Rechtmatigheid

Begrotingsafwijkingen en -overschrijdingen (beleidsmatig en/of financieel) behoeven autorisatie door de gemeenteraad. In de regel zullen begrotingswijzigingen vooraf door het
college aan de raad worden voorgelegd ter autorisatie. Hiermee wordt toestemming gevraagd voor het te realiseren beleid en voor de besteding van het benodigde bedrag. Slechts indien
de omstandigheden een autorisatie vooraf niet mogelijk maken zal achteraf een begrotingswijziging moeten worden voorgelegd. Indien de raad ermee instemt wordt de
besteding alsnog geautoriseerd en is deze rechtmatig. Begrotingswijzigingen moeten volgens de Gemeentewet in het jaar zelf nog aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Indien een wijziging niet meer in het jaar zelf is voorgelegd zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Toch kan voor de accountant bij de controle
vaststaan dat een aantal (begrotings)overschrijdingen binnen de beleidskaders van de gemeenteraad vallen.

Onderstaand is een overzicht opgenomen conform de richtlijnen van de BADO (Besluit accountantscontrole decentrale overheden) welke vallen binnen de beleidskaders.

Lastenoverschrijding programma Begrotingsafwijking                                                                                                                                                                                                                                                                             Onrechtmatigheid
telt niet mee
Onrechtmatigheid,
telt wel mee
Mens en Samenleving
€ - 1.044.461
De grootste overschrijding in dit programma wordt veroorzaakt door overschrijdingen in het beleidsveld Sociaal Domein.
Sociaal Domein € 747.500
De effecten van de Corona-crisis op de BUIG-uitkeringen waren groter dan verwacht waardoor de kosten voor circa € 107.000 hoger zijn uitgevallen. Daarnaast is een nieuwe inschatting gemaakt van de voorziening dubieuze debiteuren die heeft geleid tot het opnemen van een extra voorziening van € 107.000.
Jeugdzorg: Voor wat betreft het budget jeugdzorg worden we als gemeente geconfronteerd met forse kosten € 287.000 die voornamelijk worden veroorzaakt door zware vormen van verblijf die aan onze gemeente worden toegerekend vanwege het woonplaatsbeginsel. Daartegenover staat een door het Rijk ontvangen compensatie van extra middelen als tegemoetkoming in deze kosten.
Sociale werkvoorziening: Vanwege Corona hebben de kosten € 100.000 meer bedragen dan voorzien.
WMO maatwerk 18+: € 90.000 meer kosten dan voorzien.
Al de genoemde kosten hebben betrekking op openeinde regelingen en tellen derhalve niet mee voor de rechtmatigheid.
Vitale inwoners en gemeenschapshuizen: € 273.800
De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door de uitgaven op binnensport activiteiten. Hier staat echter een even grote overschrijding op de baten tegenover.
Culturele identiteit: € 166.400
De onderschrijding op dit beleidsveld wordt voornamelijk veroorzaakt door de Corona-pandemie.
Mutaties reserve: € 189.600
Conform besluit van uw raad zijn de niet bestede ter beschikking gestelde middelen voor Corona gestort in de reserve.
X  
Financiën en middelen
€ - 1.516.400
Beleidsveld financiën en middelen: € 899.000
Tegenover deze overschrijding staan ook baten voor € 673.700 tegenover. Verder is hier ook het saldo van de jaarrekening op verantwoord.
Beleidsveld personeel: € 641.700
Betreft een onderschrijding op het beleidsveld personeel.
Mutaties reserves: € 1.259.100.
Betreft de boeking van het rekening saldo 2019.
X