Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering

 

Als je met een beschouwende blik naar een gemeente kijkt vervult een gemeente verschillende rollen in haar functie naar haar inwoners. In één perspectief is de gemeente dienstverlener aan haar inwoners. In dit perspectief vervult de gemeente diensten zoals het verstrekken van paspoorten etc. In een andere rol treedt de gemeente haar inwoners tegemoet als burger van een gemeente.

Dienstverlening en besturen zit in ons DNA, is herkenbaar in beleid en uitvoering en sluit aan op de “dicht bij het leven” filosofie die verder uitgedragen wordt. In dat licht willen we vanuit betrokkenheid en op een verfrissende wijze van besturen en werken aansluiting zoeken bij de behoeften van de samenleving door concrete stappen te zetten in goed samenspel tussen raad, college en de ambtelijke organisatie. Dit zal de komende jaren zorgen voor een omslag in de ontwikkelingen van de dienstverlening en wijze van besturen waarbij we al dan niet in samenwerking met andere organisaties/overheden zorg dragen voor een samenleving waarin iedereen op een veilige wijze mee kan doen.

Verder geeft het programma Bestuur en bedrijfsvoering inzicht in de algemene middelen en de wijze waarop wordt gewerkt aan een solide financieel gezonde gemeente. Een financieel gezonde gemeente betekent: een solide financieel meerjarig beleid, goed beheer van deelnemingen en verbonden partijen, een goede financieringsfunctie; voldoende weerstandsvermogen om gemeentelijke risico’s af te dekken, voldoende waarborgen tegen calamiteiten (verzekeringen) en zo laag mogelijke lasten voor inwoners en ondernemers. Dit wordt op een transparante wijze overzichtelijk gemaakt waarin cijfers op een leesbare manier worden gepresenteerd.
Een nadere uitwerking komt terug in de wettelijk voorgeschreven paragrafen Lokale heffingen, Bedrijfsvoering, Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Financiering en Verbonden partijen.

5.1 Kerntaak: Openbare orde en veiligheid

De kerntaak Openbare orde en Veiligheid levert een bijdrage aan het behouden van een goed woon- en leefklimaat in onze dorpen en het buitengebied.
Je veilig voelen c.q. veilig zijn, is de basis om te kunnen functioneren, te verblijven en te ondernemen. Veiligheid is vanuit dat beeld een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Van alle burgers mag namelijk verwacht worden dat zij zich gedragen met respect voor elkaar en de omgeving. Echter, veiligheid is ook een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Mensen moeten veilig zijn en zich veilig (kunnen) voelen in en om het huis, in het verkeer en ongehinderd op straat kunnen verblijven, overdag en ’s avonds en veilig hun ondernemerschap en verenigingsactiviteiten kunnen uitoefenen. Van ons als gemeente mag onder meer verwacht worden dat wij erop toezien dat dat mogelijk is, door het treffen van preventieve maatregelen en door handhavend op te treden. 

5.1.1 Goede organisatie fysieke veiligheid

5.1.2 Integriteit en ondermijning

5.1.3 Veilige woon-, verblijf- en werkomgeving

5.1.4 Veiligheid van evenementen en bedrijvigheid

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2021 na wijz. Werkelijk 2021 Afwijking jaarrekening 2021 Procentuele afwijking 2021
6120000 Veiligheidsregio Zuid-Limburg -1.696.263,00 -1.708.319,20 -12.056,20 -0,71
6120020 Pro-actie -22.000,00 -23.281,46 -1.281,46 -5,82
6120030 Bedrijfshulpverlening -2.350,00 -1.164,32 1.185,68 50,45
6140000 Veiligheidsbeleid -251.923,00 -260.322,94 -8.399,94 -3,33
6140004 Vergunningverlening bijzondere wetten 5.500,00 7.771,04 2.271,04 -41,29
6140010 Dierenbescherming -27.119,00 -29.409,37 -2.290,37 -8,45

Toelichting afwijkingen

Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10%

Er zijn geen financiële afwijkingen toe te lichten.

 

5.2 Kerntaak: Identiteit & Samenwerking

Om invulling te kunnen geven aan haar bestaansdoel komt de gemeente vele (maatschappelijke) partners tegen met een samenwerking op verschillende niveaus en voor verschillende beleidsvelden.

Te denken valt aan onder meer de huidige samenwerking inzake de grensoverschrijdende milieuproblematiek, handhaving en oefeningen in het kader van veiligheid, de Rijksgrenscorrectie, mobiliteit inzake spoor en waterweg, het project “meer met de Maas’, samenwerking met Voeren op het terrein van natuur en landschap, grensoverschrijdend ondernemen, de samenwerking in de sociale sector, de jumelage met Clervaux, de verbonden partijen en onze eigen bedrijfsvoering.

Die verscheidenheid van opgaven en beleidsvelden vergt dat er voor samenwerking passend moet worden ‘geschakeld op schalen’, zoals bijvoorbeeld op de schaal stad/platteland, in casu Maastricht/Heuvelland of op de schaal Lijn 50 of op schaal Zuid-Limburg (18) of op de schaal Limburg (33) of op de schaal Euregionaal. Meer themagericht – bijv. de thema’s erfgoed, slowtoerisme, fruitsector en streekprodukten - kan worden gedacht aan samenwerking op een schaal met de regio Haspengouw en/of met de regio Land van Herve. Grensoverschrijdende samenwerking maakt sinds vorig jaar voor het eerst ook deel uit van het takenpakket van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en die omstandigheid kan bevorderend werken voor het verdiepen en uitbouwen van de grensoverschrijdende samenwerking in onze (eur)regio.

Uitgangspunt voor samenwerking vormt de autonomie en de identiteit van de gemeente Eijsden-Margraten. Op grond van dit uitgangspunt staat de gemeente open voor het verdiepen en verder uitbouwen van de (eu-)regionale samenwerking middels het voeren van een stevige regio-agenda op samenwerking.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2021 na wijz. Werkelijk 2021 Afwijking jaarrekening 2021 Procentuele afwijking 2021
6005000 Bestuurlijke samenwerking -27.000,00 -29.960,02 -2.960,02 -10,96
6005001 Bestuurlijke samenwerking Zuid Limburg 3.408,00 -8.795,58 -12.203,58 358,09
6005002 Middengebied: scan agrarische bouwk. en vit.man. -13.680,00 0,00 13.680,00 100,00

Toelichting afwijkingen

Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10%

Bestuurlijke samenwerking Zuid Limburg
In de 2e bestuursrapportage 2021 is een inschatting gemaakt van nog te ontvangen kosten in 2021.  Hierdoor is € 105.000 afgeraamd aan nog te ontvangen kosten. Uit de ontvangen afrekening is gebleken dat te veel is afgeraamd. 

Middengebied: scan agrarische bouwkavels en vitaliteitsmanager
In 2021 is de aanbestedingsprocedure doorlopen (hiervoor zijn kosten voor gemaakt). De werkzaamheden worden in 2022 uitgevoerd. 

5.3 Kerntaak: Bestuur & Dienstverlening

De gemeente streeft richting haar inwoners en ondernemers naar een transparante en betrouwbare dienstverlening. Duidelijkheid, kwaliteit en korte doorlooptijden staan hierin centraal. Deze vorm van dienstverlening vraagt om een open en transparante wijze van communiceren naar onze inwoners, belanghebbenden en maatschappelijke partners die te typeren is als klantvriendelijk en klantgericht.

Daarnaast wordt ingezet op de kracht en kwaliteiten van inwoners en ondernemers die binnen Eijsden-Margraten aanwezig zijn door ons dienstbaar op te stellen richting samenleving en niet andersom: de burger centraal. Dit vraagt om een omslag van besturen en werken vanuit de ambtelijke organisatie en het bestuur. Een werkwijze waarin verbinding gemaakt wordt met de samenleving op basis van burgerparticipatie, co-creatie, maar waar ook vanuit een coöperatieve houding ruimte geboden wordt aan burgerinitiatieven.

5.3.1 Bestuurlijk ambtelijk samenspel

5.3.2 Kwaliteit van het debat

5.3.3. Participatie als leidend principe

5.3.4 Eigentijdse dienstverlening

5.3.5 Versterken rol raad

5.3.6 Integraal werken en besturen

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2021 na wijz. Werkelijk 2021 Afwijking jaarrekening 2021 Procentuele afwijking 2021
6001000 Raad / commissies -144.000,00 -128.233,89 15.766,11 10,95
6001001 Burgemeester -735,00 -670,94 64,06 8,72
6001002 Wethouders 38.106,00 118.617,06 80.511,06 -211,28
6001999 Salarissen Raad en B&W -1.201.700,00 -1.177.990,84 23.709,16 1,97
6002001 Representatie bestuur -33.701,00 -21.803,39 11.897,61 35,30
6002002 Gemeente- / streekarchief -110.796,00 -96.773,93 14.022,07 12,66
6002003 Representatie algemeen -29.300,00 -11.105,00 18.195,00 62,10
6002010 Voorlichting -54.988,00 -37.104,01 17.883,99 32,52
6003000 Burgelijke stand -4.500,00 -3.567,94 932,06 20,71
6003003 Verkiezingen -94.971,00 -93.128,10 1.842,90 1,94
6003010 Rijbewijzen -15.520,00 -14.580,00 940,00 6,06
6003030 Naturalisaties -190,00 -517,62 -327,62 -172,43
6003040 Gemeentelijke basisadministratie -16.480,00 -13.053,61 3.426,39 20,79
6004000 Burgelijke stand opbrengsten 49.000,00 34.658,95 -14.341,05 29,27
6004010 Rijbewijzen opbrengsten 103.291,00 92.468,23 -10.822,77 10,48
6004020 Reisdocumenten opbrengsten 43.170,00 57.373,31 14.203,31 -32,90
6004030 Naturalisaties opbrengsten 1.500,00 8.005,00 6.505,00 -433,67
6004040 Gem. basisadministratie (opbr.) 28.200,00 9.347,00 -18.853,00 66,85
6006000 Griffierfunctie -2.650,00 -200,00 2.450,00 92,45
6006010 Rekenkamer -5.000,00 0,00 5.000,00 100,00
6724000 Lijkbezorging -154.793,00 -150.940,99 3.852,01 2,49
6732000 Begraafplaatsrechten 89.400,00 76.771,00 -12.629,00 14,13

Toelichting afwijkingen

Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10%

Raad en commissies
De onderschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt doordat minder kosten besteed zijn aan burgerparticipatie en bestuurlijke vernieuwing.  Daarnaast zijn ook door Corona de kosten beperkt gebleven.
Door Corona hebben bijna alle cursussen en opleidingen digitaal plaats gevonden, waarbij de meeste webinars gratis werden gegeven. 

Wethouders
Het voordeel is veroorzaakt door een vrijval van de voorziening pensioenen huidige wethouders. Een en ander vanwege de gehanteerde rekenrente.

Representatie bestuur
Vanwege Corona zijn in 2021 veel activiteiten niet door gegaan en daarom ook geen kosten gemaakt.

Gemeente en streekarchief
De voor 2021 voorziene overdracht van bouwdossiers naar de archiefbewaarplaats is uitgesteld naar 2022, hierdoor zijn in 2021 minder kosten gemaakt.
Daarnaast is de door het HCL aangekondigde verhoogde meterprijs voor duurzame opslag van onze archieven in 2021 niet geëffectueerd. 

Representatie algemeen
Vanwege Corona zijn minder evenementen geweest (sleuteloverdacht, nieuwjaarsreceptie etc.)

Voorlichting
Door het Corona zijn minder evenementen, bijeenkomsten of activiteiten geweest. Hierdoor waren ook minder mogelijkheden om te adverteren. Het advertentiebudget is hierdoor niet volledig gebruikt.  Daarnaast is bij het cluster communicatie sprake geweest van onderbezetting waardoor geplande activiteiten niet zijn uitgevoerd.


Burgerlijke stand opbrengsten
Vanwege Corona zijn veel huwelijken uitgesteld cq. geannuleerd. Vandaar dat minder inkomsten zijn binnen gekomen. 2020: 134 huwelijken en 2021: 100 huwelijken. Daarnaast zijn meer gratis huwelijken/geregistreerde partnerschappen voltrokken.

Reisdocumenten opbrengsten
Vanwege Corona hebben veel mensen niet gereisd. Er zijn derhalve ook minder reisdocumenten aangevraagd.

Rijbewijzen opbrengsten
Vanwege Corona zijn veel rijexamens uitgesteld. Vandaar minder inkomsten dan begroot.

Gemeentelijke basisadministratie opbrengsten
De opbrengsten zijn initieel te hoog ingeschat. Burgers hebben steeds minder een afschrift vanuit de basisadministratie nodig omdat steeds meer overheidsinstanties aangesloten zijn op de BRP en daardoo automatisch de gegevens ontvangen. Bij de nieuw samen te stellen begroting zal de raming worden bijgesteld.

Begraafplaatsrechten
In 2021 zijn ten opzichte van 2020 zowel minder begravingen als verleningen geweest.

5.4 Kerntaak: Financiën & middelen

Binnen het beleidsveld financiën en middelen geven we uitvoering aan een solide financieel meerjarig beleid met zo laag mogelijke lasten voor inwoners en ondernemers. Wij zorgen voor een transparante begroting waarin cijfers op een leesbare manier worden gepresenteerd. 

5.4.1 De OZB stijgt niet meer dan de inflatie.

5.4.2 Kostendekkendheid

5.4.3 Meerjarig sluitende begroting

5.4.4 Ondersteuning kaderstelling raad.

5.4.5 Profijtbeginsel

5.4.6 Uitvoering geven aan financiële beleid.

5.4.7 Verbetering sturingsinformatie

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2021 na wijz. Werkelijk 2021 Afwijking jaarrekening 2021 Procentuele afwijking 2021
6040003 Financiën -630.772,00 -643.487,31 -12.715,31 -2,02
6040004 Servicebureau -211.387,00 -156.216,59 55.170,41 26,10
6040006 Fysieke leefomgeving -2.869,00 -3.709,19 -840,19 -29,29
6040007 Openbare ruimte -338.290,00 -339.096,65 -806,65 -0,24
6040008 Directie en HRM -42.759,00 -57.109,73 -14.350,73 -33,56
6040009 Informatisering en Automatisering -1.212.490,00 -1.246.226,20 -33.736,20 -2,78
6040010 Verzekeringen -164.089,00 -169.391,36 -5.302,36 -3,23
6040011 Burgerpanel -22.500,00 -17.255,94 5.244,06 23,31
6040012 DIV/Post -35.000,00 -28.545,80 6.454,20 18,44
6040199 Algemene personeelkosten overig 0,00 0,00 0,00 0,00
6050000 Treasury 168.507,00 173.035,11 4.528,11 -2,69
6913000 Beleggingen deelnemingen 66.618,00 131.671,25 65.053,25 -97,65
6921000 Algemene uitkering 31.775.805,00 32.100.918,66 325.113,66 -1,02
6921002 Decentralisatie-uitkering 408.114,00 703.110,04 294.996,04 -72,28
6922000 Onvoorzien 1.305.062,00 1.230.084,54 -74.977,46 5,75
6922002 Corona directie -5.493,00 -6.591,94 -1.098,94 -20,01
6922003 Corona Fin&IM -36.116,00 -36.116,25 -0,25 0,00
6922004 Corona Servicebureau -8.713,00 -11.786,88 -3.073,88 -35,28
6922005 Corona Mens&Samenlev -7.618,00 -7.617,67 0,33 0,00
6922006 Corona Fysiek -74.285,00 -74.285,00 0,00 0,00
6922008 Corona Buitendienst -1.575,00 -1.574,76 0,24 0,02
6922012 Wateroverlast Directie -685,00 -685,46 -0,46 -0,07
6922014 Wateroverlast Servicebureau -153,00 -153,33 -0,33 -0,22
6922016 Wateroverlast Fysiek -2.959,00 -10.022,74 -7.063,74 -238,72
6922018 Wateroverlast Buitendienst -83.802,00 -90.943,24 -7.141,24 -8,52
6922980 Coronafonds / Reserve Covid -401.881,00 -474.909,96 -73.028,96 -18,17
6931000 OZB-gebruikers 443.544,00 444.233,41 689,41 -0,16
6932000 OZB-eigenaren 612.727,00 611.935,13 -791,87 0,13
6932001 OZB-eigenaren woningen 4.501.200,00 4.498.601,04 -2.598,96 0,06
6935000 Forensenbelasting 139.500,00 149.284,80 9.784,80 -7,01
6937000 Hondenbelasting 183.000,00 181.180,76 -1.819,24 0,99
6939000 Precariobelasting 0,00 0,00 0,00 0,00
6940010 Invordering/heffingkstn belastingen -5.000,00 -5.178,89 -178,89 -3,58
6942000 Vennootschapsbelasting -70.000,00 -69.922,85 77,15 0,11
6990000 Saldo na bestemming -155.057,00 -287.738,38 -132.681,38 -85,57

Toelichting afwijkingen

Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10%

Servicebureau
Als gevolg van van de Covid-19 pandemie zijn de kantoor en kantine kosten lager uitgevallen dan begroot. (€ 30.000) Daarnaast was nog in 2021 voorzien om de elektrische leaseauto's te vervangen. Dit heeft vanwege leveringsproblemen niet meer in 2021 plaatsgevonden. (€ 23.000)

Directie en HRM
In 2021 is meer beroep gedaan op het inschakelen van juridische adviesverlening. Het betrof het inwinnen van specialistische kennis (o.a. Opiumwet) die binnen de gemeente niet aanwezig is.

Beleggingen en deelnemingen
Als gevolg van de Covid-19 pandemie heeft de BNG een gedeelte van het dividend over 2020 in 2021 uitgekeerd. Daarnaast was voor 2021 op advies van de provincie in verband met Covid-19 een lager dividend begroot. Uiteindelijk is over 2021 het normale hogere dividend uitgekeerd.

Algemene uitkering
De hogere inkomsten zijn een gevolg van  de bijstelling van de uitkeringsfactor, en de bedragen per eenheid . Een en ander is bekend gemaakt in de decembercirculaire. Dit is de reden dat dit niet meer in de 2e bestuursrapportage is bijgesteld. 

Decentralisatie uitkeringen
In de decembercirculaire heeft eveneens een bijstelling plaatsgevonden van de integratie- en decentralisatie uitkeringen 2021.  De extra uitkeringen waren voornamelijk Corona gerelateerd. 

Coronafonds/reserve Covid
Bij het opstellen van de bestuursrapportage is een inschatting gemaakt van het beroep dat voor 2021 nog op het Coronafonds gedaan zou worden. De niet bestede middelen zouden namelijk via de 2e bestuursrapportage worden overgeschreven naar 2022. Nadat deze inschatting is gemaakt is er voor 2021 toch nog een hoger beroep gedaan op het Coronafonds. Dit betekent concreet dat er teveel is overgeschreven naar 2022. In 2022 kan dus minder beroep op het Coronafonds worden gedaan dan begroot.

Saldo na bestemming
Dit betreft het geprognosticeerde saldo van de jaarrekening 2021. In afwachting van het definitieve saldo van de jaarrekening is dit saldo “geparkeerd” en niet afgedekt uit de algemene reserve.

 

5.5 Kerntaak: Personeel

In deze kerntaak geven we inzicht in de personele ontwikkeling. Een goede personele invulling is van groot belang voor de realisatie van de doelen van de organisatie. Er wordt inzicht geboden in de personele inzet op de programma’s 1 tot en met 4 en de personele inzet die tot de overhead wordt gerekend. Door het personeel in dit programma onder te brengen, is het totaal inzicht in de personele ontwikkeling groter. Binnen de personele inzet is een onderverdeling te maken naar overhead en direct toewijsbare personele inzet.

Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Tot de overhead horen alle functies die dit doel dienen. De overheadfuncties staan derhalve niet rechtstreeks ten dienste van de (externe) klant. Dat betekent dat in ieder geval de kosten in verband met de volgende elementen tot kosten van overhead worden gerekend en moeten worden opgenomen:

- financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
- personeel en organisatie;
- inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
- interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie;
- juridische zaken;
- bestuurszaken en bestuursondersteuning (excl. griffie)
- informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;
- facilitaire zaken en huisvesting;
- documentaire informatievoorziening en
- managementondersteuning primaire proces.

Verdeling personele kosten en inzet van personeel naar Overhead.

Gemeenten dienen een apart overzicht van de kosten van de overhead op te nemen in het programmaplan. Dat is afgesproken om de raad meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en haar meer zeggenschap te geven over die kosten.

Personeel 2021 excl. Bestuur en Griffie Totaal Directe personele lasten programma 1 t/m 4 Overhead
Euro Formatie in Fte Euro Formatie in Fte Euro Formatie in Fte
Salarislasten / FTE € 12.122.268 162,83 € 6.839.172 94,33 € 5.283.096 68,50
Overige overhead € 5.328.439
Totaal € 12.122.268 162,83 € 6.839.172 94,33 € 10.611.535 68,50
Totaal Directe personeelslasten Overhead Overhead per inwoner
begroting 2021 NW Rekening 2021 begroting 2021 NW Rekening 2021 begroting 2021 NW Rekening 2021 begroting 2021 Rekening 2021
inwoners
Salarislasten (incl. griffie exc. Raad en college) € 11.589.730 € 11.181.975 € 5.924.625 € 5.536.672 € 5.665.105 € 5.645.303
Overige overhead € 4.818.965 € 4.679.662
Totaal € 11.589.730 € 11.181.975 € 10.484.070 € 10.324.965 € 407 € 401 25768

Overzicht totale salarislasten (inclusief bestuur en griffie)  voor 2021.

Personeel 2021 (bedrag x 1.000) Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021 Verschil
1 Raad en college van B&W € 950 € 926 € 24
2 Griffie € 199 € 214 -€ 15
3 Salarislasten personeel € 11.391 € 10.968 € 423
Totaal personele kosten € 12.540 € 12.108 € 432
4 Inhuur € 2.658 € 3.111 -€ 453
Totaal € 15.198 € 15.219 -€ 21

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2021 na wijz. Werkelijk 2021 Afwijking jaarrekening 2021 Procentuele afwijking 2021
6003998 Vergoeding BABS Burgerzaken -14.000,00 -12.100,19 1.899,81 13,57
6003999 Salaris Burgerzaken -481.528,00 -471.203,62 10.324,38 2,14
6006999 Salaris Bestuur (griffie) -198.862,00 -215.301,34 -16.439,34 -8,27
6040001 Algemene personeelkosten -1.490.799,00 -1.404.669,99 86.129,01 5,78
6040399 Salaris Financien en informatiemanagement -2.084.574,00 -1.987.070,42 97.503,58 4,68
6040499 Salaris Servicebureau -1.542.786,00 -1.520.537,95 22.248,05 1,44
6040599 Salaris Mens en samenleving -593.075,00 -607.412,35 -14.337,35 -2,42
6040699 Salaris Fysieke leefomgeving -792.772,00 -815.500,09 -22.728,09 -2,87
6040799 Salaris Openbare ruimte -651.898,00 -712.681,73 -60.783,73 -9,32
6210999 Salaris Verkeer en vervoer -773.283,00 -730.410,61 42.872,39 5,54
6341999 Salaris Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -243.138,00 -247.475,73 -4.337,73 -1,78
6560998 Salaris Openbaar groen en openlucht recreatie -1.084.247,00 -1.110.310,81 -26.063,81 -2,40
6560999 Salaris Economische promotie -225.983,00 -224.731,97 1.251,03 0,55
6670999 Salaris Samenkracht en burgerparticipatie -778.169,00 -739.492,67 38.676,33 4,97
6671999 Salaris Wijkteams -898.996,00 -910.795,43 -11.799,43 -1,31
6721999 Salaris Afval -297.006,00 -297.006,00 0,00 0,00
6722999 Salaris Riolering -671.949,00 -611.949,00 60.000,00 8,93
6810999 Salaris Ruimtelijke ordening -544.947,00 -524.989,71 19.957,29 3,66
6820999 Salaris Wonen en bouwen -96.967,00 -93.228,78 3.738,22 3,86
6822999 Salaris Wonen en bouwen -1.177.124,00 -1.191.403,89 -14.279,89 -1,21

Toelichting afwijkingen

Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10%

Er zijn geen financiële afwijkingen toe te lichten.

 

5.6 Mutaties reserves programma 5

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2021 na wijz. Werkelijk 2021 Afwijking jaarrekening 2021 Procentuele afwijking 2021
6980005 Mutaties reserves prg. 5 112.023,00 112.023,00 0,00 0,00

Toelichting afwijkingen

Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10%

Er zijn geen financiële afwijkingen toe te lichten.

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering
Naam Indicator Eenheid Bron Waarde Waarde Waarde
E-M 25.000 - 50,000 NL
Formatie Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens 6,5 geen data geen data
Bezetting Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens 5,9 geen data geen data
Apparaatskosten Kosten per inwoner Eigen begroting 640 geen data geen data
Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen Eigen begroting 22% geen data geen data
Overhead % van totale lasten Eigen begroting 14% geen data geen data
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden In Euro’s COELO 866 geen data 733
2021 2021
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden In Euro’s COELO 972 geen data 810
2021 2021

Kaderstellende documenten

 • Nota reserves en voorzieningen Eijsden-Margraten 2017.
 • Nota waarderen en afschrijven Eijsden-Margraten 2017.
 • Bestuursakkoord  2018-2022.
 • Controleverordening 213 gemeente Eijsden-Margraten 2015.
 • Financiële verordening 212 gemeente Eijsden-Margraten 2017.
 • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid 213a van de gemeente Eijsden-Margraten 2015.
 • Verordening op de commissie Planning en Control Eijsden-Margraten.
 • Controleprotocol 2018 inclusief normenkader
 • Verordening Duurzaamheidslening Eijsden-Margraten 2016 eerste wijziging.
 • Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting Eijsden-Margraten 2019.
 • Verordening forensenbelasting Eijsden-Margraten 2017.
 • Legesverordening en tarieventabel Eijsden-Margraten 2019.
 • Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Eijsden- Margraten en bijbehorende tarieventabel 2019.
 • Verordening wet Onroerende Zaakbelasting Eijsden-Margraten 2019.
 • Verordening op de heffing en invordering rioolrechten Eijsden-Margraten 2018.
 • Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Eijsden-Margraten 2015 en bijbehorende tarieventabel.
 • Verordening rechten voor van gemeentewege verleende diensten onder, in of op de openbare weg Eijsden-Margraten 2015 en bijbehorende tarieventabel.
 • Beleidsplan risicomanagement en weerstandsvermogen.
 • Nota waarderen en afschrijven 2017.
 • Treasurystatuut Eijsden-Margraten 2017.
 • Budgethoudersregeling 2017.
 • ICT Realisatieplan spoor 1 2012-2015.
 • Informatiebeveiligingsplan.
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Mandaat en machtigingsregeling tweede wijziging Eijsden-Margraten 2017.
 • Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving Eijsden-Margraten.
 • Communicatiebeleid 2012-2016.
 • Algemene Plaatselijke Verordening Eijsden-Margraten 2015 vierde wijziging.
 • Integraal omgevingsbeleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2017.
 • Integraal veiligheidsbeleid 2012-2016 Eijsden-Margraten.
 • Beleidslijn wet BIBOB.
 • Beleidsvisie externe veiligheid.
 • Beleidsregels hulpacties/ hulp bij rampen
 • Verordening Noodweer
 • Beleidsplan politie 2015-2018.
 • Preventie en Handhavingsplan Jeugd Alcohol en Omgeving Maastricht Heuvelland 2015-2019.
 • Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan Eijsden-Margraten.
 • Regionaal Risicoprofiel Zuid Limburg 2015.
 • Verordening kwaliteit vergunningsverlening, toezicht en handhaving.
 • Strategische Visie 2022.
 • Gedragscode Integriteit volksvertegenwoordigers.
 • Startnotitie Jumelage.
 • Verordening gegevensverstrekking basisregistraties personen Eijsden-Margraten 2014.
 • Reglement Burgerlijke Stand Eijsden-Margraten 2017.
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Verordening gemeentelijke onderscheidingen Eijsden-Margraten.
 • Regeling van tarieven openbaarheid van bestuur.
 • Verordening interne klachtenbehandeling gemeente Eijsden-Margraten.

Verbonden partijen

De volgende verbonden partijen dragen bij aan het programma Bestuur &  Bedrijfsvoering :

 • NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank).
 • Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
 • Waterleiding Maatschappij Limburg NV.
 • Enexis Holding NV.
 • Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV.
 • Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen.
 • GR Gegevenshuis.

Voor nadere informatie over deze verbonden partijen verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

Wat heeft het programma gekost?

Exploitatie Begroting 2021 na wijz. Werkelijk 2021 Afwijking jaarrekening 2021
Lasten
5.100 Kerntaak: Openbare orde en veiligheid -2.006.355,00 -2.059.976,47 -53.621,47
5.200 Kerntaak: Identiteit&Samenwerking -56.272,00 -38.755,60 17.516,40
5.300 Kerntaak: Bestuur&Dienstverlening -1.974.227,00 -4.158.688,24 -2.184.461,24
5.400 Kerntaak: Financiën&Middelen -3.350.016,00 -4.507.209,73 -1.157.193,73
5.500 Kerntaak: Personeel -14.642.103,00 -14.443.157,12 198.945,88
5.600 Mutaties reserves programma 5 -2.230.727,00 -2.846.155,00 -615.428,00
Totaal Lasten -24.259.700,00 -28.053.942,16 -3.794.242,16
Baten
5.100 Kerntaak: Openbare orde en veiligheid 12.200,00 45.250,22 33.050,22
5.200 Kerntaak: Identiteit&Samenwerking 19.000,00 0,00 -19.000,00
5.300 Kerntaak: Bestuur&Dienstverlening 457.570,00 2.806.258,53 2.348.688,53
5.400 Kerntaak: Financiën&Middelen 39.440.600,00 40.992.698,35 1.552.098,35
5.500 Kerntaak: Personeel 0,00 14.884,84 14.884,84
5.600 Mutaties reserves programma 5 2.342.750,00 2.958.178,00 615.428,00
Totaal Baten 42.272.120,00 46.817.269,94 4.545.149,94