Uitgaven

40,13%
€ -26.491.404,22
40,13% Complete

Inkomsten

14,79%
€ 9.847.469,77
14,79% Complete

Saldo

2867,53%
€ -16.643.934,45

Programma 1: Mens & Samenleving

Uitgaven

40,13%
€ -26.491.404,22
40,13% Complete

Inkomsten

14,79%
€ 9.847.469,77
14,79% Complete

Saldo

2867,53%
€ -16.643.934,45

 

Wij leven in een tijd van fundamentele veranderingen in de samenleving. De verzorgingsstaat met verzekerde rechten op overheidsvoorzieningen verandert naar een samenleving met meer zelfredzame mensen die eigen verantwoordelijkheid mogen en moeten nemen voor zichzelf en hun (sociale) omgeving. Hoewel deze veranderende samenleving de nodige onzekerheid met zich meebrengt – ook voor onze inwoners – biedt het ook kansen. Onze gemeente heeft een sterke culturele identiteit, een rijk verenigingsleven en goede (algemene)voorzieningen. Door actieve en zelfredzame inwoners kan de aanwezige kracht maximaal worden benut. Een goede kwaliteit van leven voor al onze inwoners in een inclusieve samenleving* is ons streven, hetgeen naadloos aansluit bij het Cittaslow- gedachtegoed en Dicht bij het Leven- filosofie. 

*Een inclusieve samenleving is een samenleving waar iedereen tot zijn recht kan komen. Het maakt niet uit welke culturele achtergrond, gender, leeftijd, talenten of beperkingen iemand heeft. Iedereen neemt op een gelijkwaardige manier deel aan de maatschappij.

1.1 Beleidsveld Sociaal Domein

Terug naar navigatie - Omschrijving

Het Sociaal Domein gaat over mensen en hun directe omgeving, niet om producten en diensten en niet over het toepassen van protocollen en uitvoering van de regels van “het systeem”. De inwoners staan centraal. Zij hebben een belangrijk aandeel in het oplossen van problemen en de regie daarover. Daar waar nodig vindt ondersteuning plaats. Het ondergeschikt maken van het systeem aan het belang van de inwoner en de directe omgeving is de basis van een toekomstbestendig en dus ook een financieel gezond Sociaal Domein.

Er zullen altijd mensen zijn die tijdelijk of permanent niet zelfredzaam zijn en geen regie over hun leven kunnen voeren. Deze mensen moeten wij blijven ondersteunen en een vangnet blijven bieden. In dat geval zorgen wij voor kwalitatief goede hulp en ondersteuning.

1.1.1 Speerpunt: We werken aan de transformatieopgave binnen het Sociaal Domein: wij stellen de inwoner en zijn directe omgeving centraal.

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Maatschappelijke vraagstukken

Terug naar navigatie - Maatschappelijke vraagstukken

Maatschappelijke vraagstukken en/of hulp- en ondersteuningsvragen van onze inwoners worden benaderd vanuit de bredere context, binnen onderling verbonden beleidskaders en in dialoog met de inwoners en hun sociale omgeving.  Daarbij richten wij de focus op resultaat en passen zoveel mogelijk maatwerk toe.

Wat hebben we ervoor gedaan in 2020?

Eigen kracht van onze inwoners

Terug naar navigatie - Eigen kracht van onze inwoners

Bij elk maatschappelijk vraagstuk gaan wij uit van eigen kracht van onze inwoners en maatschappelijke partners en wij handelen daarnaar: ze krijgen maximale ruimte om initiatieven te nemen en te realiseren.

Wat hebben we ervoor gedaan in 2020?

1.1.2 Speerpunt: Wij werken aan de transformatieopgave in het Sociaal Domein: hulp- en ondersteuning voor de meest kwetsbare inwoners is toekomstbestendig.

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Budgettair neutrale uitvoering Wmo, Participatiewet en Jeugdwet

Terug naar navigatie - Budgettair neutrale uitvoering Wmo, Participatiewet en Jeugdwet

Er wordt gestreefd naar een budgettair neutrale uitvoering van de Wmo, Participatiewet en de Jeugdwet. Het uitgangspunt is ook hier: niet meer, maar ook niet minder hulp en ondersteuning dan noodzakelijk.
Het aantal inwoners dat een beroep doet op professionele hulp en ondersteuning en de bijbehorende uitgaven worden gestabiliseerd.

Wat hebben we ervoor gedaan in 2020?

Gevarieerde hulp- en ondersteuning

Terug naar navigatie - Gevarieerde hulp- en ondersteuning

Hulp- en ondersteuning voor de kwetsbare inwoners is gevarieerd, kwalitatief goed en financieel gezond. Het uitgangspunt is: niet meer, maar ook niet minder hulp en ondersteuning dan noodzakelijk.

Wat hebben we ervoor gedaan in 2020?

Ondersteunen kwetsbare inwoners

Terug naar navigatie - Ondersteunen kwetsbare inwoners

Onze kwetsbare inwoners (jong en oud) worden ondersteund opdat zij in hun eigen leefomgeving zo lang mogelijk kunnen blijven wonen met goede kwaliteit van leven, deel kunnen nemen in de samenleving en zich persoonlijk kunnen ontwikkelen.

Wat hebben we ervoor gedaan in 2020?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2020 na wijz. Werkelijk 2020 Afwijking jaarrekening 2020 Procentuele afwijking 2020
6610000 WWB 64.169,00 -170.246,48 -234.415,48 365,31
6610010 SZMH -1.082.121,00 -1.085.329,50 -3.208,50 -0,30
6610100 Bijstandbesluit zelfstandigen 42.647,00 25.026,38 -17.620,62 41,32
6611000 Sociale werkvoorziening -2.284.862,00 -2.355.122,35 -70.260,35 -3,08
6614000 Minima regelingen -519.411,00 -557.200,33 -37.789,33 -7,28
6623000 Participatiebudget -264.949,00 -230.499,39 34.449,61 13,00
6661000 WMO Hulpmiddelen -375.000,00 -388.593,03 -13.593,03 -3,62
6662002 WMO algemene voorzieningen -377.526,00 -313.135,31 64.390,69 17,06
6662003 Huiskamers -41.441,00 -30.330,87 11.110,13 26,81
6662010 WMO maatwerk 18+ -3.708.925,00 -3.795.624,80 -86.699,80 -2,34
6667000 Eigen bijdrage PGB 81.247,00 88.020,89 6.773,89 -8,34
6670000 Welzijnswerk -644.724,00 -668.327,51 -23.603,51 -3,66
6670010 3d`s algemeen -117.850,00 -213.679,95 -95.829,95 -81,32
6671001 Sociaal team -20.000,00 -13.115,00 6.885,00 34,43
6682000 Jeugdzorg -6.597.403,00 -6.884.375,33 -286.972,33 -4,35
6923000 Uitkering deelfonds sociaal domein 4.174.647,00 4.598.231,00 423.584,00 -10,15

Toelichting afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen

Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10%

 

WWB
De effecten van de Corona-crisis op de BUIG-uitkeringen waren groter dan verwacht waardoor de kosten voor circa € 107.000 hoger zijn uitgevallen. Daarnaast is een nieuwe inschatting gemaakt van de voorziening dubieuze debiteuren die heeft geleid tot het opnemen van een extra voorziening van € 107.000. Sluitend op deze post is een lagere ontvangst vanuit het Rijk alsook minder verhaalsbijdragen dan verwacht € 20.000.

 

Bijstandbesluit zelfstandigen
De doeluitkering van het ministerie is lager uitgevallen dan verwacht.

 

Participatiebudget
De kosten t.a.v. de trajecten zijn iets lager uitgevallen. Dit hangt mogelijk samen met de maatregelen t.a.v. de Corona-crisis.

 

WMO Algemene voorzieningen
Dit betreft een verzamelbudget van diverse posten waarbij onderbesteding van toepassing is. Deze wordt voornamelijk veroorzaakt door activiteiten die minder hebben plaatsgevonden vanwege de Corona-crisis

 

Huiskamers
Dit betreft een onderbesteding van het budget omdat de huiskamers een groot deel van het jaar hebben stilgelegen vanwege de Corona-crisis

3d's algemeen
Dit betreft een verzamelbudget van diverse uitvoeringsonderdelen waaronder bijvoorbeeld advieskosten, ICT-kosten, software etc. Op veel onderdelen is meer uitgegeven dan begroot vanwege een grote incidentele wijziging in het berichtenverkeer.

 

Jeugdzorg en Uitkering deelfonds sociaal domein
Deze posten dienen samen te worden benaderd. Voor wat betreft het budget jeugdzorg worden we als gemeente geconfronteerd met forse kosten die voornamelijk worden veroorzaakt door zware vormen van verblijf die aan onze gemeente worden toegerekend vanwege het woonplaatsbeginsel. Daartegenover staat een door het Rijk ontvangen compensatie van extra middelen als tegemoetkoming in deze kosten.

1.2 Beleidsveld Vitale inwoners en gemeenschappen

Terug naar navigatie - Omschrijving

Een sterke gemeenschap met vitale inwoners onderscheidt zich door de aanwezigheid van een grote individuele en collectieve kracht. Mede daardoor ontstaat er een breed pallet aan algemene voorzieningen en activiteiten. Deze ontstaan vaker door burgerinitiatieven waarbij enthousiaste vrijwilligers een trekkersrol nemen. Mensen vallen niet buiten hun gemeenschap door ziekte, beperking, gebrek aan middelen of bijvoorbeeld een andere achtergrond. Recht op gezond en veilig leven is een van de fundamentele rechten van elk mens. Bescherming, bewaking en bevordering van en gezond en veilig leven voor al onze inwoners behoort tot onze basistaken. Speciale aandacht daarbij verdienen onze inwoners in een kwetsbare positie. Een gezond en veilig leven is ook een belangrijke factor voor de verhoging van de zelfredzaamheid en bevordert de actieve participatie aan de maatschappij.
Duurzame en toekomstbestendige sport- beweeg- cultureel-maatschappelijke-en onderwijsactiviteiten en accommodaties vormen het fundament voor goede kwaliteit van leven in onze gemeente.

1.2.1 Speerpunt: Versterken van individuele en collectieve kracht in de samenleving

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Bereikbaarheid activiteiten

Terug naar navigatie - Bereikbaarheid activiteiten

Een breed palet aan educatieve-, culturele-, ontmoetings- en sport- en bewegingsactiviteiten die onze gemeente ondersteunt en/of organiseert is voor iedereen (ongeacht leeftijd, gezondheid, sociale en economische omstandigheden) zoveel mogelijk bereikbaar, betaalbaar en toegankelijk.

Wat hebben we ervoor gedaan in 2020?

Burgerinitiatieven op basis coöperatieve houding

Terug naar navigatie - Burgerinitiatieven op basis coöperatieve houding

Burgerinitiatieven worden benaderd op basis van een coöperatieve houding: de gemeentelijke service aan burgers gebeurt op basis van een “ja mits” in plaats van “nee tenzij” houding.

Wat hebben we ervoor gedaan in 2020?

Eigen verantwoordelijkheid

Terug naar navigatie - Eigen verantwoordelijkheid

Onze inwoners zijn in staat eigen verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid voor kwetsbare inwoners te nemen. 

Wat hebben we ervoor gedaan in 2020?

Gelijke kansen inwoners

Terug naar navigatie - Gelijke kansen inwoners

Onze inwoners hebben gelijke kansen om mee te kunnen doen in de samenleving.

Wat hebben we ervoor gedaan in 2020?

1.2.2 Speerpunt: Gezond en veilig leven.

Terug naar navigatie - Gezond en veilig leven

Onze levensstijl transformeert. We worden bewuster van en gaan bewuster om met wat we eten, kopen en wat we voor het plezier doen met oog voor het culturele leven. Vanuit deze optiek wordt vanaf 2020 steeds meer het accent gelegd op de thema’s positieve gezondheid en gezonde voeding. Ons immaterieel erfgoed en het genot daarvan is ook een belangrijke pijler van onze levensstijl.

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Gelijke kansen inwoners

Terug naar navigatie - Gelijke kansen inwoners

Onze inwoners hebben gelijke kansen om gezond en veilig te leven en hun talenten te blijven ontwikkelen.

Wat hebben we ervoor gedaan in 2020?

1.2.3 Speerpunt: Duurzame en toekomstbestendige maatschappelijke accommodaties en activiteiten op het gebied van sport, cultuur en onderwijs.

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Voldoende toegeruste activiteiten

Terug naar navigatie - Voldoende toegeruste activiteiten

Onze sport-, beweeg- en cultureel-maatschappelijke- en educatie-activiteiten zijn voldoende toegerust om al onze inwoners te laten meedoen.

Wat hebben we ervoor gedaan in 2020?

Wat heeft het gekost

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost
Exploitatie Begroting 2020 na wijz. Werkelijk 2020 Afwijking jaarrekening 2020 Procentuele afwijking 2020
6421000 Basisonderwijs, onderwijshuisvesting -190.283,00 -181.344,47 8.938,53 4,70
6421001 MFA Eijsden -358.486,00 -366.531,89 -8.045,89 -2,24
6421002 MFA Gronsveld -6.500,00 -11.125,47 -4.625,47 -71,16
6431000 Bijzonder voortgezet onderwijs -69.348,00 -98.489,43 -29.141,43 -42,02
6441000 Huisv. voortgezet onderwijs -13.058,00 -29.433,96 -16.375,96 -125,41
6480000 Leerlingenvervoer -278.000,00 -229.419,01 48.580,99 17,48
6480010 Leerplicht -86.000,00 -83.127,00 2.873,00 3,34
6510000 Bibliotheek -329.489,00 -329.488,88 0,12 0,00
6511000 Muziek(onderwijs) -233.640,00 -233.580,00 60,00 0,03
6511001 Emancipatie -10.772,00 -9.635,00 1.137,00 10,56
6530000 Bevordering sportdeelname -63.500,00 -54.643,55 8.856,45 13,95
6530101 Sporthal `t Vroendel -51.259,00 -51.259,68 -0,68 0,00
6530107 Tennisaccommodaties -60.059,00 -76.377,96 -16.318,96 -27,17
6530108 Sporthal de Hoven 240,00 0,00 -240,00 100,00
6530109 Binnensportaccommodaties -237.174,00 -248.508,08 -11.334,08 -4,78
6530110 Buitensportaccommodaties -53.500,00 -57.747,25 -4.247,25 -7,94
6530300 Zwembad de Treffer -91.120,00 -99.597,53 -8.477,53 -9,30
6531000 Groene sportvelden -621.689,00 -655.323,89 -33.634,89 -5,41
6580000 Speelvoorzieningen -71.051,00 -58.331,96 12.719,04 17,90
6580010 Mediazaken -14.800,00 -14.481,00 319,00 2,16
6621000 Vluchtelingenwerk -7.500,00 -6.500,00 1.000,00 13,33
6621010 ROA -133.101,00 -126.322,20 6.778,80 5,09
6621020 COA 43.435,00 36.949,14 -6.485,86 14,93
6650000 Kinderopvang -265.058,00 -192.758,21 72.299,79 27,28
6650001 Gastouderopvang 0,00 0,00 0,00 0,00
6670100 Overig maatschappelijk werk -29.458,00 -28.669,68 788,32 2,68
6670200 Gemeenschapshuizen -98.160,00 -186.307,95 -88.147,95 -89,80
6670300 BOS project -13.705,00 -8.855,96 4.849,04 35,38
6670400 Jeugd- / jongerenwerk -72.505,00 -67.420,71 5.084,29 7,01
6670500 Ouderenwerk -12.130,00 -8.855,00 3.275,00 27,00
6714000 Basisgezondheidszorg -754.259,00 -808.927,77 -54.668,77 -7,25
6715000 Jeugdgezondheidszorg uniform deel -515.196,00 -526.353,16 -11.157,16 -2,17
6723050 Ongediertebestrijding -69.005,00 -51.309,52 17.695,48 25,64
6810060 MFA Margraten -232.271,00 -190.797,75 41.473,25 17,86

Toelichting afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen

Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10%

 

Bijzonder voortgezet onderwijs
De overschrijding wordt voor € 8.000 veroorzaakt door incidentele lasten uit schooljaren 2016 -2017 en 2017 – 2018 t.a.v. nog te betalen klokuur-vergoedingen. Daarnaast is er een tegenvaller op de kapitaallasten voor € 21.000. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2020 er rekening mee was gehouden dat de SOVSO in 2019 verkocht zou worden. Dit is echter in 2020 niet gerealiseerd.

 

Huisvesting voortgezet onderwijs
Deze overschrijding wordt ook veroorzaakt door het niet verkopen van de SOVSO school in 2020. In de begroting 2020 was reeds rekening gehouden met een geplande verkoop in 2020. 

 

Leerlingenvervoer
Dit bedrag wordt veroorzaakt doordat er door de sluiting van de scholen in 2020 (t.g.v. de Covid-19 pandemie) minder vervoer heeft plaatsgevonden.

 

Bevordering sportdeelname
Vanwege de Corona pandemie zijn enkele activiteiten niet uitgevoerd waardoor er minder subsidie is toegekend.

 

Tennisaccommodaties
€ 10.000 heeft betrekking kapitaallastencorrectie afschrijving oude activa. Overige gemaakte kosten zijn regulier onderhoud aan de tennisaccommodaties.

 

Speelvoorzieningen
In 2020 was geld gereserveerd voor de aanleg van een skatebaan in Mheer. Uiteindelijk is de aanleg in Mheer niet doorgegaan en is het niet bestede geld vervallen in het jaarrekeningsaldo.

 

Kinderopvang
Vanwege de Corona pandemie zijn er op diverse onderdelen minder activiteiten geweest die hebben geleid tot de onderschrijding op dit budget.

 

Gemeenschapshuizen
In 2020 is aan 4 verenigingen subsidie toegekend op grond van de nota gemeenschapshuizen. Verder heeft in 2020 de financiële afrekening plaatsgevonden van het Sociaal Centrum Eijsden. Indien in enig jaar meer wordt toegekend dan begroot vindt conform de nota dekking plaats middels aanwending van de reserve gemeenschapshuizen. Indien in enig jaar minder wordt uitgegeven dan begroot wordt de reserve weer aangevuld.

 

Ongediertebestrijding
In 2e burap 2020 is € 55.000 bijgeraamd omdat kosten bestrijding eikenprocessierups en luizen niet was begroot. Afrekening vindt achteraf plaats op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten. De werkelijke kosten zijn lager dan verwacht.

 

MFA Margraten
Het voordeel is gerealiseerd door minder kapitaallasten als gevolg van een afrekening ISV-2 subsidie 2019. Hierdoor is de boekwaarde verlaagd met als gevolg lagere kapitaallasten.

 

1.3 Beleidsveld Culturele identiteit

Terug naar navigatie - Omschrijving

Materieel en immaterieel cultureel erfgoed heeft de functie van ‘sociaal cement’: het verstevigt de sociale cohesie in een gemeenschap. Het is wat mensen met elkaar bindt. Cultureel erfgoed draagt bij aan de identiteit en het karakter van de gemeente. Erfgoed biedt ook kansen: het draagt bij aan hoogwaardig toerisme, wat op zijn beurt weer economische groei bevordert. Daarnaast draagt cultureel erfgoed bij aan een prettig woon- en leefklimaat in onze gemeente.

1.3.1 Speerpunt: Het verhaal van ons erfgoed is zichtbaar en beleefbaar.

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Behoud kernkwaliteiten fysieke leefomgeving

Terug naar navigatie - Behoud kernkwaliteiten fysieke leefomgeving

Het behoud en bescherming van:
- de historische kernen en het buitengebied;
- de monumenten en ander gebouwd erfgoed (zoals de beeldbepalende panden).

Het is één van de kernkwaliteiten van de fysieke leefomgeving in onze gemeente.

Wat hebben we ervoor gedaan in 2020?

Cultureel erfgoed

Terug naar navigatie - Cultureel erfgoed

Het cultureel erfgoed blijft zichtbaar en wordt meer beleefd.

Wat hebben we ervoor gedaan in 2020?

Rekening houden met gebouwd erfgoed

Terug naar navigatie - Rekening houden met gebouwd erfgoed

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt telkens rekening gehouden met gebouwd erfgoed.

Wat hebben we ervoor gedaan in 2020?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2020 na wijz. Werkelijk 2020 Afwijking jaarrekening 2020 Procentuele afwijking 2020
6540000 Kunst -58.227,00 -56.360,82 1.866,18 3,21
6540010 Culturele activiteiten -215.069,00 -74.538,23 140.530,77 65,34
6541101 Archeologie -3.000,00 -1.935,00 1.065,00 35,50
6821000 Erfgoed -58.034,00 -34.062,63 23.971,37 41,31

Toelichting afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen

Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10%

 

Culturele activiteiten
De onderschrijding wordt voor het grootste gedeelte ad. € 129.000 veroorzaakt door nog niet bestede Corona middelen middelen ten behoeve van culturele activiteiten, Conform belsuit van uw raad zijn deze middelen toegevoegd aan de Covid-19 reserve. Daarnaast is vanwege het niet doorgaan van de monumentendag vanwege Corona ook minder uitgegeven dan begroot.

Erfgoed
In 2020 zijn minder subsidies aangevraagd dan begroot.

 

1.4 Mutaties reserves programma 1

Mutaties reserves programma 1

Terug naar navigatie - Mutaties reserves programma 1
Exploitatie Begroting 2020 na wijz. Werkelijk 2020 Afwijking jaarrekening 2020 Procentuele afwijking 2020
6980001 Mutaties reserves prg. 1 657.631,00 571.838,59 -85.792,41 13,05

Toelichting afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen

Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10%

Reserves programma 1

De afwijking werkelijk ten opzichte van begroot ad € 141.792,41 bestaat uit:

 • hogere lasten (werkelijk ten opzichte van begroot) van € 189.612, bestaande uit:
  • € 37.000 aanvulling mantelzorgcompliment 2021 als gevolg van amendement van de VVD 
  • € 152.612 storting niet gebruikte middelen vrijwilligerswerk, buurt- en dorpshuizen en lokale culturele voorzieningen ten gunste van reserve COVID-19
 • hogere baten (werkelijk ten opzichte van begroot ) van € 47.819,59; dit betreft volledig de aanwending van de reserve gemeenschapshuizen; deze aanwending is niet begroot en heeft conform de nota gemeenschapshuizen plaatsgevonden als gevolg van hogere kosten gemeenschapshuizen dan begroot,

 

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Beleidsindicatoren Programma 1: Mens & Samenleving
Naam Indicator Eenheid Bron Waarde Waarde Waarde
E-M 25.000 - 50,000 NL
Jongeren met een delict voor de rechter % 12 t/m 21 jarigen CBS 1,00% 1,00% 1,00%
2019
Kinderen in uitkeringsgezinnen % kinderen tot 18 jaar CBS 3,00% 4,00% 6,00%
2019
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar CBS 12,7% 12,0% 12,3%
2019
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming % van alle jongeren tot 18 jaar CBS 1,30% 1,20% 1,20%
2019
Jongeren (t/m 23 jaar) met jeugdreclassering % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar CBS 0,30% 0,30% 0,40%
2019
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Aantal per 10.000 inwoners GMSD 620 600 640
2020
Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen DUO 0 1,8 2,4
2019
Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen DUO 14 22 26
2019
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs DUO 1,40% 1,70% 2,00%
2019
Achterstandsleerlingen % 4 t/m 12 jarigen Verwey Jonker Instituut 2,59% 8,74% 11,61%
2012
Banen Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-74 jaar LISA 402,1 584,8 678,9
2019
Netto participatiegraad % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking CBS 69,30% 69,30% 68,80%
2019
Werkloze jongeren % 16 t/m 22 jarigen Verwey Jonker Instituut 2,00% 1,00% 2,00%
2019
Personen met een bijstandsuitkering Aantal per 10.000 inwoners 18 jaar en ouder CBS 168,9 322,4 459,7
2020
Personen met een lopend re-integratietraject Aantal per 1.000 inwoners van 15-74 jaar CBS 3,1 11,8 13,1
2020
Niet sporters % RIVM 50,70% 49,30% 48,70%
2016

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten
 • Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht Heuvelland 2022.
 • Actieplan Sociaal Domein Maastricht Heuvelland 2018-2019.
 • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Eijsden-Margraten 2019.
 • Verordening Jeugdhulp Eijsden-Margraten 2019.
 • Centrumregeling verwerving Jeugdhulp Zuid-Limburg 2019.
 • Verwijsindex risicojongeren.
 • Subsidieregeling innovatiemiddelen niet vrij toegankelijke jeugdhulp.
 • Beleidsregel ondersteuningsmogelijkheden jeugd.
 • Regionale toekomstagenda informele ondersteuning en zorg.
 • Gezondheidsnota 2016-2019.
 • Regionaal plan beschermd thuis.
 • Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Maastricht Heuvelland 2017.
 • Uitvoeringsbesluit boetes participatiewet MH 2017.
 • Beleidsnota schuldhulpverlening Eijsden-Margraten 2018-2021.
 • Beleidsregels Bijzondere bijstand en Regeling tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering.
 • Verordening persoonsgebonden budget/ begeleid werken wet sociale werkvoorziening gemeente Eijsden-Margraten 2011.
 • Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2016.
 • Verordening handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ 2016.
 • Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015.
 • Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015.
 • Verordening re-integratie en tegenprestatie Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2016.
 • Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening gemeente Eijsden-Margraten 2011.
 • Beleidsregel subsidies maatschappelijke accommodaties (in eigendom van vereniging of stichting) gemeente Eijsden-Margraten 2018.
 • Verordening leerlingenvervoer gemeente Eijsden-Margraten 2014.
 • Perspectief dienstverlening rondom het kind.
 • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Eijsden- Margraten 2015.
 • Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Eijsden-Margraten 2011.
 • Verordening Wet Kinderopvang Eijsden-Margraten.
 • Verordening ruimte en inrichtingseisen Peuterspeelzaal werk.
 • Verordening kwaliteitseisen peuterspeelzaal werk.
 • Beleidsplan bibliotheekwerk heuvelland gemeenten 2008-2011.
 • Subsidieverordening Welzijn Eijsden-Margraten 2017.
 • Kadernota accommodatiebeleid 2017.
 • Meerjarenonderhoudsplan Sportaccommodaties 2015.
 • Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs Eijsden-Margraten 2012.
 • Verordening leszwemmen gemeente Eijsden-Margraten 2018.
 • Beleidsplan Cultureel Erfgoed 2018-2021.
 • Subsidieverordening Cultureel Erfgoed.
 • Erfgoedverordening Eijsden-Margraten eerste wijziging 2016.
 • Subsidieverordening Kerkelijke Rijksmonumenten Cultureel Erfgoed.
 • Nota bouwstenen kunst en cultuur 2014-2018.
 • Regeling adviescommissie Kunst en Cultuur.

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De volgende verbonden partijen dragen bij aan het programma Mens & Samenleving :

 • Sociale Zaken Maastricht en Heuvelland.
 • Centrumregeling inkoop Jeugd.
 • Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Limburg (GGD Zuid Limburg).
 • Omnibuzz.
 • MTB Regio Maastricht NV.
 • Stichting Podium24.
 • Annex BV / Stichting Re-integratie Inbesteding Maastricht en Mergelland (SRIMM).
 • Anti Discriminatie Voorziening Limburg.
 • Regionale samenwerking leerplicht RMC.
 • Regionale samenwerking leerlingenvervoer.

Voor nadere informatie over deze verbonden partijen verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

Wat heeft het programma gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het programma gekost?
Exploitatie Begroting 2020 na wijz. Werkelijk 2020 Afwijking jaarrekening 2020
Lasten
1.10 Beleidsveld Sociaal Domein -19.467.811,00 -20.215.318,58 -747.507,58
1.20 Beleidsveld Vitale inwoners en gemeenschappen -5.540.627,00 -5.814.406,01 -273.779,01
1.30 Beleidsveld Culturele identiteit -334.330,00 -167.892,63 166.437,37
1.40 Mutaties reserves programma 1 -104.175,00 -293.787,00 -189.612,00
Totaal Lasten -25.446.943,00 -26.491.404,22 -1.044.461,22
Baten
1.10 Beleidsveld Sociaal Domein 7.796.309,00 8.221.017,00 424.708,00
1.20 Beleidsveld Vitale inwoners en gemeenschappen 542.226,00 759.831,23 217.605,23
1.30 Beleidsveld Culturele identiteit 0,00 995,95 995,95
1.40 Mutaties reserves programma 1 761.806,00 865.625,59 103.819,59
Totaal Baten 9.100.341,00 9.847.469,77 747.128,77

Bijlage sociaal domein

Gemaakte keuzes i.h.k.v. duurzame financiën

In 2020 hebben we een aantal grote stappen gezet t.a.v. de (financiële) beheersbaarheid binnen het sociaal domein. De kosten voor wat betreft de Wmo en Jeugd zijn in 2020 ook veel minder hard gestegen dan de voorgaande jaren en op een aantal onderdelen hebben we zelfs een positieve trendbreuk bewerkstelligt door de inzet van beheersmaatregelen en monitoring. De situatie lijkt in 2020 dan ook redelijk te stabiliseren na de jarenlange forse kostenstijgingen. Uitzondering hier op vormt een deel van de verblijfsindicaties die samenhangen met enkele jeugdzorginstellingen binnen onze gemeente. De geplande wijziging in het woonplaatsbeginsel per 01-01-2022 zal echter een financieel voordelig effect hebben voor onze gemeente en de risico’s worden aanzienlijk kleiner.

Daarnaast beogen we met ons voornemen om voor het onderdeel Participatie uit het samenwerkingsverband Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH) te stappen twee vliegen in een klap te slaan. We richten ons op integraliteit voor onze inwoners door werk- en inkomensondersteuning te koppelen aan jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning en daarmee het “dichtbij het leven” principe meer inhoud te geven.

 

Monitor Sociaal Domein

De laatste jaren zijn de lasten binnen programma 1  Mens & Samenleving flink gestegen, met name door de toename van de lasten als gevolg van de open einde regeling rondom de Jeugdzorg en WMO. In het najaar van 2019 zijn wij daarom gestart met het uitgebreid monitoren van het Sociaal Domein om zo een beter inzicht te krijgen in onze toegekende arrangementen en onze kosten. Het jaar 2020 heeft in het teken gestaan van de doorontwikkeling van de monitoring maar vooral ook van het implementeren van beheersmaatregelen om de kosten beheersbaarder maken. Monitoring levert immers informatie en draaiknoppen op die kunnen worden ingezet om beleids- en financiële doelstellingen beter te realiseren.

 

Hoe ziet de monitor eruit?

Na de start van het ontwikkelen van de monitor in het najaar van 2019, is medio 2020 de ontwikkeling t.a.v. alle basisinformatie afgerond. De monitor bestaat uit twee dashboards voor zowel Wmo en Jeugd die op maandelijkse basis worden samengesteld en uitvoerig intern worden besproken. De monitor bevat zowel financiële als inhoudelijke informatie t.a.v. nagenoeg elk onderdeel van de Wmo en Jeugdwet.

 

 Plan-Do-Check-Act (P-D-C-A)

De monitor geeft veel informatie over de ontwikkelingen. Dit betreft zowel gewenste als ongewenste ontwikkelingen op basis waarvan eventueel bijsturing nodig kan zijn. Na aanleiding van het geconstateerde in de monitoring worden waar nodig aanvullende en verdiepende analyses gemaakt. Dit vormt de basis voor het al dan niet inzetten van eventuele beheersmaatregelen en/of beleidsmatige plannen en wijzigingen. Het effect van de ingezette maatregelen wordt vervolgens gemonitord waarna opnieuw afwegingen worden gemaakte t.a.v. de geconstateerde feiten. Daarmee is de P-C-D-A cyclus rond en kan er beter (bij)gestuurd worden.

 

Waar hebben wij op gestuurd?

Vanuit de informatie die voorhanden is, bestaat een redelijk volledig en goed beeld van de situatie, trends en bijzonderheden binnen de Wmo en Jeugdwet. Hetgeen wij binnen de monitoring constateren, zetten wij af tegen de gewenste (bestuurlijke) ontwikkelingen en kaders. Hiermee creëren wij inzicht, overzicht en uitzicht. We sturen onder andere op aantallen en kosten t.a.v. beschikkingen, cliënten en aanbieders. Verder monitoren we de meldingen, aanvragen, doorlooptijden, etc. Dit delen wij in naar de verschillende onderdelen binnen de Wmo en Jeugd waardoor een gerichtere aanpak mogelijk wordt gemaakt. Verder sturen we ook via de vastgestelde KPI’s zoals bijvoorbeeld de KPI’s in de begrotingen en de KPI’s die benoemd staan in het actieplan jeugd. Wanneer op bepaalde indicatoren ‘afwijkingen’ worden geconstateerd, worden hiertoe aanvullende analyses gemaakt. In een raadsthemabijeenkomst op 8 september 2020 hebben wij raadsleden geïnformeerd over de opzet en de werking van de monitor.

 

Ontwikkelingen 2021 en verder

Het Sociaal Domein is volop in ontwikkeling, zowel landelijk als regionaal als lokaal. Het jaar 2021 zal een jaar zijn waarin diverse grote(re) dossiers worden ontwikkeld. Dit zijn onder andere:

 • De voorbereiding op het nieuwe woonplaatsbeginsel bij Jeugd en de hierbij behorende herverdeling van middelen;
 • Het anticiperen en voorbereiden op de nieuwe lokale situatie na de doorgevoerde wijzigingen t.a.v. het woonplaatsbeginsel;
 • Het uitwerken van de nieuwe inkoopstrategieën gericht op meer grip t.a.v. Wmo en Jeugd en de voorbereidingen t.a.v. nieuwe inkooptrajecten;
 • De implementatie van een nieuwe applicatie t.b.v. Wmo en Jeugd met als doel te komen tot een betere informatievoorziening;
 • Het verder ontwikkelingen van mogelijkheden in het voorliggende veld;
 • Het uitbreiden van thematisch ingestoken resultaatonderzoeken en monitoring van de diverse onderdelen binnen de Wmo en Jeugd waar nodig.
 • En last but not least: het uittreden uit SZMH en het inrichten van een lokaal team Participatie –ingebed in de afdeling Mens en Samenleving

  Aanpak in 2021

In het jaar 2020 is een brede basis gelegd t.a.v. de monitoring. Het jaar 2021 wordt vooral het jaar van de verdieping en voorbereiding t.a.v. de monitoring op de inhoudelijke wijzigingen die uiteraard ook financiële gevolgen (kunnen) hebben. Het doel is om nog meer ‘in control’ te komen t.a.v. de verschillende elementen in het Sociaal Domein door deze vooral ook meer met elkaar te verbinden. Zo wordt ook met name geïnvesteerd in betere monitoring t.a.v. het voorliggende veld en de hierbij behorende samenwerkingspartners.