Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Overzicht algemene dekkingsmiddelen

In dit overzicht lichten wij de algemene dekkingsmiddelen toe. Dit zijn inkomsten die geen specifiek bestedingsdoel hebben. Voor een aantal algemene dekkingsmiddelen verwijzen we voor een meer uitvoerigere toelichting naar een ander onderdeel van deze begroting.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Begroting nw 2021 Realisatie 2021 Afwijking Voordeel/ Nadeel
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is € 6.418.764,00 € 6.539.458,00 € 120.694,00 Voordeel
Algemene uitkering € 37.591.474,00 € 38.357.079,00 € 765.605,00 Voordeel
Dividend € 375.573,00 € 384.678,00 € 9.105,00 Voordeel
Saldo van de financieringsfunctie € -308.094,00 € -296.234,00 € 11.860,00 Voordeel
Overige dekkingsmiddelen € 987.062,00 € 950.230,00 € -36.832,00 Nadeel
Totaal € 45.064.779,00 € 45.935.211,00 € 870.432,00 Voordeel

Lokale heffingen
Van de lokale heffingen maken de Ozb, hondenbelasting, (water)toeristenbelasting, en forensenbelasting deel uit van de algemene dekkingsmiddelen. Deze heffingen hebben geen specifiek bestedingsdoel.
In de paragraaf Lokale Heffingen wordt uitgebreid ingegaan op alle lokale heffingen.

Algemene uitkering
De uitkering uit het gemeentefonds bestaat uit drie onderdelen: de algemene uitkering, de decentralisatie-uitkeringen en de integratie-uitkeringen. In dit overzicht is de volledige uitkering vermeld.
In het overzicht opbouw algemene uitkering wordt gedetailleerd ingegaan hoe de gemeentefondsuitkering is berekend.

Dividenden
In de begroting hebben we dividend van de BNG en van Enexis

Financieringsfunctie
Met de financieringsfunctie wordt het resultaat bedoeld dat gehaald wordt op het financieren van onze activiteiten. Hierbij gaat het om het resultaat tussen de rentekosten (lang en kort) en opbrengsten van uitgezette gelden.
In de paragraaf Financiering wordt nader ingegaan op het financieringsresultaat.

Overige algemene dekkingsmiddelen
Onder de overige algemene dekkingsmiddelen is een opbrengst uit compensabele BTW meegenomen. Bij de tariefbepaling van de Afvalstoffenheffing en rioolheffing is – bij de invoering van het BTW-compensatiefonds – bepaald dat gemeenten hun tarieven inclusief BTW mogen bepalen. De feitelijke BTW-druk op beide beleidsvelden mag echter via het BTW-compensatiefonds teruggevorderd worden. Het derhalve optredende verschil, zijnde de BTW, mag als “overig algemeen dekkingsmiddel” ingezet worden.