Bijlagen

A. Overzicht restantkredieten ultimo 2021

Terug naar navigatie - overzicht
Investeringskrediet Begrotingsjaar Geopend in Budget Realisatie Restant
t/m 2021 t/m 2021 eind 2021
Wegen
Verbetering verkeersveiligheid voormalige N593 2015 2015 582.033 506.454 75.579
Bijdrage rotonde Hoogcruts 2016 2018 200.000 0 200.000
Terhorst (LDV) 2017 2018 562.000 582.749 -20.749
Kampweg infra 2020 2020 465.000 0 465.000
Boomkensweg 2020 2020 57.500 46.159 11.341
Parkeerterrein Veilingweg Gronsveld 2020 2020 100.000 5.711 94.289
Rotonde Groenstraat Eijsden 2020 2020 180.000 155.608 24.392
Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 2020 2020 2020 200.000 41.498 158.502
Aan de Fremme rotonde 47 Margraten 2021 2021 30.000 7.075 22.925
Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 2021 2021 2021 200.000 104.692 95.308
Upgraden dorpspleinen 2021 2021 50.000 0 50.000
2.626.533 1.449.946 1.176.587
Riolering
Afkoppelplan Terlinden <2011 <2011 258.000 179.446 78.554
Bijdrage reconstructie De Hut - De Planck 2017 2018 200.000 0 200.000
Vervanging mechanisch-elektrisch deel pompgemalen 2017 2018 222.000 218.466 3.534
Renovaties riool Cadier en Keer 2018 2018 60.000 43.615 16.385
Reparatie riolering 2018 2018 2018 500.000 500.927 -927
Vervanging mechanisch-elektrisch deel pompgemalen 2018 2018 209.000 125.151 83.849
Rioolverbinding Keerberg C&K 2019 2019 507.000 337.598 169.402
Rioolgemaal Dorpstraat Eckelrade 2021 2021 307.000 19.057 287.943
2.263.000 1.424.260 838.740
Gecombineerde projecten wegen / riolering
Fietspad Sint Geertruiderweg - De Bukel 2018 2018 3.900.000 3.149.476 750.524
Buurtgerichte aanpak Cadier & Keer 2018 2018 1.220.000 72.855 1.147.145
Diepstraat Eijsden 2018 2018 1.909.000 1.604.386 304.614
Stationsstraat Oost-Gronsveld 2019 2019 668.000 412.439 255.561
Termaar, Bauwerkoul en Genhof 2019 2019 730.000 748.871 -18.871
Hoogstraat en St. Jozefstraat Oost-Maarland 2019 2019 762.500 735.376 27.124
Dorpstraat Sint Geertruid 2020 2020 930.000 658.514 271.486
Prins Hendrikstraat Eijsden 2020 2020 695.176 15.181 679.995
Gerendalsweg Scheulder 2020 2020 250.000 145.596 104.404
Roskuil Herkenrade 2021 2021 30.000 17.010 12.990
Trichterweg-Hoenderstraat bibeko Margraten 2021 2021 30.000 0 30.000
Trichterweg bubeko Margraten 2021 2021 920.000 529.500 390.500
12.044.676 8.089.204 3.955.472
Overige kredieten
Pickup enkele cabine/kiep/kraan 2016 2018 50.000 0 50.000
Aanvullende maatregelen huisvesting statushouders 2017 2017 748.000 652.319 95.681
BI-tool 2018 2018 20.000 19.126 874
KPI's fase 1 2018 2018 31.000 27.834 3.166
Uitbreiding camerabeveiliging bedrijventerrein 2018 2018 200.000 121.570 78.430
E-HRM Centric 2018 2018 38.000 36.531 1.469
Aanschaf applicatie databeheer openbare ruimte 2019 2019 80.000 85.958 -5.958
Iveco Dailly 2019 2019 41.500 0 41.500
Waarderen op basis van gebruiksoppervlakte 2019 2019 73.000 75.821 -2.821
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2019 2019 70.000 71.339 -1.339
Voorbereidingskrediet verkoop Kampweg 2019 2019 226.132 106.302 119.830
Upgraden speelveldjes 2021 2021 2021 20.000 4.429 15.571
Kleine tractiemiddelen 2021 2021 2021 10.000 12.076 -2.076
Heetwaterunit Empas 2021 2021 14.500 15.592 -1.092
Vervanging AED's 2021 2021 16.984 16.984 0
Onderwijsleerpakket Tangram schooljaar 2019-2020 2021 2021 17.556 17.556 0
Aanschaf eerste inrichting Tangram Eijsden 2021 2021 18.141 18.141 0
Aanschaf beweegwand 2021 2021 19.209 19.209 0
Sportcontrainer 2021 2021 29.000 29.767 -767
Vakapplicatie sociaal team 2021 2021 50.000 37.673 12.327
Sfeerverlichting 2016-2020 2021 2021 44.719 44.719 0
Sfeerverlichting 2021 2021 2021 80.000 74.921 5.079
Aanleg skatebaan Eijsden 2021 2021 45.000 0 45.000
Knopen lopen 2021 2021 112.500 0 112.500
Hoogwerker 2021 2021 155.000 0 155.000
2.210.241 1.487.867 722.374
Totaal generaal 19.144.450 12.451.277 6.693.173

B. Rekening 2021 conform taakvelden BBV

Terug naar navigatie - Recapitulatie jaarrekening 2021 conform taakvelden
Hoofdtaakveld L/B Taakveld Taakveld omschrijving Begroting 2021 NW Rekening 2021 Afwijking Toelichting
0. Bestuur en ondersteuning Lasten 0.1 Bestuur -1.625.619,00 -3.870.640,12 -2.245.021,12 nadeel
0.10 Mutaties reserves -3.731.414,00 -4.233.338,20 -501.924,20 nadeel
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten - - -
0.2 Burgerzaken -707.892,00 -705.646,52 2.245,48 voordeel
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden - - -
0.4 Overhead -10.514.424,00 -10.346.503,86 167.920,14 voordeel
0.5 Treasury 131.334,00 135.861,87 4.527,87 voordeel
0.61 OZB woningen -5.000,00 -5.178,89 -178,89 nadeel
0.62 OZB niet-woningen - - -
0.63 Parkeerbelasting - - -
0.64 Belastingen Overig - - -
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds - -866.924,36 -866.924,36 nadeel
0.8 Overige baten en lasten -623.280,00 -785.255,24 -161.975,24 nadeel
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -70.000,00 -69.922,85 77,15 voordeel
Totaal -17.146.295,00 -20.747.548,17 -3.601.253,17
- - -
Baten 0.1 Bestuur 73.506,00 2.428.104,57 2.354.598,57 voordeel
0.10 Mutaties reserves 5.427.498,00 5.953.448,87 525.950,87 voordeel
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten - - -
0.2 Burgerzaken 305.864,00 299.347,93 -6.516,07 nadeel
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden - - -
0.4 Overhead 30.354,00 21.539,21 -8.814,79 nadeel
0.5 Treasury 412.746,00 474.830,88 62.084,88 voordeel
0.61 OZB woningen 4.501.200,00 4.498.601,04 -2.598,96 nadeel
0.62 OZB niet-woningen 1.056.271,00 1.056.168,54 -102,46 nadeel
0.63 Parkeerbelasting - - -
0.64 Belastingen Overig 183.000,00 181.180,76 -1.819,24 nadeel
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 37.591.474,00 39.196.524,06 1.605.050,06 voordeel
0.8 Overige baten en lasten 1.305.062,00 1.300.652,55 -4.409,45 nadeel
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) - - -
Totaal 50.886.975,00 55.410.398,41 4.523.423,41
- - -
1. Veiligheid Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1.735.308,00 -1.747.460,06 -12.152,06 nadeel
1.2 Openbare orde en veiligheid -285.742,00 -327.211,49 -41.469,49 nadeel
Totaal -2.021.050,00 -2.074.671,55 -53.621,55
- - -
Baten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 43.000,00 47.518,79 4.518,79 voordeel
1.2 Openbare orde en veiligheid 12.200,00 45.250,22 33.050,22 voordeel
Totaal 55.200,00 92.769,01 37.569,01
- - -
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Lasten 2.1 Verkeer en vervoer -3.153.526,00 -3.148.165,15 5.360,85 voordeel
2.2 Parkeren -42.012,00 -42.511,72 -499,72 nadeel
2.3 Recreatieve havens - - -
2.4 Economische havens en waterwegen -30.000,00 - 30.000,00 voordeel
2.5 Openbaar vervoer -10.187,00 -10.722,15 -535,15 nadeel
Totaal -3.235.725,00 -3.201.399,02 34.325,98
- - -
Baten 2.1 Verkeer en vervoer 83.750,00 110.221,58 26.471,58 voordeel
2.2 Parkeren 7.650,00 7.051,70 -598,30 nadeel
2.3 Recreatieve havens - - -
2.4 Economische havens en waterwegen - - -
2.5 Openbaar vervoer - - -
Totaal 91.400,00 117.273,28 25.873,28
- - -
3. Economie Lasten 3.1 Economische ontwikkeling -130.112,00 -109.074,50 21.037,50 voordeel
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur - - -
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -294.471,00 -286.365,80 8.105,20 voordeel
3.4 Economische promotie -439.658,00 -404.137,36 35.520,64 voordeel
Totaal -864.241,00 -799.577,66 64.663,34
- - -
Baten 3.1 Economische ontwikkeling - - -
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur - - -
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 294.346,00 345.397,98 51.051,98 voordeel
3.4 Economische promotie 678.293,00 803.507,30 125.214,30 voordeel
Totaal 972.639,00 1.148.905,28 176.266,28
- - -
4. Onderwijs Lasten 4.1 Openbaar basisonderwijs -180.114,00 -7.712,80 172.401,20 voordeel
4.2 Onderwijshuisvesting -828.261,00 -807.985,85 20.275,15 voordeel
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -489.344,00 -459.489,40 29.854,60 voordeel
Totaal -1.497.719,00 -1.275.188,05 222.530,95
- - -
Baten 4.1 Openbaar basisonderwijs 180.114,00 7.712,80 -172.401,20 nadeel
4.2 Onderwijshuisvesting 275.021,00 212.700,53 -62.320,47 nadeel
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken - - -
Totaal 455.135,00 220.413,33 -234.721,67
- - -
5. Sport, cultuur en recreatie Lasten 5.1 Sportbeleid en activering -137.895,00 -147.600,56 -9.705,56 nadeel
5.2 Sportaccommodaties -1.150.766,00 -1.484.180,14 -333.414,14 nadeel
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -343.632,00 -322.382,52 21.249,48 voordeel
5.4 Musea -3.000,00 -5.330,00 -2.330,00 nadeel
5.5 Cultureel erfgoed -33.807,00 -24.343,17 9.463,83 voordeel
5.6 Media -339.922,00 -342.879,80 -2.957,80 nadeel
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -2.370.597,00 -2.386.326,25 -15.729,25 nadeel
Totaal -4.379.619,00 -4.713.042,44 -333.423,44
- - -
Baten 5.1 Sportbeleid en activering 85.142,00 85.825,35 683,35 voordeel
5.2 Sportaccommodaties 155.030,00 481.789,35 326.759,35 voordeel
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie - 215,70 215,70 voordeel
5.4 Musea - - -
5.5 Cultureel erfgoed - - -
5.6 Media - - -
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.400,00 9.352,98 7.952,98 voordeel
Totaal 241.572,00 577.183,38 335.611,38
- - -
6. Sociaal Domein Lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -3.194.294,00 -3.609.941,72 -415.647,72 nadeel
6.2 Wijkteams -916.314,00 -923.615,48 -7.301,48 nadeel
6.3 Inkomensregelingen -5.243.996,00 -5.152.425,92 91.570,08 voordeel
6.4 Begeleide participatie -2.202.155,00 -2.317.770,33 -115.615,33 nadeel
6.5 Arbeidsparticipatie -1.446.255,00 -1.413.667,25 32.587,75 voordeel
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -410.200,00 -674.996,06 -264.796,06 nadeel
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -3.409.235,00 -3.113.559,69 295.675,31 voordeel
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -7.511.913,00 -8.166.522,57 -654.609,57 nadeel
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ - - -
6.82 Geëscaleerde zorg 18- - - -
Totaal -24.334.362,00 -25.372.499,02 -1.038.137,02
- - -
Baten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 258.821,00 210.695,49 -48.125,51 nadeel
6.2 Wijkteams - - -
6.3 Inkomensregelingen 3.510.365,00 3.525.213,81 14.848,81 voordeel
6.4 Begeleide participatie - - -
6.5 Arbeidsparticipatie - - -
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) - - -
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 128.000,00 179.598,92 51.598,92 voordeel
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 50.000,00 26.610,00 -23.390,00 nadeel
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ - - -
6.82 Geëscaleerde zorg 18- - - -
Totaal 3.947.186,00 3.942.118,22 -5.067,78
- - -
7. Volksgezondheid en milieu Lasten 7.1 Volksgezondheid -1.272.664,00 -1.414.257,60 -141.593,60 nadeel
7.2 Riolering -3.618.138,00 -3.402.741,11 215.396,89 voordeel
7.3 Afval -3.164.580,00 -3.686.027,23 -521.447,23 nadeel
7.4 Milieubeheer -161.653,00 -157.704,10 3.948,90 voordeel
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -162.293,00 -152.690,99 9.602,01 voordeel
Totaal -8.379.328,00 -8.813.421,03 -434.093,03
- - -
Baten 7.1 Volksgezondheid 5.666,00 11.937,00 6.271,00 voordeel
7.2 Riolering 3.684.837,00 3.479.793,24 -205.043,76 nadeel
7.3 Afval 3.306.019,00 3.839.244,60 533.225,60 voordeel
7.4 Milieubeheer 1.000,00 250,00 -750,00 nadeel
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 96.900,00 78.521,00 -18.379,00 nadeel
Totaal 7.094.422,00 7.409.745,84 315.323,84
- - -
8. Volksgezondheid,ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Lasten 8.1 Ruimtelijke ordening -960.697,00 -922.187,23 38.509,77 voordeel
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -1.921.692,00 -1.446.486,26 475.205,74 voordeel
8.3 Wonen en bouwen -2.678.163,00 -2.606.754,31 71.408,69 voordeel
Totaal -5.560.552,00 -4.975.427,80 585.124,20
- - -
Baten 8.1 Ruimtelijke ordening 141.263,00 110.534,51 -30.728,49 nadeel
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 2.104.414,00 1.620.525,03 -483.888,97 nadeel
8.3 Wonen en bouwen 1.583.742,00 1.610.646,83 26.904,83 voordeel
Totaal 3.829.419,00 3.341.706,37 -487.712,63
- - -
Totaal Generaal 155.057,00 287.738,38 132.681,38 voordeel