Rechtmatigheid

Begrotingsafwijkingen en -overschrijdingen (beleidsmatig en/of financieel) behoeven autorisatie door de gemeenteraad. In de regel zullen begrotingswijzigingen vooraf door het college aan de raad worden  voorgelegd ter autorisatie. Hiermee wordt toestemming gevraagd voor het te realiseren beleid en voor de besteding van het benodigde bedrag. Slechts indien de omstandigheden een autorisatie vooraf niet mogelijk maken zal achteraf een begrotingswijziging moeten worden voorgelegd. Indien de raad ermee instemt wordt de besteding alsnog geautoriseerd en is deze rechtmatig. Begrotingswijzigingen moeten volgens de Gemeentewet in het jaar zelf nog aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Indien een wijziging niet meer in het jaar zelf is voorgelegd zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Toch kan voor de accountant bij de controle vaststaan dat een aantal (begrotings)overschrijdingen binnen de beleidskaders van de gemeenteraad vallen.

Onderstaand is een overzicht opgenomen conform de richtlijnen van de BADO (Besluit accountantscontrole decentrale overheden) welke vallen binnen de beleidskaders.

Lastenoverschrijding programma Begrotingsafwijking Onrechtmatigheid telt niet mee Onrechtmatigheid telt wel mee
Programma 1 Mens & Samenleving (- € 1.058.420) De grootste overschrijding in dit programma wordt veroorzaakt door de overschrijdingen in het beleidsveld Sociaal Domein ad. € 964.232.  Binnen dit beleidsveld valt de grootste overschrijding waar te nemen bij de Jeugdzorg .  Verder zijn binnen dit beleidsveld nog overschrijdingen  bij de WMO , Sociale werkvoorziening, Welzijnswerk en 3 d's algemeen . Daarnaast is nog een overschrijding te constateren op het beleidsveld Vitale inwoners en gemeenschappen ad. € 117.296.
Beleidsveld Sociaal Domein
Jeugdzorg ( € - 678.514) x
Overschrijding zit met name in Jeugdzorg plus. Verrekening is op basis aantallen T-2 echter ten opzichte van het werkelijk verbruik in 2021. Aangezien het aantal etmalen in gehele regio is gestegen stijgen derhalve ook de kosten voor Eijsden-Margraten.
WMO ( € - 169.396) x
De overschrijding is met name een gevolg van de openeinde regeling WMO, waardoor op jaareinde niet goed in te schatten is hoe hoog de kosten daadwerkelijk zullen bedragen. Verder is de stijging deels een effect vanwege de nieuwe aanbesteding inkoop van hulpmiddelen. De uitkomst van deze aanbesteding brengt een kostenstijging van circa 20% met zich mee op de nieuwe toekenningen en hangt voornamelijk ook samen met de richtlijnen t.a.v. reële kostprijzen. Belangrijke conclusie hierbij is dat we de afgelopen jaren een fors inkoopvoordeel hebben gehad dat naar de toekomst toe niet houdbaar is. Dit zal leiden tot een gestage, trapsgewijze groei in kosten.
Daarnaast zijn er in 2021 ook een aantal niet voorziene kostbare woningaanpassingen geweest.
Verder heeft de overschrijding betrekking op  de algemeen toegankelijke dagbesteding uitgevoerd door Envida. Deze is hoger dan in 2020 als gevolg van nieuwe uitvoeringsafspraken.
Sociale werkvoorziening (€ - 115.615) x
De verklaring van de overschrijding zit in de extra betalingen aan MTB conform contract. Deze zijn gedekt door de bijstelling in de integratie uitkering van het sociaal domein. In de decembercirculaire 2021 zijn extra middelen toegevoegd aan de integratie uitkering Sociaal domein voor het onderdeel WSW. De overschrijding dekt te de extra kosten zoals verantwoord zijn op de kostenplaats Sociale Werkvoorziening.
Welzijnswerk (€ - 81.241) x
De overschrijding betreft de subsidie aan Trajekt, deze is zowel voor Jeugd als WMO als PW. Deze onderdelen zijn allen openeinde regelingen en derhalve op jaareinde niet goed in te schatten.
3 d's algemeen (€ - 79.055) x
Deze Kostenplaats is een verzamelpost verworden, waarop niet alleen uitvoeringskosten sociaal team worden geboekt maar ook beleidskosten. Gesteld kan ook worden dat bij de raming van het budget niet ingespeeld is op de werkelijk kosten. Voor 2022 wordt hier rekening mee gehouden.
Beleidsveld Vitale inwoners en gemeenschappen
Inburgering (€ - 112.597) x
Voor de maatschappelijke begeleiding is in het collegevoorstel geld bijgeraamd. Dit is per abuis niet in de begroting verwerkt.
Jeugdzorg uniformdeel (€ - 324.422) x
Ook hier is de overschrijding een gevolg van de openeinde regeling. Per saldo is er over de gehele GGD een overschrijding als gevolg van hoger uitgevallen kosten. Daarnaast zijn er extra kosten dit jaar voor de vervanging van al onze AED’s in de gemeenten.
Programma 3 Klimaat en Energie € - 317.608 De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt op het beleidsveld afval, water, en milieu ad. € - 357.993. De overschrijding is voornamelijk het gevolg van meer lasten van RD4. Tegenover deze lasten staan ook weer inkomsten tegenover (afvalstoffenheffing en aanwending voorziening) x
Programma 5 Bestuur en Bedrijfsvoering € - 3.661.561 De grootste overschrijdingen komen voor op de beleidsvelden Bestuur en Dienstverlening € - 2.184.461, Financiën en Middelen € - 1.024.512 en mutaties reserves programma 5 € - 615.428.
Beleidsveld Bestuur en Dienstverlening
Wethouders x
De overschrijding wordt veroorzaakt doordat in januari de extern beheerde pensioenvoorziening van de wethouders is ontvangen. Vanaf 2022 dient de gemeente deze zelf te beheren. Aangezien bij de rechtmatigheid alleen naar de lasten wordt gekeken ontstaat hierdoor een verschil.
Beleidsveld Financiën en Middelen
Decentralisatie-uitkeringen x
De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door de doorbetaalde TOZO uitkeringen in verband met Corona. Deze gelden zijn ook ontvangen, maar bij de rechtmatigheid wordt alleen gekeken naar de lasten.
Mutaties reserves
Reserves x
De overschrijding betreft voornamelijk de boeking van het rekening saldo 2020