuurlijk) Blz. 264
5.3.2 Kwaliteit van het debat Blz. 265
Doorontwikkelen vergadermodel Blz. 266
5.3.3. Participatie als leidend principe Blz. 267
Uitvoering geven aan visie op burgerparticipatie Blz. 268
5.3.4 Eigentijdse dienstverlening Blz. 269
Implementeren dienstverlening "Dichtbij de mens" Blz. 270
5.3.5 Versterken rol raad Blz. 271
Uitvoeren raadsontwikkelprogramma Blz. 272
5.3.6 Integraal werken en besturen Blz. 273
Uitvoering geven aan integraal werken en besturen Blz. 274
Wat heeft het gekost? Blz. 275
Toelichting afwijkingen Blz. 276
5.4 Kerntaak: Financiën & middelen Blz. 277
Omschrijving Blz. 278
Wat willen we bereiken? Blz. 279
5.4.1 De OZB stijgt niet meer dan de inflatie. Blz. 280
Ozb stijging blijft gelijk aan inflatiepercentage Blz. 281
5.4.2 Kostendekkendheid Blz. 282
Optimaliseren kostendekkendheid dienstverlening Blz. 283
5.4.3 Meerjarig sluitende begroting Blz. 284
Een meerjarige begroting structureel en reëel in evenwicht Blz. 285
5.4.4 Ondersteuning kaderstelling raad. Blz. 286
Vroegtijdig betrekken raad bij kaderstellende onderwerpen Blz. 287
5.4.5 Profijtbeginsel Blz. 288
Evaluatie modellen toepassen profijtbeginsel bij rioolheffing Blz. 289
5.4.6 Uitvoering geven aan financiële beleid. Blz. 290
voorgenomen financieel beleid: verantwoording afleggen Blz. 291
5.4.7 Verbetering sturingsinformatie Blz. 292
Stuurinformatie: verbetering P&C producten Blz. 293
Wat heeft het gekost? Blz. 294
Toelichting afwijkingen Blz. 295
5.5 Kerntaak: Personeel Blz. 296
Omschrijving Blz. 297
Omschrijving Blz. 298
Omschrijving Blz. 299
Wat willen we bereiken? Blz. 300
5.5.1. Gericht mogelijke inzet personeel Blz. 301
Sturen op ontwikkeling en afbouw kosten Blz. 302
Wat heeft het gekost? Blz. 303
Toelichting afwijkingen Blz. 304
5.6 Mutaties reserves programma 5 Blz. 305
Wat heeft het gekost? Blz. 306
Toelichting afwijkingen Blz. 307
Beleidsindicatoren Blz. 308
Kaderstellende documenten Blz. 309
Verbonden partijen Blz. 310
Wat heeft het programma gekost? Blz. 311
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 312
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 313
Toelichting Blz. 314
Onvoorziene uitgaven Blz. 315
Onvoorziene uitgaven 2021 Blz. 316
Incidentele baten en lasten Blz. 317
Structurele en incidentele baten en lasten Blz. 318
Toelichting incidentele baten en lasten Blz. 319
Paragrafen Blz. 320
Paragraaf 1: Lokale heffingen Blz. 321
Paragraaf 1: Lokale heffingen Blz. 322
Beleid ten aanzien van lokale heffingen Blz. 323
Onroerende Zaakbelastingen Blz. 324
Tarieven onroerende zaakbelastingen Blz. 325
Afvalstoffenheffing Blz. 326
Tarieven afvalstoffenheffing Blz. 327
Kostendekkendheid afval Blz. 328
Rioolheffing Blz. 329
Tarieven rioolheffing Blz. 330
Kostendekkendheid rioolheffing Blz. 331
Hondenbelasting Blz. 332
Tarieven hondenbelasting Blz. 333
Toeristenbelasting Blz. 334
Tarieven toeristenbelasting Blz. 335
Lokale lastendruk Blz. 336
Overzicht lokale lastendruk Blz. 337
kostendekkendheid leges Blz. 338
Kwijtschelding Blz. 339
Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 340
Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 341
Risico's Blz. 342
Toelichting volgnummers tabel Blz. 343
Kengetallen Blz. 344
Tabel kengetallen Blz. 345
Toelichting kengetallen Blz. 346
Positie kengetallen Blz. 347
Paragraaf 3: Kapitaalgoederen Blz. 348
Paragraaf 3: Kapitaalgoederen Blz. 349
Toelichting Blz. 350
Tabel onderhoudstoestand Blz. 351
Toelichting Blz. 352
Tekst MIP Blz. 353
Legenda MIP Blz. 354
Realisatie MIP Blz. 355
Paragraaf 4: Financiering Blz. 356
Paragraaf 4: Financiering Blz. 357
Renterisiconorm Blz. 358
Liquiditeiten Blz. 359
Kasgeldlimiet Blz. 360
Kaderstellende documenten Blz. 361
Paragraaf 5: Bedrijfsvoering Blz. 362
Paragraaf 5: Bedrijfsvoering Blz. 363
Omschrijving Blz. 364
Paragraaf 6: Verbonden partijen Blz. 365
Paragraaf 6: Verbonden partijen Blz. 366
Tabellen programma 1 Blz. 367
Tabellen programma 3 Blz. 368
Tabellen programma 5 Blz. 369
risico's Blz. 370
Paragraaf 7: Grondbeleid Blz. 371
Paragraaf 7: Grondbeleid Blz. 372
Financiële tabel Blz. 373
Financiële tabel 2 Blz. 374
Toelichting Blz. 375
Rechtmatigheid Blz. 376
Rechtmatigheid Blz. 377
Financiële jaarrekening Blz. 378
Overzicht van baten en lasten Blz. 379
Overzicht van baten en lasten Blz. 380
Balans Blz. 381
Balans activa Blz. 382
Balans passiva Blz. 383
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 384
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 385
Toelichting op de balans Blz. 386
Tekst vaste activa Blz. 387
Verloop vaste activa Blz. 388
Tekst algemeen Blz. 389
Toelichting Blz. 390
Verloop immateriële vaste activa Blz. 391
Toelichting Blz. 392
Kapitaal verstrekkingen Blz. 393
Toelichting Blz. 394
Leningen aan deelnemingen Blz. 395
Overige langlopende leningen Blz. 396
Leningen aan deelnemingen Blz. 397
Verloop leningen aan deelnemingen Blz. 398
Overige langlopende leningen Blz. 399
Verloop ov ll leningen Blz. 400
overzicht benaderde actuele waarde Blz. 401
verloop voorraden Blz. 402
tekst oh voorraden Blz. 403
tabel spec voorr oh werk Blz. 404
tabel exploit Blz. 405
Tekst na exploitatie Blz. 406
Tabel te vorderen Blz. 407
tekst voor liq mid Blz. 408
staatje liq middelen Blz. 409
tekst overlopende activa Blz. 410
Tabel EU Blz. 411
nadere toelichting EU Blz. 412
Staatje Zon MW Blz. 413
Vaste passiva Blz. 414
Verloop reserves en voorzieningen Blz. 415
tekst gedet verloopoverzi Blz. 416
Overzicht reserves Blz. 417
Overzicht Voorzieningen Blz. 418
Opmerking reserves Blz. 419
Overzicht bruteringsreserves Blz. 420
Toelichting reserves Blz. 421
Toelichting voorzieningen Blz. 422
tekst vaste schuld Blz. 423
Overzicht vaste schulden Blz. 424
Overzicht verloop leningen Blz. 425
tekst verloop lening Blz. 426
Langlopende leningen Blz. 427
staatje ll lening Blz. 428
tekst rentelast Blz. 429
Vlottende passiva Blz. 430
Vlottende passiva Blz. 431
Tekst tussen vlott en overl Blz. 432
Overlopende passiva Blz. 433
Overlopende passiva Blz. 434
Verloop EU en NL Blz. 435
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Blz. 436
Toelichting Blz. 437
Overzicht lease Blz. 438
WNT (Wet Normering Topinkomens) Blz. 439
Overige rapportageverplichtingen WNT Blz. 440
Staat van herkomst en besteding van middelen (kastroomoverzicht) Blz. 441
Staat van herkomst en besteding van middelen Blz. 442
Single information Single Audit (SiSa) Blz. 443
Single information Single Audit (SiSa) Blz. 444
Bijlagen Blz. 445
A. Overzicht restantkredieten ultimo 2021 Blz. 446
overzicht Blz. 447
B. Rekening 2021 conform taakvelden BBV Blz. 448
Recapitulatie jaarrekening 2021 conform taakvelden Blz. 449
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap