Leeswijzer

De programmarekening is een omvangrijk boekwerk vol financiële, cijfermatige gegevens en tekstuele toelichtingen hierop. Om u wegwijs te maken in de programmarekening en er tevens voor te zorgen dat u uit de programmarekening de maximale informatie haalt, hebben we deze leeswijzer opgesteld.
 
De programmarekening bestaat uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag geeft een beeld van de programmaverantwoording en de paragrafen. De jaarrekening bestaat uit:
  1. het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting;
  2. de balans en de toelichting;
  3. een verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SISA);
  4. een bijlage met het overzicht restant kredieten.
Programmaverantwoording
In dit onderdeel treft u een overzicht aan van de verantwoording per programma. Dit overzicht komt overeen met de speerpunten vanuit het Raadsprogramma. Per speerpunt is aangegeven wat we in 2020 wilden bereiken en wat we daarvoor hebben gedaan. Met behulp van een verkeerslichtenmodel is aangegeven hoe het staat met de voortgang van de betreffende acties.  In het boekwerk (Pepperflow app) staat hier kwaliteit vermeld, hier wordt dus de voortgang mee bedoeld. Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk het woord kwaliteit te vervangen door voortgang. 
Afwijkend van de verkeerslichten in de bestuursrapportage is bij de jaarrekening er voor gekozen alleen met groen of rood te werken. De reden hiervoor is omdat bij oranje gesteld wordt dat de prestatie naar verwachting nog binnen de gestelde kaders van tijd, kwaliteit en geld wordt gerealiseerd. In dit geval dus 2020. Aangezien 2020 ten einde is kan het verkeerslicht derhalve alleen groen of rood zijn.
 
Aan het verkeerslichten model kan de volgende betekenis worden toegekend.

 

Indicator Betekenis
  Prestatie is binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd, dan
wel is de prestatie geborgd binnen de bestaande processen.
  Prestatie wordt of is niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit
gerealiseerd.

 

 

 

 

 

Vervolgens is onder het kopje “wat heeft het gekost” per beleidsveld een financiële verantwoording
opgenomen, die bestaat uit:
 
- een overzicht van het saldo per beleidsveld/kostenplaats en het saldo per programma;
- een specificatie van het saldo van de reserves;
- een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijzigingen en de realisatie. De te analyseren
onderdelen zijn aangegeven met een nummer.
 
De financiële afwijkingen zijn geanalyseerd conform de financiële verordening.
 
Artikel 10 Financiële afwijkingen baten en lasten
 
  1.  Afwijkingen die groter zijn dan 10% met een minimum van € 7.500 per kostenplaats worden in de jaarrekening bij de       programma’s toegelicht.
Indicatoren
Zoals voorgeschreven voorziet ook de begroting 2020 in de verplichte indicatoren. Ook in deze jaarrekening zijn deze indicatoren weer opgenomen. Het valt wel op dat de realiteitswaarde van de indicatoren nog altijd in ontwikkeling is. Zo zijn nog niet voor alle indicatoren up to date gegevens beschikbaar.
 
Paragrafen
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat in de programmarekening een aantal paragrafen verplicht wordt opgenomen. De paragrafen zijn bedoeld als verslag over het in het afgelopen jaar gevoerde beleid ten aanzien van beheersmatige aspecten.