Uitgaven

6,02%
€ -3.972.406,19
6,02% Complete

Inkomsten

0,87%
€ 577.493,96
0,87% Complete

Saldo

584,9%
€ -3.394.912,23

Programma 4: Dienstverlening en besturen

Uitgaven

6,02%
€ -3.972.406,19
6,02% Complete

Inkomsten

0,87%
€ 577.493,96
0,87% Complete

Saldo

584,9%
€ -3.394.912,23

Als je met een beschouwende blik naar een gemeente kijkt vervult een gemeente verschillende rollen in haar functie naar haar inwoners. In één perspectief is de gemeente dienstverlener aan haar inwoners. In dit perspectief vervult de gemeente diensten zoals het verstrekken van paspoorten etc. In een andere rol treedt de gemeente haar inwoners tegemoet als burger van een gemeente. Maar de gemeente is ook verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Dit betekent dat in sommige gevallen we middels handhaving als gemeente ook er voor moeten zorgdragen dat wetten worden nageleefd.

Dienstverlening en besturen zit in ons DNA, is herkenbaar in beleid en uitvering en sluit aan op de “dicht bij het leven” filosofie die verder uitgedragen wordt. In dat licht willen we vanuit betrokkenheid en op een verfrissende wijze van besturen en werken aansluiting zoeken bij de behoeften van de samenleving door concrete stappen te zetten in goed samenspel tussen raad, college en de ambtelijke organisatie. Dit zal de komende jaren zorgen voor een omslag in de ontwikkelingen van de dienstverlening en wijze van besturen waarbij we al dan niet in samenwerking met andere organisaties/overheden zorgdragen voor een samenleving waarin iedereen op een veilige wijze mee kan doen.

Binnen dit programma worden de volgende beleidsvelden onderscheiden:

 • openbare orde en veiligheid (zie 4.1);
 • samenwerking (zie 4.2);
 • dienstverlening (zie 4.3).

4.1 Beleidsveld Openbare orde en veiligheid

Terug naar navigatie - Omschrijving

Het beleidsveld Openbare orde en Veiligheid levert een bijdrage aan het behouden van een goed woon- en leefklimaat in onze dorpen en het buitengebied.
Je veilig voelen c.q. veilig zijn, is de basis om te kunnen functioneren, te verblijven en te ondernemen. Veiligheid is vanuit dat beeld een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Van alle burgers mag namelijk verwacht worden dat zij zich gedragen met respect voor elkaar en de omgeving. Echter, veiligheid is ook een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Mensen moeten veilig zijn en zich veilig (kunnen) voelen in en om het huis, in het verkeer en ongehinderd op straat kunnen verblijven, overdag en ’s avonds en veilig hun ondernemerschap en verenigingsactiviteiten kunnen uitoefenen. Van ons als gemeente mag onder meer verwacht worden dat wij erop toezien dat dat mogelijk is, door het treffen van preventieve maatregelen en door handhavend op te treden. Vanuit deze optiek komt in 2019 de focus te liggen op het verbeteren van het veiligheidsgevoel.

4.1.1 Speerpunt: Verbeteren van het veiligheidsgevoel.

Terug naar navigatie - Omschrijving

Inwoners, bezoekers en ondernemers van de gemeente Eijsden-Margraten moeten zich veilig voelen in hun eigen woon-, verblijfs- en werkomgeving. Hiervoor zullen naast het nemen van diverse fysieke maatregelen ook investeringen gedaan worden in het professionaliseren van ons handelen.

We willen op het gebied van openbare orde en veiligheid het volgende bereiken:

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Veilige woon-, verblijf- en werkomgeving

Terug naar navigatie - Veilige woon-, verblijf- en werkomgeving

Een veilige woon-, verblijf- en werkomgeving die onder meer gekenmerkt wordt door een verkeersveilige omgeving en veilige schoolomgevingen. Maar ook een omgeving zonder criminaliteit zoals inbraken en diefstal, zonder alcohol- en drugsoverlast, zonder overlast van weg- en vliegverkeer.

Wat hebben we ervoor gedaan in 2020?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2020 na wijz. Werkelijk 2020 Afwijking jaarrekening 2020 Procentuele afwijking 2020
6120000 Regionale brandweer -1.624.100,00 -1.624.618,67 -518,67 -0,03
6120010 Brandweerkazerne 131.372,00 136.536,42 5.164,42 -3,93
6120020 Pro-actie -20.732,00 -20.529,62 202,38 0,98
6120030 Bedrijfshulpverlening -2.350,00 -991,83 1.358,17 57,79
6140000 Veiligheidsbeleid -355.963,00 -307.935,86 48.027,14 13,49
6140004 Vergunningverlening bijzondere wetten 5.500,00 5.010,05 -489,95 8,91
6140010 Dierenbescherming -27.119,00 -27.679,76 -560,76 -2,07

Toelichting afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen

Toelichting financiële afwijkingen:  altijd indien afwijking > € 100.000  anders afwijking > € 7.500 en > 10%

 

Veiligheidsbeleid
In deze post was opgenomen het doorvoeren van tal van aanpassingen voortkomend uit de implementatie van het verbeterplan Boa 2.0. Als gevolg van Corona zijn aspecten van dit plan uit de tijd gelopen. Daarnaast is in deze post opgenomen de inhuur van de boa´s van Sinvest. Er hebben geen evenementen plaatsgevonden, daarentegen is er wel extra inzet geweest in het kader van Corona. Per saldo is de inhuur welke normaliter nodig zou zijn geweest niet ten volle ingehuurd.

4.2 Beleidsveld Samenwerking: ‘schakelen op schalen’

Terug naar navigatie - Omschrijving

Om invulling te kunnen geven aan haar bestaansdoel komt de gemeente vele (maatschappelijke) partners tegen met een samenwerking op verschillende niveaus en voor verschillende beleidsvelden.

Te denken valt aan onder meer de huidige samenwerking inzake de grensoverschrijdende milieuproblematiek, handhaving en oefeningen in het kader van veiligheid, de Rijksgrenscorrectie, mobiliteit inzake spoor en waterweg, het project “meer met de Maas’, samenwerking met Voeren op het terrein van natuur en landschap, grensoverschrijdend ondernemen, de samenwerking in de sociale sector, de jumelage met Clervaux, de verbonden partijen en onze eigen bedrijfsvoering.

Verder mogen hier al doorkijkend niet onvermeld blijven (toekomstige) opgaven op bijvoorbeeld het terrein van taal, duurzaamheid, mobiliteit, natuur en landschap, de Maas, toerisme, erfgoed en economie.

Die verscheidenheid van opgaven en beleidsvelden vergt dat er voor samenwerking passend moet worden ‘geschakeld op schalen’, zoals bijvoorbeeld op de schaal stad/platteland, in casu Maastricht/Heuvelland of op de schaal Lijn 50 of op schaal Zuid-Limburg (18) of op de schaal Limburg (33) of op de schaal Euregionaal. Meer themagericht – bijv. de thema’s erfgoed, slowtoerisme, fruitsector en streekprodukten - kan worden gedacht aan samenwerking op een schaal met de regio Haspengouw en/of met de regio Land van Herve. Grensoverschrijdende samenwerking maakt sinds vorig jaar voor het eerst ook deel uit van het takenpakket van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en die omstandigheid kan bevorderend werken voor het verdiepen en uitbouwen van de grensoverschrijdende samenwerking in onze (eur)regio.

Samenwerking is dus een wezenlijk kenmerk van onze gemeente. Dit komt tot uiting in het hier aan de orde zijnde beleidsveld.

Uitgangspunt voor samenwerking vormt de autonomie en de identiteit van de gemeente Eijsden-Margraten. Op grond van dit uitgangspunt staat de gemeente open voor het verdiepen en verder uitbouwen van de (eu-)regionale samenwerking middels het voeren van een stevige regio-agenda op samenwerking.

Dit zijn onze speerpunten in de samenwerking:

 • versterking van de bestuurskracht (zie 4.2.1);
 • verbreding en verdieping in euregionaal verband (zie 4.2.2).

4.2.1 Speerpunt: Versterking van de bestuurskracht.

Terug naar navigatie - Versterking van de bestuurskracht.

De schaalgrootte van Eijsden-Margraten is na de fusie in 2011 voldoende om de toekomstige zelfstandigheid van de gemeente te behouden. Echter een goede bestuurlijke samenwerking tussen gemeenten in Zuid-Limburg versterkt de bestuurskracht. De drie Zuid-Limburgse deelregio’s zullen tot afspraken moeten komen en de uitvoering overgelaten aan de gemeenten.

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Samenwerking richting Maastricht/Heuvelland

Terug naar navigatie - Samenwerking richting Maastricht/Heuvelland

Onze inzet is verdere samenwerking richting Maastricht/Heuvelland wordt gekoesterd. Binnen dit samenwerkingsverband zijn binnen het sociaal domein goede ervaringen opgedaan en positieve resultaten behaald, waarop wij voort zullen borduren.

Wat hebben we ervoor gedaan in 2020?

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Wij willen de gemeenteraad meer betrekken bij de verbonden partijen zodat de gemeenteraad zijn controlerende rol in dat kader kan versterken.

Wat hebben we ervoor gedaan in 2020?

Versterken DNA ‘’dichtbij het leven’’

Terug naar navigatie - Versterken DNA ‘’dichtbij het leven’’

Wij willen programmatische regio-agenda op samenwerking uitwerken en dit bestuurlijk en ambtelijk organisatorisch adequaat verankeren waarbij versterken van het DNA ‘’dichtbij het leven’’ en Cittaslow-gedachte versterkt worden. De Lijn 50-gemeenten krijgen hierbij de voorkeur.

Wat hebben we ervoor gedaan in 2020?

4.2.2 Speerpunt: Verbreding en verdieping in euregionaal verband.

Terug naar navigatie - Verbreding en verdieping in euregionaal verband.

Verbreding en verdieping van de samenwerking in Euregionaal verband om daarmee de identiteit van
Eijsden-Margraten te versterken en het vestigingsklimaat te versterken, is het focuspunt bij de Euregionale samenwerking. Bij samenwerking behoort ook het kennen van elkaars (bestuurs-)cultuur en elkaar wijzen op grensoverschrijdende (milieu)problemen. Overleg en samenwerking met onze (Lijn 50) buren aan de andere kant van de landsgrens, zoals Riemst, Visé, Voeren en Plombières, is vanzelfsprekend. De uitganspunten en filosofie van Dichtbij het Leven en het Cittaslow gedachtegoed zijn daarbij - waar mogelijk en passend -richtinggevend en daarmee ook landsgrensoverschrijdend uit te dragen en te verbinden. De thema’s landschap, toerisme en erfgoed vormen daarbij de belangrijkste invalshoek, waarbij ook al is dit nog prematuur, een mogelijk Unesco-werelderfgoed traject verbindend kan blijken te zijn.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2020 na wijz. Werkelijk 2020 Afwijking jaarrekening 2020 Procentuele afwijking 2020
6005000 Bestuurlijke samenwerking -89.772,00 -33.839,83 55.932,17 62,30

Toelichting afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen

Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10%

 

Bestuurlijke samenwerking
Het voordeel van € 55.932 ontstaat met name door voordelen op de samenwerkingen Middengebied en Lijn50.

Middengebied
Het oorspronkelijke budget voor het Middengebied was € 75.000. In de 2de burap is hiervan 31.000 overgeheveld naar 2021. Het resterende budget ad. € 44.000 was bedoeld voor algemene kosten governance, projectkosten en de EO Wijersprijs.
De werkelijke kosten bedroegen € 12.528 bestaande uit algemene kosten governance en EO Wijersprijs. In 2020 zijn geen projectkosten gemaakt.  Dit heeft per saldo geleid tot een voordeel van € 31.472. Daarnaast is er een voordeel van € 16.850 a.g.v. een niet-
begrote vergoeding voor personele inzet Eijsden-Margraten t.b.v. het Middengebied (procesregisseur en programmamanager Landbouw). Dit levert een totaal voordeel Middengebied op van € 48.322.


Lijn50
In de 2de burap 2020 is het budget Lijn50 verlaagd tot € 16.500, dit o.b.v. gemaakte en verwachtte kosten. Na 1 oktober zijn echter geen uitgaven meer gedaan. Wel zijn de kosten voor het symposium Krijtland nog met de partners verrekend.
Hierdoor is er een voordeel van € 7.425 ontstaan t.o.v. de 2e Burap.

4.3 Beleidsveld Dienstverlening

Terug naar navigatie - Omschrijving

De gemeente streeft richting haar inwoners en ondernemers naar een transparante en betrouwbare dienstverlening. Duidelijkheid, kwaliteit en korte doorlooptijden staan hierin centraal. Deze vorm van dienstverlening vraagt om een open en transparante wijze van communiceren naar onze inwoners, belanghebbenden en maatschappelijke partners die te typeren is als klantvriendelijk en klantgericht.

Daarnaast wordt ingezet op de kracht en kwaliteiten van inwoners en ondernemers die binnen Eijsden-Margraten aanwezig zijn door ons dienstbaar op te stellen richting samenleving en niet andersom: de burger centraal. Dit vraagt om een omslag van besturen en werken vanuit de ambtelijke organisatie en het bestuur. Een werkwijze waarin verbinding gemaakt wordt met de samenleving op basis van burgerparticipatie, co-creatie, maar waar ook vanuit een coöperatieve houding ruimte geboden wordt aan burgerinitiatieven.

De speerpunten binnen het beleidsveld dienstverlening zijn:

 • een excellente klantgerichte dienstverlening (zie 4.3.1);
 • participatie is onze tweede natuur (zie 4.3.2);
 • versterken bestuurlijk-ambtelijk samenspel in verbinding met de samenleving (zie 4.3.3)

4.3.1 Speerpunt: Een excellente klantgerichte dienstverlening.

Terug naar navigatie - Een excellente klantgerichte dienstverlening.

Ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, telefonie, social media, website, veranderende klantenstromen en nieuwe inzichten vragen om een herformulering van onze visie en ambitie op dienstverlening; een dienstverlening vanuit de leefwereld van onze inwoners en ondernemers en niet vanuit de systeemwereld van gemeenten.

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Snel en doeltreffend afhandelen contacten

Terug naar navigatie - Snel en doeltreffend afhandelen contacten

In een meer zelforganiserende samenleving, hoort een gemeente die contacten met burgers snel en doeltreffend afhandelt en aansluit bij de behoeften van onze burgers. Wij streven dan ook naar het realiseren van een excellente klantgerichte dienstverlening. Dit vertaalt zich in de ambitie om de klanten van onze gemeente op een professionele, effectieve en efficiënte wijze van dienst te zijn.

Wat hebben we ervoor gedaan in 2020?

4.3.2 Speerpunt: Participatie is onze tweede natuur.

Terug naar navigatie - Participatie is onze tweede natuur.

Binnen het speerpunt participatie sturen we op het meer inzetten van de kracht van de samenleving en het gebruik maken van de kennis van inwoners en ondernemers in ons handelen. Centraal hierbij staan een tweetal ontwikkellijnen:

 • het verhogen van de betrokkenheid van bewoners, belanghebbenden en/of stakeholders bij beleidsvorming en het uitvoeren van plannen vanaf de beginfase, waarbij onze werkwijze transformeert van ‘’inspraak naar beginspraak’’ en vormen van co-creatie worden mogelijk gemaakt;
 • meer ruimte bieden voor burgerinitiatieven. Daartoe stellen we ons dienstbaar op aan de samenleving en niet andersom.

4.3.3 Speerpunt: Versterken bestuurlijk-ambtelijk-samenspel in verbinding met de samenleving.

Terug naar navigatie - Versterken

Binnen dit speerpunt richten we ons op het doorvoeren van bestuurlijke en organisatorische vernieuwing, waarbij we op grond van de fusie-effect-rapportage uitvoering geven aan het verder professionaliseren en versterken van het samenspel tussen raad, college en organisatie alsmede aan de positionering in de gemeenschap.

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Gezamenlijke bestuurlijke en ambtelijke agenda

Terug naar navigatie - Gezamenlijke bestuurlijke en ambtelijke agenda

We willen komen tot een gezamenlijke bestuurlijke en ambtelijke agenda over de gewenste en beoogde vernieuwing e.e.a. op basis van de inzichten uit de fusie-effect-rapportage (FER) invulling geeft aan.

Wat hebben we ervoor gedaan in 2020?

Kwaliteit van het debat

Terug naar navigatie - Kwaliteit van het debat

We willen de kwaliteit van het debat rondom de besluitvorming vergroten en daarnaast het bestuurlijk-ambtelijk-samenspel, waarbij duidelijke afspraken gemaakt zijn tussen het bestuur en de organisatie rondom verantwoordelijkheden, verwachte rollen, rolvastheid en de wijze waarop samengewerkt wordt, versterken.

Wat hebben we ervoor gedaan in 2020?

Versterken rol raad

Terug naar navigatie - Versterken rol raad

We willen de kaderstellende-, vertegenwoordigende- en controlerende rol van de raad versterken.

Wat hebben we ervoor gedaan in 2020?

Vragen inwoners

Terug naar navigatie - Vragen inwoners

We willen de vragen van onze inwoners en ondernemers alsmede vraagstukken in onze gemeenschappen gericht oppakken en voortvarend en adequaat afhandelen door integraal werken en besturen te stimuleren.

Wat hebben we ervoor gedaan in 2020?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2020 na wijz. Werkelijk 2020 Afwijking jaarrekening 2020 Procentuele afwijking 2020
6001000 Raad / commissies -424.000,00 -382.653,16 41.346,84 9,75
6001001 Burgemeester -165.736,00 -163.723,78 2.012,22 1,21
6001002 Wethouders -612.573,00 -794.095,94 -181.522,94 -29,63
6002001 Representatie bestuur -95.390,00 -73.248,12 22.141,88 23,21
6002002 Gemeente- / streekarchief -110.796,00 -105.429,43 5.366,57 4,84
6003000 Burgelijke stand -4.500,00 -4.197,50 302,50 6,72
6003003 Verkiezingen -877,00 -2.752,40 -1.875,40 -213,84
6003010 Rijbewijzen -12.270,00 -12.275,15 -5,15 -0,04
6003030 Naturalisaties -190,00 -344,04 -154,04 -81,07
6003040 Gemeentelijke basisadministratie -12.480,00 -10.578,32 1.901,68 15,24
6004000 Burgelijke stand opbrengsten 39.000,00 31.777,15 -7.222,85 18,52
6004010 Rijbewijzen opbrengsten 93.102,00 106.352,10 13.250,10 -14,23
6004020 Reisdocumenten opbrengsten 32.915,00 34.632,60 1.717,60 -5,22
6004030 Naturalisaties opbrengsten 1.750,00 2.485,40 735,40 -42,02
6004040 Gem. basisadministratie (opbr.) 8.200,00 11.223,40 3.023,40 -36,87
6006000 Griffierfunctie -2.650,00 -901,00 1.749,00 66,00
6006010 Rekenkamer -20.000,00 -14.761,93 5.238,07 26,19
6724000 Lijkbezorging -162.293,00 -154.063,51 8.229,49 5,07
6732000 Begraafplaatsrechten 75.000,00 92.014,50 17.014,50 -22,69

Toelichting afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen

Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10%

 

Wethouders
De gemeente is verplicht om zorg te dragen voor de pensioenvoorziening van de huidige- en de gewezen wethouders. Op basis van een actuariële waarde berekening heeft bijstorting van respectievelijk € 37.000 en € 153.000 voor de gewezen- en huidige wethouders moeten plaatsvinden. Daarnaast heeft nog een voordelige afrekening plaatsgevonden over de wedde van de huidige wethouders.

Representatie bestuur
Het voordeel van € 22.142 is ontstaan doordat er minder is uitgegeven aan advertentiekosten en het Storyplatform.
Advertentiekosten: De onderbesteding van de advertentiekosten is tweeledig. Enerzijds worden advertenties die in opdracht van projecten of afdelingen geplaatst worden, doorberekend aan de betreffende afdeling. Daarnaast zijn er vanwege de coronacrisis minder advertenties geplaatst.
Storyplatform: Door de coronacrisis en beperkte capaciteit in het cluster communicatie is er in 2020 minder aandacht geweest voor de doorontwikkeling van het platform Dichtbij het Leven. De focus lag in 2020 met name op de communicatie van coronamaatregelen, lopende zaken en eind 2020 op de ontwikkeling van het platform Verenigt u. 

Rijbewijzen opbrengsten
In 2020 zijn er ca. 360 rijbewijzen meer aangevraagd dan op basis van de prognoses van de RDW werd verwacht. Dit heeft tot een voordeel van € 14.656 geleid op de ontvangen leges. Door een klein nadeel op de afdracht van de rijksleges bedraagt het uiteindelijke voordeel € 13.250.

Begraafplaatsrechten
De inkomsten begraafplaatsrechten bestaan uit leges voor begravingen / bijzettingen en voor (verlengingen van) begraafplaatsrechten op de gemeentelijke begraafplaatsen in Eijsden.
Het begrote bedrag ad. € 75.000 is gebaseerd op het gemiddelde van afgelopen jaren.
De fluctuaties in de gerealiseerde inkomsten worden bepaald door het aantal mensen dat overlijdt en het aantal verlengingen. In 2020 waren de inkomsten hoger dan begroot mede als gevolg van Corona: er waren 52 begravingen / bijzettingen en 41 verlengingen. Per saldo heeft dit geleid tot een voordeel van € 17.015.

 

4.4 Mutaties reserves programma 4

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Beleidsindicatoren Programma 4: Dienstverlening en besturen
Naam Indicator Eenheid Bron Waarde Waarde Waarde
E-M 25.000 - 50,000 NL
Verwijzingen Halt Aantal per 10.000 jongeren Bureau Halt 153 122 132
2019
Harde kern jongeren Aantal per 1.000 inwoners KLPD 0,5 0,8 1,3
2017
Winkeldiefstallen Aantal per 10.000 inwoners CBS, statline 3 5,265 34,364
2020
Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners CBS 1,4 3,2 4,6
2020
Diefstallen uit woning Aantal per 10.000 inwoners CBS 12,47 14,35 17,55
2020
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Aantal per 1.000 inwoners CBS 2,5 4,9 6,3
2020
Aandeel dat zich wel eens onveilig voelt in de buurt % CBS 9% 17% 14%
2019
Waardering inwoners algehele gemeentelijke dienstverlening Score 1-10 CBS 6,74 6,49 6,5
2019

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De volgende verbonden partijen dragen bij aan het programma Dienstverlening en Besturen:

 • Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Voor nadere informatie over deze verbonden partijen verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten
 • Algemene Plaatselijke Verordening Eijsden-Margraten 2015 vierde wijziging.
 • Integraal omgevingsbeleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2017.
 • Integraal veiligheidsbeleid 2012-2016 Eijsden-Margraten.
 • Beleidslijn wet BIBOB.
 • Beleidsvisie externe veiligheid.
 • Beleidsregels hulpacties/ hulp bij rampen.
 • Verordening Noodweer.
 • Beleidsplan politie 2015-2018.
 • Preventie en Handhavingsplan Jeugd Alcohol en Omgeving Maastricht Heuvelland 2015-2019.
 • Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan Eijsden-Margraten.
 • Regionaal Risicoprofiel Zuid Limburg 2015.
 • Verordening kwaliteit vergunningsverlening, toezicht en handhaving.
 • Strategische Visie 2022.
 • Gedragscode Integriteit volksvertegenwoordigers.
 • Startnotitie Jumelage.
 • Verordening gegevensverstrekking basisregistraties personen Eijsden-Margraten 2014.
 • Reglement Burgerlijke Stand Eijsden-Margraten 2017.
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Verordening gemeentelijke onderscheidingen Eijsden-Margraten.
 • Regeling van tarieven openbaarheid van bestuur.
 • Verordening interne klachtenbehandeling gemeente Eijsden-Margraten.

Wat heeft het programma gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het programma gekost?
Exploitatie Begroting 2020 na wijz. Werkelijk 2020 Afwijking jaarrekening 2020
Lasten
4.10 Beleidsveld Openbare orde en veiligheid -2.047.659,00 -2.007.568,67 40.090,33
4.20 Beleidsveld Samenwerking: "schakelen op schalen" -89.772,00 -33.839,83 55.932,17
4.30 Beleidsveld Dienstverlening -1.744.591,00 -1.850.673,69 -106.082,69
4.40 Mutaties reserves programma 4 -80.324,00 -80.324,00 0,00
Totaal Lasten -3.962.346,00 -3.972.406,19 -10.060,19
Baten
4.10 Beleidsveld Openbare orde en veiligheid 154.267,00 167.359,40 13.092,40
4.30 Beleidsveld Dienstverlening 370.803,00 410.134,56 39.331,56
Totaal Baten 525.070,00 577.493,96 52.423,96