Uitgaven

37,54%
€ -24.780.013,39
37,54% Complete

Inkomsten

67,68%
€ 45.064.975,20
67,68% Complete

Saldo

3494,83%
€ 20.284.961,81

Programma 5: Financiën en middelen

Uitgaven

37,54%
€ -24.780.013,39
37,54% Complete

Inkomsten

67,68%
€ 45.064.975,20
67,68% Complete

Saldo

3494,83%
€ 20.284.961,81

Het programma Financiën en middelen geeft inzicht in de algemene middelen en de wijze waarop wordt gewerkt aan een solide financieel gezonde gemeente. Een financieel gezonde gemeente betekent: een solide financieel meerjarig beleid, goed beheer van deelnemingen en verbonden partijen, een goede financieringsfunctie; voldoende weerstandsvermogen om gemeentelijke risico’s af te dekken, voldoende waarborgen tegen calamiteiten (verzekeringen) en zo laag mogelijke lasten voor inwoners en ondernemers. Dit wordt op een transparante wijze overzichtelijk gemaakt waarin cijfers op een leesbare manier worden gepresenteerd.
Een nadere uitwerking komt terug in de wettelijk voorgeschreven paragrafen Lokale heffingen, Bedrijfsvoering, Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Financiering en Verbonden partijen.

5.1 Beleidsveld Financiën en middelen

Terug naar navigatie - Omschrijving

Binnen het beleidsveld financiën en middelen geven we uitvoering aan een solide financieel meerjarig beleid met zo laag mogelijke lasten voor inwoners en ondernemers. Wij zorgen voor een transparante begroting waarin cijfers op een leesbare manier worden gepresenteerd. De speerpunten hierin zijn:

 • een solide meerjarig financieel beleid (zie 5.1.1);
 • zo laag mogelijke lasten voor inwoners en ondernemers (zie 5.1.2);
 • transparante goed leesbare sturings- en verantwoordingsdocumenten waarin de voortgang van het raadsprogramma goed kan worden opgevolgd (5.1.3).

5.1.1 Speerpunt: Een solide meerjarig financieel beleid.

Terug naar navigatie - Een solide meerjarig financieel beleid.

De fundamenten voor een solide meerjarig financieel beleid zijn:

 •  Een adequate en reële raming van kosten en inkomsten waarbij een structureel evenwicht bestaat tussen kosten en opbrengsten. Dit sluit aan bij de wijze waarop de provinciale toezichthouder onze begroting beoordeelt. Er moet sprake zijn van een reëel en structureel sluitende begroting. De term reëel heeft betrekking op de mate van realiteit van de ramingen. Structureel wil zeggen dat tegenover de structurele lasten ook structurele baten dienen te staan.
 • Een gezond weerstandvermogen dat is afgestemd op de risico’s. Hiervoor hanteren wij als ratio groter dan 2,0 (ratio= beschikbare weerstandcapaciteit / benodigde weerstandcapaciteit). In voorliggende begroting bedraagt de ratio 2,5.
  Een verantwoorde uitvoering van het treasurybeleid conform het treasurystatuut dat in 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Meerjarig sluitende begroting

Terug naar navigatie - Meerjarig sluitende begroting

Het streven is een meerjarig sluitende begroting te presenteren in 2020 waarin de financiële ruimte aanwezig is voor de uitvoering van het Bestuursakkoord ook voor de begrotingsjaren tot en met 2023.

Wat hebben we ervoor gedaan in 2020?

5.1.2 Speerpunt: Zo laag mogelijke lasten voor inwoners en ondernemers.

Terug naar navigatie - Zo laag mogelijke lasten voor inwoners en ondernemers.

Voor de uitvoering van haar taken kent de gemeente een aantal belangrijke inkomstenbronnen. De
belangrijkste is de algemene uitkering (circa € 31 mln.). Vervolgens zijn de gemeentelijke belastingen (circa € 9 mln.) een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. Het streven is de lasten voor burgers en ondernemers zo laag mogelijk te houden. Dat vraagt om een efficiënte en effectieve inzet van middelen.
Bij de totstandkoming van de tarieven houden we rekening met volgende principes:
• de gemeentelijke belastingen stijgen niet meer dan de inflatie;
• een kostendekkende afvalstoffenheffing en rioolheffing;
• we gaan uit van het profijtbeginsel: diegene die van een gemeentelijke dienst of voorziening gebruik maakt, betaalt voor de daarmee gemoeide kosten;
• voor het domein toerisme worden zowel de inkomsten als de uitgaven inzichtelijk gemaakt en zullen de parameters voor kostentoerekening inzichtelijk worden gemaakt, zodat toegewerkt kan worden naar kostendekkendheid. Over de hoogte van het tarief vindt afstemming plaats met de Lijn 50 gemeenten. Eventuele meeropbrengsten worden ingezet binnen het toeristisch domein.

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

De OZB stijgt niet meer dan de inflatie.

Terug naar navigatie - De OZB stijgt niet meer dan de inflatie.

De OZB stijgt niet meer dan de inflatie. Dat betekent ten opzichte van de bestaande ramingen dat er een verlaging van de geraamde belastingopbrengst zal worden gerealiseerd. In vergelijking met overige gemeenten hopen we meer aansluiting te vinden bij het landelijk gemiddelde voor vergelijkbare gemeenten.

Wat hebben we ervoor gedaan in 2020?

Kostendekkendheid

Terug naar navigatie - Kostendekkendheid

De kostendekkendheid van gemeentelijke diensten en gemeentelijke voorzieningen zal worden verbeterd.

Wat hebben we ervoor gedaan in 2020?

5.1.3 Speerpunt: Transparante goed leesbare sturings- en verantwoordingsdocumenten waarin de voortgang van het raadsprogramma goed kan worden opgevolgd.

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Verbetering sturingsinformatie

Terug naar navigatie - Verbetering sturingsinformatie

De sturingsinformatie van de sturings- en verantwoordingsdocumenten zal worden verbeterd. Door enerzijds een verbetering en vereenvoudiging door te voeren in leesbaarheid en de herkenbaarheid en anderzijds door een verbetering en vereenvoudiging in de cyclus van de documenten.

Wat hebben we ervoor gedaan in 2020?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2020 na wijz. Werkelijk 2020 Afwijking jaarrekening 2020 Procentuele afwijking 2020
6040002 Huisvesting -430.965,00 -524.941,84 -93.976,84 -21,81
6040003 Financiën -1.952.869,00 -1.953.469,29 -600,29 -0,03
6040004 Servicebureau -230.170,00 -223.806,86 6.363,14 2,76
6040006 Fysieke leefomgeving -3.212,00 -1.711,68 1.500,32 46,71
6040007 Openbare ruimte -352.381,00 -359.402,89 -7.021,89 -1,99
6040008 Directie en HRM 0,00 0,00 0,00 0,00
6040199 Algemene personeelkosten overig -1.442,00 0,00 1.442,00 100,00
6050000 Treasury 99.096,00 32.767,58 -66.328,42 66,93
6913000 Beleggingen deelnemingen 149.488,00 149.488,00 0,00 0,00
6921000 Algemene uitkering 30.231.968,00 29.960.617,94 -271.350,06 0,90
6921002 Decentralisatie-uitkering 390.286,00 510.769,80 120.483,80 -30,87
6922000 Onvoorzien 1.466.684,00 1.548.382,67 81.698,67 -5,57
6922001 Corona algemeen -296.598,00 -341.716,08 -45.118,08 -15,21
6931000 OZB-gebruikers 443.544,00 440.942,21 -2.601,79 0,59
6932000 OZB-eigenaren 612.927,00 602.825,30 -10.101,70 1,65
6932001 OZB-eigenaren woningen 4.367.000,00 4.395.575,80 28.575,80 -0,65
6935000 Forensenbelasting 59.500,00 94.147,20 34.647,20 -58,23
6937000 Hondenbelasting 165.000,00 158.843,94 -6.156,06 3,73
6939000 Precariobelasting 334,00 0,00 -334,00 100,00
6940010 Invordering/heffingkstn belastingen -1.000,00 -197,34 802,66 80,27
6942000 Vennootschapsbelasting -25.000,00 -4.190,00 20.810,00 83,24
6990000 Saldo na bestemming -321.565,00 -580.427,81 -258.862,81 -80,50

Toelichting afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen

Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10%

Huisvesting
In 2020 heeft de financiële afwikkeling plaatsgevonden van het Sociaal Centrum Eijsden (SCE). Hierbij is de toegezegde bijdrage ad. € 75.000 verwerkt. Boekhoudkundig was deze bijdrage om 2019 voorzien, maar deze is in 2019 in het saldo gevloeid omdat het toen nog niet gereed was. De overige overschrijding heeft betrekking op enkele posten zoals onderhoud en onderdelen aan de gemeentelijke gebouwen.

Treasury
Het nadeel heeft te maken met een lagere functionele doorbelasting kapitaallasten dan bij de begroting was voorzien. Het nadeel binnen deze begrotingspost valt weg tegen het voordeel op kapitaallasten op alle functionele posten binnen de jaarrekening. Tegen dit nadeel op deze begrotingspost is wel een voordeel behaald met het kort financieren van het begrotingstekort. Het kort financieren is op dit moment voordeliger dan lang financieren.

Algemene uitkering
De mindere inkomsten hebben te maken met een te hoge inschatting van het aantal bijstandsontvangers en ouderen boven de 64 jaar.

Decentralisatie uitkering
De meeropbrengst heeft te maken met een hogere ontvangen specifieke uitkering sport. Bij de definitieve aanvraag is vanwege voortschrijdend inzicht een hoger bedrag gedeclareerd kunnen worden.

Corona algemeen
Na de peildatum voor de 2e burap d.d. 1 oktober 2020 zijn er rondom Corona nog kosten gemaakt voor € 45.000.
Deze kosten betreffen met name extra inzet rondom communicatie ad. € 19.500 voor tekstkarren met Corona-berichten, publicaties in de Etalage en het traject rondom ´Verenigt U´. Daarnaast zijn er kosten gemaakt op het gebied van ICT en facilitaire zaken, groot € 9.000. Rondom toezicht en handhaving zijn in het 4e kwartaal nog kosten gemaakt ter grootte van € 4.000. Daarnaast is er in het licht van Corona binnen de organisatie een traject gestart om de effecten van Corona samen met de organisatie verder in kaart te brengen en gezamenlijk tot voorstellen te komen rondom het werken tijdens en na Corona, het zgn. werken 3.0. De eindafrekening hiervoor bedroeg € 12.500.


Forensenbelasting
De meeropbrengst is enerzijds veroorzaakt door een nog ontvangen afrekening woonforensen 2019 en anderzijds door een te lage inschatting van de meeropbrengst bij de primitieve begroting 2021.

Vennootschapsbelasting
De te betalen vennootschapsbelasting is gebaseerd op een voorlopige inschatting. Thans is uit een voorlopige aanslag gebleken dat de inschatting te hoog is geweest. Pas als de aanslag definitief is en er meerjarig ervaring mee is opgedaan, kan een betere raming worden afgegeven.

Saldo na bestemming
Dit betreft het geprognosticeerde saldo van de jaarrekening 2020. In afwachting van het definitieve saldo van de jaarrekening is dit saldo “geparkeerd” en niet afgedekt uit de algemene reserve.

5.2 Beleidsveld Personeel

Terug naar navigatie - Omschrijving

In dit beleidsveld geven we inzicht in de personele ontwikkeling. Een goede personele invulling is van groot belang in de realisatie van de doelen van de organisatie. Er wordt inzicht geboden in de inzet op de programma’s 1 tot en met 4 en de personele inzet die tot de overhead wordt gerekend. Door het personeel in dit programma onder te brengen, is het totaal inzicht in de personele ontwikkeling groter. Binnen de personele inzet is een onderverdeling te maken naar overhead en direct toewijsbare personele inzet.

Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Tot de overhead horen alle functies die dit doel dienen. De overheadfuncties staan derhalve niet rechtstreeks ten dienste van de (externe) klant.
Dat betekent dat in ieder geval de kosten in verband met de volgende elementen tot kosten van overhead worden gerekend en moeten worden opgenomen:

- financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
- personeel en organisatie;
- inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
- interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie;
- juridische zaken;
- bestuurszaken en bestuursondersteuning (excl. griffie)
- informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;
- facilitaire zaken en huisvesting;
- documentaire informatievoorziening;
- managementondersteuning primaire proces;

Verdeling personele kosten en inzet van personeel naar Overhead.

Terug naar navigatie - Personele kosten/overhead
Totaal Directe personeelslasten Overhead Overhead per inwoner
Begroting 2020 Rekening 2020 Begroting 2020 Rekening 2020 Begroting 2020 Rekening 2020 Begroting 2020 Rekening 2020
NW NW NW NW
inwoners
Salarislasten € 11.511.561 € 11.124.425 € 5.869.249 € 5.746.516 € 5.642.312 € 5.377.909
(incl. griffie, excl. raad en college)
Overige overhead € 4.494.702 € 4.407.986
Totaal € 11.511.561 € 11.124.425 € 10.137.014 € 9.785.895 € 394 € 380 25736
Terug naar navigatie - Personeelskosten
Personeel 2020 (bedrag x 1.000) Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020 Verschil
1 Raadsleden € 300 € 311 -€ 11
2 College van B&W € 612 € 728 -€ 116
3 Salarislasten personeel € 11.512 € 11.124 € 387
Totaal personele kosten € 12.423 € 12.164 € 260
4 Inhuur € 2.316 € 2.111 € 205
Totaal € 14.739 € 14.275 € 465

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2020 na wijz. Werkelijk 2020 Afwijking jaarrekening 2020 Procentuele afwijking 2020
6003998 Vergoeding BABS Burgerzaken -14.000,00 -12.771,15 1.228,85 8,78
6003999 Salaris Burgerzaken -455.018,00 -445.552,76 9.465,24 2,08
6006999 Salaris Bestuur (griffie) -305.287,00 -286.073,55 19.213,45 6,29
6040001 Algemene personeelkosten -1.345.770,00 -1.240.975,87 104.794,13 7,79
6040399 Salaris Financien en informatiemanagement -1.784.669,00 -1.711.551,69 73.117,31 4,10
6040499 Salaris Servicebureau -1.631.908,00 -1.534.582,97 97.325,03 5,96
6040599 Salaris Mens en samenleving -686.158,00 -693.236,18 -7.078,18 -1,03
6040699 Salaris Fysieke leefomgeving -710.139,00 -677.828,01 32.310,99 4,55
6040799 Salaris Openbare ruimte -793.545,00 -755.532,45 38.012,55 4,79
6040899 Salaris Directie en HRM -7.600,00 -5.178,00 2.422,00 31,87
6210999 Salaris Verkeer en vervoer -681.785,00 -643.500,86 38.284,14 5,62
6341999 Salaris Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -323.030,00 -233.946,25 89.083,75 27,58
6560998 Salaris Openbaar groen en openlucht recreatie -1.086.745,00 -1.096.362,49 -9.617,49 -0,88
6560999 Salaris Economische promotie -223.258,00 -211.964,71 11.293,29 5,06
6670999 Salaris Samenkracht en burgerparticipatie -661.804,00 -700.859,74 -39.055,74 -5,90
6671999 Salaris Wijkteams -988.023,00 -910.692,60 77.330,40 7,83
6721999 Salaris Afval -297.006,00 -297.006,00 0,00 0,00
6722999 Salaris Riolering -671.949,00 -632.121,00 39.828,00 5,93
6810999 Salaris Ruimtelijke ordening -474.464,00 -412.080,76 62.383,24 13,15
6820999 Salaris Wonen en bouwen -98.904,00 -134.358,73 -35.454,73 -35,85
6822999 Salaris Wonen en bouwen -1.251.319,00 -1.235.887,88 15.431,12 1,23

Toelichting afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen

Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10%

 

Salariskosten
De onderschrijding van € 620.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende punten:
- een onderschrijding aan salarislasten van het huidig personeel van € 387.000. Dit is voornamelijk veroorzaakt door niet cq later ingevulde vacatures.
- de kosten van voormalig personeel  € 49.000 voordeliger uitgevallen dan begroot. Een en ander als gevolg van een afgewikkelde ontslagprocedure.
- minder kosten inhuur dan begroot, € 205.000.
- minder kosten cursus en opleidingen, € 47.000,  als gevolg van de coronacrisis.
 - de secundaire arbeidsvoorwaarden € 49.000 meer gekost dan geraamd. Dit laatste als gevolg van een afrekening van de werkkostenregeling.

5.3 Mutaties reserves programma 5

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Beleidsindicatoren Programma 5: Financiën en middelen
Naam Indicator Eenheid Bron Waarde Waarde Waarde
E-M 25.000 - 50,000 NL
Formatie Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens 6,3 6,1 8
Bezetting Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens 5,96 6,3 8,3
Apparaatskosten Kosten per inwoner Eigen gegevens 445 onbekend onbekend
Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom Eigen gegevens 15,95% onbekend onbekend
Overhead % van totale lasten Eigen gegevens 14,85% onbekend onbekend
Gemiddelde WOZ waarde Duizend euro CBS 279 280 270
2020
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden In Euro’s COELO 836 715 700
2020
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden In Euro’s COELO 931 793 772
2020

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten
 • Nota reserves en voorzieningen Eijsden-Margraten 2017.
 • Nota waarderen en afschrijven Eijsden-Margraten 2017.
 • Bestuursakkoord  2018-2022.
 • Controleverordening 213 gemeente Eijsden-Margraten 2015.
 • Financiële verordening 212 gemeente Eijsden-Margraten 2017.
 • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid 213a van de gemeente Eijsden-Margraten 2015.
 • Verordening op de commissie Planning en Control Eijsden-Margraten.
 • Controleprotocol 2018 inclusief normenkader
 • Verordening Duurzaamheidslening Eijsden-Margraten 2016 eerste wijziging.
 • Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting Eijsden-Margraten 2019.
 • Verordening forensenbelasting Eijsden-Margraten 2017.
 • Legesverordening en tarieventabel Eijsden-Margraten 2019.
 • Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Eijsden- Margraten en bijbehorende tarieventabel 2019.
 • Verordening wet Onroerende Zaakbelasting Eijsden-Margraten 2019.
 • Verordening op de heffing en invordering rioolrechten Eijsden-Margraten 2018.
 • Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Eijsden-Margraten 2015 en bijbehorende tarieventabel.
 • Verordening rechten voor van gemeentewege verleende diensten onder, in of op de openbare weg Eijsden-Margraten 2015 en bijbehorende tarieventabel.
 • Beleidsplan risicomanagement en weerstandsvermogen.
 • Nota waarderen en afschrijven 2017.
 • Treasurystatuut Eijsden-Margraten 2017.
 • Budgethoudersregeling 2017.
 • ICT Realisatieplan spoor 1 2012-2015.
 • Informatiebeveiligingsplan.
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Mandaat en machtigingsregeling tweede wijziging Eijsden-Margraten 2017.
 • Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving Eijsden-Margraten.
 • Communicatiebeleid 2012-2016.

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De volgende verbonden partijen dragen bij aan het programma Financiën en Middelen :

 • NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank).
 • Waterleiding Maatschappij Limburg NV.
 • Enexis Holding NV.
 • Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV.
 • Verkoop Vennootschap BV.
 • CBL Vennootschap BV.
 • Vordering op Enexis BV.
 • CSV Amsterdam BV.
 • Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen.
 • GR Gegevenshuis.

Voor nadere informatie over deze verbonden partijen verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

Wat heeft het programma gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het programma gekost?
Exploitatie Begroting 2020 na wijz. Werkelijk 2020 Afwijking jaarrekening 2020
Lasten
5.10 Beleidsveld Financiën en middelen -7.882.170,00 -8.781.227,54 -899.057,54
5.20 Beleidsveld Personeel -14.520.674,00 -13.878.972,66 641.701,34
5.30 Mutaties reserves programma 5 -1.441.155,00 -2.700.241,00 -1.259.086,00
Totaal Lasten -23.843.999,00 -25.360.441,20 -1.516.442,20
Baten
5.10 Beleidsveld Financiën en middelen 42.252.795,00 42.685.724,19 432.929,19
5.20 Beleidsveld Personeel 28.293,00 6.909,01 -21.383,99
5.30 Mutaties reserves programma 5 1.113.256,00 2.372.342,00 1.259.086,00
Totaal Baten 43.394.344,00 45.064.975,20 1.670.631,20