Programma 3: Klimaat & Energie

Omschrijving

In dit programma wordt ingegaan op de vraagstukken rondom het realiseren van een duurzame samenleving waarbij, rekening houdende met de Europese en landelijke ontwikkeling, invulling wordt gegeven aan de klimaat en energie-opgaven waar deze gemeente voor staat.

Samen met bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven werken we aan een schone en gezonde leefomgeving die duurzaam, klimaat- en toekomstbestendig is. Zo is en blijft onze gemeente aantrekkelijk om in te wonen en te werken. De ambitie is met name gericht op het zetten van betekenisvolle stappen rondom de klimaatdoelstellingen en de energietransitie. Dat wil zeggen dat wij inwoners, ondernemers en organisaties faciliteren en stimuleren bij energiebesparing en het duurzaam opwekken van energie. Naast de klimaatopgaven zetten wij – in combinatie met de andere prioritaire thema’s – in op een schone, groene en gezonde leefomgeving. In dit programma betreft het specifiek maatregelen voor schone lucht, geluid, bodem, afval als op het gebied van water.

3.0 Prioritair thema: Duurzaamheid

Omschrijving

De opgave waar we als gemeente en samenleving voor staan betreft vanuit macro-oogpunt bezien ‘’het veilig stellen van de toekomst’’. Hierbij is minimaal vereist het aansluiten bij rijksdoelstellingen en prioriteit geven aan dat wat prioriteit vraagt, namelijk oppakken energietransitie.

Hoewel de opgaven rondom klimaat en energie een proces van jaren is, kunnen we gezien de complexiteit van de opgave niet achterover leunen. We gaan samen met de samenleving aan de slag en creëren bewustwording bij onze inwoners en ondernemers. De doelstelling is om te verbinden en samen te werken en inwoners en ondernemers in beweging brengen, waarbij zij gefaciliteerd worden door projecten die de energietransitie ondersteunen. Door middel van een interne en externe campagne zal duurzaamheid ingebed worden in de gemeente en de gemeenschap, om zo samen met alle belangrijke stakeholders te komen tot een eenduidige aanpak.

Ontwikkellijnen
Om een antwoord te geven op de opgaven komt de focus te liggen op de volgende ontwikkellijnen:

1. voorlichting en richting bepalen om doekracht en slagkracht te bewerkstelligen.
2. intern- en extern de basis leggen voor gedegen beleidsuitvoering in het kader van de Regionale Energiestrategie en de Transitievisie Warmte.
3. huidige projecten (Zorgeloos zonnepanelen, Dubbel duurzaam etc.) voortzetten en waar mogelijk versnellen.
4. prioriteiten stellen en keuzes maken voor nieuwe projecten (Duurzaamheidsloket, Educatie) en hier de benodigde kennis en kunde voor organiseren.

Wat willen we bereiken?

3.01 Meerjaren uitvoeringsprogramma klimaat- en energieopgaven

Wat gaan we ervoor doen in 2021?

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2021 na wijz. Werkelijk 2021 Afwijking jaarrekening 2021 Procentuele afwijking 2021
6820003 Duurzaamheid -151.500,00 -111.115,41 40.384,59 26,66

Toelichting afwijkingen

Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10%

Duurzaamheid
De installatie en oplevering van het meetsysteem luchtkwaliteit was gepland voor 2021. De installatie is eind 2021 opgestart maar de oplevering heeft pas in maart 2022 plaatsgevonden. De factuur voor de oplevering is daarom pas in 2022 geboekt waardoor er in 2021 een voordeel op het budget Duurzaamheid is ontstaan. 

3.1 Kerntaak: afval, water en milieu

De kwaliteit van het milieu is één van de factoren in de leefomgeving die van invloed zijn op de gezondheid van mensen. Voor de gezondheid van onze inwoners zijn ook andere factoren in onze leefomgeving belangrijk, zoals de aanwezigheid van groen, natuur en een gezonde levensstijl. De inrichting van de omgeving kan gezond gedrag uitlokken. 

Onze inwoners hebben recht op een gezonde leefomgeving in de volle breedte: lucht, water, ondergrond, licht, geluid, welzijn en veiligheid. Daarom investeren we in een leefomgeving waarin de milieucondities op orde zijn en in een robuust en duurzaam energiesysteem.

3.1.1 Stimuleren afvalpreventie

3.1.2 Beperken milieu-, lucht- en geluidsvervuiling

3.1.3 Zorgdragen voor toekomstbestendige watersystemen

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2021 na wijz. Werkelijk 2021 Afwijking jaarrekening 2021 Procentuele afwijking 2021
6210020 Openbare verlichting -453.700,00 -471.107,44 -17.407,44 -3,84
6210040 Straatreiniging -226.074,00 -239.875,40 -13.801,40 -6,10
6560101 Afvalverwijdering plantsoenen -30.000,00 -31.213,25 -1.213,25 -4,04
6721000 Beleid-voorlichting afval -5.841,00 -5.840,00 1,00 0,02
6721010 Restafval en GFT -1.789.528,00 -1.615.861,47 173.666,53 9,70
6721020 Kringloopgoederen -88.647,00 -88.655,00 -8,00 -0,01
6721030 Papier afval -32.099,00 -78.900,12 -46.801,12 -145,80
6721040 Glas afval 4.523,00 318.738,61 314.215,61 -6.947,06
6721060 Grof huishoudelijk afval -17.158,00 -26.510,48 -9.352,48 -54,51
6721070 Milieupark 0,00 -3.065,28 -3.065,28 0,00
6721085 Milieuparken -510.101,00 -573.896,00 -63.795,00 -12,51
6721090 Destructiemateriaal -1.350,00 -459,78 890,22 65,94
6721110 Bijdrage ASL -6.000,00 -5.370,71 629,29 10,49
6721130 Inzameling kunststofverpakkingen 65.740,00 -358.676,45 -424.416,45 645,60
6721140 Hondenpoep -10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00
6721190 Bedrijfsvoering Rd4 -201.769,00 -168.313,00 33.456,00 16,58
6722000 Riolen en rioolgemalen -2.439.436,00 -2.516.658,22 -77.222,22 -3,17
6722001 Onderhoud riolen en rioolgemalen -125.000,00 -162.498,98 -37.498,98 -30,00
6722002 Onderhoud riolen en rioolgemalen, ICT -53.000,00 -53.000,00 0,00 0,00
6723000 Milieu algemeen -133.348,00 -122.926,00 10.422,00 7,82
6723020 Handhaving milieu -5.000,00 -10.742,50 -5.742,50 -114,85
6723030 Bodembescherming -6.500,00 -6.291,00 209,00 3,22
6723050 Ongediertebestrijding -14.005,00 -15.525,00 -1.520,00 -10,85
6723280 Natuur-milieu-educatie -1.800,00 -1.969,60 -169,60 -9,42
6723290 Zwerfafval -11.000,00 -12.752,65 -1.752,65 -15,93
6725000 Reinigingsrechten 3.030.675,00 3.067.033,05 36.358,05 -1,20
6726000 Baten rioolrechten 3.356.084,00 3.421.158,33 65.074,33 -1,94
6820002 Duurzaamheid -96.881,00 -56.492,33 40.388,67 41,69

Toelichting afwijkingen

Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10%

Restafval en GFT,
Het voordeel bestaat uit met name uit het verschil tussen de geraamde storting in de voorziening / € 87.000 (last) en de gerealiseerde onttrekking aan de voorziening / € 106.882 (baat) hetgeen een voordeel oplevert van € 194.558.   

Daarnaast waren er nog een 2-tal niet-begrote voordelen : 
- dividend 2020 Rd4 020 / € 16.067 
- corona compensatie 2020 / € 39.190 

Het voordeel wordt verminderd door de niet-begrote eindafrekening + BTW van de variabele component 2020 restafval en GFT / € 76.152.

Papierafval
Het nadeel bestaat uit een nadeel op de lasten van € 72.223 en een voordeel op de baten van € 26.422. 

Het nadeel op de lasten wordt m.n. veroorzaakt door een extra vergoeding van € 63.474 aan de verenigingen voor het ophalen van oud papier, dit omdat de marktprijs boven een bepaalde waarde lag. Daarnaast was er een nadeel uit de eindafrekening van de variabele component 2020 Papier van € 9.753.

Het voordeel op de baten bestaat uit een niet-begrote baat afrekening Afvalfonds 2019.

Glasafval
Voordeel ontstaat door de afrekening variabele componenten 2020 / afvalfonds. Zie ook onder Bedrijfsvoering Rd4.

Grofhuishoudelijk afval
Het nadeel is het gevolg van de eindafrekening van de variabele component 2020 grof huishoudelijk afval.  

Milieuparken
Het nadeel is het gevolg van :
- de eindafrekening van de variabele component 2020 Milieuparken / € 55.1589 ; 
- een afwijking in het voorschot 2021 / € 5.839 en 
- een niet-begrote apothekersbijdrage 2020 / € 2.767.

Inzameling kunststofverpakkingen
Het nadeel van € 424.416 bestaat uit meer lasten € 372.452 en minder opbrengsten € 51.964. 

De lasten waren hoger dan geraamd vanwege :
- naheffing PMD 2017/2018: - € 72.794
- eindafrekening variabele component  PMD 2020: - € 183.085    
- variabele componenten 2021 : - € 75.072 
- voorschot eindafrekening PMD 2019: - € 41.501 

De opbrengsten waren lager dan geraamd vanwege : 
- eindafrekening variabele component PMD 2020: - € 159.000
- afrekening variabele component 2021: + € 107.936       

Bedrijfsvoering Rd4
Het voordeel is het niet-begrote aandeel Eijsden-Margraten in het behaalde resultaat 2020 van de GR Rd4.

Onderhoud Riolen en rioolgemalen
De overschrijding is veroorzaakt doordat er in 2021 veel rioolverstoppingen zijn geweest waarbij de hele aansluiting vervangen moest worden. Dit soort vervangingen brengt hoge(re) kosten met zich mee.

Duurzaamheid
De reden voor het voordeel is tweeledig :
1. Enerzijds is er een voordeel van € 20.660 omdat we een subsidie hebben ontvangen als bijdrage in de kosten voor extern advies warmtetransitie.  
2. Daarnaast is er een voordeel van € 20.000 omdat het in 2021 geplande vervolgonderzoek luchtkwaliteit in 2022 plaats vindt. 

3.2 Mutaties reserves programma 3

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2021 na wijz. Werkelijk 2021 Afwijking jaarrekening 2021 Procentuele afwijking 2021
6980003 Mutaties reserves prg. 3 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

Toelichting afwijkingen

Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10%

Er zijn geen financiële afwijkingen toe te lichten.

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren Programma 3: klimaat & Energie
Naam Indicator Eenheid Bron Waarde Waarde Waarde
E-M 25.000 - 50,000 NL
Totaal huishoudelijk afval KG per inwoner CBS 558 533 482
2019 2019 2019
Percentage bekende hernieuwbare energie % Berekening 3,4 onbekend onbekend
2016 2016 2016
Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen BAG/ABF 8,4 7,8 8,7
2021 2021 2021
Demografische druk % CBS 82,1 78,3 70,1
2021 2021 2021

Kaderstellende documenten

 • Wegenbeleidsplan Eijsden-Margraten 2017-2020.
 • Beleidsnotitie bermenbeheer “maaien wat moet, bloei waar mogelijk”.
 • Beleidsplan Openbare verlichting Eijsden-Margraten 2013-2017.
 • Parkeerverordening Eijsden-Margraten 2015.
 • Telecommunicatieverordening Eijsden-Margraten.
 • Gladheidsbestrijdingsplan.
 • Beeldkwaliteitsplan Bloesemgaard.
 • Bomenverordening Eijsden-Margraten 2015 (onderdeel APV).
 • Verordening naamgeving en nummering gemeente Eijsden-Margraten 2011.
 • Uitvoeringsvoorschriften huisnummering gemeente Eijsden-Margraten 2011.
 • Regionale woonvisie 2010-2020.
 • Kaders woningbouwprogramma 2012-2022.
 • Lokale woonvisie Eijsden-Margraten “samen bouwen aan de toekomst 2019-2025.
 • Bouwverordening Eijsden-Margraten 2018.
 • Kadernota accommodatiebeleid 2017.
 • Brandbeveiligingsverordening Eijsden-Margraten 2012.
 • Integraal omgevingsbeleidsplan Vergunningverlening, toezicht en handhaving Wabo 2017-2021.
 • Verordening Starterslening Eijsden-Margraten 2019.
 • Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in schade.
 • Welstandsnota Eijsden-Margraten 2013.
 •  Beleidsnotitie bijbehorende bouwwerken.
 • Uitvoeringsprogramma VTH Wabo 2018.
 • Beleidsregel subsidies maatschappelijke accommodaties Eijsden-Margraten 2018.
 • Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg.
 • Nota grondbeleid 2012.
 • Gemeentelijk Rioleringsplan Eijsden –Margraten 2018-2022.
 • Beleidsnota Duurzaamheid 2015-2018.
 • Verordening duurzaamheidslening Eijsden-Margraten 2016, eerste wijziging.
 • Gemeentelijk klimaat- en energiebeleidsplan 2018-2040 met bijbehorend uitvoeringsprogramma 2018.
 • Afvalstoffenverordening Eijsden-Margraten 2011.
 • Subsidieverordening oud papier Eijsden-Margraten 2012.
 • Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente Eijsden-Margraten 2012.
 • Gemeentelijk milieubeleidsplan 2015-2018.
 • Milieu Uitvoeringsprogramma 2017.
 • Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening Eijsden-Margraten 2012.
 • Bodembeheernota Eijsden-Margraten 2017.
 • Beleidsnotitie inzameling textiel en kleding gemeente Eijsden-Margraten 2017.

Verbonden partijen

De volgende verbonden partijen dragen bij aan het programma Klimaat & Energie:

 • Sanering afvalwaterlozingen buitengebied.
 • Reinigingsdiensten Rd4 (GR en NV).
 • Regionale Uitvoeringdienst (RUD) Zuid-Limburg.
 • Bodemzorg Limburg BV.

Voor nadere informatie over deze verbonden partijen verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

Wat heeft het programma gekost?

Exploitatie Begroting 2021 na wijz. Werkelijk 2021 Afwijking jaarrekening 2021
Lasten
3.000 Prioritair thema: Duurzaamheid -151.500,00 -111.115,41 40.384,59
3.100 Kerntaak: Afval, water en milieu -6.820.571,00 -7.178.563,99 -357.992,99
Totaal Lasten -6.972.071,00 -7.289.679,40 -317.608,40
Baten
3.100 Kerntaak: Afval, water en milieu 7.019.356,00 7.348.893,32 329.537,32
3.200 Mutaties reserves programma 3 150.000,00 150.000,00 0,00
Totaal Baten 7.169.356,00 7.498.893,32 329.537,32