Programma 1: Mens & Samenleving

 

Wij leven in een tijd van fundamentele veranderingen in de samenleving. De verzorgingsstaat met verzekerde rechten op overheidsvoorzieningen verandert naar een samenleving met meer zelfredzame mensen die eigen verantwoordelijkheid mogen en moeten nemen voor zichzelf en hun (sociale) omgeving. Hoewel deze veranderende samenleving de nodige onzekerheid met zich meebrengt – ook voor onze inwoners – biedt het ook kansen. Onze gemeente heeft een sterke culturele identiteit, een rijk verenigingsleven en goede (algemene)voorzieningen. Door actieve en zelfredzame inwoners kan de aanwezige kracht maximaal worden benut. Een goede kwaliteit van leven voor al onze inwoners in een inclusieve samenleving* is ons streven, hetgeen naadloos aansluit bij het Cittaslow- gedachtegoed en Dicht bij het Leven- filosofie. 

*Een inclusieve samenleving is een samenleving waar iedereen tot zijn recht kan komen. Het maakt niet uit welke culturele achtergrond, gender, leeftijd, talenten of beperkingen iemand heeft. Iedereen neemt op een gelijkwaardige manier deel aan de maatschappij.

 

1.0 Prioritair thema: Lifestyle

Omschrijving

Een goede kwaliteit van leven voor al onze inwoners in een inclusieve samenleving is ons streven waar iedereen mag en kan meedoen en waarin sprake is van een inclusieve economie. Dit sluit naadloos aan bij het Cittaslow-gedachtegoed dat we voor ogen hebben. Een gedachtegoed waarin we binnen de maatschappelijke ontwikkelingen en de behoeften van onze inwoners en gemeenschappen verder bouwen aan een veerkrachtige en vitale samenleving.

Vanuit deze optiek wordt vanaf 2020 nadrukkelijk accent gelegd op het thema positieve gezondheid gericht op het versterken van de individuele en collectieve kracht waarin de individuele gezondheid, welzijn en participatie centraal staat. Daarnaast komt binnen dit thema het accent te liggen op gezonde voeding geënt op het stimuleren van bewust consumeren en produceren.
Rondom het programma Lifestyle staan we voor de volgende uitdagingen:

 • Jongeren aan het bewegen krijgen/houden en gezonde voeding stimuleren
 • Ouders bewust maken van gezonde levensstijl
 • Vitaliteit en gezondheid ouderen stimuleren
 • Zelfredzaamheid versterken en actieve deelname aan c.q. participeren in de culture, sociale, natuurlijke omgeving stimuleren
 • Faciliteiten bieden t.b.v. bewegen en ontmoeten in en rondom de kernen
 • Stimuleren van een inclusieve economie/gemeenschap, waarin ieder waarde kan toevoegen
 • Producenten, leveranciers en maatschappelijk middenveld een actieve bijdrage laten leveren aan een gezonde leefstijl en voeding met aandacht voor gezonde scholen, gezonde winkels, gezonde kantines en gezonde restaurants waarbij lokaal voedsel de basis vormt
 • Toerisme en immaterieel erfgoed laten aansluiten bij de ambities van de prioritaire thema’s en de ambitie dat de gemeenschap Eijsden-Margraten in 2024 Cittaslow ademt.

Ontwikkellijnen
Om een antwoord te geven op de geschetste opgaven komt de focus te liggen op de volgende ontwikkellijnen:

 1. We streven naar een hogere positieve gezondheid (‘’hoofd‘’) met als doel dat iedere burger weet waar hij/zij zorg/hulp kan vinden en deze ook kan krijgen.
 2. We bevorderen het bewegen (‘’lichaam’’) met als doel dat eenieder op eigen wijze in beweging komt voor de gezondheid van zichzelf en eventueel voor anderen en de omgeving.
 3. We faciliteren het invulling geven aan een zinvolle tijdsbesteding (‘’handen‘’) met als doel dat eenieder op eigen wijze bijdraagt aan de gemeenschap Eijsden-Margraten, via werk, vrijwilligerswerk, verenigingsleven, of anderszins.
 4. We stimuleren het bewuster produceren en consumeren van producten (‘’hart’’), zodat ondernemers en producenten als ook consumenten zich meer dan nu, bewust zijn van de maatschappelijke impact van zijn of haar koop (consumptie)gedrag.

Wat willen we bereiken?

1.0.1 Bevorderen van positieve gezondheid gericht op bewegen, vitaliteit en participeren

Wat gaan we ervoor doen in 2021?

1.0.2 Stimuleren lokale voedsel economie

Wat gaan we ervoor doen in 2021?

1.0.3 Stimuleren van bewuste productie en consumptie

Wat gaan we ervoor doen in 2021?

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2021 na wijz. Werkelijk 2021 Afwijking jaarrekening 2021 Procentuele afwijking 2021
6310001 Lokale economie en bewuste productie -40.000,00 -36.417,19 3.582,81 8,96
6560021 Wielerbijdragen -10.000,00 -7.920,00 2.080,00 20,80
6560031 Divers toerisme, economie algemeen -53.500,00 -42.661,51 10.838,49 20,26

Toelichting afwijkingen

Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10%

Diverse Toerisme, economie algemeen
Het voordeel is ontstaan doordat er geen kosten zijn gemaakt voor het sectorplatform vrijetijdseconomie Zuid-Limburg (VTE). 
In 2021 zijn de voorbereidingen hiervoor opgestart maar deze hebben langer geduurd dan verwacht: het op één lijn komen binnen de 16 Zuid Limburgse gemeenten over de positie, rol en taak van het toekomstig sectorplatform én het voorbereiden van het advies daarover door de ambtelijke themagroep VTE ZL, heeft meer tijd gevergd dan verwacht. De verwachting is dat het sectorplatform in 2022 wordt opgericht.

1.1 Kerntaak: Sociaal Domein

Het Sociaal Domein gaat over mensen en hun directe omgeving, niet om producten en diensten en niet over het toepassen van protocollen en uitvoering van de regels van “het systeem”. De inwoners staan centraal. Zij hebben een belangrijk aandeel in het oplossen van problemen en de regie daarover. Daar waar nodig vindt ondersteuning plaats. Het ondergeschikt maken van het systeem aan het belang van de inwoner en de directe omgeving is de basis van een toekomstbestendig en dus ook een financieel gezond Sociaal Domein.

Er zullen altijd mensen zijn die tijdelijk of permanent niet zelfredzaam zijn en geen regie over hun leven kunnen voeren. Deze mensen moeten wij blijven ondersteunen en een vangnet blijven bieden. In dat geval zorgen wij voor kwalitatief goede hulp en ondersteuning.

1.1.1 Budgettair neutrale uitvoering Wmo, Participatiewet en Jeugdwet

1.1.2 Ondersteunen kwetsbare inwoners

1.1.3 Maatschappelijke vraagstukken

1.1.4 Eigen kracht van onze inwoners

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2021 na wijz. Werkelijk 2021 Afwijking jaarrekening 2021 Procentuele afwijking 2021
6610000 WWB -83.484,00 14.717,87 98.201,87 117,63
6610010 SZMH -950.000,00 -960.256,59 -10.256,59 -1,08
6610100 Bijstandbesluit zelfstandigen 42.647,00 32.580,88 -10.066,12 23,60
6611000 Sociale werkvoorziening -2.202.155,00 -2.317.770,33 -115.615,33 -5,25
6614000 Minima regelingen -489.502,00 -405.077,50 84.424,50 17,25
6614001 Bijzondere bijstand -46.292,00 -109.136,48 -62.844,48 -135,76
6623000 Re-integratie -271.255,00 -258.467,53 12.787,47 4,71
6623010 Verzelfstandiging Sociale Dienst -1.175.000,00 -1.155.199,72 19.800,28 1,69
6624000 IOAW uitkeringen -207.000,00 -200.040,29 6.959,71 3,36
6661000 WMO Hulpmiddelen -410.200,00 -674.996,06 -264.796,06 -64,55
6662002 WMO algemene voorzieningen -322.895,00 -523.170,02 -200.275,02 -62,02
6662004 WMO Beleid 0,00 0,00 0,00 0,00
6662010 WMO maatwerk 18+ -3.409.235,00 -3.111.005,44 298.229,56 8,75
6667000 Eigen bijdrage PGB 128.000,00 177.044,67 49.044,67 -38,32
6670000 Welzijnswerk -634.899,00 -718.536,55 -83.637,55 -13,17
6670010 3d`s algemeen -252.857,00 -331.912,12 -79.055,12 -31,26
6670011 3d`s algemeen (opbrengsten) 85.000,00 85.800,00 800,00 -0,94
6670600 Collectieve vervoersvoorziening -431.577,00 -450.245,10 -18.668,10 -4,33
6671001 Sociaal team -17.318,00 -12.820,05 4.497,95 25,97
6682000 Jeugdzorg -1.635.150,00 -1.761.326,50 -126.176,50 -7,72
6682001 Jeugdzorg uitvoering -5.826.763,00 -6.379.100,07 -552.337,07 -9,48
6682002 Lokaal jeugdbeleid, waaronder Jeugd aan zet 0,00 514,00 514,00 -8
6923000 Uitkering deelfonds WSW 5.407.555,00 5.525.571,00 118.016,00 -2,18

Toelichting afwijkingen

Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10%

Participatiewet (WWB)
De bijstandsuitkeringen in 2021 zijn lager uitgevallen doordat er een daling van het aantal uitkeringen in het 2de half jaar was. Dit terwijl geprognosticeerd was o.b.v. uitgaven van het eerste half jaar 2021. 

Bijstandbesluit zelfstandigen
Door corona zijn er minder inkomsten binnen de BBZ dan begroot. 

Sociale werkvoorziening
De verklaring van de overschrijding zit in de extra betalingen aan MTB conform contract. Deze zijn gedekt door de bijstelling in de integratie uitkering van het sociaal domein. In de decembercirculaire 2021 zijn extra middelen toegevoegd aan de integratie uitkering Sociaal domein voor het onderdeel WSW. De overschrijding dekt te de extra kosten zoals verantwoord zijn op de kostenplaats Sociale Werkvoorziening. 

Minimaregelingen en Bijzondere bijstand
De toekenningen vanuit de minima regelingen zijn lager dan begroot doordat de begroting o.b.v. 2020 uitgaven was. In de begroting was ook rekening gehouden met bijzondere bijstand (kostenplaats 66140001)

De toekenningen vanuit de bijzondere bijstand zijn hoger dan begroot doordat de begroting o.b.v. 2020 uitgaven was. In de begroting was ook rekening gehouden met minima regelingen (kostenplaats 66140000)

WMO hulpmiddelen
De stijging is deels een effect vanwege de nieuwe aanbesteding inkoop van hulpmiddelen. De uitkomst van deze aanbesteding brengt een kostenstijging van circa 20% met zich mee op de nieuwe toekenningen en hangt voornamelijk ook samen met de richtlijnen t.a.v. reële kostprijzen. Belangrijke conclusie hierbij is dat we de afgelopen jaren een fors inkoopvoordeel hebben gehad dat naar de toekomst toe niet houdbaar is. Dit zal leiden tot een gestage, trapsgewijze groei in kosten. 
Daarnaast zijn er in 2021 ook een aantal niet voorziene kostbare woningaanpassingen geweest.

WMO algemene voorzieningen
De overschrijding betreft met name de algemeen toegankelijke dagbesteding uitgevoerd door Envida. Deze is hoger dan in 2020 als gevolg van nieuwe uitvoeringsafspraken. Hierdoor zijn de kosten individuele begeleiding deels gedaald.

WMO maatwerk 18+
De onderschrijding wordt met name veroorzaakt door een daling in de individuele begeleiding als gevolg van de coronacrisis. De cliënten die binnen deze voorziening vallen behoren tot de risicogroep waardoor hier minder beroep op is gedaan en de kosten lager zijn dan eerder begroot. Daarnaast heeft er ook een daling in individuele begeleiding plaatsgevonden als gevolg van de algemeen toegankelijke dagbesteding die wordt uit gevoerd door Envida. Hierdoor hoeft voor deze cliënten niet direct een maatwerkvoorziening te worden ingezet maar kunnen zij binnen deze algemene voorziening worden geholpen.

Eigen bijdrage PGB
CAK Afdrachten zijn dit jaar hoger dan begroot.

Welzijnswerk
Betreft de subsidie aan Trajekt, deze is zowel voor Jeugd als WMO als PW. Initieel is deze te laag begroot in 2021. In 2022 vindt uitsplitsing plaats naar de verschillende onderdelen en een reële budgettering.

3d's algemeen
Deze Kostenplaats is een verzamelpost verworden, waarop niet alleen uitvoeringskosten sociaal team worden geboekt maar ook beleidskosten.  Gesteld kan ook worden dat bij de raming van het budget niet ingespeeld is op de werkelijk kosten. Voor 2022 wordt hier rekening mee gehouden.

Jeugdzorg
Overschrijding zit met name in Jeugdzorg plus. Verrekening is op basis aantallen T-2 echter ten opzichte van het werkelijk verbruik in 2021. Aangezien het aantal etmalen in gehele regio is gestegen stijgen derhalve ook de kosten voor Eijsden-Margraten.

Jeugdzorg uitvoering
Het oplopende tekort heeft enerzijds te maken met onvoorziene hogere kosten in Maatwerk (€ 50.000 begroot, geschatte uitgaven per heden € 220.000) en de kosten Landelijk transitie Arrangement ( € 220.000 begroot, geschatte kosten per heden € 275.000) die voor de gemeente nauwelijks beïnvloedbaar zijn. Daarnaast heeft er een stijging plaatsgevonden in de kosten voor de open einde regelingen. We verwachten in 2022 dat hier een kentering in zal plaatsvinden als gevolg van het nieuwe woonplaatsbeginsel.

Maatwerkkosten zijn kosten voor cliënten die binnen de geldende afspraken en/of  het aanbod binnen de regio niet geholpen kunnen worden. Dit kan zijn vanwege de aard van de problematiek (benodigde zorg wordt niet geleverd binnen de regio) of de locatie zoals bijvoorbeeld bij loverboy problematiek. Wanneer dit het geval is worden er aparte afspraken met de betreffende aanbieders gemaakt. Dit betreffen vaak langdurige en kostbare trajecten. In het 2e half jaar van 2021 hebben zich een aantal onvoorziene gevallen op dit vlak voorgedaan waardoor de kosten sterk stijgen.

Daarnaast zit de grootste overschrijding in de  open eind regelingen.  Er is een daling in het aantal arrangementen te zien, echter met name bij de productgroep behandeling blijkt uit de achterliggende cijfers dat de kosten per arrangement hier wel sterk stijgen t.o.v. de overige productgroepen. Daarnaast is tevens te zien dat de kosten wel stijgen wat duidt op een verschuiving naar de duurdere producten. Een ander deel van deze stijging zit met name in de relatief kostbare verblijfsproducten en de daarmee samenhangende duurdere behandelings- arrangementen. Als gevolg van het nieuwe woonplaatsbeginsel wordt verwacht dat dit sterk zal wijzigen per 01-01-2022. Wij verwachten een sterk positief effect op de nu nog stijgende verblijfskosten.

Uitkering deelfonds WSW
Middels de decembercirculaire 2021 zijn nog extra middelen ontvangen voor participatie en voogdij 18+. Aangezien deze middelen pas in december 2021 ter beschikking zijn gesteld zijn deze niet meer in de begroting verwerkt kunnen worden.

1.2 Kerntaak: Vitale inwoners en gemeenschappen

Een sterke gemeenschap met vitale inwoners onderscheidt zich door de aanwezigheid van een grote individuele en collectieve kracht. Mede daardoor ontstaat er een breed pallet aan algemene voorzieningen en activiteiten. Deze ontstaan vaker door burgerinitiatieven waarbij enthousiaste vrijwilligers een trekkersrol nemen. Mensen vallen niet buiten hun gemeenschap door ziekte, beperking, gebrek aan middelen of bijvoorbeeld een andere achtergrond. Recht op gezond en veilig leven is een van de fundamentele rechten van elk mens. Bescherming, bewaking en bevordering van en gezond en veilig leven voor al onze inwoners behoort tot onze basistaken. Speciale aandacht daarbij verdienen onze inwoners in een kwetsbare positie. Een gezond en veilig leven is ook een belangrijke factor voor de verhoging van de zelfredzaamheid en bevordert de actieve participatie aan de maatschappij.
Duurzame en toekomstbestendige sport- beweeg- cultureel-maatschappelijke-en onderwijsactiviteiten en accommodaties vormen het fundament voor goede kwaliteit van leven in onze gemeente.

1.2.1 Eigen verantwoordelijkheid

1.2.2 Gelijke kansen inwoners om mee te doen in de samenleving

1.2.3 Gelijke kansen inwoners op ontwikkelen talent en gezond/veilig leven

1.2.4 Kwaliteit accommodaties

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2021 na wijz. Werkelijk 2021 Afwijking jaarrekening 2021 Procentuele afwijking 2021
6420001 GOAB (Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid) 0,00 0,00 0,00 -8
6480000 Leerlingenvervoer -278.000,00 -260.727,92 17.272,08 6,21
6480010 Leerplicht -86.000,00 -97.404,00 -11.404,00 -13,26
6480020 Preventieve logopedie -37.522,00 -36.684,70 837,30 2,23
6510000 Bibliotheek -325.122,00 -325.121,80 0,20 0,00
6511000 Muziek(onderwijs) -245.640,00 -235.500,00 10.140,00 4,13
6511001 Emancipatie -10.772,00 -9.635,00 1.137,00 10,56
6530000 Bevordering sportdeelname 46.247,00 35.486,79 -10.760,21 23,27
6530001 Bevordering sportdeelname (subsidies) -88.500,00 -86.950,00 1.550,00 1,75
6531000 Groene sportvelden -520.230,00 -555.312,24 -35.082,24 -6,74
6580000 Speelvoorzieningen -37.551,00 -38.604,74 -1.053,74 -2,81
6580010 Mediazaken -14.800,00 -17.758,00 -2.958,00 -19,99
6621000 Vluchtelingenwerk -5.000,00 -3.000,00 2.000,00 40,00
6621010 ROA -121.903,00 -121.903,32 -0,32 0,00
6621020 Inburgering -67.464,00 -180.060,75 -112.596,75 -166,90
6621021 Huisvesting tbv inburgering 61.928,00 42.341,89 -19.586,11 31,63
6650000 Kinderopvang -225.914,00 -245.498,13 -19.584,13 -8,67
6670100 Overig maatschappelijk werk -29.458,00 -29.619,00 -161,00 -0,55
6670200 Gemeenschapshuizen 0,00 0,00 0,00 0,00
6670201 Nota gemeenschapshuizen -82.900,00 -92.586,03 -9.686,03 -11,68
6670300 BOS project -10.500,00 -10.312,00 188,00 1,79
6670400 Jeugd- / jongerenwerk -22.770,00 -19.965,59 2.804,41 12,32
6670401 Jeugd- /jongerenwerk (ov subsidies) -47.824,00 -36.562,00 11.262,00 23,55
6670500 Ouderenwerk -19.130,00 -11.700,00 7.430,00 38,84
6714000 Basisgezondheidszorg -743.080,00 -554.711,17 188.368,83 25,35
6714001 Basisgezondheidszorg (subsidies) -8.722,00 -7.991,00 731,00 8,38
6715000 Jeugdgezondheidszorg uniform deel -515.196,00 -839.618,43 -324.422,43 -62,97

Toelichting afwijkingen

Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10%

Leerplicht
Meer beschikkingen afgegeven dan 2020 (2021:102 vs 2020:90)

Bevordering sportdeelname
De overschrijding wordt veroorzaakt door niet begrote kosten, voorbeeld hiervan zijn kosten in het kader van het project “een tegen eenzaamheid”, meer aanvragen vergoeding zwemdiploma A dan begroot. 

Inburgering
De afwijking bij inburgering komt voort uit de uitgaven voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders welke, mede vanwege corona het niet kunnen inzetten van vrijwilligers, hoger uitvielen. De goedgekeurde bijraming eerder in 2021 is per abuis administratief niet verwerkt.

Huisvesting ten behoeve van inburgering
Het nadeel bestaat met name uit een lagere huuropbrengst van € 17.212. Daarnaast waren de onderhoudskosten € 2.374 hoger dan geraamd. 
De reden voor de lagere huuropbrengst is met name de leegstand van een 6-tal wooneenheden vanwege verbouwingen en deels de huurkorting voor een 3-tal huurders als compensatie voor de hoge(re) energiestookkosten door het ontbreken van (de beloofde) zonnepanelen. 

Nota gemeenschapshuizen
De overschrijding wordt veroorzaakt doordat conform het besluit van uw raad in 2021 een extra subsidie is gegeven aan het gemeenschapshuis Cadier en Keer. De extra kosten worden gedekt uit de reserve Gemeenschapshuizen.

Jeugd en jongerenwerk (ov subsidies)
Alle aangevraagde subsidies zijn betaald - er is per saldo minder aangevraagd dan geraamd. Voor 2022 wordt de huidige begrotingsstructuur van subsidies geëvalueerd.

Basis gezondheidszorg en Jeugdgezondheidszorg uniform deel
Bij de begroting 2021 is per abuis een onjuiste verdeling tussen de kosten basisgezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg aangehouden. Beide diensten worden uitgevoerd door de GGD, in 2022 wordt de correcte verdeling toegepast. Per saldo is er over de gehele GGD kosten een lichte overschrijding als gevolg van hoger uitgevallen kosten. Daarnaast zijn er extra kosten dit jaar voor de vervanging van al onze AED’s in de gemeenten.  

 

1.3 Kerntaak: Culturele identiteit

Materieel en immaterieel cultureel erfgoed heeft de functie van ‘sociaal cement’: het verstevigt de sociale cohesie in een gemeenschap. Het is wat mensen met elkaar bindt. Cultureel erfgoed draagt bij aan de identiteit en het karakter van de gemeente. Erfgoed biedt ook kansen: het draagt bij aan hoogwaardig toerisme, wat op zijn beurt weer economische groei bevordert. Daarnaast draagt cultureel erfgoed bij aan een prettig woon- en leefklimaat in onze gemeente.

1.3.1 Behoud kernkwaliteiten fysieke leefomgeving

1.3.2. Versterken Cultureel erfgoed

1.3.3 Rekening houden met gebouwd erfgoed

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2021 na wijz. Werkelijk 2021 Afwijking jaarrekening 2021 Procentuele afwijking 2021
6540000 Kunst -34.242,00 -49.540,05 -15.298,05 -44,68
6540001 Kunst (subsidies) -9.960,00 -7.150,00 2.810,00 28,21
6540010 Culturele activiteiten 46.102,00 62.286,58 16.184,58 -35,11
6540011 Culturele activiteiten (subsidies) -79.120,00 -78.128,35 991,65 1,25
6541101 Archeologie -3.000,00 -5.330,00 -2.330,00 -77,67
6821000 Erfgoed -28.807,00 -24.343,17 4.463,83 15,50

Toelichting afwijkingen

Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10%

Kunst
Op deze kostenplaats zijn de onvoorziene extra kosten voor de uitvoering van projecten t.a.v. de bibliotheek geboekt. 

Culturele activiteiten
In 2021 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor acht projecten waarin de focus wordt gelegd op verschillende doelgroepen, thema’s en culturele disciplines. De projecten versterken de culturele identiteit van de gemeente en zijn getoetst aan de prioritaire thema’s en de speerpunten van het programma Kunst en Cultuur. Door Corona hebben deze projecten in 2021 geen doorgang gevonden en zijn de middelen overgeheveld naar 2022, echter per abuis waren deze niet volledig juist verwerkt in de begroting 2021.

1.4 Mutaties reserves programma 1

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2021 na wijz. Werkelijk 2021 Afwijking jaarrekening 2021 Procentuele afwijking 2021
6980001 Mutaties reserves prg. 1 1.439.567,00 1.449.822,30 10.255,30 -0,71

Toelichting afwijkingen

Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10%

Er zijn geen financiële afwijkingen toe te lichten.

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren Programma 1: Mens & Samenleving
Naam Indicator Eenheid Bron Waarde Waarde Waarde
E-M 25.000 - 50,000 NL
Formatie Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens 6,5 geen data geen data
Bezetting Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens 5,9 geen data geen data
Apparaatskosten Kosten per inwoner Eigen begroting 640 geen data geen data
Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen Eigen begroting 22% geen data geen data
Overhead % van totale lasten Eigen begroting 14% geen data geen data
Verwijzingen halt Aantal per 1.000 jongeren Halt 18 10 11
2020 2020 2020
Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners CBS 0,2 1 1,8
2021 2021 2021
Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners CBS 1,9 3 4,3
2021 2021 2021
Absoluut verzuim Per 1.000 leerlingen DUO/Ingrado 0 1,2 2,7
2020 2020 2020
Relatief verzuim Per 1.000 leerlingen DUO/Ingrado 14 22 26
2019 2019 2019
Voortijdige schoolverlaters totaal (vo MBO) % DUO/Ingrado 1,3 1,4 1,7
2020 2020 2020
Niet-sporters % CBS 52,8 50,5 49,3
2020 2020 2020
Banen Aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar CBS 510,4 705,2 795,9
2020 2020 2020
Jongeren met een delict voor de rechter % 12 t/m 21 jarigen CBS 1% 1% 1%
2020 2020 2020
Kinderen in uitkeringsgezin % kinderen tot 18 jaar CBS 3,0 4,0 6,0
2020 2020 2020
Netto arbeidsparticipatie % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking CBS 67,80% 69% 68,40%
2020 2020 2020
Werkloze jongeren % 16 t/m 22 jarigen Verwey Jonker Instituut 2,00% 2,00% 2,00%
2020 2020 2020
Personen met een bijstandsuitkering Aantal per 10.000 inwoners 18 jaar en ouder CBS 177,7 275 431
Personen met een lopend re-integratietraject Aantal per 1.000 inwoners van 15-74 jaar CBS 3,1 11,8 13,6
2019 2019 2019
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar CBS 10,4% 10,6% 10,5%
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming % van alle jongeren tot 18 jaar CBS 1,50% 1,20% 1,20%
2020 2020 2020
Jongeren (t/m 23 jaar) met jeugdreclassering % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar CBS 0,30% 0,30% 0,40%
2020 2020 2020
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Aantal per 10.000 inwoners CBS/MSD/WMO 600 615 649
2021 2021 2021

Kaderstellende documenten

 • Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht Heuvelland 2022.
 • Actieplan Sociaal Domein Maastricht Heuvelland 2018-2019.
 • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Eijsden-Margraten 2019.
 • Verordening Jeugdhulp Eijsden-Margraten 2019.
 • Centrumregeling verwerving Jeugdhulp Zuid-Limburg 2019.
 • Verwijsindex risicojongeren.
 • Subsidieregeling innovatiemiddelen niet vrij toegankelijke jeugdhulp.
 • Beleidsregel ondersteuningsmogelijkheden jeugd.
 • Regionale toekomstagenda informele ondersteuning en zorg.
 • Gezondheidsnota 2016-2019.
 • Regionaal plan beschermd thuis.
 • Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Maastricht Heuvelland 2017.
 • Uitvoeringsbesluit boetes participatiewet MH 2017.
 • Beleidsnota schuldhulpverlening Eijsden-Margraten 2018-2021.
 • Beleidsregels Bijzondere bijstand en Regeling tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering.
 • Verordening persoonsgebonden budget/ begeleid werken wet sociale werkvoorziening gemeente Eijsden-Margraten 2011.
 • Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2016.
 • Verordening handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ 2016.
 • Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015.
 • Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015.
 • Verordening re-integratie en tegenprestatie Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2016.
 • Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening gemeente Eijsden-Margraten 2011.
 • Beleidsregel subsidies maatschappelijke accommodaties (in eigendom van vereniging of stichting) gemeente Eijsden-Margraten 2018.
 • Verordening leerlingenvervoer gemeente Eijsden-Margraten 2014.
 • Perspectief dienstverlening rondom het kind.
 • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Eijsden- Margraten 2015.
 • Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Eijsden-Margraten 2011.
 • Verordening Wet Kinderopvang Eijsden-Margraten.
 • Verordening ruimte en inrichtingseisen Peuterspeelzaal werk.
 • Verordening kwaliteitseisen peuterspeelzaal werk.
 • Beleidsplan bibliotheekwerk heuvelland gemeenten 2008-2011.
 • Subsidieverordening Welzijn Eijsden-Margraten 2017.
 • Kadernota accommodatiebeleid 2017.
 • Meerjarenonderhoudsplan Sportaccommodaties 2015.
 • Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs Eijsden-Margraten 2012.
 • Verordening leszwemmen gemeente Eijsden-Margraten 2018.
 • Beleidsplan Cultureel Erfgoed 2018-2021.
 • Subsidieverordening Cultureel Erfgoed.
 • Erfgoedverordening Eijsden-Margraten eerste wijziging 2016.
 • Subsidieverordening Kerkelijke Rijksmonumenten Cultureel Erfgoed.
 • Nota bouwstenen kunst en cultuur 2014-2018.
 • Regeling adviescommissie Kunst en Cultuur.

Verbonden partijen

De volgende verbonden partijen dragen bij aan het programma Mens & Samenleving :

 • Sociale Zaken Maastricht en Heuvelland.
 • Centrumregeling inkoop Jeugd.
 • Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Limburg (GGD Zuid Limburg).
 • Omnibuzz.
 • MTB Regio Maastricht NV.
 • Stichting Podium24.
 • Annex BV / Stichting Re-integratie Inbesteding Maastricht en Mergelland (SRIMM).
 • Anti Discriminatie Voorziening Limburg.
 • Regionale samenwerking leerplicht RMC.
 • Regionale samenwerking leerlingenvervoer.

Voor nadere informatie over deze verbonden partijen verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

Wat heeft het programma gekost?

Exploitatie Begroting 2021 na wijz. Werkelijk 2021 Afwijking jaarrekening 2021
Lasten
1.000 Prioritair thema: Lifestyle -103.500,00 -86.998,70 16.501,30
1.100 Kerntaak: Sociaal Domein -21.947.712,00 -22.911.943,78 -964.231,78
1.200 Kerntaak: Vitale inwoners en gemeenschappen -3.816.154,00 -3.933.449,66 -117.295,66
1.300 Kerntaak: Culturele identiteit -109.027,00 -102.420,69 6.606,31
1.400 Mutaties reserves programma 1 -792.687,00 -792.687,00 0,00
Totaal Lasten -26.769.080,00 -27.827.499,83 -1.058.419,83
Baten
1.100 Kerntaak: Sociaal Domein 9.245.332,00 9.379.111,85 133.779,85
1.200 Kerntaak: Vitale inwoners en gemeenschappen 380.331,00 194.052,52 -186.278,48
1.300 Kerntaak: Culturele identiteit 0,00 215,70 215,70
1.400 Mutaties reserves programma 1 2.232.254,00 2.242.509,30 10.255,30
Totaal Baten 11.857.917,00 11.815.889,37 -42.027,63