Incidentele baten en lasten

Structurele en incidentele baten en lasten

Omschrijving Programma Begroting 2021 nw Realisatie 2021
Incidentele lasten
1. Visitor center + 2. Landschap, natuur en water -25.000 0
2. Stoppende agrarische bedrijven 2. Landschap, natuur en water -20.000 -915
3. Bomenplan, aanplantkosten 2. Landschap, natuur en water -49.000 -48.587
4. Poorten van het Heuvelland 4. Wonen en Mobiliteit -60.000 -66.465
5. Aanschaf nieuwe stemkisten 4. Dienstverlening en besturen -8.000 -9.043
6. Incidentele impuls voor de organisatie 5. Financiën en middelen -100.000 -13.457
7. Organisatorische maatregelen klantgericht werken 5. Financiën en middelen -350.000 -112.758
8. Bedrijfsvoering in relatie tot businesspartnerrol sociaal domein 5. Financiën en middelen -50.000 0
Totaal incidentele lasten -662.000 -251.225
Incidentele baten
1. Vrijval reserve SOVSO ivm sloop school 1. Mens en samenleving 140.000 140.000
2. Vrijval reserve Brainport 2. Landschap, natuur en water 76.170 76.170
3. Aanwending bestemmingsreserve gemeentelijk kwaliteitsfonds 2. Landschap, natuur en water 50.000 50.000
Totaal incidentele baten 266.170 266.170

Toelichting incidentele lasten

 1. Visitor center +: voor faciliterende rol gemeente bij plannen en ontwikkelingen voor een Visitor center geldt dat geen kosten zijn gemaakt in 2021.
 2. Stoppende agrarische bedrijven:  betreft kosten in het kader van de bestuursopdracht Buitengewoon Buitengebied – Agrarische Bouwkavels en de actieve transitie-aanpak Landbouw (pilots opgestart rondom agrarische bedrijven waarbij strategieën voor maatwerk worden uitgewerkt).
 3. Bomenplan, aanplantkosten: betreft kosten jaarlaag 2021 van gefaseerd planten van 8.301 bomen in de periode 2020-2023
 4. Poorten van het Heuvelland:  dit is één van de ontwikkellocaties van de gebiedsvisie Middenterras.; in 2021 is voor deze prioritaire locatie een masterplan en een uitvoeringsprogramma opgesteld.
 5. Aanschaf nieuwe stemkisten: aanschaf verzegelbare stemkisten + toebehoren heeft plaatsgevonden in 2021.
 6. Incidentele impuls voor de organisatie: betreft inzet incidentele middelen om structurele voordelen te behalen teneinde mobiliteit mogelijk te maken om te komen tot een wendbare organisatie.
 7. Organisatorische maatregelen klantgericht werken
 8. Bedrijfsvoering in relatie tot businesspartnerrol sociaal domein: het sociaal domein, met name de 3D’s, is het domein waar de gemeente financieel momenteel de grootste risico’s loopt; de beheersing van deze risico’s dient intern en extern plaats te vinden door in te zetten op iemand die dit coördineert en voor overzicht en inzicht zorgt.

Toelichting incidentele baten

 1. Vrijval reserve SOVSO ivm sloop school: deze (bruterings)reserve was bestemd als dekking voor de kapitaallasten van de aanpassing / nieuwbouw van SOVSO school'; de school is verkocht waardoor de reserve is vrijgevallen.
 2. Vrijval reserve Brainport: dit bedrag is overgebleven van de hiervoor gevormde reserve ; oorspronkelijk was de reserve gebaseerd op € 6 / inwoner maar dit is later verlaagd tot € 5 / inwoner;  uw raad heeft ingestemd met vrijval in de begroting 2020, meerjarig 2021-2023.
 3. Aanwending bestemmingsreserve gemeentelijk kwaliteitsfonds: de reserve gemeentelijk kwaliteitsfonds dient als dekking van kosten projecten LOP; in 2021 is het restant ingezet.