Financiële jaarrekening

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Het resultaat over het jaar 2021 bedraagt € 287.738 positief. Het resultaat kan worden gesplitst in het resultaat vóór bestemming en het resultaat na bestemming.

Bij het resultaat vóór bestemming  is dit gezuiverd van dotaties en onttrekkingen aan reserves. Hierdoor kan beter inzicht worden verschaft in structurele en incidentele dekkingsmiddelen.

Programma Begroting 2021 Primitief Begroting 2021 na wijziging Jaarrekening 2021 Afwijking 2021
Mens & Samenleving Totale lasten -22.773.578 -25.976.393 -27.034.813 -1.058.420
Totale baten 7.757.952 9.625.663 9.573.380 -52.283
Totaal saldo van baten en lasten -15.015.626 -16.350.730 -17.461.433 -1.110.703
Eliminatie alg.uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -4.007.555 -5.407.555 -5.525.571 -118.016
A -19.023.181 -21.758.285 -22.987.004 -1.228.719
Landschap & Natuur Totale lasten -1.309.315 -1.538.141 -1.437.525 100.616
Totale baten 961.571 893.571 1.010.435 116.864
Totaal saldo van baten en lasten -347.744 -644.570 -427.090 217.480
Eliminatie overhead 0 0 0 0
Eliminatie treasury -335.155 -308.955 -305.986 2.969
B -682.899 -953.525 -733.076 220.449
Klimaat & Energie Totale lasten -6.677.343 -6.972.071 -7.289.679 -317.608
Totale baten 7.019.356 7.019.356 7.348.893 329.537
Totaal saldo van baten en lasten 342.013 47.285 59.214 11.929
Eliminatie overhead 0 0 0 0
0
C 342.013 47.285 59.214 11.929
Wonen & Mobiliteit Totale lasten -7.002.920 -7.326.956 -7.057.371 269.585
Totale baten 3.579.986 4.678.490 4.515.263 -163.227
Totaal saldo van baten en lasten -3.422.934 -2.648.466 -2.542.108 106.358
Eliminatie overhead 0 0 0 0
D -3.422.934 -2.648.466 -2.542.108 106.358
Bestuur & Bedrijfsvoering Totale lasten -21.198.338 -21.873.916 -24.920.049 -3.046.133
Totale baten 39.194.689 39.929.370 43.859.093 3.929.723
Totaal saldo van baten en lasten 17.996.351 18.055.454 18.939.044 883.590
Eliminatie overhead (bestuursondersteuning) 237.185 228.785 166.786 -61.999
Eliminatie overhead (bedrijfsvoeringskosten) 9.446.820 10.255.285 10.158.178 -97.107
Eliminatie overhead (saldo van kostenplaatsen) 0 0 0 0
Eliminatie Alg. dekkingsmiddelen, treasury -159.050 -235.125 -304.706 -69.581
Eliminatie onvoorzien -1.407.531 -681.782 -515.397 166.385
Eliminatie Alg. dekkingsmiddelen, Alg.uitkering en ov. Uitkeringen -31.380.238 -32.183.919 -32.804.029 -620.110
Eliminatie Alg. dekkingsmiddelen, OZB en overige belastingen -5.592.471 -5.735.471 -5.730.771 4.700
Eliminatie Vennootschapsbelasting, Vennootschapsbelasting 25.000 70.000 69.923 -77
E -10.833.934 -10.226.773 -10.020.972 205.801
Algemene dekkingsmiddelen
Treasury 494.205 544.080 610.693 66.613
F Alg.uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 35.387.793 37.591.474 38.329.600 738.126
OZB en overige belastingen 5.592.471 5.735.471 5.730.771 -4.700
Totaal saldo van baten en lasten 41.474.469 43.871.025 44.671.064 800.039
Overhead
G Overhead (bestuursondersteuning) -237.185 -228.785 -166.786 61.999
Overhead (bedrijfsvoeringskosten) -9.446.820 -10.255.285 -10.158.178 97.107
Overhead (saldo van kostenplaatsen) 0 0 0 0
Totaal saldo van baten en lasten -9.684.005 -10.484.070 -10.324.965 159.105
Vennootschapsbelasting
H Totale lasten -25.000 -70.000 -69.923 77
Totale baten 0 0 0 0
Totaal saldo van baten en lasten -25.000 -70.000 -69.923 77
Onvoorzien
I Totale lasten -212.531 -623.280 -785.255 -161.975
Totale baten 1.620.062 1.305.062 1.300.652 -4.410
Totaal saldo van baten en lasten 1.407.531 681.782 515.397 -166.385
Reserves
Toevoegingen aan reserves
Mens & Samenleving 0 0 0 0
mens & Samenleving 0 -792.687 -792.687 0
Landschap & Natuur 0 0 0 0
Klimaat & Energie 0 0 0 0
Wonen & Mobiliteit -572.000 -708.000 -594.496 113.504
Bestuur & Bedrijfsvoering -464.430 -2.230.727 -2.846.155 -615.428
J -1.036.430 -3.731.414 -4.233.338 -501.924
Onttrekkingen aan reserves
mens & Samenleving 149.848 2.232.254 2.242.509 10.255
Landschap & Natuur 127.170 182.170 182.170 0
Klimaat & Energie 0 150.000 150.000 0
Wonen & Mobiliteit 286.000 520.324 420.592 -99.732
Bestuur & Bedrijfsvoering 929.869 2.342.750 2.958.178 615.428
K 1.492.887 5.427.498 5.953.449 525.951
Resultaat totaal van (A t/m K) 8.517 155.057 287.738 132.681
Positief Positief Positief Positief

Balans

Balans per 31 december (bedrag x € 1.000)
2021 2020
ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa
- kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen, agio/disagio 4.854 5.041
- kosten van onderzoek en ontwikkeling 51 161
- bijdragen aan activa in eigendom van derden 862 940
5.767 6.142
Materiële vaste activa
- investeringen met een economisch nut
Investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven 24.699 24.885
Gronden uitgegeven in erfpacht 0 0
Overige investeringen met een economisch nut 37.207 36.719
- investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 24.989 21.695
86.895 83.299
Financiële vaste activa
- kapitaalverstrekkingen aan:
Deelnemingen 559 559
Gemeenschappelijke regelingen 0 0
Overige verbonden partijen 0 0
- leningen aan
Openbare lichamen als bedoeld in art 1, onderdeel a Wet Fido 0 0
Woningbouwcorporaties 819 865
Deelnemingen 1.871 1.871
Overige verbonden partijen 0 0
- overige langlopende leningen 5.350 4.833
- uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd langer dan één jaar 0 0
- uitzettingen in NL schuldpapier met een rentetypische looptijd langer dan één jaar 0 0
- overige uitzettingen met een rentetypische looptijd langer dan één jaar 0 0
8.599 8.128
Totaal vaste activa 101.261 97.569
Vlottende activa
Voorraden
- grond- en hulpstoffen 0 0
- onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie 780 372
- gereed product en handelsgoederen 0 0
- vooruitbetalingen 0 0
780 372
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
- vorderingen op openbare lichamen 4.558 4.113
- verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen als bedoeld in art 1, onderdeel a Wet Fido 0 0
- overige verstrekte kasgeldleningen 0 0
- uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 0 0
- rekening-courantverhouding met het Rijk 1.332 2
- rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 0 0
- uitzettingen in NL schuldpapier met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 0 0
- overige vorderingen 2.703 1.912
- overige uitzettingen 0 0
8.593 6.027
liquide middelen
- Kassaldi 5 2
- Bank- en girosaldi 653 401
658 403
Overlopende activa
- De van EU en NL lichamen nog te ontvangen voorschotten die ontstaan door voorfinanciering op 0 24
uitkeringen met een spec. bestedingsdoel
- Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen 7.782 4.407
7.782 4.431
Totaal vlottende activa 17.813 11.233
Totaal activa 119.074 108.802
Balans per 31 december (bedrag x € 1.000)
2021 2020
PASSIVA
Vaste passiva
Eigen vermogen
- algemene reserve 7.444 7.245
- bestemmingsreserves 10.554 11.893
- nog te bestemmen resultaat 288 580
18.286 19.718
Voorzieningen
- voorzieningen ten behoeve van verplichtingen, verliezen en risico’s 4.215 2.100
- egalisatievoorzieningen 749 622
- van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden 1.174 1.136
- bijdragen toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor heffing wordt geheven 0 0
6.138 3.858
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
- obligatieleningen 0 0
- onderhandse leningen van:
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 0 0
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 65.958 69.658
Binnenlandse bedrijven 0 0
Openbare lichamen als bedoeld in art 1, onderdeel a Wet Fido 0 0
Overige binnenlandse sectoren 0 0
Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren 0 0
- door derden belegde gelden 0 0
- waarborgsommen 5 5
- Overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 0 0
65.963 69.663
Totaal vaste passiva 90.387 93.239
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
- kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in art 1, onderdeel a Wet Fido 0 0
- overige kasgeldleningen 18.000 7.500
- bank- en girosaldi 0 568
- overige schulden 4.920 2.890
22.920 10.958
Overlopende passiva
- verplichtingen (nog te betalen bedragen) 3.569 3.351
- de van EU en NL lichamen ontvangen voorschotten op uitkeringen met een 452 366
specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende
begrotingsjaren
- overige vooruitontvangen bedragen en overlopende passiva 1.746 888
5.767 4.605
Totaal vlottende passiva 28.687 15.563
Totaal passiva 119.074 108.802
Gewaarborgde geldleningen 27.069 28.804
Garantstellingen 0 0

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding
De jaarrekening is opgesteld conform voorschriften welke zijn opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Voor zover het BBV géén specifieke grondslagen voorschrijft is aangesloten bij algemene waarderingsgrondslagen zoals opgenomen in BW2 Titel 9.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
Algemeen
De waardering van de activa en de passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balansonderdeel anders is vermeld, worden de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden, conform het “matching-principe”, toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, onverschillig of zij tot inkomsten of uitgaven in dat jaar hebben geleid. Baten en winsten worden hierbij slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd, conform het “Realisatieprincipe”. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden vóór het einde van het begrotingsjaar worden, conform het “voorzichtigheidsprincipe”, in acht genomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden eerst dan als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt.

Met betrekking tot de verwerking van de Algemene Uitkering heeft de commissie BBV een stellige uitspraak gedaan. Deze uitspraak houdt in dat in de jaarrekening de Algemene Uitkering wordt opgenomen conform de in het jaar laatst gepubliceerde accresmededeling. De gemeente Eijsden-Margraten verwerkt de Algemene Uitkering op basis van daadwerkelijke ontvangsten, alsmede de op basis van de accresmededeling nog te ontvangen Algemene uitkering over het verslagjaar (factuurstelsel).

Met betrekking tot de eigen bijdragen die het CAK int en aan de gemeente afdraagt, geldt op basis van de Kadernota rechtmatigheid 2017 van de Commissie BBV het volgende: Gemeenten kunnen op basis van de overzichten van het CAK enkel de aantallen personen, soort en omvang van de zorgverlening beoordelen met de eigen WMO-administratie. Probleempunt is dat door het ontbreken van inkomensgegevens op deze overzichten de informatie over de eigen bijdrage ontoereikend is om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en de volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.
Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen géén gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheid over de omvang en hoogte van de eigen bijdragen kan worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt;
daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.
Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.

Specifiek voor de gemeente Eijsden-Margraten
In onderhavige programmarekening is rekening gehouden met de verordeningen welke op grond van de artikelen 212, 213 en 213a door de raad zijn vastgesteld, alsmede met de nota waarderen en afschrijven vaste activa gemeente Eijsden-Margraten.

Er wordt afgeschreven en rente berekend over de balanswaarde per 1 januari van het boekjaar.

Balans

Algemeen
De activazijde van de balans geeft inzicht in bezittingen van de gemeente. Niet alle investeringen die de gemeente in het verleden heeft gedaan, zijn terug te vinden op de activazijde van de balans. Investeringen die werden gedekt uit reserves zijn als het ware in een keer afgeschreven en hebben geen boekwaarde. Zo is het dus goed mogelijk dat de gemeente activa bezit die geen boekwaarde hebben, maar wel een waarde hebben in het economische verkeer. Dit zijn stille reserves.
Anderzijds worden eventuele duurzame waardeverminderingen van activa onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen op het moment van constateren.

Op de passivazijde van de balans wordt inzicht gegeven hoe de gemeente deze bezittingen financiert:
door middel van eigen vermogen of vreemd vermogen.

Activa

De gemeente Eijsden-Margraten hanteert, conform het BBV, de algemene grondslagen ten aanzien van waardering, activering en afschrijving van vaste activa. Voor zover ten aanzien van individuele activaklassen daarnaast nog specifieke grondslagen van toepassing zijn, wordt hier bij de desbetreffende toelichtingen nader op ingegaan.

Nota waarderen en afschrijven vaste activa
De meest actuele “Nota waarderen en afschrijven vaste activa” is in december 2016 vastgesteld.

Vaste activa

Immateriële vaste activa
In de balans worden onder de immateriële vaste activa afzonderlijk opgenomen:
- kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio
- kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief
- bijdragen aan activa in eigendom van derden.

De afschrijvingsduur voor de immateriële vaste activa - zijnde kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio - is maximaal gelijk aan de looptijd van de lening.

De afschrijvingsduur voor de immateriële vaste activa - zijnde kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief - is ten hoogste vijf jaar.

Kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief kunnen worden geactiveerd indien:
• het voornemen bestaat het actief te gebruiken of te verkopen;
• de technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien vaststaat;
• het actief in de toekomst economisch of maatschappelijk nut zal genereren en;
• de uitgaven die aan het actief zijn toe te rekenen betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.

De onder de kosten van onderzoek en ontwikkeling geactiveerde voorbereidingskosten voor grondexploitaties voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de kosten passen binnen de kostensoortenlijst (artikel 6.2.4) van het Bro; en
• de kosten blijven maximaal vijf jaar geactiveerd staan onder de immateriële vaste activa. Na maximaal vijf jaar hebben de kosten geleid tot een actieve grondexploitatie, danwel worden deze afgeboekt ten laste van het jaarresultaat; en
• plannen tot ontwikkeling van de grond waarvoor de voorbereidingskosten worden gemaakt, hebben bestuurlijke instemming, blijkend uit een raads- of ? indien gedelegeerd ? collegebesluit.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. Hierbij is de afschrijvingsduur maximaal gelijk aan die van de activa waarvoor de bijdrage aan derden wordt verstrekt.
Bijdragen aan activa in eigendom van derden kunnen worden geactiveerd, indien:
• er sprake is van een investering door een derde;
• de investering bijdraagt aan een publieke taak;
• de derde zich heeft verplicht tot het daadwerkelijk investeren, op een wijze zoals is overeengekomen en;
• de bijdrage kan worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de gemeente anders recht kan doen gelden op activa die samenhangen met de investering.

De andere categorieën immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.

Materiële vaste activa
In de balans worden onder de materiële vaste activa afzonderlijk opgenomen:
- investeringen met een economisch nut;
- investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven;
- investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Materiële vaste activa met een economisch nut
In erfpacht uitgegeven gronden
De gemeente Eijsden-Margraten heeft géén in erfpacht uitgegeven gronden.

Overige investeringen met economisch nut
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.
Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het verslagjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.

Materiële vaste activa met een economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven
Wanneer investeringen grotendeels worden gedaan voor riolering of voor het inzamelen van huishoudelijk afval, dan worden deze investeringen op de balans opgenomen in een aparte categorie:
Materiële vaste activa met een economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven.

Voor een overzicht van de gehanteerde afschrijvingstermijnen wordt volledigheidshalve verwezen naar de nota waarderen en afschrijven vaste activa.

Specifieke grondslagen ten aanzien van materiële vaste activa:
• alle investeringen met een economisch nut worden geactiveerd;
• investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen;
• kunstvoorwerpen met een cultuur-historische waarde worden niet geactiveerd;
• investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut worden geactiveerd;
• voor zover investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut worden geactiveerd, kan hierop extra worden afgeschreven;
• over grond wordt niet afgeschreven.

Financiële vaste activa
In de balans worden onder de financiële vaste activa afzonderlijk opgenomen:
- kapitaalverstrekkingen aan:
• deelnemingen
• gemeenschappelijke regelingen
• overige verbonden partijen
- leningen aan:
• openbare lichamen als bedoeld in art. 1, onderdeel a Wet Fido
• woningbouwcorporaties
• deelnemingen
• overige verbonden partijen
- overige langlopende leningen
- uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd langer dan één jaar
- uitzettingen in Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd langer dan één jaar
- overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid e BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV.
Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken.

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen respectievelijk nominale waarde, respectievelijk nominale waarde verminderd met ontvangen aflossingen. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

De onder financiële vaste activa opgenomen leningen verstrekt aan derden en (overige) uitzettingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, verminderd met ontvangen aflossingen. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

Vlottende activa

Algemeen
Onder de vlottende activa zijn afzonderlijk opgenomen:
- de voorraden
- de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
- de liquide middelen, en
- de overlopende activa.

Voorraden
In de balans worden onder de voorraden afzonderlijk opgenomen:
- grond- en hulpstoffen, zijnde overige grond- en hulpstoffen
- onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
- gereed product en handelsgoederen
- vooruitbetalingen op voorraden.

De gemeente Eijsden-Margraten heeft géén voorraden grond- en hulpstoffen.

De onder de onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie worden opgenomen tegen de verkrijgingprijs vermeerderd met de vervaardigingkosten verminderd met de opbrengsten wegens de gerealiseerde verkopen en ontvangen (rijks-)subsidies.
De vervaardigingskosten omvatten de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend zoals grondaankopen, kosten van bouw- en woonrijp maken (grondwerk en aanleg van infrastructurele voorzieningen), uitvoering van benodigde onderzoeken (bodem, archeologie, civieltechnisch onderzoek etc.), overige plan- en advieskosten en rentekosten over de aanwezige boekwaarden.

Ten aanzien van winstneming bij bouwgronden in exploitatie wordt de zogenaamde “Percentage-Of-Completion” – methode toegepast. Dit houdt in dat winstneming verhoudingsgewijs dient te geschieden naar gelang de voortgang van realisatie van kosten en opbrengsten binnen de betreffende exploitatie.
Voor eventuele verwachte negatieve resultaten, waarvoor de omvang per balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs is in te schatten, wordt een voorziening gevormd.

Bij de periodieke evaluatie van resultaatontwikkeling van de individuele exploitaties wordt rekening gehouden met:
• Indien locaties (versneld) tussentijds in exploitatie worden genomen, kunnen er significante wijzigingen in de boekwaarden op treden als gevolg van verkooptransacties, kosten verbonden aan uitvoering, en het rente-effect over de aanwezige boekwaarden.
• Indien locaties vertraagd in exploitatie worden genomen – c.q. als “warme grond” worden aangehouden – worden de kapitaallasten over de boekwaarden van betreffende gronden ten laste van het begrotingssaldo en / of reserves gebracht (in plaats van jaarlijkse bijschrijving op de aanwezige boekwaarden).
• Indien locaties naar verwachting niet meer (of slechts gedeeltelijk) in exploitatie worden genomen, wordt op het moment van constatering ter grootte van de op dat moment aanwezige boekwaarde (gedeeltelijk) een verliesvoorziening gevormd ten laste van het rekeningsaldo en / of reserves.
Onder de voorraden gereed product en handelsgoederen worden activa opgenomen waarvoor het stellige voornemen tot vervreemding bestaat. Deze worden gewaardeerd tegen historische verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met gedane lineaire afschrijvingen tot moment van “sfeerovergang”.
Indien de marktwaarde duurzaam lager is dan boekwaarde, vindt waardering tegen marktwaarde.
Per balansdatum zijn er géén activa aanwezig waarvoor een dergelijk stellig voornemen bestaat.

De gemeente Eijsden-Margraten heeft géén vooruitbetalingen verricht op voorraden.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Onder de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar worden afzonderlijk opgenomen:
- vorderingen op openbare lichamen
- verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen als bedoeld in art. 1, onderdeel a Wet Fido
- overige verstrekte kasgeldleningen
- uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
- rekening-courantverhouding met het Rijk
- rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen
- uitzettingen in Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
- overige vorderingen
- overige uitzettingen.

Vorderingen worden tegen de nominale waarde gewaardeerd, onder aftrek van eventuele voorzieningen voor oninbare vorderingen.

Financiële verordening
Voor openstaande vorderingen wordt een voorziening wegens oninbaarheid getroffen op basis van een statische beoordeling op oninbaarheid van de individuele openstaande vorderingen.

Liquide middelen
In de balans worden onder de liquide middelen de kas-, bank- en girosaldi opgenomen.
Dit betreft allen saldi luidende in Euro’s.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overlopende activa
De overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Onder de overlopende activa worden afzonderlijk opgenomen:
- De van Europese en Nederlandse (overheids)lichamen ontvangen voorschotten die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen
- Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen.

Passiva

Algemeen
Op de balans worden de passiva onderscheiden in vaste en vlottende passiva.
Tenzij anders vermeld worden passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vaste passiva
Algemeen
Onder de vaste passiva worden afzonderlijk opgenomen:
- eigen vermogen;
- voorzieningen
- vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Nota reserves en voorzieningen gemeente Eijsden-Margraten
De nota reserves en voorzieningen gemeente Eijsden-Margraten is in december 2016 vastgesteld.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de reserves, alsmede het resultaat vóór bestemming volgend uit de programmarekening. De winstbestemming over het afgelopen boekjaar vindt plaats in het (volgend) jaar van vaststelling, conform het hiertoe strekkende raadsbesluit.

In de balans worden de reserves onderscheiden naar:
- de algemene reserve
- de bestemmingsreserves.

Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de raad een bepaalde bestemming heeft gegeven.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd wegens:
• verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.
• op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.
• van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de van de Nederlandse en Europese overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek
bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.
Genoemde voorschotbedragen worden afzonderlijk verwerkt onder de overlopende passiva.
• kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
• de bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven.

De vorming van een voorziening, dan wel een dotatie aan een reeds bestaande voorziening, is als een last in het betreffende boekjaar verantwoord. Alle aanwendingen aan voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht en in het verslagjaar niet ten laste van de exploitatie verantwoord.

Voorzieningen worden niet gevormd voor aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn niet toegestaan.

Eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid worden (aan de actiefzijde) met de nominale waarde van leningen en vorderingen verrekend.
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies.

De (onderhouds)egalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn.
In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen is het beleid ter zake nader uiteengezet.

De rioolvoorziening en de afvalvoorziening zijn verwerkt o.b.v. nominale waarde en met inachtneming van artikel 44, lid 2 BBV. Vanuit het GRP en het afval is er geen inzicht in de wijze waarop het tarief is opgebouwd en is een voorziening o.b.v. artikel 44, lid 1 onderdeel d BBV niet mogelijk.

Vaste schulden
In de balans worden onder de vaste schulden afzonderlijk opgenomen:
- Obligatieleningen
- Onderhandse leningen van:
• Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
• Binnenlandse banken en overige financiële instellingen
• Binnenlandse bedrijven
• Openbare lichamen als bedoeld in art. 1, onderdeel a Wet Fido
• Overige binnenlandse sectoren
• Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren
- Door derden belegde gelden
- Waarborgsommen
- Overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde (hoofdsom), verminderd met het totaal van de gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. De gemeente Eijsden-Margraten heeft géén verplichtingen voortvloeiend uit financial leaseovereenkomsten en overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

Algemeen
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Onder de vlottende passiva worden afzonderlijk opgenomen:
- de netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
- de overlopende passiva.

Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
In de balans worden onder de netto-vlottende schulden afzonderlijk opgenomen:
- kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in art 1, onderdeel a Wet Fido
- overige kasgeldleningen
- bank- en girosaldi
- overige schulden.

Overlopende passiva
In de balans worden onder de overlopende passiva afzonderlijk opgenomen:
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot uitbetaling komen, met uitzondering van jaarlijks aan terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van 
   vergelijkbaar volume;
- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren;
- Overige vooruit ontvangen bedragen en overlopende passiva, die ten bate van de volgende begrotingsjaren komen.

Garantstellingen
Aan de passiefzijde van de balans wordt- buiten de balanstelling - opgenomen het bedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt.
Onder de toelichting op de balans is omtrent de hieruit voortvloeiende verplichtingen onder “niet in de balans opgenomen verplichtingen” een nadere toelichting opgenomen.

Single audit en single information (SiSa)
Met ingang van het rekeningjaar 2006 is single information en single audit ingevoerd voor een groot aantal specifieke uitkeringen.
Met de invoering zijn aparte verantwoordingen, controleprotocollen en accountantscontroles voor deze specifieke uitkeringen vervallen. In plaats hiervan moet ingaande 2006 in de jaarrekening een bijlage als toelichting op de jaarrekening worden opgenomen met daarin de verantwoordingsinformatie over de voor de gemeente van toepassing zijnde specifieke uitkeringen.

Toelichting op de balans

Vaste activa
Het verloop van de vaste activa was in 2021 als volgt (bedragen in duizenden):

Omschrijving

 

Boek-     waarde         1-1-2021

Herrubrice-ring

Ver-meerderingen

Ver-minderingen

Afschrijvingen/aflossingen

  

Bijdragen van derden

Afwaar-deringen

boek-waarde      31-12-2021

 

Immateriële vaste activa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen, agio / disagio

5.041

0

0

0

187

0

0

 

4.854

Kosten onderzoek en ontwikkeling

161

0

0

85

25

0

0

 

51

Bijdragen aan activa derden

940

0

0

0

78

0

0

 

862

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal immateriële vaste activa

6.142

0

0

85

290

0

0

 

5.767

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiële vaste activa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gronden en terreinen

5.065

0

1.350

0

102

55

0

 

6.258

Bedrijfsgebouwen

28.898

0

16

496

1.129

0

0

 

27.289

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

25.893

0

1.504

106

840

0

0

 

26.451

Vervoermiddelen

218

0

0

13

60

0

0

 

145

Machines, apparaten en installaties

488

0

63

20

68

0

0

 

463

Overige materiële vaste activa

1.042

0

373

22

93

0

0

 

1.300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal materiële vaste activa met een economisch nut

61.604

0

3.306

657

2.292

55

0

 

61.906

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

21.695

0

4.228

295

639

0

0

 

24.989

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal materiële vaste activa met een maatschappelijk nut

21.695

0

4.228

295

639

0

0

 

24.989

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal materiële vaste activa

83.299

0

7.534

952

2.931

55

0

 

86.895

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiële vaste activa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

559

0

0

0

0

0

0

 

559

Leningen aan woningbouwcorporaties

865

0

0

0

46

0

0

 

819

Leningen aan deelnemingen

1.871

0

0

0

0

0

0

 

1.871

Overige langlopende leningen

4.833

0

612

0

95

0

0

 

5.350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal financiële vaste activa

8.128

0

612

0

141

0

0

 

8.599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal vaste activa

97.569

0

8.146

1.037

3.362

55

0

 

101.261

Activaklassen welke niet van toepassing zijn, zijn als zodanig niet in bovenstaand verloopoverzicht opgenomen.
Voor een overzicht van de belangrijkste investeringen wordt verwezen naar bijlage “overzicht restant-kredieten 2021”. 

Omschrijving

 

 

 

(Bedrag x€ 1.000)

Boek-     waarde         1-1-2021

Herrubri-cering

Vermeerderingen

Verminderingen

Afschrijvingen / aflossingen 

Bijdragen van derden

Afwaar-deringen

Boek- waarde      31-12-2021

 

 

Materiële vaste activa economisch nut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarvoor geldt heffingen van toepassing

24.885

0

640

22

804

0

0

 

24.699

Waarvoor geldt geen heffingen van toepassing

36.719

0

2.666

635

1.488

55

0

 

37.207

Totaal materiële vaste activa met economisch nut

61.604

0

3.306

657

2.292

55

0

 

61.906

De afschrijvingen worden lineair berekend; Voor een overzicht van de gehanteerde afschrijvingstermijnen wordt volledigheidshalve verwezen naar de nota waarderen en afschrijven vaste activa.

Immateriële vaste activa

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen, agio / disagio
De post “kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen, agio / disagio” betreft: 
•    Marktwaardeverrekening welke in 2017 is voldaan bij vervroegde aflossing van de lopende onderhandse leningen.


Het verloop was in 2021 als volgt:

(Bedrag x € 1.000)

Stand per 1 januari 2021

5.041

Vermeerderingen in 2021

0

Verminderingen in 2021

0

Afschrijvingen

187

Stand per 31 december 2021

4.854

De mutaties betreffen: 
Afschrijvingen
-    Afschrijving Boekresultaat / marktwaardeverrekening         € 186.711 
Bijdragen aan activa in eigendom van derden
In 2021 hebben geen investeringsbijdragen aan activa in eigendom van derden plaatsgevonden.

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen 
De post kapitaalverstrekkingen heeft betrekking op de volgende deelnemingen:

Kapitaalverstrekkingen

(Bedrag x € 1.000)

31-12-2021

31-12-2020

MTB Regio Maastricht N.V.

5

5

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

123

123

N.V. Waterleidingmaatschappij Limburg

23

23

Enexis Holding N.V.

347

347

Claim Staat Vennootschap B.V.

51

51

Voorziening Escrow verkoop Attero

-/- 51

-/- 51

Essent Milieu Holding B.V.

0

0

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.

14

14

N.V. Reinigingsdiensten Rd4

47

47

Totaal

559

559

Essent N.V.
In 2009 is een groot deel van Essent (67%) verkocht aan RWE. De voormalige aandeelhouders van Essent blijven eigenaar van de aandelen in Enexis Holding N.V. (netwerkbedrijf), Essent Milieu Holding B.V. en Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (centrale Borssele). Deze aandelen hebben een aanzienlijke actuele waarde en blijven op grond van de provinciale en gemeentelijke verslagleggingregels (BBV) gewaardeerd op verkrijgingsprijs.

Naast deze deelnemingen bezitten de aandeelhouders 100% van de aandelen in Claim Staat Vennootschap B.V., welke ter zekerheid dient van mogelijke claims, voortvloeiende uit de transactie of rechtshandelingen van voor de verkoop. 

MTB Regio Maastricht N.V.
MTB Regio Maastricht N.V. heeft een negatief eigen vermogen. De aandeelhouders hebben begin 2018  uitgesproken dat de continuïteit van de onderneming gegarandeerd blijft. Derhalve vindt waardering tegen nominale waarde plaats. Wij verwijzen in dit kader tevens naar de onder de passiva opgenomen garantstelling.

Leningen aan woningbouwcorporaties
De leningen aan woningbouwcorporaties betreffen de aan Woonpunt doorgesluisde geldleningen. Dit in verband met de verkoop van het gemeentelijk Woningbedrijf per 1 januari 1998.

Het verloop was in 2021 als volgt:

(Bedrag x € 1.000)

Stand per 1 januari 2021

865

Vermeerderingen in 2021

0

Verminderingen in 2021

0

Aflossingen

46

Stand per 31 december 2021

819

Leningen aan deelnemingen
De leningen aan deelnemingen betreft een in 2020 aan Enexis Holding NV verstrekte lening ter versterking van haar eigen vermogen. Dit betreft een converteerbare hybride aandeelhouderslening ter grootte van € 1.871.465,-, met een looptijd van 10 jaar en een rentevergoeding van 1,4% per jaar.

Het verloop was in 2021 als volgt:

(Bedrag x € 1.000)

Stand per 1 januari 2021

1.871

Vermeerderingen in 2021

0

Verminderingen in 2021

0

Aflossingen

0

Stand per 31 december 2021

1.871

Overige langlopende leningen
Dit betreft:

 • 40-jarige renteloze Hypothecaire lening BMR ad oorspronkelijk groot € 500.000; Hierbij wordt de aflossingstermijn jaarlijks, op verzoek hiertoe, kwijtgescholden.
 • 30-jarige lineaire Hypothecaire Lening Stichting Dorpshuis Mheer met een oorspronkelijke hoofdsom ad € 208.600, met als onderpand het pand gelegen aan de Dorpsstraat 3 te Mheer, met een rentevergoeding van 1,78% per jaar, en lineaire aflossing in 30 jaar middels betaling van maandelijkse termijnen.
 • 30-jarige lineaire Hypothecaire Lening Stichting Cultureel Centrum Eijsden met een oorspronkelijke hoofdsom ad €  400.000, met als onderpand het pand gelegen aan de Breusterstraat 21-23 te Eijsden, met een rentevergoeding van 1,78% per jaar, en lineaire aflossing in 30 jaar middels betaling van maandelijkse termijnen.
 • 30-jarige lineaire Hypothecaire lening Koninklijke Oude Harmonie (KOH) Eijsden met een oorspronkelijke hoofdsom ad € 185.000,-, met als onderpand het pand gelegen aan de Prins Bernhardstraat 4 te Eijsden, met een rentevergoeding van 1,78% per jaar, en lineaire aflossing in 30 jaar middels betaling van maandelijkse termijnen.
 • 30-jarige lineaire Hypothecaire lening Stichting Sociaal Centrum Eijsden met een oorspronkelijke hoofdsom ad €  433.300,-, met als onderpand het pand gelegen aan de Prins Hendrikstraat 21 te Eijsden, met een rentevergoeding van 1,78% per jaar, en lineaire aflossing in 30 jaar middels betaling van maandelijkse termijnen.
 • 30-jarige lineaire Hypothecaire lening Stichting Gemeenschapshuis Cadier en Keer met een oorspronkelijke hoofdsom ad €  250.000,-, met als onderpand het gemeenschapshuis met ondergrond en verdere aangehorigheden gelegen aan de Limburgerstraat 78 te Cadier en Keer, met een rentevergoeding van 1,78% per jaar, en lineaire aflossing in 30 jaar middels betaling van maandelijkse termijnen.
 • 4-jarige renteloze lening De Van Schaikstichting met een oorspronkelijke hoofdsom ad € 134.050. Hierbij vindt terugbetaling uiterlijk 31 juli 2025 plaats, of zoveel eerder als dat 2 maanden zijn evrstreken na ontvangst door De Van Schaikstichting van de vastgestelde Leader-subsidie van de Provincie Limburg.
 • Leningen u/g zonnepanelenproject; Dit betreffen 15-jarige annuïtaire leningen aan individuele huishoudens en instellingen binnen de gemeente ten behoeve van de aanschaf en aanleg van zonnepanelen, met een vast rentepercentage van 1%.
 • Maatwerkleningen u/g Verordening Duurzaamheidslening: 
  •    15-jarige annuïtaire Maatwerklening aan een agrarisch bedrijf te Eijsden met een oorspronkelijke hoofdsom ad €  204.845,-, met als onderpand een door geldnemers verkregen vordering inzake SDE+ subsidie alsmede de PV-installatie waarvoor de lening verstrekt is, met een rentevergoeding van 1,00% per jaar, en annuïtaire aflossing in 15 jaar middels betaling van maandelijkse termijnen.
 • Gemeentelijk aandeel in verstrekte Startersleningen.

  Het verloop was in 2021 als volgt:

Omschrijving

 

 

(bedrag x € 1.000)

Boek-     waarde         1-1-2021

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Afschrijvingen/aflossingen  

Bijdragen van derden

Afwaar-deringen

Boek-waarde      31-12-2021

 

Overige langlopende leningen

 

 

 

 

 

 

 

 

Renteloze lening BMR

437

0

0

13

0

0

 

424

Lening u/g Dorpshuis Mheer

185

0

0

7

0

0

 

178

Hypothecaire lening Stichting Cultureel Centrum Eijsden

365

0

0

13

0

0

 

352

Hypothecaire lening Koninklijke Oude Harmonie (KOH) Eijsden

176

0

0

6

0

0

 

170

Hypothecaire lening Stichting Sociaal Centrum Eijsden

416

0

0

20

0

0

 

396

Hypothecaire lening Stichting Gemeenschapshuis Cadier en Keer

0

250

0

0

0

0

 

250

Renteloze lening De Van Schaikstichting

0

134

0

0

0

0

 

134

Leningen u/g Zonnepanelenproject

3.098

0

0

11

0

0

 

3.087

Maatwerkleningen u/g Verordening Duurzaamheidslening

0

205

0

10

0

0

 

195

Startersleningen

156

23

0

15

0

0

 

164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal overige langlopende leningen

4.833

612

0

95

0

0

 

5.350

Overzicht (benaderde) actuele waarde
Per 31 december 2021 waren er géén activa aanwezig waarvan op korte termijn afstoting overwogen wordt. Derhalve is géén overzicht opgenomen van de (benaderde) actuele waarde.
 

Vlottende activa

Voorraden
-    De onderhanden werken zijn opgenomen tegen de verkrijgingprijs vermeerderd  met de vervaardigingkosten verminderd met de opbrengsten wegens de gerealiseerde verkopen en ontvangen 
(rijks-)subsidies. De vervaardigingskosten omvatten de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend  zoals grondaankopen, kosten van bouw- en woonrijp maken (grondwerk en aanleg van infrastructurele voorzieningen), uitvoering van benodigde onderzoeken (bodem, archeologie, civieltechnisch onderzoek etc.), overige plan- en advieskosten en rentekosten over de aanwezige boekwaarden.
-    Gereed product en handelsgoederen omvat de boekwaarde van bedrijfsgebouwen, gronden en terreinen waarvoor per balansdatum het stellige voornemen tot vervreemding bestaat. Hiervan was per eind 2021 géén sprake.
Ten aanzien van winstneming bij bouwgronden in exploitatie wordt de zogenaamde “Percentage-Of-Completion” – methode toegepast. Dit houdt in dat winstneming verhoudingsgewijs dient te geschieden naar gelang de voortgang van realisatie van kosten en opbrengsten binnen de betreffende exploitatie. 

 

Het verloop van de voorraden was in 2021 als volgt:  

Omschrijving

 

 

(Bedrag x € 1.000)

Boekwaarde         1-1-2021

Herrubri-cering

 

Vermeerdering

 

Vermindering

Afschrijving

Boekwaarde      31-12-2021

Onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie

372

0

1.086

678

0

780

Gereed product en handelsgoederen

0

0

0

0

0

0

Vooruitbetalingen

0

0

0

0

0

0

Totaal voorraden

372

0

1.086

678

0

780

Nadere toelichting op de post voorraden onderhanden werk:

 

Exploitatie

 

 

 

(Bedrag x € 1.000)

Boekwaarde         1-1-2021

Herrubricering

Investeringen

Opbrengsten

Winstuitname

Voorziening

Boekwaarde      31-12-2021

Woningbouw

 

 

 

 

 

 

 

Karreweg fase I, St. Geertruid

63

0

35

219

121

0

0

Karreweg fase II, St. Geertruid

32

0

309

0

0

0

341

Mheerderweg Noord, Banholt

22

0

345

0

0

0

367

Heiligerweg, Margraten

341

0

2

0

0

0

343

12e Septemberlaan, Noorbeek

66

0

0

123

57

0

0

Centrumplan, Eijsden

-127

0

162

336

0

0

-301

Voorbereidingskrediet Kampweg

-25

0

55

0

0

0

30

Totaal

372

0

908

678

178

0

780

 

Exploitatie

 

 

(Bedrag x € 1.000)

Geraamde nog te maken kosten

Geraamde nog te realiseren opbrengsten

Winstneming t/m dienstjaar

Verwacht totaal saldo (batig)

Woningbouw

 

 

 

 

Karreweg fase II, St. Geertruid

282

897

0

274

Mheerderweg Noord, Banholt

294

770

0

109

Heiligerweg, Margraten

24

413

0

46

Centrumplan, Eijsden

 

 

 

 

            

Hiervan zijn aan te merken als actieve grondexploitaties:
-    Karreweg fase I en II, St. Geertruid
-    Mheerderweg Noord, Banholt
-    12e Septemberlaan, Noorbeek


Hiervan zijn faciliterend en projecten:
-    Heiligerweg, Margraten
-    Centrumplan, Eijsden
-    Voorbereidingskrediet Kampweg, Gronsveld


Het meerjarig verloop in boekwaarden en verwachtingen omtrent kosten en opbrengsten zijn gebaseerd op de feitelijk gerealiseerde boekwaarden per 31 december 2021 (onder aftrek van voorzieningen voor oninbare verliezen), (bijgestelde) begrotingscijfers voor het boekjaar 2022, en aangevuld met de in de meerjarenbegroting 2022-2025 geraamde gelden voor de aankoop van gronden, aanleg van infrastructurele voorzieningen, uitvoering van benodigde onderzoeken (bodem, archeologie, civieltechnisch onderzoek, etc.) en eventuele advieskosten. 
Kosten en opbrengsten worden hierbij geraamd tegen nominale waarde, zonder inflatiecorrectie.

Voor een nadere toelichting op de grondexploitaties wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.


Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor openstaande vorderingen, niet zijnde vorderingen van openbare lichamen, wordt een voorziening wegens oninbaarheid gevormd. Dit door middel van een statische beoordeling op oninbaarheid van de individuele openstaande vorderingen. 

Het te vorderen bedrag kan als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving

(Bedrag x € 1.000)

31-12-2021

31-12-2020

Vorderingen op openbare lichamen

4.558

4.113

Verstrekte kasgeldleningen (art. 1, onderdeel a Wet Fido én overige)

0

0

Overige verstrekte kasgeldleningen

0

0

Uitzettingen in schatkist met rentetypische looptijd korter dan één jaar

0

0

Rekening-courantverhouding met het Rijk

1.332

2

Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

0

0

uitzettingen in NL schuldpapier met rentetypische looptijd korter dan één jaar

0

0

Overige vorderingen , te verdelen in:

 

 

       debiteuren algemeen

1.904

1.056

       debiteuren belastingen

54

54

       debiteuren sociale zaken

1.476

1.475

       af: voorziening dubieuze debiteuren

-737

-723

             kortlopende leningen (i.v.m. calamiteiten en voorfinanciering)

6

50

Overige uitzettingen

0

0

Totaal

8.593

6.027

Onder de vorderingen op openbare lichamen is een vordering opgenomen op de belastingdienst 
inzake (compensabele) BTW ad € 4,558 mln. 

Liquide middelen
De liquide middelen zijn als volgt samengesteld:

Omschrijving

 

(Bedrag x € 1.000)

31-12-2021

31-12-2020

Kas

5

2

Bank Nederlandse Gemeenten

256

0

Rabobank

6

4

SVN

391

397

 

 

 

Totaal

658

403

Overlopende activa
Dit betreft de per balansdatum vooruitbetaalde bedragen en de per balansdatum nog te vorderen posten zoals de rente op leningen en deposito’s. De post is als volgt samengesteld:

Omschrijving

 

(Bedrag x € 1.000)

31-12-2021

31-12-2020

De van EU en NL lichamen nog te ontvangen voorschotten die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

0

24

Overige nog te ontvangen bedragen en
vooruitbetaalde bedragen, te verdelen in:

 

 

       Nog te ontvangen bedragen

6.463

3.074

      Vooruitbetaalde bedragen

1.319

1.330

      Overige overlopende activa

0

3

 

 

 

Totaal

7.782

4.431

Nadere toelichting op de post van EU en NL lichamen nog te ontvangen voorschotten die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel (bedragen * € 1.000) :

Regeling

Saldo begin

Vermeer-  deringen 

Verminderingen

Herrubricering

Saldo eind

Depressieproject ZonMW

2

0

2

0

0

Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) 2019

22

0

22

0

0

Totaal

24

0

24

0

0

Vaste passiva

Reserves en voorzieningen
Het verloop van de reserves en de voorzieningen kan als volgt worden weergegeven:

omschrijving

 

 

 

(bedragen in duizenden Euro's)

 

Bestemming resultaat vorig boekjaar

toevoeging

onttrekking

 

 

 

Stand
1-1-2021

Vrijval

Vermindering  ter dekking afschrijving

Stand
31-12-2021

Algemene reserve

7.245

580

1.510

1.891

0

0

7.444

Bestemmingsreserves

11.893

0

2.143

3.011

0

471

10.554

Nog te bestemmen resultaat

580

-580

288

0

0

0

288

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

19.718

0

3.941

4.902

0

471

18.286

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzieningen ten behoeve van verplichtingen, verliezen en risico’s

2.100

0

2.307

8

184

0

4.215

Egalisatievoorzieningen

622

0

553

426

0

0

749

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

1.136

0

203

165

0

0

1.174

Bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzieningen

3.858

0

3.063

599

184

0

6.138

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal reserves en voorzieningen

23.576

0

7.004

5.501

184

471

24.424

Een gedetailleerd verloopoverzicht per reserve en voorziening alsmede een toelichting op de post reserves en voorzieningen:

Naam van de reserve Saldo aan het begin van het dienstjaar Vermeerderingen zoals stortingen in de reserve Verminderingen zoals beschikking over en bedragen uit de reserve Verminderingen ter dekking van kapitaallasten Saldo aan het einde van het dienstjaar
Algemene reserves
Algemene reserve 7.245.507 2.090.642 1.891.309 7.444.840
Algemene reserve, onverdeeld rekeningsaldo 580.428 287.738 580.428 287.738
Totaal algemene reserves 7.825.935 2.378.380 2.471.737 7.732.578
Bestemmingreserves
Reserve dekking kapitaallasten zwembad 119.928 4.960 114.968
Reserve gemeenschapshuizen 75.956 10.255 65.701
Reserve multifunctionele accommodatie 476.589 14.259 462.330
Bruteringsreserve gebruiksveilig maken Techn. School 3.132 3.132
Bestemmingsreserve gemeentehuis 7.351.000 222.500 7.128.500
Bruteringsreserve MFA Margraten 701.500 224.250 477.250
Reserve personeel 143.730 143.730
Reserve prioriteiten 579.499 1.197.018 579.499 1.197.018
Reserve bestemmingsplannen (Grex) 177.248 177.248
Bestemmingsreserve bomen 33.965 1.000 32.965
Bestemmingsreserve organisatie-ontwikkeling 61.759 61.759
Reserve gladheidsbestrijding 30.591 9.019 21.572
Reserve Brainport 76.170 76.170
Bestemmingsreserve gemeentelijk kwaliteitsfonds 50.000 50.000
Bruteringsreserve aanpassingen / nieuwbouw SOVSO-school 988.352 988.352
Bruteringsreserve waterveld (Hockeer) 97.654 4.888 92.766
Reserve frictiekosten 250.000 234.430 234.430 250.000
Reserve Covid-19 852.612 35.000 884.881 2.731
Reserve verbeteren tijdelijke woonsituatie statushouders 350.000 350.000
Bruteringsreserve sportcontrainer 29.000 29.000
Reserve Omgevingswet 120.000 120.000
Totaal bestemmingsreserves 11.892.437 2.142.696 3.010.854 470.857 10.553.422
Naam van de voorziening Saldo aan het begin van het dienstjaar Vermeerderingen zoals stortingen in de voorziening Verminderingen zoals beschikking over en bedragen uit de voorziening Vrijval voorzieningen Saldo aan het einde van het dienstjaar
Voorzieningen van de algemene dienst
Voorziening gemeentegebouwen 372.195 525.000 334.314 562.882
Voorziening Dubieuze debiteuren 176.001 73.241 60.027 189.216
Voorziening MTB 832.996 1.662 834.658
Voorziening parkeervoorzieningen 100.000 100.000
Voorziening afvalstoffenheffing 203.053 106.882 96.172
Voorziening pensioenen voormalige wethouders 1.105.292 55.418 54.443 1.106.267
Voorziening onderhoud gemeentelijke sportvelden 249.983 27.935 91.312 186.606
Voorziening GRP 1.136.122 58.635 1.077.487
Voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken 547.061 547.061
Voorziening herstructurering MTB 41.347 7.788 33.559
Voorziening Escrow verkoop Attero 50.566 50.566
Voorziening inhouding ww-reparatie 19.779 6.843 26.622
Voorziening pensioenen huidige wethouders 2.243.822 129.840 2.113.982
Totaal voorzieningen 4.631.342 3.136.973 658.957 184.283 6.925.076

NB: Een aantal van de getroffen voorzieningen is aan de debetzijde zichtbaar in mindering gebracht op de respectievelijke activa waar ze betrekking op hebben. Het betreft hier de voorzieningen:

Voorziening Escrow verkoop Attero
Voorziening dubieuze debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken


In de onttrekkingen aan reserves zijn verminderingen opgenomen ter dekking afschrijvingen op activa / kapitaallasten ad  €470.857. Deze zijn van structurele aard. Dit betreft de volgende bestemmingsreserves:

·         Reserve dekking kapitaallasten zwembad € 4.960
·         Reserve Multifunctionele accommodatie Margraten € 14.259
·         Reserve gemeentehuis Eijsden-Margraten € 222.500
·         Bruteringsreserve MFA Margraten € 224.250
·         Bruteringsreserve waterveld (Hockeer) € 4.888

Toelichting reserves

 

 

Naam

  Algemene reserve

  Programma

  Diverse

  Beschikkingsbevoegdheid

  Raad

  Doelstelling

Functie van financiering van de lopende rekening (bestemming van het          resultaat), maakt onderdeel uit van het weerstandsvermogen.

  Toevoegingen

 • € 848.352 vrijval reserve SOVSO
 • € 230.000 terugstorting 1/10e deel aanwending 60+ regeling
 • € 193.632 boekwinst perceel Mgt P84
 • € 59.701 boekwinst Pater Kustersweg
 • € 1.281 boekwinst perceel Mgt N627
 • € 56.565 batig saldo bp 12e Septemberlaan
 • € 120.683 batig saldo bp Karreweg
 • € 580.428 positief resultaat 2020

  Onttrekkingen

 • € 875.000 ten behoeve van uittreding SZMH
 • € 217.879 ten behoeve van SEM
 • € 25.000 ten behoeve van onkruidbestrijding
 • € 70.000 ten behoeve van masterplan Poort van het Heuvelland
 • € 84.000 ten behoeve van Verantwoord op weg
 • € 35.000 ten gunste van reserve COVID
 • € 234.430 ten behoeve van aanvulling reserve frictiekosten
 • € 350.000 ten behoeve van verbetering woonsituatie statushouders

  Omvang

  Geen minimale / maximale omvang.

  Looptijd

  Onbeperkt.

 

Naam

  Algemene reserve onverdeeld rekeningresultaat

  Programma

  Financiën en middelen

  Beschikkingsbevoegdheid

  Raad

  Doelstelling

  N.v.t.

  Toevoegingen

   € 287.738 positief resultaat 2021

  Onttrekkingen

€ 580.428 positief resultaat 2020 ten gunste van de algemene reserve

  Omvang

  Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen.

  Looptijd

  Onbeperkt.

 

Naam

Reserve dekking kapitaallasten zwembad

Programma

Mens en samenleving

Beschikkingsbevoegdheid

Raad

Doelstelling

De reserve is ingesteld om de kapitaallasten van het zwembad gedurende de afschrijvingstermijn van het zwembad te kunnen dekken.

Toevoegingen

n.v.t.

Onttrekkingen

€ 4.960 t.b.v. de jaarlijkse afschrijvingslasten van het zwembad.

 Omvang

Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen.

 Looptijd

Tot en met 2020.

 


Naam

Reserve gemeenschapshuizen

Programma

Financiën en middelen

Beschikkingsbevoegdheid

Raad

Doelstelling

De reserve is bedoeld om de eigenaren / beheerders van de 14 gemeenschapshuizen in onze gemeente te ondersteunen bij de in stand houding van deze accommodaties door bij te dragen in de kosten van het groot onderhoud.

Toevoegingen

Geen toevoeging in 2021.

Onttrekkingen

Onttrekking € 10.255 als gevolg van hogere kosten dan begroot.

 Omvang

N.v.t.

 Looptijd

Onbeperkt

 


Naam

Reserve multifunctionele accommodatie Margraten

Programma

Financiën en middelen

Beschikkingsbevoegdheid

Raad

Doelstelling

De reserve is ingesteld voor de realisatie van een multifunctionele accommodatie in Margraten.

Toevoegingen

De reserve is eenmalig gevoed. Geen toevoegingen in 2021.

Onttrekkingen

Onttrekkingen vinden plaats in het kader van de doelstelling van de reserve.

Onttrekking in 2021, zijnde € 14.259 conform begroting.

Omvang

Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen.

Looptijd

Gelijk aan afschrijvingstermijn van 40 jaar.

 


Naam

Bruteringsreserve gebruiksveilig maken Technische school

Programma

Mens en samenleving

Beschikkingsbevoegdheid

Raad

Doelstelling

De reserve dient  ter afdekking van de kapitaallasten van de investering.

Toevoegingen

De reserve is gevoed uit de algemene uitkering. In 2021 geen toevoegingen.

Onttrekkingen

Geen onttrekking in 2021

 Omvang

 Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen.

 Looptijd

 Tot en met 2020.

 


Naam

Bestemmingsreserve gemeentehuis Eijsden-Margraten

Programma

Financiën en middelen

Beschikkingsbevoegdheid

Raad

Doelstelling

De reserve is gevormd voor de realisatie van de bouw van een nieuw gemeentehuis.

Toevoegingen

De reserve is eenmalig gevoed. Geen toevoeging in 2021.

Onttrekkingen

De lineaire afschrijvingslasten worden met ingang van 2014 gedurende 40 jaar gedekt uit de reserve en bedragen in 2021 € 222.500.

Omvang

Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen.

Looptijd

Gelijk aan afschrijvingstermijn van 40 jaar, tot en met 2051.

 

 


Naam

Bruteringsreserve MFA Margraten

Programma

Financiën en middelen

Beschikkingsbevoegdheid

Raad

Doelstelling

De reserve is gevormd als bruteringsreserve voor de realisatie  van de MFA Margraten.

Toevoegingen

De reserve is eenmalig gevoed. Geen toevoeging in 2021.

Onttrekkingen

€ 224.250 conform primaire begroting.

Omvang

De reserve mag niet negatief worden.

Looptijd

Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen.

 

 

Naam

Reserve personeel

Programma

Financiën en middelen

Beschikkingsbevoegdheid

College

Doelstelling:

De reserve is bedoeld om kosten te dekken van onder andere ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof, extra beloningen en opleidingskosten. De reserve kan ook ingezet worden om knelpunten incidenteel (zoals inhuurkosten in verband met ziekteverzuim) op te vangen.

Toevoegingen

Geen toevoegingen in 2021.

Onttrekkingen

Geen onttrekkingen in 2021.

 Omvang

 Maximaal € 300.000.

 Looptijd

 Onbeperkt.

 

 

Naam

Reserve prioriteiten

Programma

Diverse programma’s

Beschikkingsbevoegdheid

College

Doelstelling

Het overhevelen van budgetten van jaar X naar jaar X+1

Toevoegingen

 • € 25.000 opstellen kerkenvisie
 • € 45.142 uitvoering leefstijlinterventies
 • € 19.175 project Samenklank
 • € 62.840 gelden lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen
 • € 62.505 cultuurmiddelen
 • € 60.000 uitvoering sportakkoord
 • € 139.025 4e pakket maatregelen coronacrisis
 • € 40.000 Poort van het Heuvelland
 • € 80.000 verantwoord op weg
 • € 454.000 corona herstelfonds
 • € 23.000 verkiezingen
 • € 186.331 cao-verhoging

Stortingen zijn allen conform 2e bestuursrapportage 2021 en betreffen budgetten die worden overgeheveld van 2021 naar 2022.

Onttrekkingen

 • € 19.175 Motie Samenklank
 • € 40.000 voorbereiding + implementatie wet inburgering
 • € 20.000 uitvoering sportakkoord
 • € 25.000 opstellen toekomstperspectief kerken visie
 • € 30.000 deelname verkenning waterkering zuidelijk Maasdaal
 • € 150.000 inwerkingtreding Omgevingswet
 • € 31.000 project samenwerking Middengebied
 • € 49.324 extra kosten verkiezingen
 • € 95.000 projectleider Wonen
 • € 25.000 onderzoek woonbehoefte en woningschaarste
 • € 58.000 projectleider Dienstverlening
 • € 37.000 aanvulling mantelzorgcompliment

Onttrekkingen in 2021 komen voort uit  stortingen conform 2e bestuursrapportage 2020.  Budgetten worden via deze reserve overgeheveld van 2020 naar 2021 en komen in 2021 ten gunste van de begroting.

Omvang

Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen.

Looptijd

De toevoegingen van jaar X dienen in jaar X+1 aan deze reserve onttrokken te worden.

 

 Naam

Reserve bomen

Programma

Landschap, natuur en water

Beschikkingsbevoegdheid

College

Doelstelling

Betreffende reserve is bedoeld als een bijdrage in de kosten die burgers/bedrijven hebben aan het in stand houden van monumentale of waardevolle bomen (conform bomenlijst  Eijsden-Margraten) vastgesteld. Eigenaren van de bomen kunnen een subsidie ontvangen van € 250 per boom per jaar.

Toevoegingen

Conform raadsbesluit bestuursrapportage 2012 is incidenteel € 40.000 ten laste van de algemene reserve ten gunste van deze reserve gestort. Geen toevoegingen in 2021.

Onttrekkingen

Onttrekking in 2021 ad € 1.000 conform werkelijke kosten / subsidies monumentale bomen.

Omvang

Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen.

Looptijd

Onbeperkt

 


Naam

Reserve organisatieontwikkeling

Programma

Financiën en middelen

Beschikkingsbevoegdheid

College

Doelstelling

Extra opleiding en training van onze medewerkers, outplacementtrajecten en afkoopsommen in kader van organisatie-ontwikkelingstraject.

Toevoegingen

Geen toevoeging in 2021.

Onttrekkingen

Geen onttrekking in 2021.

 Omvang

Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen.

 Looptijd

Onbeperkt.

 

 


Naam

Reserve gladheidsbestrijding

Programma

Duurzaam wonen

Beschikkingsbevoegdheid

College

Doelstelling

De reserve is bedoeld om de gladheidbestrijding te continueren als de reguliere budgetten niet toereikend zijn; aankoop strooizand en strooizout en gladheidsbestrijding door derden.

Toevoegingen

Geen toevoeging in 2021.

Onttrekkingen

Onttrekking € 9.019 in 2021.

Omvang

Maximaal € 40.000.

 Looptijd

 Onbeperkt.

 


Naam

Reserve Brainport

Programma

Landschap, natuur en water

Beschikkingsbevoegdheid

Raad

Doelstelling

In dekking voorzien voor de kosten deelname Brainport

Toevoegingen

Geen toevoeging aan reserve in 2021.

Onttrekkingen

Onttrekking € 76.170 conform begroot in 2021.

Omvang

Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen.

 Looptijd

 Tot en met 2019.

 

 


Naam

Bestemmingsreserve gemeentelijk kwaliteitsfonds

Programma

Financiën en middelen

Beschikkingsbevoegdheid

Raad

Doelstelling

Inzetten bij projecten LOP en Vitaal Platteland.

Toevoegingen

Geen toevoeging aan reserve in 2021.

Onttrekkingen

€ 50.000 in 2021 conform begroot.

Omvang

Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen.

 Looptijd

 Onbeperkt.

 

 


Naam

Reserve sociaal domein

Programma

Mens en samenleving

Beschikkingsbevoegdheid

Raad

Doelstelling

Zorgen voor een financiële zachte landing op het sociaal domein als reactie op de overheveling van taken en de bezuinigingen door de rijksoverheid.

Toevoegingen

Geen toevoeging in 2021.

Onttrekkingen

Geen onttrekking in 2021.

Omvang

Er is vooralsnog geen limiet aan deze reserve toegekend,

 Looptijd

Onbeperkt.

 

 


Naam

Bruteringsreserve  SOVSO-school

Programma

Mens en samenleving

Beschikkingsbevoegdheid

Raad

Doelstelling

Dekking kapitaallasten investering SOVSO school

Toevoegingen

Initiële toevoeging € 1.500.000 ten behoeve van vorming reserve SOVSO school tlv algemene reserve in 2016. Geen toevoeging in 2021.

Onttrekkingen

Onttrekking in 2021 € 988.352 conform begroot zijn de vrijval reserve.

Omvang

Niet benoemd.

 Looptijd

 Onbeperkt

 

 


Naam

Bruteringsreserve waterveld (Hockeer)

Programma

Mens en samenleving

Beschikkingsbevoegdheid

Raad

Doelstelling

Dekking kapitaallasten investering waterveld (Hockeer)

Toevoegingen

Initiële toevoeging € 146.625 in 2018 ten behoeve van vorming bruteringsreserve waterveld (Hockeer). Geen toevoeging in 2021.

Onttrekkingen

Onttrekking in 2021 ad € 4.888 dekking kapitaallasten

Omvang

Er is vooralsnog geen limiet aan deze reserve toegekend,

 Looptijd

 Onbeperkt.

 

 


Naam

Reserve frictiekosten

Programma

Financiën en middelen

Beschikkingsbevoegdheid

College

Doelstelling

Ingeval zich een situatie voordoet waarbij de wegen van een medewerker en de organisatie zich moeten scheiden leidt dat veelal tot extra kosten (frictiekosten). In deze bestemmingsreserve is een bedrag opgenomen ter grootte van € 250.000,- waarmee, indien nodig, frictiekosten uit kunnen worden gefinancierd.

Toevoegingen

Initiële storting ad € 250.000 in 2017. Toevoeging € 234.430 in 2021.

Onttrekkingen

€ 234.430 onttrekking in 2021.

Omvang

Er is vooralsnog geen limiet aan deze reserve toegekend,

 Looptijd

 Onbeperkt.

 

 


Naam

Reserve Covid-19

Programma

Financiën en middelen

Beschikkingsbevoegdheid

Raad

Doelstelling

De samenleving na de Covid-19 pandemie op gang helpen.

Toevoegingen

 • Initiële storting ad € 700.000 in 2020;
 • Aanvullende storting € 35.000 in 2021 conform begroot

Onttrekkingen

 • Onttrekking € 29.000 t.b.v. vorming reserve sportcontrainer in 2021
 • Onttrekking € 855.881 in 2021 conform begroot

Omvang

De maximale omvang van deze reserve is vastgesteld op € 885.000

 Looptijd

 Afhankelijk van ontwikkeling Covid-19 pandemie.

 

 


Naam

Reserve verbeteren tijdelijke woonsituatie statushouders

Programma

Mens en samenleving

Beschikkingsbevoegdheid

College

Doelstelling

Het verbeteren van de tijdelijke woonsituatie van statushouders.

Toevoegingen

De reserve is in 2021 initieel gevuld met € 350.000 vanuit het resultaat jaarrekening 2020 cf. amendement PvdA/D66/Groen Links.

Onttrekkingen

Maatregelen in lijn met de doelstelling: verbeteren huisvesting statushouders.

Omvang

€ 350.000

 Looptijd

Onbeperkt.

 

 


Naam

Bruteringsreserve sportcontrainer

Programma

Mens en samenleving

Beschikkingsbevoegdheid

Raad

Doelstelling

Dekking kapitaallasten sportcontrainer.

Toevoegingen

Initiële storting € 29.000 in 2021 vanuit de reserve COVID-19 / Coronafonds.

Onttrekkingen

Geen onttrekkingen in 2021.

Omvang

€ 29.000

 Looptijd

2022 t/m 2031

 

 


Naam

Reserve Omgevingswet

Programma

Wonen & Mobiliteit

Beschikkingsbevoegdheid

College

Doelstelling

De reserve is bedoeld voor de invoering van de omgevingswet.

Toevoegingen

€ 120.000 zijnde restantbudget omgevingswet conform begroot

Onttrekkingen

Geen onttrekking in 2021

Omvang

Maximaal € 200.000

 Looptijd

Tot na invoering omgevingswet

 

Toelichting voorzieningen

 

 

Naam

Voorziening  onderhoud gemeentegebouwen

Programma

Diverse

Beschikkingsbevoegdheid

College

Doelstelling

Deze voorziening dient ter afdekking van uitgaven ten behoeve van het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen. Onttrekkingen zijn gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen en door de raad genomen besluiten. Aan de hand van een actualisatie van de onderhoudsplannen wordt bekeken of de jaarlijkse storting in de voorziening vanuit de exploitatie voldoende is om het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen op een adequate manier uit te voeren. Vanaf 2008 worden de onderhoudskosten van o.a. het gemeentehuis, de gemeentewerf, de brandweerkazerne, de woonwagens, de gymzalen en legionellawerkzaamheden rechtstreeks onttrokken aan de voorziening.

Toevoegingen

€ 525.000 toevoegingen in 2021

Onttrekkingen

€ 334.314 onttrekkingen in 2021

Omvang

Gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan gemeentegebouwen.

Looptijd

Onbeperkt.

 

Naam

 Voorziening dubieuze debiteuren

  Programma

  Financiën en middelen

  Beschikkingsbevoegdheid

College

  Doelstelling

 De voorziening dubieuze debiteuren is in het leven geroepen

 om verliezen van oninbare vorderingen op te vangen. De

 oninbare vorderingen worden ten laste gebracht van deze voorziening.

  Toevoegingen

 € 73.241 toevoeging in 2021

  Onttrekkingen

 € 60.027 onttrekking in 2021

  Omvang

 De maximale omvang is afhankelijk van de grootte van de post

 dubieuze debiteuren. De voorziening mag niet negatief zijn.

  Looptijd

 Onbeperkt.

 

 

Naam

Voorziening MTB

Programma

Mens en samenleving

Beschikkingsbevoegdheid

College

Doelstelling

Invulling geven aan de aan de gemeente Maastricht verstrekte garantie met betrekking tot een negatief eigen vermogen van de MTB ultimo enig jaar. Deze garantie houdt in dat een negatief vermogen van de MTB naar verhouding van het aandelenkapitaal voor rekening van de gemeente komt.

Toevoegingen

€ 1.662 toevoeging in 2021

Onttrekkingen

Geen onttrekking in 2021

 Omvang

 Afhankelijk van negatief exploitatiesaldo MTB.

 Looptijd

 Onbeperkt.

 

 

Naam

Voorziening parkeervoorzieningen

Programma

Duurzaam wonen

Beschikkingsbevoegdheid

College

Doelstelling

Deze voorziening is in 2009 gevormd voor de aanleg van parkeervoorzieningen. De ontvangen bedragen moeten binnen tien jaar besteed worden aan de aanleg van parkeervoorzieningen. Indien de gelden niet zijn besteed binnen de termijn van 10 jaar moet het geld terug betaald worden aan de aanvrager.

Toevoegingen

Geen toevoeging in 2021

Onttrekkingen

Geen onttrekking in 2021

Omvang

Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen.

Looptijd

Onbeperkt.

                                                                        

 

Naam

Voorziening afvalstoffenheffing

Programma

Duurzaam wonen

Beschikkingsbevoegdheid

College

Doelstelling

De voorziening is ingesteld om schommelingen in het tarief voor de afvalstoffenheffing tegen te gaan waarbij is uitgegaan van kostendekkende tarieven.

Toevoegingen

€ 203.053 toevoeging in 2021

Onttrekkingen

€ 106.882 onttrekking in  2021

Omvang

Niet benoemd in de nota reserves en voorzieningen.

Looptijd

Onbeperkt.

 

 

 

 

Naam

Voorziening pensioen voormalige wethouders

Programma

Dienstverlening en besturen

Beschikkingsbevoegdheid

College

Doelstelling

De voorziening is bedoeld om uitvoering te geven aan de wethouderspensioenen. Dit op grond van de rechtspositie van bestuurders. De uitvoering is uitbesteed aan Raet.

Toevoegingen

€ 55.418 bijstorting t.b.v. voormalige wethouders in 2021.

Onttrekkingen

€ 54.443 vrijval pensioen voormalige wethouders in 2021.

 Omvang

 De voorziening mag niet negatief zijn.

 Looptijd

 Bij leven wethouder(s). 

 

 

Naam

Voorziening onderhoud gemeentelijke sportvelden

Programma

Mens en samenleving

Beschikkingsbevoegdheid

College

Doelstelling

Deze voorziening is ingesteld ten behoeve van de uitvoering van het groot onderhoud aan de gemeentelijke sportvelden. Het MeerjarenOnderhoudsPlan (MOP) sportaccommodaties is in 2013 vastgesteld. De voorziening wordt gevoed aan de hand van dat meerjarenonderhoudsplan.

Toevoegingen

€ 27.935 toevoegingen in 2021 t.b.v. tennisaccommodaties, buitensportaccommodaties en de groene sportvelden.

Onttrekkingen

Onttrekking van € 91.312 in 2021

Omvang

Jaarlijkse berekening op basis van het MOP sportaccommodaties.

Looptijd

Onbeperkt.

 

 

Naam

Voorziening GRP

Programma

Duurzaam wonen

Beschikkingsbevoegdheid

College

Doelstelling

Deze voorziening is ingesteld ten behoeve van de oude / bestaande GRP’s van beide gemeenten. Het GRP is vastgesteld in 2013.

Toevoegingen

Geen toevoeging in 2021.

Onttrekkingen

€ 58.635 saldo 2021 beleidsveld riolering

Omvang

Berekend op basis van vigerend GRP.

Looptijd

Onbeperkt.

 

 

Naam

Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken

Programma

Mens en samenleving

Beschikkingsbevoegdheid

College

Doelstelling

De voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken is in het leven geroepen om eventueel oninbare vorderingen van debiteuren sociale zaken op te vangen.

Toevoegingen

Geen toevoegingen in 2021.

Onttrekkingen

Geen onttrekkingen in 2021.

 Omvang

De maximale omvang is afhankelijk van de grootte van de post dubieuze debiteuren sociale zaken. De voorziening mag niet negatief zijn.

 Looptijd

Onbeperkt.

 

Naam

Voorziening herstructurering MTB

Programma

Mens en samenleving

Beschikkingsbevoegdheid

College

Doelstelling

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 december 2015 is besloten tot opname van een reorganisatievoorziening in de jaarrekening 2015 van MTB regio Maastricht NV.

Het aandeel van de gemeente Eijsden-Margraten in betreffende voorziening bedroeg per 31 december 2016 € 191.487,-.

Toevoegingen

Geen toevoeging in 2021.

Onttrekkingen

€ 7.788 in 2021.

 Omvang

 Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen.

 Looptijd

 Onbeperkt.

 

Naam

 Voorziening Escrow verkoop Attero 

  Programma

  Financiën en middelen

  Beschikkingsbevoegdheid

  College

  Doelstelling

In het kader van de verkoop van Attero zijn een aantal garanties gegeven     aan RWE. Indien één of meer van deze garanties achteraf onjuist blijken te zijn,  kunnen de claims uit deze voorziening afgedekt worden.

  Toevoegingen

  Geen toevoeging in 2021

  Onttrekkingen

  Geen onttrekkingen in 2021

  Omvang

  De voorziening mag niet negatief zijn.

  Looptijd

  Onbeperkt.

 

Naam

 Voorziening inhouding ww reparatie

  Programma

  Financiën en middelen

  Beschikkingsbevoegdheid

  College

  Doelstelling

De voorziening is bestemd ter dekking van mogelijke toekomstige claims i.v.m. reparatie ww (opbouw en maximale lengte).

  Toevoegingen

  € 6.843 in 2021

  Onttrekkingen

  Geen onttrekkingen in 2021

  Omvang

  De voorziening mag niet negatief zijn.

  Looptijd

  Onbeperkt.

 

 

 

Naam

Voorziening pensioen huidige wethouders

Programma

Dienstverlening en besturen

Beschikkingsbevoegdheid

College

Doelstelling

De voorziening is bedoeld om uitvoering te geven aan de wethouderspensioenen. Dit op grond van de rechtspositie van bestuurders. De uitvoering is uitbesteed aan Raet.

Toevoegingen

€ 2.243.822 initiële storting t.b.v. huidige wethouders in 2021.

Onttrekkingen

€ 129.840 vrijval in 2021.

 Omvang

 De voorziening mag niet negatief zijn.

 Looptijd

 Bij leven wethouder(s). 

 

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
De vast schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer betreffen: 
-    onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen
-    Waarborgsommen
Deze balanspost kan als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving

(bedragen x 1.000 Euro)

31-12-2021

31-12-2020

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen, bestaande uit:

 

 

   Leningen BNG

47.105

50.080

   Leningen NWB

18.853

19.578

Waarborgsommen

5

5

Totaal

65.963

69.663

Het verloop van de leningen was in 2021 als volgt:

(bedragen x 1.000 Euro)

Stand per 1 januari 2021

69.658

Opgenomen in 2021

0

Aflossingen in 2021

3.700

Stand per 31 december 2021

65.958

De post langlopende leningen heeft betrekking op:

Omschrijving

(bedragen x 1.000 Euro)

stand

31-12-2021

stand

31-12-2020

Opgenomen geldleningen bij binnenlandse banken t.b.v. de Algemene Dienst

65.139

68.793

Opgenomen geldleningen bij binnenlandse banken t.b.v. Woonpunt

819

865

Totaal

65.958

69.658

De rentelast met betrekking tot de langlopende geldleningen bedroeg over 2021 in totaal € 735.409.

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Deze balanspost kan als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving

(bedragen x 1.000 Euro)

31-12-2021

31-12-2020

Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in art 1, onderdeel a Wet Fido

0

0

Overige Kasgeldleningen, bestaande uit:

 

 

Kasgeldlening BNG

18.000

7.500

Bank- en girosaldi

0

568

Overige schulden

4.920

2.890

Totaal

22.920

10.958

-    Het saldo van de algemene crediteuren heeft voornamelijk betrekking op de onderhanden zijnde betalingen. 
-    Een kasgeldlening bij de BNG dient binnen 1 maand afgelost te worden. 

Overlopende passiva
De overlopende passiva zijn als volgt samengesteld:

Overlopende passiva

Omschrijving

(bedragen x 1.000 Euro)

31-12-2021

31-12-2020

Verplichtingen (nog te betalen bedragen)

3.569

3.351

De van EU en NL lichamen ontvangen voorschotten op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

452

366

Overige vooruitontvangen bedragen en overlopende passiva

 

 

   Vooruit ontvangen bedragen

660

2

   Overige overlopende passiva

1.086

886

Totaal

5.767

4.605

Overlopende passiva

Onder de overige overlopende passiva zijn o.a. een schuld aan de belastingdienst opgenomen inzake Loonbelasting ad. € 0,708 mln, af te dragen pensioenpremie ad € 0,168 mln, en uit te betalen uitkeringen ad € 0,205 mln.

 

Verloopoverzicht: de van EU en NL lichamen ontvangen voorschotten op uitkeringen:

Regeling (bedragen * € 1.000,-)

01-01-2021

Vermeerderingen 

Verminderingen

Herrubricering

31-12-2021

Geluidsanering wegverkeerslawaai

2

0

0

0

2

Veiligheid in en om school Maastricht en Heuvelland

5

0

0

0

5

XBMob EU Eijsden-Margraten

44

0

22

0

22

XBMob EU Partners

0

5

0

0

5

Beheerrekening sloopcompensatie Gemeente Maastricht

87

0

0

0

87

Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) 2020

40

0

40

0

0

Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) 2021

0

26

0

0

26

Regeling extern advies warmtetransitie EAW

20

0

20

0

0

Uitkering circulaire ambachtscentra (Rd4)

50

0

50

0

0

Gemeentelijk onderwijsachterstanden beleid

118

39

0

0

157

Regionale en lokale preventieagenda 2021-2023

0

40

0

0

40

Nationaal Programma Onderwijs 2021-2023

0

44

0

0

44

Gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek

0

9

0

0

9

Regeling huisvesting aandachtsgroepen

0

55

0

0

55

Totaal

366

218

132

0

452

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Waarborgen en garanties

Het betreft hier leningen die externe partijen hebben afgesloten en waarvoor Eijsden-Margraten borg / garant staat. Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Overzicht gewaarborgde geldleningen (bedragen x € 1.000, afgerond).
Geldnemer / geldgever Percentage borgstelling Einde looptijd Hoofdsom Aandeel in restantbedrag Aandeel in restantbedrag
lening per lening per
1-1-2021 31-12-2021
Woonpunt / BNG 100% 2021 17.000 17.000 17.000
Woonpunt / NWB 100% 2024 9.500 9.500 9.500
Totaal Woonpunt 26.500 26.500 26.500
MTB / Gemeente Maastricht 11% 2028 12.100 1.331 1.331
12.100 1.331 1.331
Oos Heim (obligatielening) 100% 2047 250 216 208
250 216 208
Achtervang (na WSW)
Servatius / NWB Achtervang na WSW 100% 2039 936 594 569
Servatius / BNG Achtervang na WSW 50% 2041 402 163 0
Totaal Servatius 1.338 757 569
TOTAAL 40.188 28.804 28.608

Woonpunt
In het kader van de convenant Financiering Volkshuisvestelijke Activiteiten staat de gemeente Eijsden-Margraten garant voor twee leningen die Woonpunt heeft afgesloten om invulling te geven aan haar taken op het gebied van volkshuisvesting in de gemeente. Beide leningen worden op de einddatum in één keer volledig afgelost.

Als zekerheid heeft de gemeente als enige het eerste recht van hypotheek: als Woonpunt niet meer kan voldoen aan haar verplichtingen dan kan de gemeente haar recht inroepen en woningen verkopen.      

MTB
Gemeente Maastricht heeft een achtergestelde renteloze lening van € 12.100.000 verstrekt aan de MTB. Hiertoe heeft gemeente Maastricht twee leningen afgesloten bij BNG. Beide leningen zijn in januari 2018 in één keer volledig afgelost. Per gelijke datum is een nieuwe lening onder dezelfde condities afgesloten tegen een rentepercentage van 0,955%. Eijsden-Margraten staat hierbij garant voor 11% van het totaalbedrag ad € 12.100.000, zijnde  € 1.331.000.

Oos Heim / obligatielening
Stichting Oos Heim heeft een obligatielening van € 250.000 uitgeschreven voor de financiering van de bouw van het nieuwe gemeenschapshuis. De looptijd is maximaal 32 jaar waarvan de eerste twee jaar aflossingsvrij en vervolgens jaarlijkse aflossing door middel van uitloting. De jaarlijkse aflossing bestaat uit tenminste 1/30 ste deel van de lening. De jaarlijkse aflossing bedraagt minimaal € 8.500 (34 obligaties a € 250 per obligatie) en heeft voor het eerst plaatsgevonden op 1 september 2017. De aflossing 2021 bedraagt € 8.500.

Eijsden-Margraten staat garant voor de betalingsverplichtingen van stichting Oos Heim richting obligatiehouders, bestaande uit rente en aflossing. Als zekerheid heeft de gemeente een eerste recht van hypotheek ter grootte van maximaal € 250.000 op het nieuw gebouwde gemeenschapshuis. 

Servatius (achtervang na WSW)
Eind jaren tachtig zijn de risico’s van hypothecaire geldleningen aan woningcorporaties (met gemeentegarantie) bij het Waarborgfonds Sociale woningbouw (WSW) ondergebracht tegen betaling van een eenmalige vergoeding. Eijsden-Margraten fungeert in deze constructie als achtervang: in eerste instantie is het WSW aansprakelijk als Servatius niet aan haar verplichtingen kan voldoen.  Kan het WSW echter eveneens niet aan haar verplichtingen voldoen, dan zullen de banken Eijsden-Margraten verzoeken de nog openstaande saldi te voldoen.

In 2021  ging het in totaal om twee leningen van Servatius bij twee banken, te weten NWB en BNG:

 • NWB: Voor deze  lening is Eijsden-Margraten als achtervang 100% aansprakelijk. Het openstaande saldo van deze lening per 31-12-2021 bedraagt € 569.281.
 • BNG: Voor deze lening was zowel Eijsden-Margraten als het ministerie van Financiën als achtervang ieder voor 50% aansprakelijk. Het openstaande saldo van de lening per 31-12-2020 bedroeg € 326.842. Derhalve was de gemeente in 2020 voor € 163.421 aansprakelijk. In 2021 is deze lening volledig afgelost.

 

 • In totaal staat Eijsden-Margraten eind 2021 garant voor € 569.281 als achtervang na het WSW.
Lease Looptijd Jaarlijkse kosten
(x € 1.000)
4x bedrijfsauto MB Smart 2015 t/m 2021 13
1x bedrijfsauto Renault 2015 t/m 2021
2x bedrijfsauto Subaru 2021 t/m 2026 19
32
Huur
Gebouwen
Breusterhof 89 2019 t/m 2023 34
Zoerbeemden 9 c/d 2019 t/m 2023 20
54
ICT middelen
Econocom 2019 t/m 2026 284
BNP Paribas Leasing Solutions 2019 t/m 2021 13
297
TOTAAL 383

WNT (Wet Normering Topinkomens)

De WNT is van toepassing op de gemeente Eijsden-Margraten. Het voor de gemeente Eijsden-Margraten toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000. Dit betreft het generieke bezoldigingsmaximum. Binnen onze gemeenschappelijke organisatie is een tweetal functies gekwalificeerd als topfunctionaris. 

Gegevens 2021
bedragen x € 1 Gerits, M.A.G. Verbeet, M.G.A.J.T.
Functiegegevens Gemeentesecretaris / Algemeen directeur Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 104.965,80 € 92.454,31
Beloningen betaalbaar op termijn € 19.765,68 € 17.061,60
Subtotaal € 124.731,48 € 109.515,91
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 209.000 € 209.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t.
Bezoldiging € 124.731,48 € 109.515,91
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.
Gegevens 2020
bedragen x € 1 Gerits, M.A.G. Kool, J.M.F. Verbeet, M.G.A.J.T.
Functiegegevens Gemeentesecretaris / Algemeen directeur Adjunct-directeur Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/02 - 31/12 01/01 - 31/01 01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1 1
Dienstbetrekking? ja ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 92.528 € 7.616 € 95.930
Beloningen betaalbaar op termijn € 16.439 € 1.442 € 16.118
Subtotaal € 108.967 € 9.058 € 112.048
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 183.975 € 17.025 € 201.000
Bezoldiging € 108.967 € 9.058 € 112.048

Staat van herkomst en besteding van middelen (kastroomoverzicht)

Staat van herkomst en besteding van middelen (kasstroomoverzicht) (* € 1.000,-)
Resultaat na mutaties reserves 288
Mutaties Algemene Reserve en Bestemmingsreserves
Mutaties algemene reserve -381
Mutaties bestemmingsreserves -1.339
-1.720
Afschrijvingen/aflossingen en overige waardeveranderingen vaste activa
Afschrijvingen immateriële vaste activa 290
Afschrijvingen materiële vaste activa 2.931
Afschrijvingen/aflossingen financiële vaste activa 141
Ontvangen bijdragen van derden in (im)materiële vaste activa 55
Afwaarderingen immateriële vaste activa 0
Afwaarderingen materiële vaste activa 0
Afwaarderingen financiële vaste activa 0
3.417
Mutatie voorzieningen 2.280
Mutaties in werkkapitaal
Mutatie voorraden onderhanden werk (zijnde bouwgronden in exploitatie) -408
Mutatie in vorderingen op openbare lichamen -445
Mutatie in rekening-courantverhouding met het rijk -1.330
Mutatie in overige vorderingen -791
Mutatie in overlopende activa -3.351
Mutatie in overige schulden (zijnde crediteuren) 2.030
Mutatie in overlopende passiva 1.162
-3.133
Investeringen en desinvesteringen vaste activa
Investeringen in immateriële vaste activa 0
Desinvesteringen immateriële vaste activa 85
Investeringen in materiële vaste activa -7.534
Desinvesteringen materiële vaste activa 952
Investeringen in financiële vaste activa -612
Desinvesteringen in financiële vaste activa 0
-7.109
Mutaties in vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Opnames vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 0
Aflossingen vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer -3.700
Ontvangen waarborgsommen 0
-3.700
Mutaties in kasgeldleningen
Mutaties in overige kasgeldleningen 10.500
10.500
Mutaties liquide middelen 823

Single information Single Audit (SiSa)

Single information Single Audit (SiSa)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 1-3-2022
Verstrekker Uitkeringscode Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator
JenV A12B Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Naam veiligheidsregio Besteding (jaar T) Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/nee) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Veiligheidsregio's
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: A12B/01 Indicator: A12B/02 Indicator: A12B/03 Indicator: A12B/04 Indicator: A12B/05
Veiligheidsregio Zuid-Limburg € 5.600 Ja € 5.600 Ja
FIN B2 Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Besteding (T-1) - betreft nog niet verantwoorde bedragen over 2020 Aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (jaar T) Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (t/m jaar T) Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen c  (artikel 3)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/01 Indicator: B2/02 Indicator: B2/03 Indicator: B2/04 Indicator: B2/05
€ 0 0 0 € 0 € 0
Normbedragen voor a, b en d (Ja/Nee) (vanaf 2021) Normbedrag voor e (Ja/Nee) (vanaf 2021) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 Nee: indicator B2/13 en B2/14 / Ja: indicator B2/21 en B2/22
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/06 Indicator: B2/07 Indicator: B2/08
Ja Ja Nee
Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1
Aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (jaar T) Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (t/m jaar T) Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b en d (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b en d (artikel 3)
Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten
Aard controle D2 Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/09 Indicator: B2/10 Indicator: B2/11 Indicator: B2/12
0 0 € 0 € 0
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen e (artikel 3)
Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten
Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/13 Indicator: B2/14
€ 0 € 0
Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2
Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden cumulatief (t/m jaar T) Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (t/m jaar T) Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (t/m jaar T)
Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/15 Indicator: B2/16 Indicator: B2/17 Indicator: B2/18 Indicator: B2/19 Indicator: B2/20
€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T)
Keuze normbedragen Keuze normbedragen
Aard controle R Aard controle n.v.t
Indicator: B2/21 Indicator: B2/22
€ 0 € 0
BZK C41B Regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw Hieronder per regel één provincie(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die provincie invullen Besteding (jaar T) aan flexibele ondersteuning, capaciteit en expertise Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) Aantal projecten dat (in jaar T) is geholpen met middelen Aantal projecten dat cumulatief (t/m jaar T) is geholpen met middelen
SiSa tussen medeoverheden
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C41B/01 Indicator: C41B/02 Indicator: C41B/03 Indicator: C41B/04 Indicator: C41B/05 Indicator: C41B/06
1 030011 Provincie Limburg € 40.000 € 40.000 € 174.934 3 3
2
Kopie provinciecode Cumulatief aantal (t/m jaar T) woningen dat in deze projecten wordt gerealiseerd Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C41B/07 Indicator: C41B/08 Indicator: C41B/09
1 030011 Provincie Limburg 77 Ja
2
BZK C56 Regeling huisvesting aandachtsgroepen Beschikkingsnummer Projectnaam Besteding (jaar T) per project Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) - per project Aantal woonruimten en verblijfsruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T) Aantal volledig gerealiseerde woonruimten en verblijfsruimten (t/m jaar T)
Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2022