Programma 4: Wonen & Mobiliteit

 

Wonen in een prettige leefomgeving met passende voorzieningen die goed ontsloten zijn, is een belangrijk thema voor de komende jaren.  Gezien de demografische ontwikkelingen zal de gemeente moeten inspelen op veranderende woon- en leefbehoeften. In dit programma wordt aangegeven hoe we hier mee om willen gaan. De aantrekkingskracht van Eijsden-Margraten om er te wonen, te verblijven, te werken en te ondernemen wordt bepaald door de wijze waarop onze gemeente ontsloten is. Mobiliteit en het realiseren van een verkeersveilige gemeente is dan ook een belangrijk thema dat primair aansluit bij het realiseren van een kwalitatief goed woon- en leefklimaat.

4.0 Prioritair thema: Wonen

Terug naar navigatie - Omschrijving

We streven in Eijsden-Margraten naar een duurzame woningvoorraad en woonomgeving die aansluit bij de behoeften in de kernen en waarbij gemeentebreed met name ingezet wordt op passende woningen voor zowel starters als senioren. Hierdoor willen we de doorstroming bevorderen. Inwoners wonen in een gezonde, veilige en prettige woon- en leefomgeving, waarbij duurzaamheid en kwaliteit belangrijke uitgangspunten zijn. Hierbij heeft de herbestemming en transformatie van bestaande (leegstaande) gebouwen onze bijzondere aandacht.

Rondom het programma Wonen staat de gemeente Eijsden-Margraten voor een aantal opgaven:

  • Bouwopgave: op grond van demografische ontwikkelingen heeft de gemeente Eijsden-Margraten (01.01.2019) een bouwopgave van ca. 630 nog te realiseren woningen.
  • Duurzaamheidsopgave: het verduurzamen van bestaand en nieuw vastgoed.
  • Leegstandsproblematiek: het herinvullen dan wel herbestemmen van vrijkomende agrarische bebouwing c.q. grootschalige complexen.
  • Huisvesting bijzondere doelgroepen (statushouders en zorgvragers zoals woonurgenten, gehandicapten en ggz-patiënten).
  • Aanbieden nieuwe zorgconcepten als aanzet voor nieuwe zorgtransformatie gericht op zorginclusieve kernen

Ontwikkellijnen
Om een antwoord te geven op de woonopgaven komt de focus te liggen op een zestal ontwikkellijnen. Centraal hierin staat dat er in de kernen gebouwd wordt naar behoefte. Dit wordt gerealiseerd middels afbouw van lopende uitbreidingsbouwplannen, realisatie van inbreidingslocaties, het verbeteren van de bestaande woningvoorraad en transformatie/herinvulling van leegstand (agrarische) bedrijfspanden en rijksmonumenten. Initiatieven die ontwikkeld worden dienen bij te dragen aan de kwaliteit van leven die past bij de gemeente Eijsden-Margraten, waarbij de woonomgeving en het leefklimaat versterkt wordt. Dit betekent dat woningbouwplannen kwalitatief en kwantitatief afgestemd worden op de lokale woonbehoefte en bijdragen aan het versterken van de omgeving en identiteit van Eijsden-Margraten; het landschappelijke en groene karakter versterken, ruimte bieden voor bewegen en ontmoeten, inpassen duurzaamheidsvraagstuk en incorporeren gezond leefklimaat vanuit de doelstellingen van het thema lifestyle.

1. Woningbouw voor starters: het aanbod van koopwoningen voor starters verhogen en voor de doelgroep behouden.
2. Doorstroming bevorderen: door woningen voor ouderen te realiseren wordt de doorstroming bevorderd en wordt er ruimte gecreëerd voor huisvesting van (jonge) gezinnen).
3. Langer thuis wonen stimuleren: faciliteiten bieden om de woningen voor deze doelgroep levensloopbestendig te maken, maar zodanig dat deze vervolgens ook aantrekkelijk blijven voor nieuwe bewoners. Indien langer thuis wonen niet meer mogelijk is dienen er geclusterde woonzorgvormen beschikbaar te zijn waarin de doelgroep gehuisvest kan worden.
4. Huisvesten bijzondere doelgroepen: het realiseren van voldoende kwalitatief aanbod van betaalbare huurwoningen voor de bijzondere doelgroepen, zoals statushouders waar nodig woonurgenten en mogelijk via bijzondere (tijdelijke) huisvestingsvormen.
5. Verduurzaming bestaande en nieuwe woningvoorraad: via het duurzaamheidsprogramma op stimulerende en faciliterende wijze en waar mogelijk op sturende wijze invulling geven aan het verduurzamen van de woningvoorraad.
6. Leefbare kernen: het kwalitatief hoge woon- en leefklimaat wordt in stand gehouden waarbij passende wooninitiatieven zo veel mogelijk worden gefaciliteerd.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2021 na wijz. Werkelijk 2021 Afwijking jaarrekening 2021 Procentuele afwijking 2021
6550004 Poorten van het Heuvelland -60.000,00 -66.465,00 -6.465,00 -10,78
6810130 Poelveld 0,00 0,00 0,00 0,00
6820004 Woningbehoefte -25.000,00 -22.710,00 2.290,00 9,16
6830000 Bouwgrondexploitatie 2.714,00 213,96 -2.500,04 92,12
6830014 Expl best.pln. Mheerweg Banholt RO 0,00 0,00 0,00 0,00
6830015 Expl best.pln. Mheerweg Banholt Infra -344.691,00 0,00 344.691,00 100,00
6830016 Expl best.pln. Mheerweg Banholt verkoop 344.691,00 0,00 -344.691,00 100,00
6830017 Expl best.pln Karreweg St. Geertruid NW RO -55.950,00 0,00 55.950,00 100,00
6830018 Expl best.pln Karreweg St. Geertruid NW infra -316.352,00 0,00 316.352,00 100,00
6830019 Expl best.pln Karreweg St. Geertruid NW verkoop 372.302,00 0,00 -372.302,00 100,00
6830050 BP Karreweg Sint Geertruid oorspr RO -2.000,00 0,00 2.000,00 100,00
6830051 BP Karreweg Sint Geertruid oorspr infra -118.933,00 120.683,27 239.616,27 201,47
6830052 BP Karreweg Sint Geertruid oorspr verkoop 245.933,00 0,00 -245.933,00 100,00
6830080 Exploitatie bestemmingsplan Heiligerweg 0,00 0,00 0,00 -8
6830090 Expl best.pln. Noorbeek Bogmanplein -3,00 -307,01 -304,01 -10.133,67
6830120 Exploit. bp. Noorbeek Septemberlaan 57.000,00 55.437,79 -1.562,21 2,74
6830170 Centrumplan Eijsden 0,00 0,00 0,00 8
6830180 Exploitatie BP Partounstraat -1.989,00 -1.989,24 -0,24 -0,01
6830190 Veldje 0,00 0,00 0,00 0,00
6830191 Veldje infra 0,00 0,00 0,00 0,00

Toelichting afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen

Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10%

Expl best.pln. Mheerderweg Banholt RO, Infra en Verkoop
De opbrengsten verkoop kavels zijn niet in 2021 gerealiseerd.
Nadat het plan in juli / augustus bouwrijp is opgeleverd, zijn de optietermijnen gaan lopen vanaf 6 augustus tot 6 november. De optanten hebben vóór het verstrijken van de termijn aangegeven over te willen gaan tot koop. In november zijn de koopovereenkomsten verstuurd en eind december waren ze door beide partijen getekend. Aansluitend hadden de kopers een maand tijd gehad om te zorgen voor het notarieel transport. Hierdoor zijn opbrengsten in 2022 gerealiseerd. 

 Expl best.pln Karreweg St. Geertruid Nieuw, RO, Infra en Verkoop
De opbrengsten verkoop kavels zijn niet in 2021 gerealiseerd.
De uitgifte van de kavels is weliswaar in 2021 gestart en medio 2021 hebben de optanten een optie gekregen op de kavels. Echter, het plan was toen planologisch nog niet rond en is er voor gekozen om de optietermijn te laten starten als het Wijzigingsplan Karreweg fase 2 onherroepelijk was. Dit was op 13 december 2021. Op dat moment is de optietermijn gaan lopen voor de duur van 3 maanden (tot 13 maart 2022). Dit betekent dat de opbrengsten ook in 2022 worden gerealiseerd. 

 BP Karreweg Sint Geertruid oorspronkelijk, RO, Infra en Verkoop
Begroot waren de opbrengsten grondverkopen.
Deze zijn gerealiseerd en ook via deze kostenplaats geactiveerd. Dit laatste is elders begroot  (BP Karreweg Sint Geertruid infra).

4.1 Kerntaak: Mobiliteit & verkeer

Terug naar navigatie - Omschrijving

Mobiliteit maakt een belangrijk onderdeel uit van het dagelijkse leven: om te werken, voor sociale contacten, voor recreatie en ontspanning. Naast het behoud van een goed dekkend OV-netwerk, liggen binnen de gemeente Eijsden-Margraten uitdagingen rondom het verbeteren van de verbindingen tussen de kernen, met name op het gebied van het openbaar vervoer. De wegen zijn structureel goed onderhouden, waardoor de kernen en de lokale/regionale voorzieningen goed bereikbaar zijn.

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2021 na wijz. Werkelijk 2021 Afwijking jaarrekening 2021 Procentuele afwijking 2021
6210010 Gladheidsbestrijding -53.740,00 -62.759,47 -9.019,47 -16,78
6210030 Bermen -81.918,00 -77.138,08 4.779,92 5,84
6210100 Wegen -1.263.665,00 -1.261.218,66 2.446,34 0,19
6210101 Wegen klein onderhoud -98.800,00 -67.213,77 31.586,23 31,97
6210200 Verkeersregelinstallaties -25.043,00 -24.272,38 770,62 3,08
6210300 Overige verkeersmaatregelen -52.553,00 -59.981,86 -7.428,86 -14,14
6212000 Openbaar Vervoer 0,00 -201,00 -201,00 8
6212001 Subsidie openbaar vervoer -2.000,00 -2.300,00 -300,00 -15,00
6214000 Parkeervoorzieningen -34.362,00 -35.460,02 -1.098,02 -3,20

Toelichting afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen

Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10%

Gladheidsbestrijding
De overschrijding wordt met name veroorzaakt doordat er in januari en februari 2021 meerdere strooibeurten noodzakelijk waren ; nadeel € 15.000. Dit nadeel wordt deels gecompenseerd doordat de doordat de kosten voor pekel / zand lager waren dan begroot ; voordeel € 6.000. 

De overschrijding wordt overigens gedekt door de aanwending van de reserve gladheidsbestrijding voor € 9.019 waardoor een en ander in de jaarrekening saldoneutraal blijft.

Wegen klein onderhoud
Het voordeel van € 31.586 bestaat - globaal - uit een voordeel van € 39.000 op materialen en de aanvoer daarvan en een nadeel van € 7.000 op straatmeubilair. 
Het voordeel op onderdelen/materialen is te verklaren doordat het jaarlijks onderhoud van de veldwegen in 2021 grotendeels geboekt is op de post kosten wateroverlast (hoogwater). 
Het nadeel van het straatmeubilair is te verklaren door het feit dat er regelmatig straatmeubilair moet worden vervangen dat wordt ontvreemd, aangereden of vernield. De daders kunnen in de meeste gevallen niet worden achterhaald waardoor er geen kostenverhaal mogelijk is.  

4.2 Kerntaak: Vastgoed

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2021 na wijz. Werkelijk 2021 Afwijking jaarrekening 2021 Procentuele afwijking 2021
6040002 Huisvesting -439.225,00 -449.267,02 -10.042,02 -2,29
6120010 Brandweerkazerne 28.305,00 32.823,71 4.518,71 -15,96
6341000 Overige agrarische zaken 243.513,00 306.438,93 62.925,93 -25,84
6421000 Basisonderwijs, onderwijshuisvesting -185.820,00 -185.965,13 -145,13 -0,08
6421001 MFA Eijsden -331.486,00 -377.024,58 -45.538,58 -13,74
6421002 MFA Gronsveld -6.500,00 -2.861,65 3.638,35 55,97
6431000 Bijzonder voortgezet onderwijs -87.822,00 -64.672,78 23.149,22 26,36
6441000 Huisv. voortgezet onderwijs -29.434,00 -29.433,96 0,04 0,00
6530101 Sporthal `t Vroendel -51.260,00 -51.259,68 0,32 0,00
6530107 Tennisaccommodaties -90.407,00 -98.724,54 -8.317,54 -9,20
6530108 Sporthal de Hoven 240,00 0,00 -240,00 100,00
6530109 Binnensportaccommodaties -29.787,00 -27.561,15 2.225,85 7,47
6530110 Buitensportaccommodaties -67.444,00 -81.802,08 -14.358,08 -21,29
6530111 Binnensportaccommodaties (exploitatie) -200.689,00 -187.700,74 12.988,26 6,47
6530112 Buitensportaccommodaties (exploitatie) 54.790,00 99.395,66 44.605,66 -81,41
6530300 Zwembad de Treffer -90.949,00 -99.426,02 -8.477,02 -9,32
6662003 Huiskamers -39.641,00 -23.136,84 16.504,16 41,63
6810060 MFA Margraten -214.522,00 -207.466,99 7.055,01 3,29
6822260 Gemeentegebouwen -214.583,00 -201.822,59 12.760,41 5,95

Toelichting afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen

Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10%

Overige agrarische zaken
Het voordeel bestaat uit meer baten / € 53.000 en minder lasten / € 10.000.  
De verkoop van kleine percelen grond levert een voordeel op van € 46.000. De vergoeding voor zendmasten / pachtopbrengst leveren een voordeel op van € 7.000. Daarnaast zijn er minder kosten gemaakt in het kader van het project landjepik (voordeel € 10.000). 

MFA Eijsden
Bij de MFA Eijsden zijn minder huurinkomsten ontvangen vanwege mindere externe bezetting.

Bijzonder voortgezet onderwijs
Noodgebouwen pater kustersweg worden gesloopt derhalve geen kosten meer. (zie collegevoorstel)

Buitensportaccommodaties
Het nadeel van € 14.358 is een optelling van enkele kleine overschrijdingen : 
- WML € 3.000; 
- klein onderhoud groene sportvelden € 9.000  en 
- advieskosten € 2.000. 

Buitensportaccommodaties (exploitatie)
De reden voor het voordeel is tweeledig :
1. Enerzijds zijn de huuropbrengsten te laag begroot ; voordeel € 21.066. 
2. Daarnaast zijn de vergoedingen 2018 t/m 2020 voor sportbeoefening Hockeer in 2021 gefactureerd, voordeel € 23.540. De reden hiervoor is dat de overeenkomst pas eind 2020 is getekend waarna er nog enkele vertragingen optraden van personele en administratieve aard waardoor de facturen pas in 2021 zijn gestuurd. 

Huiskamers
Door Corona hebben de huiskamers stil gelegen in de lockdowns, derhalve zijn de kosten dit jaar lager dan begroot.

 

4.3 Kerntaak: Omgevingsvisie

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2021 na wijz. Werkelijk 2021 Afwijking jaarrekening 2021 Procentuele afwijking 2021
6810010 Bestemmingsplannen 47.325,00 28.507,62 -18.817,38 39,76
6810011 Omgevingswet -71.385,00 -71.171,54 213,46 0,30
6810013 Buitengewoon buitengebied 0,00 0,00 0,00 0,00
6810030 BP kern Margraten -24.960,00 -24.960,00 0,00 0,00
6820001 Woningbouwprogramma -7.107,00 -21.024,23 -13.917,23 -195,82
6822010 Bouw- en woningtoezicht -17.575,00 -10.096,00 7.479,00 42,55
6822030 Welstand -35.400,00 -37.263,10 -1.863,10 -5,26
6822040 Geo-informatie -251.911,00 -249.950,08 1.960,92 0,78
6822120 Planschade -13.405,00 -14.993,57 -1.588,57 -11,85
6822300 Woonwagencentra -21.968,00 -21.968,04 -0,04 0,00
6823000 Vergunningen (WABO) 1.015.000,00 1.035.960,54 20.960,54 -2,07

Toelichting afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen

Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10%

Bestemmingsplannen
Het nadeel van € 18.817 bestaat uit een voordeel op de advieskosten (€ 20.523) en een nadeel op de leges voor bestemmingsplannen (€ 39.340). 
Het voordeel op de advieskosten ontstaat doordat er minder externe adviezen bij bureaus zijn uitgevraagd.  
Het nadeel op de legesinkomsten wordt veroorzaakt door het feit dat nog niet van alle (begrote) bestemmings- / wijzigingsplannen de bijbehorende planontwerpen zijn ontvangen. De leges worden pas opgelegd bij het formeel indienen van een ontwerpplan. Een aantal plannen zit dus nog in de voorfase (de leges volgen in 2022), verder is een aantal plannen gewijzigd van procedure (Wro naar Wabo) waardoor de leges elders zijn geboekt en, tot slot, een aantal plannen heeft uiteindelijk niet geleid tot een procedure aanvraag (bijv. niet haalbaar vanwege ruimtelijke redenen).

Woningbouwprogramma
Begroot waren alleen de kapitaallasten, hierop is een voordeel van € 2.447 gerealiseerd. Het nadeel is ontstaan doordat het budget voor o.a. de regiocoördinator wonen (kosten 2021 € 12.700) bij de samenstelling van de begroting 2021 is afgeraamd en in het teken van de herallocatie prioritaire thema's is ingezet voor de Poort van het Heuvelland. Daarnaast is de schade aan een huurwoning vergoed aan de verhuurder (€ 5.285). Getracht is de schade te verhalen op de huurder.

4.4 Mutaties reserves programma 4

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2021 na wijz. Werkelijk 2021 Afwijking jaarrekening 2021 Procentuele afwijking 2021
6980004 Mutaties reserves prg. 4 -187.676,00 -173.904,63 13.771,37 7,34

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Beleidsindicatoren Programma 4: Wonen & Mobiliteit
Naam Indicator Eenheid Bron Waarde Waarde Waarde
E-M 25.000 - 50,000 NL
Verwijzingen halt Aantal per 1.000 jongeren Halt 18 10 11
2020 2020 2020
Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners CBS 0,2 1 1,8
2021 2021 2021
Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners CBS 1,9 3 4,3
2021 2021 2021
Diefstallen uit woning Aantal per 1.000 inwoners CBS 1 1,1 1,3
2021 2021 2021
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Aantal per 1.000 inwoners CBS 2,3 4,7 6,1
2021 2021 2021

Wat heeft het programma gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het programma gekost?
Exploitatie Begroting 2021 na wijz. Werkelijk 2021 Afwijking jaarrekening 2021
Lasten
4.000 Prioritair thema: Wonen -2.006.692,00 -1.535.661,26 471.030,74
4.100 Kerntaak: Mobiliteit&Verkeer -1.675.981,00 -1.678.213,04 -2.232,04
4.200 Kerntaak: Vastgoed -3.147.897,00 -3.386.627,30 -238.730,30
4.300 Kerntaak: Omgevingsvisie -496.386,00 -456.869,36 39.516,64
4.400 Mutaties reserves programma 4 -708.000,00 -594.496,20 113.503,80
Totaal Lasten -8.034.956,00 -7.651.867,16 383.088,84
Baten
4.000 Prioritair thema: Wonen 2.104.414,00 1.620.525,03 -483.888,97
4.100 Kerntaak: Mobiliteit&Verkeer 63.900,00 87.667,80 23.767,80
4.200 Kerntaak: Vastgoed 1.395.176,00 1.737.159,85 341.983,85
4.300 Kerntaak: Omgevingsvisie 1.115.000,00 1.069.910,96 -45.089,04
4.400 Mutaties reserves programma 4 520.324,00 420.591,57 -99.732,43
Totaal Baten 5.198.814,00 4.935.855,21 -262.958,79