Bijlagen

A. Overzicht restantkredieten ultimo 2020

Terug naar navigatie - overzicht
Investeringskrediet Begrotingsjaar Geopend in Budget Realisatie Restant
t/m 2020 t/m 2020
Wegen
Upgrade openbare ruimte HKM 2012 2012 1.246.380 670.000 576.380
Gemeentelijk VerkeerVeiligheidsPlan 2014 2014 846.569 769.941 76.628
Bijdrage aanleg rotonde Aan de Fremme N278 2015 2015 200.000 107.114 92.886
Verbetering verkeersveiligheid voormalige N593 2015 2015 3.963.778 3.777.889 185.889
Bijdrage rotonde Hoogcruts 2016 2018 200.000 0 200.000
Terhorst (LDV) 2017 2018 165.752 28.048 137.704
Grote Straat Banholt (LDV) 2018 2018 300.000 299.214 786
Fietspad Sint Geertruiderweg - De Bukel 2018 2018 2.846.232 946.026 1.900.206
Weg van Bruisterbosch naar Herkenrade 2019 2019 600.897 478.079 122.818
De Koningswinkel Margraten 2019 2019 310.448 284.241 26.207
Stationsstraat Oost-Gronsveld 2019 2019 83.388 32.988 50.400
Fietsoversteek Emmastraat 2019 2019 512.133 19.893 492.240
Fietspad Gasthuis 2019 2019 1.092.640 905.009 187.631
12.368.217 8.318.442 4.049.775
Riolering
Afkoppelplan Terlinden <2011 <2011 258.000 179.446 78.554
BRP Heugem - Limmel 2015 2015 40.000 0 40.000
Rioolrenovaties en -reparaties 2015 2015 2015 519.122 450.901 68.221
Watersysteem Banholt 2015 2015 36.500 10.000 26.500
Bijdrage reconstructie De Hut - De Planck 2017 2018 200.000 0 200.000
Vervanging mechanisch-elektrisch deel pompgemalen 2017 2018 303.453 167.011 136.442
Renovaties riool Cadier en Keer 2018 2018 71.865 20.265 51.600
Reparatie riolering 2018 2018 687.365 404.365 283.000
Vervanging Groenerein / Wangraaf 2 pompgemalen en persleideidingen 2018 2018 1.156.592 6.592 1.150.000
Reparatie riolering 2018 2018 2018 280.032 197.058 82.974
Vervanging mechanisch-elektrisch deel pompgemalen 2018 2018 209.000 39.990 169.010
Rioolverbinding Keerberg C&K 2019 2019 255.388 25.389 229.999
4.017.317 1.501.018 2.516.300
Gecombineerde projecten wegen / riolering
Keerestraat 2016 2016 595.000 435.083 159.917
Prins Willem-Alexanderstraat 2017 2017 305.000 246.729 58.271
Breusterstraat en Raadhuisstraat Eijsden 2017 2018 867.076 838.287 28.789
Basisinspanning Sint Geertruid 2017 2018 1.895.788 1.111.423 784.365
Diepstraat Eijsden 2018 2018 1.939.109 1.599.027 340.082
Kerkplein Mesch 2018 2018 465.509 435.468 30.041
Kapittelheren-, Krieken-, Irene- en Margrietstraat Eijsden 2019 2019 1.470.280 855.107 615.173
Termaar, Bauwerkoul en Genhof 2019 2019 1.207.763 645.383 562.380
Groot Welsden 2019 2019 1.460.338 964.800 495.538
Hoogstraat en St. Jozefstraat Oost-Maarland 2019 2019 362.694 290.094 72.600
10.568.557 7.421.402 3.147.155
Overige kredieten
Pickup enkele cabine/kiep/kraan 2016 2018 50.000 0 50.000
Aanpassing en nieuwbouw SOVSO school 2016 2017 385.000 80.212 304.788
Aanvullende maatregelen huisvesting statushouders 2017 2017 703.811 636.042 67.769
Gesloten bestelwagen 2018 2018 31.000 0 31.000
BI-tool 2018 2018 20.000 19.126 874
KPI's fase 1 2018 2018 34.123 24.375 9.748
Uitbreiding camerabeveiliging bedrijventerrein 2018 2018 287.027 115.050 171.977
E-HRM Centric 2018 2018 42.654 30.544 12.110
Aanschaf applicatie databeheer openbare ruimte 2019 2019 142.667 85.958 56.709
Iveco Dailly 2019 2019 41.500 0 41.500
Waarderen op basis van gebruiksoppervlakte 2019 2019 105.021 75.821 29.200
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2019 2019 99.168 59.392 39.776
Voorbereidingskrediet verkoop Kampweg 2019 2019 117.565 51.255 66.310
Aankoop strategische ruilgronden 2020 2020 319.762 0 319.762
2.379.298 1.177.774 1.201.524
Totaal generaal 29.333.389 18.418.636 10.914.753

B. Rekening 2020 conform taakvelden BBV

Recapitulatie jaarrekening 2020 conform taakvelden

Terug naar navigatie - Recapitulatie jaarrekening 2020 conform taakvelden
Hoofdtaakveld L/B Taakveld Taakveld omschrijving Begroting 2020 NW Rekening 2020 Afwijking Toelichting
0. Bestuur en ondersteuning Lasten 0.1 Bestuur 1.668.645,00 1.730.495,19 61.850,19 nadeel
0.10 Mutaties reserves 1.805.654,00 3.284.943,13 1.479.289,13 nadeel
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
0.2 Burgerzaken 571.244,00 565.542,92 -5.701,08 voordeel
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden - - -
0.4 Overhead 10.184.876,00 9.882.518,74 -302.357,26 voordeel
0.5 Treasury -88.123,00 -21.794,90 66.328,10 nadeel
0.61 OZB woningen 1.000,00 197,34 -802,66 voordeel
0.62 OZB niet-woningen - - -
0.63 Parkeerbelasting - - -
0.64 Belastingen Overig - - -
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 4.346.795,00 4.900.024,00 553.229,00 nadeel
0.8 Overige baten en lasten 296.598,00 251.240,77 -45.357,23 voordeel
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 25.000,00 4.190,00 -20.810,00 voordeel
Totaal 18.811.689,00 20.597.357,19 1.785.668,19
Baten 0.1 Bestuur -48.627,00 -54.446,00 -5.819,00 voordeel
0.10 Mutaties reserves -2.215.532,00 -3.578.437,59 -1.362.905,59 voordeel
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten - - -
0.2 Burgerzaken -246.876,00 -263.542,25 -16.666,25 voordeel
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden - - -
0.4 Overhead -47.862,00 -21.623,46 26.238,54 nadeel
0.5 Treasury -638.820,00 -643.621,35 -4.801,35 voordeel
0.61 OZB woningen -4.367.000,00 -4.395.575,80 -28.575,80 voordeel
0.62 OZB niet-woningen -1.056.471,00 -1.043.767,51 12.703,49 nadeel
0.63 Parkeerbelasting - - -
0.64 Belastingen Overig -165.334,00 -158.843,94 6.490,06 nadeel
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -39.143.696,00 -39.969.642,74 -825.946,74 voordeel
0.8 Overige baten en lasten -1.466.684,00 -1.457.907,36 8.776,64 nadeel
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) - - -
Totaal -49.396.902,00 -51.587.408,00 -2.190.506,00
1. Veiligheid Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.661.877,00 1.660.835,20 -1.041,80 voordeel
1.2 Openbare orde en veiligheid 385.782,00 346.733,47 -39.048,53 voordeel
Totaal 2.047.659,00 2.007.568,67 -40.090,33
Baten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer -146.067,00 -151.231,50 -5.164,50 voordeel
1.2 Openbare orde en veiligheid -8.200,00 -16.127,90 -7.927,90 voordeel
Totaal -154.267,00 -167.359,40 -13.092,40
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Lasten 2.1 Verkeer en vervoer 2.430.877,00 2.241.292,93 -189.584,07 voordeel
2.2 Parkeren 35.445,00 35.957,88 512,88 nadeel
2.3 Recreatieve havens - - -
2.4 Economische havens en waterwegen 30.000,00 - -30.000,00 voordeel
2.5 Openbaar vervoer 13.187,00 3.214,99 -9.972,01 voordeel
Totaal 2.509.509,00 2.280.465,80 -229.043,20
Baten 2.1 Verkeer en vervoer -136.500,00 -197.521,64 -61.021,64 voordeel
2.2 Parkeren - -1,54 -1,54 voordeel
2.3 Recreatieve havens - - -
2.4 Economische havens en waterwegen - - -
2.5 Openbaar vervoer -6.000,00 -6.000,00 -
Totaal -142.500,00 -203.523,18 -61.023,18
3. Economie Lasten 3.1 Economische ontwikkeling 71.228,00 52.735,68 -18.492,32
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur - - -
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 363.980,00 306.075,38 -57.904,62 voordeel
3.4 Economische promotie 516.494,00 444.876,00 -71.618,00 voordeel
Totaal 951.702,00 803.687,06 -148.014,94
Baten 3.1 Economische ontwikkeling - - -
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur - - -
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -85.050,00 -135.770,88 -50.720,88 voordeel
3.4 Economische promotie -398.293,00 -495.976,25 -97.683,25 voordeel
Totaal -483.343,00 -631.747,13 -148.404,13
4. Onderwijs Lasten 4.1 Openbaar basisonderwijs - - -
4.2 Onderwijshuisvesting 835.028,00 864.046,15 29.018,15 nadeel
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 433.348,00 411.035,44 -22.312,56 voordeel
Totaal 1.268.376,00 1.275.081,59 6.705,59
Baten 4.1 Openbaar basisonderwijs - - -
4.2 Onderwijshuisvesting -266.701,00 -275.610,36 -8.909,36 voordeel
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken - - -
Totaal -266.701,00 -275.610,36 -8.909,36
5. Sport, cultuur en recreatie Lasten 5.1 Sportbeleid en activering 77.205,00 63.499,51 -13.705,49 voordeel
5.2 Sportaccommodaties 1.269.591,00 1.611.874,21 342.283,21 nadeel
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 517.708,00 375.110,00 -142.598,00 voordeel
5.4 Musea 3.000,00 1.935,00 -1.065,00 voordeel
5.5 Cultureel erfgoed 58.034,00 34.062,63 -23.971,37 voordeel
5.6 Media 344.289,00 343.969,88 -319,12 voordeel
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.241.385,00 2.247.032,76 5.647,76 nadeel
Totaal 4.511.212,00 4.677.483,99 166.271,99
Baten 5.1 Sportbeleid en activering - - -
5.2 Sportaccommodaties -155.030,00 -423.059,82 -268.029,82 voordeel
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie - -995,95 -995,95 voordeel
5.4 Musea - - -
5.5 Cultureel erfgoed - - -
5.6 Media - - -
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -85.400,00 -9.826,38 75.573,62 nadeel
Totaal -240.430,00 -433.882,15 -193.452,15
6. Sociaal Domein Lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.581.535,00 2.621.903,82 40.368,82 nadeel
6.2 Wijkteams 1.008.023,00 923.807,60 -84.215,40 voordeel
6.3 Inkomensregelingen 4.947.734,00 5.199.061,84 251.327,84 nadeel
6.4 Begeleide participatie 2.284.862,00 2.384.840,35 99.978,35 nadeel
6.5 Arbeidsparticipatie 264.949,00 230.499,39 -34.449,61 voordeel
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 375.000,00 388.593,03 13.593,03 nadeel
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 3.708.925,00 3.798.180,00 89.255,00 nadeel
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 6.597.403,00 6.884.375,33 286.972,33 nadeel
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ - - -
6.82 Geëscaleerde zorg 18- - - -
Totaal 21.768.431,00 22.431.261,36 662.830,36
Baten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -163.713,00 -115.685,83 48.027,17 nadeel
6.2 Wijkteams - - -
6.3 Inkomensregelingen -3.453.018,00 -3.411.311,91 41.706,09 nadeel
6.4 Begeleide participatie - -29.718,00 -29.718,00 voordeel
6.5 Arbeidsparticipatie - - -
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) - - -
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -81.247,00 -90.576,09 -9.329,09 voordeel
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- - - -
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ - - -
6.82 Geëscaleerde zorg 18- - - -
Totaal -3.697.978,00 -3.647.291,83 50.686,17
7. Volksgezondheid en milieu Lasten 7.1 Volksgezondheid 1.275.121,00 1.335.280,93 60.159,93 nadeel
7.2 Riolering 3.549.129,00 3.588.740,83 39.611,83 nadeel
7.3 Afval 2.867.132,00 3.028.231,32 161.099,32 nadeel
7.4 Milieubeheer 278.712,00 255.749,45 -22.962,55 voordeel
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 162.293,00 154.063,51 -8.229,49 voordeel
Totaal 8.132.387,00 8.362.066,04 229.679,04
Baten 7.1 Volksgezondheid -5.666,00 - 5.666,00 nadeel
7.2 Riolering -3.615.829,00 -3.656.913,08 -41.084,08 voordeel
7.3 Afval -3.240.266,00 -3.309.273,30 -69.007,30 voordeel
7.4 Milieubeheer -1.000,00 - 1.000,00 nadeel
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -75.000,00 -92.014,50 -17.014,50 voordeel
Totaal -6.937.761,00 -7.058.200,88 -120.439,88
8. Volksgezondheid,ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Lasten 8.1 Ruimtelijke ordening 880.533,00 736.703,27 -143.829,73 voordeel
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 984.723,00 286.450,38 -698.272,62 voordeel
8.3 Wonen en bouwen 2.481.352,00 2.550.940,81 69.588,81 nadeel
Totaal 4.346.608,00 3.574.094,46 -772.513,54
Baten 8.1 Ruimtelijke ordening -41.263,00 -44.770,24 -3.507,24 voordeel
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -2.248.742,00 -1.362.151,91 886.590,09 nadeel
8.3 Wonen en bouwen -1.059.251,00 -1.177.548,89 -118.297,89 voordeel
Totaal -3.349.256,00 -2.584.471,04 764.784,96
Totaal Generaal -321.565,00 -580.427,81 -258.862,81 voordeel