Programma 2: Landschap & Natuur

 

De dorpskernen van de gemeente Eijsden-Margraten zijn omgeven en verbonden door een groot en mooi buitengebied. In dit buitengebied werken, wonen en recreëren vele mensen. Vele vraagstukken komen in het unieke en authentieke Zuid-Limburgse landschap dat Eijsden-Margraten herbergt bij elkaar. De landschappelijke kwaliteiten die gekenmerkt worden door fijnschaligheid en diversiteit en het aanwezige cultuur historisch erfgoed vormen de unieke waarden van ons buitengebied. Het landschap vormt het basiskapitaal voor een gezond leef- en verblijfsklimaat en bepaalt de belevingswaarde voor inwoner, recreant en toerist.
Het realiseren van een gezonde, duurzame balans tussen landschappelijke en economische waarden in het buitengebied met ruimte voor toerisme, recreatie en ontwikkeling van de agrarische sector is een uitdaging waar we in onze gemeente op zoek naar zijn hoe hier op verantwoorde wijze invulling aan te geven.

2.0 Prioritair thema: Landschap en landbouw

Omschrijving

We streven naar een samenleving die het landschap waardeert en waarbij iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het landschap en hier actief aan bijdraagt.

Om de ruimtelijke opgaven die voortvloeien uit het klimaatakkoord, de voortgaande verstedelijking en de heroriëntatie van de landbouw met behoud van draagvlak te kunnen verwezenlijken is een ‘landschapsinclusief’ omgevingsbeleid nodig: een aanpak die ervoor zorgt dat landschapskwaliteit volwaardig meeweegt bij de planning en uitvoering van projecten. Derhalve streven we naar een landschap inclusiever omgevingsbeleid. Het landschap is van iedereen en de landschapskwaliteit wordt nadrukkelijker betrokken en geprioriteerd bij maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen.

Daarnaast hebben we de ambitie om het groenblauwe landschappelijke raamwerk met meer authentieke landschapselementen en betere ecologische verbindingen uit te breiden. Tevens streven we naar een kwalitatief hoogwaardiger en kleinschaliger landschap met een betere bodem- en biodiversiteit.

Voor wat betreft de landbouwsector streven we naar een krachtige natuurinclusieve landbouw passend binnen ons fijnschalig en waardevolle landschap, waar ruimte is voor diversiteit, (nieuw) ondernemerschap, een slagvaardige herinvulling van vrijkomende agrarische bebouwing en waarbij de gemeenschap trots is op de gevestigde agrarische sector in de gemeente en vraagt om lokale producten die dichtbij ontsloten worden.

Rondom het programma Landbouw, Landbouw en Plattelandseconomie staat de gemeente Eijsden-Margraten voor een aantal opgaven:

 • Een duidelijke visie voor het buitengebied, waarin met respect voor de kwaliteit van het landschap, ruimte blijft voor ontwikkeling. Een visie die in samenspraak met de samenleving en de raad wordt opgesteld.
 • Een transitie van de landbouw met als doel een vitale, toekomstbestendige en duurzame agrarische sector in harmonie met milieu, natuur en landschap realiseren zonder verdere ontsiering van het landschap.
 • Nieuwe vormen van beheer van het landschap bewerkstelligen waarbij naast de agrarische sector ook de lokale samenleving een bijdrage levert.
 • Het behouden en versterken van het kleinschalig landschap; een landschap is ons unique selling point.
  Het verbinden van onderzoek en ondernemerschap in het streven naar het vergroten van de voedselproductie, distributie en consumptie op lokaal niveau (e.e.a. naar voorbeeld van de regio Sud-Tirol). Zie ook het programma lifestyle.
 • Ketensamenwerking ( korte ketens) met aandacht voor regionale en lokale productie en een circulaire distributieketen (e.e.a. naar voorbeeld van de regio Sud-Tirol). Zie ook het programma lifestyle.

Ontwikkellijnen
Om een antwoord te geven op de geschetste opgaven komt de focus te liggen op het toekomst geven aan het buitengebied waarbij het landschap en de agrarische sector in verbinding met de samenleving wordt doorontwikkeld.
Concreet zijn de ontwikkelingen gericht op een natuur- en inclusieve aanpak middels het introduceren van nieuwe beheermodellen voor het landschap, het versterken van het landschap door aanplant van 8.301 bomen in de periode 2020-2024 en het vergroten van de waardering van en de bijdrage aan het landschap. Daarnaast betreft het ontwikkelingen gericht op het toekomst geven aan de transitie van de landbouwsector met aandacht voor herbestemming van vrijkomende locaties en het verbinden van ondernemerschap met de lokale samenleving.

Wat willen we bereiken?

2.0.1 Behoud van een agrarische sector voor de toekomst

Wat gaan we ervoor doen in 2021?

2.02 Versterken van het landschap door inzetten vergroeningsoffensief

Wat gaan we ervoor doen in 2021?

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2021 na wijz. Werkelijk 2021 Afwijking jaarrekening 2021 Procentuele afwijking 2021
6310002 Stoppende agrarische bedrijven -20.000,00 -915,00 19.085,00 95,43
6341002 Bloemrijke akkerranden -2.000,00 0,00 2.000,00 100,00
6540002 Kunstroute -10.000,00 -4.500,00 5.500,00 55,00
6550002 Landschapsbeheer -61.000,00 -47.340,36 13.659,64 22,39
6550003 Uitvoeringsplan Middengebied -25.000,00 -22.000,00 3.000,00 12,00
6550005 Landschap, kunst en recreatie -17.500,00 -10.500,00 7.000,00 40,00
6560002 Bomenplan -49.000,00 -48.586,88 413,12 0,84
6560004 Openbaar groen / tuinen -20.000,00 -7.693,75 12.306,25 61,53
6560032 Knopen lopen, onderhoud en ontwikkeling -3.050,00 -4.483,49 -1.433,49 -47,00
6810012 Middenterras -10.945,00 -10.945,00 0,00 0,00
6821002 Onderzoek Unesco status -5.000,00 0,00 5.000,00 100,00

Toelichting afwijkingen

Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10%

Stoppende agrarische bedrijven
Er is een aantal pilots aangemeld waarbij we kritisch zijn om te beoordelen of deze pilots genoeg leereffect sorteren voor toekomstig beleid te ontwikkelen. We zullen eerst kaders op stellen waar een pilot aan moet voldoen. 

Landschapsbeheer
Dit betreft het budget van IKL waarin in 2021 minder is besteed als gevolg van het faillissement en het zoeken naar een alternatieve organisatie of werkwijze.

Openbaar groen/tuinen
Er zijn minder aanvragen gedaan in het kader van de stimuleringsregeling vergroenen tuinen, dit ondanks regelmatige publicaties. In totaal zijn er 27 aanvragen ingediend en gehonoreerd. 

2.1 Kerntaak: Buitengewoon Buitengebied

In deze kerntaak staat het buitengebied centraal. Hoe geven we verder vorm en inhoud aan ons kostbare landschap en welke inspanningen gaan we daarvoor verrichten? Belangrijke speler in ons buitengebied is de agrariër. Met het majeure project “Buitengewoon Buitengebied” krijgt deze doelgroep de komende jaren de gewenste, noodzakelijke aandacht. Onze visie ‘’We zijn in harmonie met ons landschap en de natuur!‘’ vormt de basis voor de komende jaren. 

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2021 na wijz. Werkelijk 2021 Afwijking jaarrekening 2021 Procentuele afwijking 2021
6240000 Waterkering, afwatering en landwinning -30.000,00 0,00 30.000,00 100,00
6550000 Natuurbescherming -3.317,00 -2.439,84 877,16 26,44
6550001 Natuurbescherming (subsidies) -6.324,00 -3.550,00 2.774,00 43,86
6560010 Recreatievoorzieningen -81.000,00 -77.815,08 3.184,92 3,93
6810300 Gemeentelijk kwaliteitsmenu 0,00 -627,10 -627,10 0,00

Toelichting afwijkingen

Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10%

Waterkering, afwatering en landwinning
In 2021 zijn er geen kosten gemaakt door de ambtelijk werkgroep Zuidelijk Maasdal voor de inhuur van externe adviseurs. 
Het budget stamt uit 2020 en kon niet meer worden overgeheveld naar 2022. In 2022 worden de werkzaamheden voortgezet en indien nodig zal er nieuw budget worden gevraagd voor de verdere uitvoering van het deltaprogramma voor het Zuidelijk Maasdal.

2.2 Kerntaak: Openbare ruimte

De openbare ruimte is het visitekaartje van de gemeente. Het geheel van wegen, paden en pleinen, beken, groen, natuur en water bepalen mede de identiteit van onze gemeente. Een geslaagde openbare ruimte verleidt om er te verblijven en te ontmoeten. Als ook een plek waar inwoners en bezoekers zich thuis voelen. De inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte verdienen in dat kader structureel voldoende aandacht. Binnen het beleidsveld openbare ruimte staat het onderhoud van de plantsoenen, gazons, hagen, bomen en bosplantsoenen centraal. Expliciet is de keuze gemaakt om de openbare ruimte primair goed te onderhouden. Hierbij word uitgegaan van een onderhoudsniveau van een zo genaamde B-kwaliteit, sober en doelmatig. Dat geldt voor wegen, bermen, groenvoorzieningen, beken, fiets- en voetpaden. De dorpscentra en de gebieden om kerken krijgen extra aandacht.

Door nieuwe wetgeving is het niet langer meer mogelijk chemische middelen te gebruiken ter bestrijding van onkruid op verhardingen. Dit vraagt de komende jaren om een nieuwe aanpak rondom onkruidbestrijding.

Aanwezige groenstructuren leveren een belangrijke bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in de kernen. Het beschermen en verder door ontwikkelen van waardevolle groenstructuren krijgt de komende jaren verder vorm.

Graag nodigen wij onze inwoners uit om mee te denken en te doen bij de inrichting, het gebruik en beheer van de openbare ruimte. Creatieve oplossingen voor het beheer van de groene ruimte, zoals groenadoptie, eigen initiatieven en ideeën van burgers, zijn welkom.

2.2.1 Kwalitatieve openbare ruimte

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2021 na wijz. Werkelijk 2021 Afwijking jaarrekening 2021 Procentuele afwijking 2021
6560000 Openbaar groen -877.558,00 -872.308,43 5.249,57 0,60
6560001 Openbaar groen 0,00 0,00 0,00 0,00
6560003 Openbaar groen, riool -46.700,00 -69.358,38 -22.658,38 -48,52

Toelichting afwijkingen

Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10%

Openbaar groen, riool
Door de zeer extreme weersomstandigheden, hoge temperaturen afgewisseld met extreme neerslag, in het seizoen dat de bestrijding van ongedierte plaatsvindt, moest de bestrijding gedeeltelijk opnieuw uitgevoerd worden. Dit heeft geleid tot extra kosten. 

2.3 Kerntaak: Economie, recreatie en toerisme

Binnen het beleidsveld economie, recreatie en toerisme creëren we kansen voor recreatie en hoogwaardig toerisme die in harmonie zijn met “dichtbij het leven”. 

2.3.1 Gezond lokaal ondernemersklimaat

2.3.2 Balans tussen toeristische bedrijvigheid en belang inwoners

2.3.3 Balans tussen sportevenementen en belang inwoners

2.3.4 Eijsden-Margraten op de kaart zetten

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2021 na wijz. Werkelijk 2021 Afwijking jaarrekening 2021 Procentuele afwijking 2021
6223000 Voetveer -8.187,00 -8.221,15 -34,15 -0,42
6310000 Economisch beleid -40.112,00 -41.491,60 -1.379,60 -3,44
6310003 Cameratoezicht bedrijventerreinen -30.000,00 -30.250,71 -250,71 -0,84
6311000 Baten marktgelden 1.500,00 68,98 -1.431,02 95,40
6330000 Nutsbedrijven 308.955,00 305.986,39 -2.968,61 0,96
6560020 Evenementen -40.000,00 -38.287,15 1.712,85 4,28
6560030 Toerisme -82.125,00 -83.933,24 -1.808,24 -2,20
6560035 Visitor Centre + -25.000,00 0,00 25.000,00 100,00
6560050 Kosten lopend jaar XBMob EU Eijsden-Margraten 0,00 0,00 0,00 8
6936000 Toeristenbelasting 538.793,00 652.102,50 113.309,50 -21,03

Toelichting afwijkingen

Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10%

Visitor Centre +
Als gevolg van ziekte van de vakambtenaar hebben geen ontwikkelingen plaatsgevonden met financiële gevolgen.

Toeristenbelasting
De meeropbrengst is voornamelijk gerealiseerd door een hoge opbrengst aan toeristenbelasting in het 4e kwartaal van 2021. Daarnaast is ook nog een positieve afrekening ontvangen over 2020.

2.4 Mutaties reserves programma 2

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2021 na wijz. Werkelijk 2021 Afwijking jaarrekening 2021 Procentuele afwijking 2021
6980002 Mutaties reserves prg. 2 182.170,00 182.170,00 0,00 0,00

Toelichting afwijkingen

Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10%

Er zijn geen financiële afwijkingen toe te lichten.

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren Programma 2: Landschap & Natuur
Naam Indicator Eenheid Bron Waarde Waarde Waarde
E-M 25.000 - 50,000 NL
Functiemenging % CBS 41,4 49,9 53,2
2020 2020 2020
Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar CBS 165,5 152,9 158,4
2020 2020 2020

Kaderstellende documenten

 • Wijziging Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Eijsden-Margraten 2013.
 • Landschaps Ontwikkelings Plan.
 • Integraal omgevingsbeleidsplan Vergunningverlening, toezicht en handhaving Wabo 2017-2021.
 • Beleidsnotitie bed and breakfast 2012.
 • Beleidsnotitie paardenbakken hobbymatig 2012.
 • Beleidsnotitie veldschuren en schuilgelegenheden 2012.
 • Rampenbestrijdingsplan Hoogwater Maas.
 • Ontwikkelvisie Zuidelijk Maasdal.
 • Bestuursopdracht buitengewoon buitengebied.
 • Bestuursopdracht buitengewoon buitengebied – agrarische bouwkavels.
 • Voorbereidingsbesluit grenscorrectie.
 • Toeristisch-recreatieve nota 2008-2015 van Maas en Mergel.
 • Toeristisch Recreatieve gebiedsvisie “beleef Eijsden-Margraten, knooppunt van Maas tot Mergelland 2015-2019.
 • Verordening op de heffing en invordering (water)toeristenbelasting 2018.
 • Gewijzigde Verordening winkeltijden Eijsden-Margraten 2017.
 • Economische activiteiten in algemeen belang.
 • Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid Limburg.
 • Wegenbeleidsplan Eijsden-Margraten 2017-2020.
 • Beleidsnotitie bermenbeheer “maaien wat moet, bloei waar mogelijk”.
 • Beleidsplan Openbare verlichting Eijsden-Margraten 2013-2017.
 • Parkeerverordening Eijsden-Margraten 2015.
 • Telecommunicatieverordening Eijsden-Margraten.
 • Gladheidsbestrijdingsplan.
 • Beeldkwaliteitsplan Bloesemgaard.
 • Bomenverordening Eijsden-Margraten 2015.

Verbonden partijen

Het programma Landschap, natuur en water kent geen verbonden partijen.

Wat heeft het programma gekost?

Exploitatie Begroting 2021 na wijz. Werkelijk 2021 Afwijking jaarrekening 2021
Lasten
2.000 Prioritair thema: Landschap en landbouw -223.495,00 -156.964,48 66.530,52
2.100 Kerntaak: Buitengewoon Buitengebied -123.391,00 -85.531,19 37.859,81
2.200 Kerntaak: Openbare ruimte -925.658,00 -951.019,79 -25.361,79
2.300 Kerntaak: Economie, recreatie en toerisme -265.597,00 -244.009,11 21.587,89
Totaal Lasten -1.538.141,00 -1.437.524,57 100.616,43
Baten
2.000 Prioritair thema: Landschap en landbouw 0,00 0,00 0,00
2.100 Kerntaak: Buitengewoon Buitengebied 2.750,00 1.099,17 -1.650,83
2.200 Kerntaak: Openbare ruimte 1.400,00 9.352,98 7.952,98
2.300 Kerntaak: Economie, recreatie en toerisme 889.421,00 999.983,13 110.562,13
2.400 Mutaties reserves programma 2 182.170,00 182.170,00 0,00
Totaal Baten 1.075.741,00 1.192.605,28 116.864,28