Staat van herkomst en besteding van middelen (kastroomoverzicht)

Staat van herkomst en besteding van middelen (kasstroomoverzicht) (* € 1.000,-)
Resultaat na mutaties reserves 580
Mutaties Algemene Reserve en Bestemmingsreserves
Mutaties algemene reserve -159
Mutaties bestemmingsreserves -134
-293
Afschrijvingen/aflossingen en overige waardeveranderingen vaste activa
Afschrijvingen immateriële vaste activa 302
Afschrijvingen materiële vaste activa 2.767
Afschrijvingen/aflossingen financiële vaste activa 151
Ontvangen bijdragen van derden in (im)materiële vaste activa 0
Afwaarderingen immateriële vaste activa 0
Afwaarderingen materiële vaste activa 0
Afwaarderingen financiële vaste activa 0
3.220
Mutatie voorzieningen -529
Mutaties in werkkapitaal
Mutatie voorraden onderhanden werk (zijnde bouwgronden in exploitatie) -164
Mutatie in vorderingen op openbare lichamen 31
Mutatie in rekening-courantverhouding met het rijk 5.295
Mutatie in overige vorderingen -57
Mutatie in overlopende activa -1.661
Mutatie in overige schulden (zijnde crediteuren) -2.940
Mutatie in overlopende passiva 43
547
Investeringen en desinvesteringen vaste activa
Investeringen in immateriële vaste activa -9
Desinvesteringen immateriële vaste activa 0
Investeringen in materiële vaste activa -8.576
Desinvesteringen materiële vaste activa 3
Investeringen in financiële vaste activa -1.879
Desinvesteringen in financiële vaste activa 0
-10.461
Mutaties in vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Opnames vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 2.000
Aflossingen vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer -3.487
Ontvangen waarborgsommen 0
-1.487
Mutaties in kasgeldleningen
Mutaties in overige kasgeldleningen 7.500
7.500
Mutaties liquide middelen -923