Overzicht van baten en lasten

Het resultaat over het jaar 2020 bedraagt € 580.428. Het resultaat kan worden gesplitst in het resultaat vóór bestemming en het resultaat na bestemming.

Bij het resultaat vóór bestemming  is dit gezuiverd van dotaties en onttrekkingen aan reserves. Hierdoor kan beter inzicht worden verschaft in structurele en incidentele dekkingsmiddelen.

Programma Begroting 2020 Primitief Begroting 2020 na wijziging Jaarrekening 2020 Afwijking 2020
Mens & Samenleving Totale lasten -23.266.166 -25.342.768 -26.197.617 -854.849
Totale baten 8.307.288 8.338.535 8.981.844 643.309
Totaal saldo van baten en lasten -14.958.878 -17.004.233 -17.215.773 -211.540
Eliminatie alg.uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -3.924.647 -4.174.647 -4.598.231 -423.584
A -18.883.525 -21.178.880 -21.814.004 -635.124
Landschap, natuur en water Totale lasten -1.454.740 -1.540.913 -1.466.842 74.071
Totale baten 919.861 1.007.325 1.049.983 42.658
Totaal saldo van baten en lasten -534.879 -533.588 -416.859 116.729
Eliminatie Alg. dekkingsmiddelen, treasury -430.395 -478.359 -483.161 -4.802
B -965.274 -1.011.947 -900.019 111.928
Duurzaam wonen Totale lasten -10.760.560 -9.694.937 -9.087.809 607.128
Totale baten 9.409.621 10.301.588 9.709.102 -592.486
Totaal saldo van baten en lasten -1.350.939 606.651 621.293 14.642
C -1.350.939 606.651 621.293 -14.642
Dienstverlening en besturen Totale lasten -3.816.961 -3.882.022 -3.892.082 -10.060
Totale baten 466.503 525.070 577.494 52.424
Totaal saldo van baten en lasten -3.350.458 -3.356.952 -3.314.588 42.364
Eliminatie overhead (bestuursondersteuning) 249.186 206.186 178.678 -27.508
D -3.101.272 -3.150.766 -3.135.911 14.855
Financiën en middelen Totale lasten -18.081.444 -22.402.844 -22.660.200 -257.356
Totale baten 36.928.858 42.281.088 42.692.633 411.545
Totaal saldo van baten en lasten (incl. resultaat) 18.847.414 19.878.244 20.032.433 154.189
Eliminatie Resultaat 1.770 321.565 580.428 258.863
Eliminatie overhead (bedrijfsvoeringskosten) 9.890.920 9.930.828 9.682.218 -248.610
Eliminatie Alg. dekkingsmiddelen, treasury -248.584 -248.584 -182.256 66.328
Eliminatie onvoorzien -1.440.484 -1.170.086 -1.206.667 -36.581
Eliminatie Alg. dekkingsmiddelen, Alg.uitkering en ov. Uitkeringen -29.678.354 -30.622.254 -30.471.388 150.866
Eliminatie Alg. dekkingsmiddelen, OZB en overige belastingen -5.517.471 -5.587.805 -5.597.990 -10.185
Eliminatie Vennootschapsbelasting, Vennootschapsbelasting 25.000 25.000 4.190 -20.810
E -8.119.789 -7.473.092 -7.159.031 314.061
Algemene dekkingsmiddelen
Treasury 678.979 726.943 665.416 -61.527
F Alg.uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 33.603.001 34.796.901 35.069.619 272.718
OZB en overige belastingen 5.517.471 5.587.805 5.597.990 10.185
Totaal saldo van baten en lasten 39.799.451 41.111.649 41.333.025 221.376
Overhead
G Overhead (bestuursondersteuning) -249.186 -206.186 -178.678 27.508
Overhead (bedrijfsvoeringskosten) -9.890.920 -9.930.828 -9.682.218 248.610
Totaal saldo van baten en lasten -10.140.106 -10.137.014 -9.860.895 276.119
Vennootschapsbelasting
H Totale lasten -25.000 -25.000 -4.190 20.810
Totaal saldo van baten en lasten -25.000 -25.000 -4.190 20.810
Onvoorzien
I Totale lasten -26.200 -296.598 -251.241 45.357
Totale baten 1.466.684 1.466.684 1.457.907 -8.777
Totaal saldo van baten en lasten 1.440.484 1.170.086 1.206.667 36.581
Reserves
Toevoegingen aan reserves
mens & Samenleving 0 -104.175 -293.787 -189.612
Landschap, natuur en water 0 -30.000 -30.000 0
Duurzaam wonen 0 -150.000 -180.591 -30.591
Dienstverlening en besturen 0 -80.324 -80.324 0
Financiën en middelen -463.155 -1.441.155 -2.700.241 -1.259.086
J -463.155 -1.805.654 -3.284.943 -1.479.289
Onttrekkingen aan reserves
mens & Samenleving 738.806 761.806 865.626 103.820
Landschap, natuur en water 70.770 178.770 178.770 0
Duurzaam wonen 0 161.700 161.700 0
Dienstverlening en besturen 0 0 0 0
Financiën en middelen 1.001.319 1.113.256 2.372.342 1.259.086
K 1.810.895 2.215.532 3.578.438 1.362.906
Resultaat totaal van (A t/m K) 1.770 321.565 580.428 258.863
Positief Positief Positief Positief