Paragraaf 6: Verbonden partijen

Paragraaf Verbonden Partijen

Paragraaf 6: Verbonden partijen

De gemeente Eijsden-Margraten heeft bestuurlijke en/of financiële belangen in een aantal verbonden partijen, waaronder gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen.

Een verbonden partij is een derde rechtspersoon, waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een verbonden partij of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de betreffende rechtspersoon en/of als de gemeente aangesproken kan worden door derden ingeval van financiële problemen bij de verbonden partij.

Deze verbonden partijen voeren beleid uit voor de gemeente. Uiteraard behoudt de gemeente Eijsden-Margraten beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheden ten aanzien van deze partijen.

 

In de Nota Verbonden Partijen wordt het door de gemeente Eijsden-Margraten gevoerde beleid inzichtelijk gemaakt. Ook wordt ingegaan op de begrippen en juridische kaders waaraan verbonden partijen moeten voldoen.

De uitgangspunten voor deelname in een verbonden partij zijn uitvoerig vastgelegd in de Nota Verbonden Partijen. Belangrijke uitgangspunten zijn:

 • De gemeente participeert alleen in derde partij (verbonden partij) indien daarmee publiek belang gediend wordt.
 • De financiële gevolgen en mogelijke risico’s van deelname in een verbonden partij dienen inzichtelijk te worden gemaakt.

Voor meer inhoudelijke informatie wordt verwezen naar deze nota.

 

De gemeente kent de volgende verbonden partijen:

 

Programma 1 Mens & Samenleving

 • Sociale Zaken Maastricht en Heuvelland.
 • Centrumregeling inkoop Jeugd.
 • Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Limburg (GGD Zuid Limburg).
 • Omnibuzz.
 • MTB Regio Maastricht NV.
 • Stichting Podium24.
 • Annex BV / Stichting Re-integratie Inbesteding Maastricht en Mergelland (SRIMM).
 • Anti Discriminatie Voorziening Limburg.
 • Regionale samenwerking leerplicht RMC.
 • Regionale samenwerking leerlingenvervoer.

 

 

Programma 3 Duurzaam Wonen

 • Gemeenschappelijke regeling sanering afvalwaterlozingen buitengebied.
 • Reinigingsdiensten RD4 (GR en NV).
 • Regionale uitvoeringsdienst Zuid-Limburg.
 • Bodemzorg Limburg BV.

Programma 4 Dienstverlening en besturen

 • Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Programma 5 Financiën en middelen

 • N.V. Bank Nederlandse Gemeenten.
 • Waterleiding Maatschappij Limburg NV.
 • Enexis Holding NV.
 • Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV.
 • Verkoop Vennootschap BV.
 • CBL Vennootschap BV.
 • Vordering op Enexis BV.
 • CSV Amsterdam BV.
 • Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).
 • GR Gegevenshuis.

Hierna volgt per programma een gedetailleerd overzicht van de verbonden partijen:

Programma 1 Mens & Samenleving

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

Soort

Overige verbonden partijen / centrumregeling (lichte gemeenschappelijke regeling)

Vestigingsplaats

Maastricht

Betrokken partijen

De gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul.

Openbaar belang

Uitvoering gezamenlijke sociale dienst voor de zes Maastricht-Heuvellandgemeenten.

Visie

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland wil alle burgers die een beroep doen op ondersteuning bij werk en inkomen perspectief bieden. Het belangrijkste doel van de landelijke wetgeving alsook het (regionaal) gemeentelijk beleid is immers economische zelfstandigheid. SZMH wil inwoners de mogelijkheid geven om in hun eigen levensonderhoud te voorzien d.m.v. het verrichten van regulier werk en wanneer dat (nog) niet lukt, om naar vermogen mee te doen in de samenleving en daarmee het beste te halen uit zichzelf. De individuele situatie van de burger en diens mogelijkheden staan daarbij altijd voorop.

Beleidsvoornemens

De dienstverlening van SZMH richt zich op het faciliteren en/of tijdelijk ondersteunen van burgers, van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd. Kern van de dienstverlening is het voorkomen van (langdurige) werkloosheid en de risico’s die hiermee verbonden zijn, zoals het vergroten van de problematiek door het opbouwen van schulden, mogelijke uithuisuitzetting etc. De burger blijft daarbij primair zelf verantwoordelijk. SZMH richt zich vooral op verbetering van diens arbeidsmarktpositie en, in samenwerking met Podium24, op directe plaatsing in een reguliere baan of een (tijdelijk) gesubsidieerde baan, om die risico’s te minimaliseren en daarmee de kans te vergroten dat mensen binnen afzienbare tijd weer geheel of gedeeltelijk economisch zelfredzaam zijn. Toeleiding naar (zo) regulier (mogelijk) werk staat daarbij altijd voorop. Daarnaast is soms (tijdelijke) financiële ondersteuning nodig. Ook dat wordt geregeld door de uitvoeringsorganisatie, zonder de verantwoordelijkheid over te nemen.

Financieel belang;

Bijdrage in de apparaatskosten (personele kosten, materiële lasten, kapitaallasten en overheadkosten): realisatie voor 2020 bedraagt € 998.225.

Bijdrage in de uitvoering van de sociale regelingen (re-integratie, inkomen, bijstand voor zelfstandigen, wet kinderopvang en minimaregelingen). Voor 2020 bedroegen deze € 3.764.768. Deels betreft dit doorbetaling van Rijksmiddelen, deels wordt dit bekostigd uit eigen gemeentelijke middelen.

Bestuurlijk belang

De portefeuillehouder sociale zekerheid en arbeidsmarkt (wethouder Custers) heeft zitting in het Portefeuillehoudersoverleg Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Dit portefeuillehoudersoverleg ziet toe op de uitvoering van beleid door SZMH als ware het het Dagelijks Bestuur van de uitvoeringsorganisatie.

Financiële situatie

Niet van toepassing. De samenwerking met SZMH vindt plaats op grond van een zogeheten centrumregeling, gezien het een organisatieonderdeel van de gemeente Maastricht betreft en in die zin dus geen zelfstandige organisatie is, zoals bijvoorbeeld in de zin van de WGR. Zoals vastgelegd in de centrumregeling dragen de deelnemende gemeenten (naast de kosten voor de uitvoering van de sociale regelingen) de kosten voor de bedrijfsvoering van SZMH conform een afgesproken verdeelsleutel. Het aandeel van Eijsden-Margraten daarin bedraagt 4,55%.

Ontwikkelingen

 

Bij de start van 2020 ging het economisch goed. Veel burgers participeerden en hadden een baan, de conjuncturele werkloosheid was historisch laag. Aan de andere kant was er een groeiende groep burgers die moeilijk de aansluiting vond met die arbeidsmarkt (de kwetsbaren). Inmiddels is de situatie drastisch veranderd. Op 27 februari jl. werd de eerste corona-besmetting in Nederland geconstateerd. De pandemie leidde tot een crisis en ongekende overheidsmaatregelen. Het maatschappelijk verkeer werd stil gelegd en er kwam een economisch hulpplan om zoveel mogelijk banen en bedrijven te redden. Ondanks een licht herstel rond de zomermaanden was er vanaf september sprake van een tweede golf die nieuwe maatregelen noodzakelijk maakte. Maatregelen die directe invloed hebben op een gedeelte van de economie. Met name de horeca, de detailhandel en de culturele sector worden hierdoor geraakt.

Door de coronacrisis hebben we een lichte stijging van de bijstandspopulatie waargenomen. Met name de burgers met een flexibel contract die hun werk verloren. Het steun- en herstelpakket van de rijksoverheid lijkt een grote invloed te hebben op de situatie dat we mogen spreken van een beperkte stijging van de instroom van nieuwe bijstandsgerechtigden. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) werd onderdeel van het economisch hulpplan van het kabinet en wordt sindsdien uitgevoerd door de gemeenten. De regeling voorziet in een inkomen op minimumniveau en de mogelijkheid van een bedrijfskrediet. In zeer korte tijd is door SZMH met succes een uitvoeringspraktijk neergezet om alle (aan)vragen op te pakken.

Ook de dienstverlening van SZMH kwam ondanks de corona perikelen weer op gang. Met de nodige aanpassingen en creativiteit is het gelukt om ook de fysieke dienstverlening weer deels op te pakken. Als fysiek overleg niet noodzakelijk was, werd gekozen voor telefonisch contact, email of virtueel overleggen. Thuiswerken werd voor veel medewerkers de norm. Deze omschakeling heeft invloed gehad maar leidde uiteindelijk niet tot wezenlijke hick-ups in de dienstverlening.

De corona-crisis zal ook structurele effecten hebben. Welke dat precies zijn en hoe wij daar mee moeten omgaan is nog ongewis. Ook die verkenning vormt een opgave voor de komende tijd.

In 2019 is gestart met het onderzoek naar de mogelijke uittreding bij SZMH. De resultaten van dit onderzoek hebben inhoudelijke en financiële aspecten onder de aandacht gebracht die de keuze voor een zelfstandige uitvoeringsorganisatie en daarmee het uittreden uit de gemeenschappelijke regeling SZMH onderbouwen. Alvorens tot dit scenario over te gaan is het gesprek met SZMH gevoerd. Hierin bleek dat de huidige afspraken, inhoudelijke koers en financiële aspecten niet konden worden gewijzigd. Hierop is het plan tot uittreden verder in beeld gebracht. De gemeenschappelijke regeling voorzag niet in concrete uittredingsvoorwaarden. In dat licht zijn medio 2020 de gesprekken met SZMH gestart over de uittredingscondities. Dit heeft in december 2020 geleid tot overeenstemming tussen het bestuur van SZMH en de gemeente Eijsden-Margraten, inhoudende dat onder condities per 1 juli 2021 de gemeente Eijsden-Margraten bij SZMH uittreedt. In het eerste kwartaal van 2021 hebben de colleges van Maastricht en de Heuvelland gemeenten een besluit genomen ten aanzien van het onderhandelingsresultaat. Inmiddels hebben de Colleges inclusief die van de gemeente Eijsden-Margraten, ook ingestemd en heeft de raad van Eijsden-Margraten het uittredingsbesluit op 23.03.2021 genomen.

Risico’s

Sociale uitkeringen zijn een open einde regeling. Het risico bestaat dat de kosten hoger zijn dan de daarvoor te ontvangen rijksbijdragen. Beide rijksbudgetten (BUIG-budget en Participatiebudget) zijn de afgelopen jaren fors verminderd en staan als gevolg van de decentralisaties en ontschotting met de WSW nog verder onder druk. Teneinde de uitkeringskosten beheersbaar te houden, dient het re-integratiebudget dan ook zo efficiënt en effectief mogelijk te worden ingezet, zo veel mogelijk gericht op regulier werk. Het risico is zeer wel aanwezig dat het re-integratiebudget uit gemeentelijke middelen moet worden opgehoogd om uiteindelijk aan de kant van het inkomensbudget een besparing te kunnen realiseren.

 


Centrumregeling inkoop Jeugd

Soort

Overige verbonden partijen

Vestigingsplaats

Maastricht

Betrokken partijen               

De gemeenten Eijsden-Margraten, Maastricht, Valkenburg aan de Geul, Gulpen-Wittem, Meerssen en Vaals. Maastricht is centrumgemeente.

Openbaar belang               

Het gezamenlijk uitvoeren van taken op het gebied van jeugdzorg (inkoop en backoffice).

Visie

Profiteren van de al aanwezige administratieve slagkracht en knowhow van Maastricht.

Beleidsvoornemens

Continueren. Uitbreiding met backoffice WMO wordt overwogen.

Financieel belang

Ruim € 6,5 miljoen per jaar.

Bestuurlijk belang

Wethouder Piatek is lid van de stuurgroep Jeugdzorg.

Financiële situatie

Lokale overheid.

Ontwikkelingen  

Niet specifiek, betreft continue functie.

Risico’s

Financieel: beperkt risico faillissement zorgaanbieders. Dit wordt beperkt door monitoring van verstrekte voorschotten door Maastricht en evaluatie prestaties zorgaanbieders door inkoopteam Maastricht.

 

 

 

 

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Limburg (GGD Zuid Limburg)

Soort

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Heerlen

Betrokken partijen

Alle 16 gemeenten in Zuid-Limburg.

Openbaar belang               

GGD Zuid Limburg behartigen van de belangen van 16 gemeenten op het terrein van de volksgezondheid en openbare gezondheidszorg ten behoeve van de bevolking van Zuid-Limburg. De GGD ZL draagt binnen Zuid-Limburg zorg voor de uitvoering van alle taken die in wetten op het terrein van de volksgezondheid en de openbare gezondheidszorg en in regelingen die krachtens die wetten zijn getroffen, aan gemeenten zijn opgedragen of aan gezondheidsdiensten zijn of nog zullen worden opgedragen. Voor zover het aan gemeenten opgedragen taken betreft, dragen de gemeentebesturen de uitvoering van die taken over aan het algemeen bestuur van de GGD ZL. De GGD beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van alle Zuid-Limburgers met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. Daarmee wil de GGD eraan bijdragen dat iedereen, van jong tot oud, actief kan deelnemen aan onze samenleving.

Visie

Bij de GGD Zuid Limburg staat de gezondheid van de Zuid-Limburgers centraal. Dat geldt zowel voor acute situaties (ongevallen en incidenten) als voor de lange termijn waar preventie een rol speelt.

De GGD is hét regionale centrum voor kennis over en onderzoek naar volksgezondheid. Kennis en informatie worden actief beschikbaar gesteld aan professionals én burgers.

De GGD stimuleert en ondersteunt andere partijen om bij te dragen aan een gezonder Zuid-Limburg. De GGD stuurt aan op een gezamenlijke en integrale aanpak door diverse samenwerkingspartners.

Beleidsvoornemens

Uitvoeren van het meerjarenperspectief 2020-2023.

Financieel belang 

De gemeentelijk bijdrage aan de GGD in 2020 bedroeg € 704.221 (inclusief € 204.857 programma Veilig Thuis).

 

x 1.000

1-1-2020

31-12-2020

eigen vermogen

€ 1.814

€ 1.464

te bestemmen resultaat

 

€ 866

vreemd vermogen

€ 29.264

€ 49.185

 

Bestuurlijk belang

In het algemeen bestuur is de gemeente Eijsden-Margraten vertegenwoordigd door  wethouder Piatek.

Financiële situatie

Per 31-12-2020 bedraagt het eigen vermogen € 1.463.809 en het vreemd vermogen € 49.184.747.

Ontwikkelingen  

De GGD heeft zowel te maken met een bezuinigingstaakstelling als met veranderingen in het sociaal domein.

Risico’s

Bij uittreden of opheffing participeert de gemeente in de aanwezige schulden en kosten van liquidatie.

 

 

 

Omnibuzz

Soort

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Geleen

Betrokken partijen

Alle gemeenten in Limburg met uitzondering van de gemeente Mook en Middelaar.

Openbaar belang               

Het bevorderen van openbaar vervoer (op maat) ten behoeve van de inwoners van de deelnemende gemeenten in het algemeen, en bewoners met een WMO indicatie in het bijzonder. Zorg dragen voor een goede uitvoering van collectief en individueel vervoer van die reizigers, die aangewezen zijn op één van de door de gemeenten te behartigen vormen van doelgroepenvervoer.  Vooralsnog beperkt dit vervoer zich tot het regiotaxi-vervoer, gebaseerd op de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Visie       

Het voorzien in goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer.

Financieel belang

Bijdrage in de exploitatie  voor 2020 was begroot op € 473.690. De werkelijke bijdrage bedroeg € 474.583.

Bestuurlijk belang

Wethouder Piatek maakt deel uit van het algemeen bestuur.

Financiële situatie

Op 31 december 2019 bedroeg het eigen vermogen € 770.756. Het vreemd vermogen bedroeg € 2.479.635. Het resultaat over 2019 bedroeg € 186.990. Dit resultaat is als volgt bestemd: dotatie aan algemene reserve € 60.792, dotatie aan bestemmingsreserve ICT € 126.197.

Vermogen

x 1.000

1-1-2019

31-12-2019

eigen vermogen

€ 1.304

€ 771

te bestemmen resultaat

€ 179

€ 187

vreemd vermogen

€ 2.862

€ 2.480

 

Ontwikkelingen  

 

Evaluatie Omnibuzz

In de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz zijn afspraken gemaakt om de ambities op gezette momenten te evalueren en herijken. Dit zodat ze continu ontwikkeld worden t.a.v. de dienstverlening waartoe het Algemeen Bestuur opdracht heeft gegeven.

Op 16 december 2020 heeft het Algemeen Bestuur kennis genomen van de rapportage ‘Evaluatie gemeenschappelijke regeling Omnibuzz’ van adviesbureau KokxDeVoogd van 5 november 2020. Omnibuzz is bezig met een notitie naar aanleiding van de aandachtspunten van de AB-vergadering van 16 december 2020. De notitie wordt in de AB-vergadering van 28 april 2021 besproken. Daarna worden de gemeenten breed geïnformeerd over de bevindingen van het onderzoek via een bestuurs-informatiebrief.

Wijziging GR

Na afronding van de besluitvorming in de colleges en gemeenteraden van alle deelnemende gemeenten, is de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz op 24 december gepubliceerd in de Staatscourant. Op grond van artikel 27, eerste lid, van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz heeft het college van Sittard-Geleen op 18 januari een exemplaar van de regeling naar gedeputeerde staten gezonden. Hiermee is de wijziging van de GR Omnibuzz officieel. Momenteel wordt een nieuwe wijziging van de GR Omnibuzz voorbereid, die later in 2021 ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Financiële aspecten Corona-crisis en Omnibuzz vervoer 2020

Vanaf week 11 monitoren wij dagelijks de ontwikkeling van het vervoer, door het dagelijkse aantal ritten te vergelijken met het jaar ervoor. Vanaf week 11 is het vervoer stevig gaan dalen, en tegen het einde van week 12 was het vervoer ingezakt met meer dan 90%. Na de versoepelingen tegen de zomer is het vervoer weer aangetrokken maar verdere groei bleef uit. Lange tijd was het vervoer stabiel met een daling van ca. 40% ten opzichte van vorig jaar. In het laatste kwartaal van 2020 in een nieuwe lockdown situatie het vervoer weer begon af te nemen, echter niet in die sterke mate zoals in maart/april van 2020. De laatste weken van 2020 is er sprake van een (forse) daling van gemiddeld ca. 60%. Normaal gesproken zou het vervoersvolume voor de begrotingswijziging 2021-1 gebaseerd worden op de realisatie in 2020, dit zal voor de komende jaren echter niet realistisch zijn. De gevolgen voor de begrotingswijziging 2021-1 worden momenteel  verder uitgewerkt. Omnibuzz zal hier een afslag gaan toepassen, rekening houdend met de vervoersontwikkeling en met de vervoerders gemaakte continuïteitsafspraken. De vervoerders hebben hun capaciteit (personeel en voertuigen) afgestemd op een bepaald vervoersvolume. De werkwijze is dat de vervoerders een wekelijks voorschot ontvangen van Omnibuzz, zijnde 75% van de normale omzet, gebaseerd op het gerealiseerde vervoer van 2019. In dit voorschot is echter nog niet de 3% NEA-korting verwerkt, derhalve bedraagt het voorschot 78% van de verwachte omzet. Aan het einde van elke maand wordt met de vervoerders afgerekend, op basis van het werkelijk aantal verreden zones. Deze afrekening heeft Omnibuzz de afgelopen maanden uitgesteld, omdat een afrekening onherroepelijk tot acute financiële problemen (liquiditeitstekorten) zal leiden bij de taxibedrijven. Hieruit voortkomende faillissementen zouden een reële bedreiging voor de continuïteit van het vervoer vormen, nu maar ook na de crisis. Brancheorganisatie KNV-taxi én VNG hebben opdrachtgevers geadviseerd om ervoor te zorgen dat bedrijven conform de normale procedures bevoorschot worden. Het dagelijks bestuur heeft besloten om de betaling van het voorschot aan de vervoerders te handhaven tot en met juni. Vanaf juli is een afbouwscenario met de vervoerders afgesproken in de bevoorschotting. Hierover zijn afspraken gemaakt met de vervoerders die zijn vastgelegd in een addendum. met de vervoerders, waarbij het uitgangspunt gold dat betaalde voorschotten = afrekening. Na verrekening van de Corona-compensatie zal dit naar verwachting leiden tot een voordeel van circa 30.000 euro voor de gemeente Eijsden-Margraten.

 

 

Risico’s

De regelingen op grond waarvan aanspraak bestaat op doelgroepenvervoer zijn open-eind-regelingen. Daarmee is een overschrijding van de kosten niet uit te sluiten.

 

MTB Regio Maastricht NV

Soort

Naamloze vennootschap

Vestigingsplaats

Maastricht

Betrokken partijen

De gemeenten Eijsden-Margraten, Maastricht en Meerssen.

Openbaar belang               

Uitvoering (en afbouw) ‘oude’ Wet Sociale Werkvoorziening voor de drie deelnemende gemeenten alsook diverse buitengemeenten.

Leerwerkbedrijf voor de brede doelgroep Participatiewet van de zes Maastricht-Heuvellandgemeenten.

Uitvoeringsorganisatie arbeidsmatige dagbesteding voor de zes Maastricht-Heuvellandgemeenten. (Primair in het kader van het Maastricht-Heuvelland alternatief beschut werk, maar daarnaast ook vanuit de zorginkoop Wmo.)

Visie

In opdracht van de gemeenten ondersteunt MTB inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt actief bij het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt (arbeidsfit maken). Van oorsprong betreft het een uitvoeringsorganisatie voor de Wet Sociale Werkvoorziening maar inmiddels ook voor de brede doelgroep Participatiewet. Dit gebeurt in hoofdzaak door mensen een leer-werktraject aan te bieden, onder zo regulier mogelijke omstandigheden en zo mogelijk bij reguliere bedrijven (inclusief samenwerkingspartners, eigen joint ventures en dochterondernemingen). Zo kunnen mensen zich ontwikkelen en zelf hun arbeidsmarktkansen vergroten. Voor inwoners die daar blijvend op zijn aangewezen, blijft MTB een beschutte werkomgeving bieden.

Financieel belang

De gemeenten Eijsden-Margraten, Maastricht en Meerssen zijn allen aandeelhouder van MTB. Het belang van Eijsden-Margraten in het geplaatste aandelenkapitaal (99 aandelen) is 11% met een verkrijgingprijs van € 4.950.

Door de gemeente Maastricht is aan de MTB een achtergestelde renteloze lening verstrekt ter grootte van € 12.100.000 (nominale waarde) onder zekerheidstelling van het eerste recht van hypotheek op de panden van de MTB. Het aandeel van de gemeente Eijsden-Margraten in deze gegarandeerde kasgeldlening bedraagt € 1.331.000. Voor deze zekerheidsstelling is een voorziening gevormd voor het gehele bedrag.

Bestuurlijk belang                

De portefeuillehouder financiën (wethouder Custers) en de portefeuillehouder sociale zekerheid en arbeidsmarkt (wethouder Piatek) hebben beide zitting in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders MTB. Alleen de eerste heeft daarbij formeel stemrecht.

Financiële situatie

 

Per 1-1-2020 bedraagt het eigen vermogen € 8,2 miljoen negatief (-/- € 8,2 miljoen plus achtergestelde lening € 11,4 miljoen (boekwaarde) brengt garantievermogen op € 3,2 miljoen) en het vreemd vermogen € 8,9 miljoen.
Het resultaat over 2019 bedraagt € 3,2 miljoen negatief.  Dit is € 0,3 miljoen positiever dan begroot.

Het begrote resultaat over 2020 bedraagt € 3.584.333 negatief.

Ten behoeve van de actuele reorganisatie heeft MTB een voorziening gevormd ter grootte van  € 2.358.086. Het aandeel van onze gemeente hierin bedraagt €  259.390 (maximumbedrag). Deze voorziening bedraagt per ultimo 2019 € 839.885.

Ontwikkelingen  

Vanaf 2017 krijgt niet langer de gemeente waar een Sw'er woont, maar de gemeente waar deze werkt de rijksbijdrage op haar rekening gestort. Onderlinge verrekening met de buitenschappen, is daardoor niet meer nodig (Sw’ers die in gemeente Eijsden-Margraten wonen maar bijvoorbeeld werkzaam zijn voor Sw-bedrijf Wozl) .

Risico’s

De taken die MTB voor de gemeenten uitvoert, zijn onderhevig aan veranderingen als gevolg van gewijzigd rijksbeleid. Een wijziging van taken brengt uiteraard ook gevolgen voor de organisatie en bedrijfsvoering met zich mee. De gemeenten hebben hier lang niet altijd (voldoende) invloed op, terwijl ze uiteindelijk wel financieel verantwoordelijk zijn. Het risico bestaat dan ook dat autonome ontwikkelingen een negatief effect hebben op het resultaat van MTB en daarmee op het kostenaandeel van de gemeenten.

 

 

Stichting Podium24

Soort

Stichting

Vestigingsplaats

Maastricht

Betrokken partijen                

De gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul.

Openbaar belang               

Uitvoering van de regionale werkgeversdienstverlening, vraaggericht en aanbodgeschikt.

Visie

In opdracht van de gemeenten verbindt Podium24 vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De organisatie verstevigt de samenwerking tussen het bedrijfsleven en gemeentelijke partijen en fungeert daarbij als centraal aanspreekpunt. Primair staat hierbij de werkgeversvraag centraal, maar ook worden nadrukkelijk werkzoekenden aan het werk geholpen, waardoor voor de gemeenten schadelastbeperking (besparing op de uitkeringen) wordt gerealiseerd. Daarbij heeft Podium24 speciale aandacht voor de (gemeentelijke) doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt waarmee tevens de werkgever geholpen wordt diens maatschappelijke verantwoordelijkheid in te vullen.

Beleidsvoornemens

Podium24 is hét werkgeversservicepunt voor de regio Maastricht-Heuvelland en daarbij verantwoordelijk voor de plaatsing van inwoners op (zo) regulier (mogelijk) werk. Vanuit het uitgangspunt van een ‘vraaggerichte en aanbodgeschikte dienstverlening’ ligt hier voor Podium24 een belangrijke taak ten aanzien van het aanbodgeschikt maken van de werkgeversvraag. Dit in nauwe samenwerking met SZMH die verantwoordelijk is voor het vraaggeschikt maken van het aanbod (van werkzoekenden).

Financieel belang

Bijdrage in de uitvoering van de arbeidsmarkttoeleiding (groeibanen, loonkosten- en uitstroomsubsidies) inclusief aandeel in de schadelastbeperking bedroeg in 2020              € 195.592, te bekostigen uit het Participatiebudget en het BUIG-budget.

Bestuurlijk belang

De portefeuillehouder sociale zekerheid en arbeidsmarkt (wethouder Piatek) heeft zitting in het bestuur van Stichting Podium24. Dit stichtingsbestuur ziet toe op de uitvoeringsorganisatie als ware het Dagelijks Bestuur.

Financiële situatie

In de komende jaren wordt (vooralsnog) geen tekort verwacht. Dit in verband met het verdienmodel, doorlopende opbrengsten uit de markt en een doorlopend aandeel in de (groeiende) schadelastbeperking voor de gemeenten.

Ontwikkelingen  

Podium24 is gestart per 1 januari 2016. Daarbij is een herverdeling van taken afgesproken met de andere uitvoeringsorganisaties langs de routing die de burger doorloopt; diagnose-plaatsing-ontwikkeling. Aandachtspunten voor de komende periode zijn de doorontwikkeling van de dienstverlening en stroomlijning van de samenwerking met de andere uitvoeringsorganisaties.

Risico’s

Het verdienmodel van Stichting Podium24 bestaat uit opbrengsten uit de markt, het aandeel in Podium24 BV, opbrengsten vanuit de werkzaamheden voor de gemeenten (inclusief een aandeel in de schadelastbeperking) en opbrengsten vanuit detachering van eigen medewerkers naar Podium24 BV en SZMH.

 

 

Het risico bestaat dat opbrengsten (om uiteenlopende redenen) tegenvallen, wat uiteraard gevolgen heeft voor het resultaat van de stichting.

Het wordt weliswaar niet verwacht, maar mocht een exploitatietekort zich in de toekomst onverhoopt voordoen, dan komt dit (conform vastgestelde statuten) allereerst ten laste van de financiële reserves van Stichting Podium24. Indien deze reserves ontoereikend zijn, dan wordt het tekort door de deelnemende gemeenten gedragen volgens de afgesproken verdeelsleutel SZMH. Hierbij moet worden opgemerkt dat aanpassing van die verdeelsleutel SZMH dus ook doorwerkt in geval van een eventueel tekort bij Podium24.

 

 

 

Annex BV / Stichting Re-integratie Inbesteding Maastricht en Mergelland (SRIMM)

Soort

Besloten vennootschap / onderdeel van stichting

Vestigingsplaats

Maastricht

Betrokken partijen

De gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul.

Openbaar belang

Uitvoering van praktijk- en aanvullende diagnostiek in het kader van re-integratie voor de zes Maastricht-Heuvellandgemeenten. Dit middels een quasi in house constructie. Het betreft in hoofdzaak het Transferium Werk en Bijstand (TWB), daarnaast andere diagnostische activiteiten en aanvullende testen alsmede de werkleiding van het Buurtteam Eijsden-Margraten.

Visie

Vanuit de ‘work first’ aanpak, die de zes Maastricht-Heuvellandgemeenten voorstaan, wordt iedere burger die een beroep doet op ondersteuning bij werk en inkomen al vanaf het eerste contact geconfronteerd met werk. (Zo) regulier (mogelijk) werk gaat immers boven een uitkering. In dit kader kan ook Annex / het TWB worden ingezet. Hierin komen mensen meteen in een reële werkomgeving (geen simulatie) terecht en kunnen zij hun werknemers- en vakvaardigheden onderhouden en ontwikkelen. Ook wordt aan de hand van het werk in het TWB de diagnose gesteld, op grond waarvan samen met de consulent het verdere re-integratietraject kan worden bepaald.

Beleidsvoornemens

De verdiepende diagnose vindt plaats in een praktijkomgeving, bij voorkeur bij reguliere werkgevers. Als dat geen optie is, wordt het TWB binnen de infrastructuur van MTB georganiseerd, waardoor ook de samenwerkingspartners en joint ventures van MTB kunnen worden ingezet. De medische en arbeidskundige diagnostiek alsmede aanvullende testen worden door Annex uitgevoerd.

Financieel belang

Bijdrage in de uitvoering van de praktijkdiagnostiek in het kader van re-integratie (TWB, diagnostiek en Buurtteam) bedroeg in 2020 € 101.886 te bekostigen uit het Participatiebudget.

Vermogen

De netto vermogenswaarde ultimo 2019 van Annex bedraagt € 795.061. In 2019 heeft B.V. Annex een positief resultaat behaald van € 374.497.

Bestuurlijk belang

De portefeuillehouder sociale zekerheid en arbeidsmarkt (wethouder Piatek) heeft zitting in het bestuur van BV Annex alsook het bestuur van SRIMM. De portefeuillehouder vertegenwoordigt daarbij (vooralsnog) ook de (voormalige Pentasz) gemeenten Gulpen-Wittem, Meerssen en Vaals. Dit bestuur ziet toe op de beheersstichting alsook de uitvoeringsorganisatie als ware het Dagelijks Bestuur.

Financiële situatie

BV Annex heeft 2019 afgesloten met een bedrijfsresultaat van € 374.497 na belastingen.

 

 

Deze winst is, conform bestuursbesluit, voor € 325.602 als dividend uitgekeerd aan MTB en voor € 48.895 toegevoegd aan de overige reserve. Bijgevolg bedraagt het eigen vermogen van BV Annex 1-1-2020 € 795.061

De financiën gemoeid met de Stichting Re-integratie Inbesteding Maastricht en Mergelland zijn zeer beperkt, gezien het de beheersstichting van BV Annex betreft. De omzet bestaat dan ook uit de vergoeding van de beheerskosten door de BV en de stichting kent geen eigen vermogen.

Ontwikkelingen

Bij het regionaal collegebesluit tot omvorming van MTB en een andere organisatie van de re-integratieactiviteiten in juli 2015 is o.a. besloten om SRIMM en Annex BV op te heffen. Tevens is besloten om de diagnostische functionaliteiten over te brengen van Annex BV naar MTB. Bij de voorbereiding van die opheffing is echter gebleken dat de aanbestedingsregels, in combinatie met de regionale samenwerking op het gebied van werk en inkomen, mogelijk om een andere positionering van de organisatie(activiteiten) vraagt, teneinde de opdrachtverstrekking rechtmatig te houden. Dit wordt momenteel onderzocht. Tot het moment van definitieve duidelijkheid (en besluitvorming) worden uiteraard geen onomkeerbare stappen gezet.

Risico’s

De ontwikkelingen ten aanzien van de positionering van Annex BV hebben mogelijk gevolgen voor het takenpakket en daarmee het exploitatieresultaat van MTB. Daar waar Annex een organisatie van de zes gemeenten in de regio Maastricht-Heuvelland is, is MTB de financiële verantwoordelijkheid van slechts drie van die gemeenten. Het risico bestaat dan ook dat een herpositionering van Annex die door allen gewenst is vanuit regionale samenwerkingsoptiek, mogelijk financiële gevolgen (nadelig dan wel voordelig) met zich mee brengt voor de helft van die gemeenten. Dit wordt uiteraard in beeld gebracht bij de definitieve besluitvorming.

 

 

Anti Discriminatie Voorziening Limburg

Soort

Stichting

Vestigingsplaats

Maastricht

Betrokken partijen

De gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo, Voerendaal, Weert.

Openbaar belang

Antidiscriminatievoorziening Limburg heeft de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status en is de professionele partner voor 27 Limburgse gemeenten in het handhaven van artikel 1 van de grondwet. Namens die gemeenten voert de Antidiscriminiatievoorziening Limburg sinds 2009 de taken uit de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen uit.

Visie

ADV Limburg draagt bij aan het voorkómen van discriminatie en ongelijke behandeling, via onder meer voorlichtings- en preventieactiviteiten. Dat doen ze voor én vooral met gemeenten, politie, scholen, bedrijven en instanties in Limburg. Zo willen zij een bijdrage leven aan een veilige, leefbare en aangename Limburgse samenleving, in al haar diversiteit.

Beleidsvoornemens

Mensen en organisaties die willen weten hoe ze moeten omgaan met discriminatie vanuit hun beroep, bedrijf of instelling, kunnen bij ADV Limburg terecht voor informatie en advies. “Antidiscriminatievoorziening Limburg is de vanzelfsprekende plek waar individuen, bedrijven en instellingen terecht kunnen met klachten over discriminatie.

 

 

Maar ook met alle vragen over dit thema. Of voor alleen een luisterend oor. Door het verzamelen en bundelen van alle ervaringen, zetten wij discriminatie op de agenda. Van je werkgever, van je buurman, van de media, van de politiek.”

Financieel belang

De subsidiebaten van ADV Limburg in 2019 betreffen reguliere subsidie gemeente Maastricht, reguliere subsidie gemeente Roermond en subsidie Maastricht VR Project implementatie en bedragen € 435.658.

De gemeente Maastricht vervult voor de gemeenten in Zuid-Limburg hierin de rol van centrumgemeente. De bijdrage van de gemeente Eijsden-Margraten hierin was € 11.059 in 2020.

Vermogen

x 1.000

1-1-2019

31-12-2019

eigen vermogen

€ 208,5

€ 208,5

te bestemmen resultaat

 

€ 6,5

vreemd vermogen

           € 25,9

€ 46,7

Bestuurlijk belang

De wethouder (Piatek) heeft hierin geen formele rol

Financiële situatie

De Stichting bestaat voornamelijk uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Het resultaat in 2019 bedroeg € 6.530. Het positieve resultaat is toegevoegd aan de balanspost Overige Reserve.

Ontwikkelingen

Aan het Regionaal Discriminatie Overleg (RDO) nemen portefeuillehouders en contactpersonen discriminatie van politie-eenheid Limburg, het Openbaar Ministerie (OM) arrondissementsparket Limburg, gemeenten Roermond en Maastricht en ADV Limburg deel. Het overleg vindt twee maal per jaar plaats en bestaat uit een zaakinhoudelijk deel en een strategisch deel (met ambtelijk vooroverleg). Tijdens het zaakinhoudelijke deel worden de meldingen en aangiften van discriminatie, of met een discriminatieaspect, in Limburg besproken. Doel van dit overleg is het uitwisselen van informatie om een juiste aanpak en afhandeling van de meldingen en aangiften te bespreken.

Door het periodieke contact met de politie is er voldoende vertrouwen ontstaan om vanaf 2018 een slag te maken met het geven van voorlichting aan het korps door ADV Limburg.

Risico’s

ADV Limburg voert voor de gemeente Eijsden-Margraten de taken uit de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen uit. Financieel dienen de deelnemende gemeente mogelijke tekorten op te vangen echter de algemene reserve bedraagt € 214.991 Het risico op een extra bijdrage, bovenop de reguliere, is zeer gering.

 

Regionale samenwerking leerplicht en RMC

Soort

Centrumregeling

Vestigingsplaats

Maastricht

Betrokken partijen

De gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul.

Openbaar belang

Doel van de leerplichtwet is te waarborgen dat jongeren in de Gemeente Eijsden-Margraten onderwijs volgen en gebruik maken van hun recht op onderwijs. Door regionale samenwerking ontstaat ruimte voor kwaliteitsverbetering, het toezicht op het handhaven van de leerplicht wordt eenduidiger en meer direct en de continuïteit van de uitvoering van de functie is gewaarborgd. Voor scholen en instellingen is er één adres waar gemeld moet worden, ze worden meer betrokken in het verdere proces en zien sneller resultaat van hun melding.

   

Financieel belang

Er is sprake van een vergoeding voor de kosten voor het personeel op basis van een vooraf vastgestelde kostprijs en formatieberekening. Besluitvorming betreft een bevoegdheid van de raden van de deelnemende gemeenten, het portefeuillehoudersoverleg adviseert hierin. Begroot in 2020 was een bijdrage van  €  86.000, de werkelijke kosten 2020 bedroegen € 83.127.

Bestuurlijk belang

Geen formele rol (Wethouder Piatek)

Ontwikkelingen

Sluitende aanpak kwetsbare jongeren naar mbo en arbeid.

Attitude maatwerk, preventie in de keten.

Snelle reparatie op maat, effectieve verbindingen op het snijvlak van voortgezet onderwijs, middelbaar onderwijs, passend onderwijs, Jeugdwet en Participatiewet.

Risico’s

Lichte vorm van een gemeenschappelijke regeling. Beleidsuitgangspunten, begroting en jaarrekening worden in gezamenlijk overleg jaarlijks vastgesteld.

 

Regionale Samenwerking Leerlingenvervoer

Soort

Centrumregeling (lichte gemeenschappelijke regeling)

Vestigingsplaats

Maastricht

Betrokken partijen

De gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul.

Openbaar belang

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt. Het kan gaan om een leerling van een basisschool, het (voortgezet) speciaal onderwijs of een gehandicapte leerling van een reguliere basisschool of het voortgezet onderwijs. Leerlingen uit de deelnemende gemeenten kunnen gebruik maken het leerlingenvervoer. Samenwerking leidt niet alleen tot kostenbesparing, maar ook tot meerwaarde voor leerlingen. Zo leidt efficiëntie in rijtijden tot minder lange ritten.

Financieel belang

Er is sprake van een vergoeding van de kosten voor het personeel waarbij het aantal afgegeven beschikkingen de maatstaf is en een vergoeding voor de praktische uitvoering van het leerlingenvervoer waarbij het aantal aan een vervoersvoorziening deelnemende leerlingen de maatstaf is. De begrote bijdrage vervoerskosten bedroeg in 2020                € 245.000. De werkelijke kosten bedroegen € 180.253. Voor de financiering van de kantoorkosten was in de begroting 2020 € 33.000 opgenomen, de werkelijke kosten bedroegen € 49.166.

Bestuurlijk belang

Geen formele rol (Wethouder Piatek)

Ontwikkelingen

Onbekend

Risico’s

De bijdrage hangt samen met het gebruik van het leerlingenvervoer. Hierin schuilt een financieel risico.

 

Programma 3 Duurzaam wonen

Centrumregeling sanering afvalwaterlozingen buitengebied

Soort

Centrumregeling

Vestigingsplaats

Roermond

Betrokken partijen

Waterschapsbedrijf Limburg en Limburgse gemeenten.

Openbaar belang               

Doelmatige en duurzame sanering van ongezuiverde lozingen van huishoudelijk afvalwater in het buitengebied. Gemeenten hebben zorgplicht voor bewoners in het buitengebied die niet op riolering zijn aangesloten. Ze dienen deze een IBA (individuele behandeling afvalwater) aan te bieden. WBL heeft als zuiveraar taak om beheer en onderhoud van IBA’s te verrichten. 

Visie

De inzameling (en verwerking) van huishoudelijk afvalwater in het buitengebied dient op duurzame en efficiënte wijze te gebeuren.

Financieel belang

Niet van toepassing.

Bestuurlijk belang

Wethouder Custers maakt deel uit van het algemeen bestuur.

Financiële situatie

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen  

In de regio worden momenteel plannen uitgewerkt met als doel samenwerking in de (afval)waterketen. Deze samenwerking wordt van overheidswege gestimuleerd. Samenwerking in de afvalwaterketen is een noodzaak om de drie doelstellingen (3 K’s) kostenvermindering, kwaliteitsverbetering en vermindering kwetsbaarheid te realiseren.

Risico’s

De gemeente is eigenaar van de aangelegde IBA’s en een eventuele vervanging is voor rekening van de gemeente. De kosten worden dan gedekt uit het vGRP. Het onderhoud wordt uitgevoerd door WBL.

 

 

GR Reinigingsdiensten Rd4

Soort

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Heerlen

Betrokken partijen

De gemeenten Eijsden-Margraten, Beekdaelen, Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals en Voerendaal.

Openbaar belang               

Het verzorgen van de inzameling en verwerking van afvalstromen voor diverse gemeenten. Het beheren van milieuparken in deelnemende gemeenten, het verzorgen van straatreiniging, transport, kringloopactiviteiten en gladheidbestrijding. Daarnaast het adviseren van gemeenten bij hun afvalbeleid.

Financieel belang

De begrote bijdrage 2020 bedroeg € 1.736.398. De werkelijke bijdrage 2020 bedroeg          € 1.835.242..

Bestuurlijk belang

Wethouder Dreessen maakt deel uit van het algemeen bestuur.

Financiële situatie

 

Ultimo 2020 bedraagt het eigen vermogen € 2.067.177 en het vreemd vermogen € 41.857.178. Resultaat van het boekjaar 2020 is  € 430.188. De Gemeente Eijsden-Margraten is in 2014 toegetreden tot de GR Reinigingsdiensten Rd4. Als maatschappelijke organisatie is er geen winstdoelstelling. Eventuele overschotten ontvangen de gemeenten jaarlijks retour, waarbij een deel hiervan wordt toegevoegd aan het weerstandsvermogen.

Vermogen

 

x 1.000

1-1-2020

31-12-2020

eigen vermogen

€ 2.139

€ 2.067

te bestemmen resultaat

 

 € 430

vreemd vermogen

€ 38.674

€ 41.857

 

Ontwikkelingen  

M.i.v. 1 januari 2014 is de gemeente Eijsden-Margraten toegetreden tot de GR Reinigingsdiensten Rd4. De inwoners van onze gemeente kunnen hun afval kwijt bij twee milieuparken; in Margraten en in Rijckholt. Uitgangspunt is dat in alle Rd4-gemeenten gestart wordt met de invoering van nieuw afvalbeleid. Belangrijk punt blijft het terugdringen van de hoeveelheid restafval per inwoner. Doelstelling is < 100kg afval per persoon per jaar. Dit is in Eijsden-Margraten al, als enige gemeente van de GR, gerealiseerd.

Risico’s

Het financiële risico is beperkt aangezien er weerstandsvermogen is opgebouwd om risico’s te dekken.

NV Reinigingsdiensten Rd4

Soort

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Heerlen

Betrokken partijen

De gemeenten Eijsden-Margraten, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals en Voerendaal.

Openbaar belang               

Het tot stand brengen van doelmatige, milieu-hygiënisch verantwoorde en marktconforme inzameling en verwerking van afvalstoffen, alsmede het adviseren op het gebied van ontwikkeling en implementatie van milieubeleid

Financieel belang

Bij toetreding heeft de gemeente Eijsden-Margraten een kapitaalstorting gedaan van

€ 46.909. De gemeente heeft 2.478 aandelen in de NV met een nominale waarde van € 4,54 per stuk, bij elkaar € 11.250. Het verschil betreft het aandeel in reeds opgebouwde reserves. De dividend voor onze gemeente over 2019 bedraagt € 14.230.

Bestuurlijk belang

Wethouder Custers maakt deel uit van het dagelijkse bestuur.

Financiële situatie

 

Ultimo 2019 bedraagt het eigen vermogen € 587.510. Resultaat van het boekjaar is € 224.496. Er wordt in totaal een bedrag van € 169.551 uitgekeerd als dividend aan de deelnemende gemeenten. Verder wordt € 54.945 toegevoegd aan het weerstandsvermogen.

Vermogen

x 1.000

1-1-2019

31-12-2019

eigen vermogen

€ 594

€ 588

te bestemmen resultaat

€ 214

€ 225

vreemd vermogen

€ 586

€ 4.020

 

Ontwikkelingen  

De gemeente Eijsden-Margraten is in 2015 toegetreden tot de N.V. Reinigingsdiensten Rd4.

Risico’s

Het financiële risico is beperkt.

 

 

Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg

Soort

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Maastricht

Betrokken partijen

De provincie Limburg en 16 andere gemeenten in de regio Zuid-Limburg.

Openbaar belang               

Uitvoering van de gemeentelijke milieutaken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving conform het Besluit Omgevingsrecht (BOR).

Visie

De missie en visie van de organisatie zijn recentelijk opnieuw geformuleerd in het Koersdocument dat eind 2017 is vastgesteld door het algemeen bestuur en luiden als volgt:

 

Missie: “Wij als RUD Zuid-Limburg werken samen met onze partners aan de totstandkoming van een veilige leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit".

 

Visie: “Wij zijn voor onze opdrachtgevers de gezaghebbende milieu-autoriteit en wij bieden meerwaarde door bundeling van specialistische kennis, een goede kennis van de lokale situatie, een efficiënte bedrijfsvoering en continuïteit van dienstverlening“.

 

In deze missie en visie komen tot uiting dat de RUD Zuid Limburg zich richt op aspecten van veiligheid naast omgevingskwaliteit, daarbij actief samenwerkt met de deelnemers en externe partners, meerwaarde wil bieden door expertise op het gebied van (complexe) milieutaken en met oog voor de lokale problematiek.

De kernwaarden voor de organisatie zijn: flexibel, professioneel, deskundig, dienstverlenend, betrokken en samenwerkingsgericht.

Financieel belang

Bijdrage Eijsden-Margraten in 2020 was begroot op € 124.907. Realisatie bedroeg € 124.895.

Vermogen

x 1.000

1-1-2019

31-12-2019

eigen vermogen

€ 1.142

€ 1.024

te bestemmen resultaat

€ 491

€ 130

vreemd vermogen

€ 4.166

€ 2.859

 

Bestuurlijk belang

Wethouder Dreesen maakt deel uit van het algemeen bestuur.

Financiële situatie

Het jaar 2019 is afgesloten met een positief resultaat van € 129.876 voor de RUDZL. Op basis van dit resultaat bedraagt de winst uitkering voor onze gemeente € 197.

Ontwikkelingen  

Ontwikkelingen RUD Zuid-Limburg

ln 2020 wilde het bestuur in samenspraak met alle stakeholders werken aan een nieuw strategisch document: de Toekomstagenda RUD Zuid-Limburg.

Van belang zijnde ontwikkelingen in deze zijn:

 • Het vernieuwen en inrichten van onze VTH-applicatie Squit;
 • Het ontwikkelen van informatie-gestuurd en risicogericht werken met behulp van lnspectieView Milieu;
 • Het implementeren van de benodigde acties om voorbereid te zijn op de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor onszelf en ter ondersteuning van onze deelnemers;
 • Strategisch personeelsbeleid;
 • Het ontwikkelen van meer programmatisch en/of meer projectmatig werken en het ontwikkelen van f werken in (omgevings)teams.

Omgevingswet

Onder het door het Rijk geuitte motto 'het hoeft niet af te zijn om er klaar voor te zijn' is bij het opstellen van de begroting van de RUD het uitgangspunt dat per 1 januari 2021 de Omgevingswet in werking is getreden. Inmiddels is duidelijk dat deze datum is verschoven naar 1 januari 2022. De voorbereidingen om zorg te dragen dat in 2022 de VTH-taken conform de Omgevingswet worden uitgevoerd, worden in 2020-2021 gedaan. Een nauwe samenwerking met opdrachtgevers en ketenpartners staat hierbij centraal. Na inwerkingtreding van de wet is de implementatie echter nog niet afgerond. Zo betekent werken volgens de Omgevingswet ook een andere manier van werken. Gelet op het ‘ja, mits' principe wordt van de overheid een meedenkende houding verlangd die initiatiefnemers ondersteunt bij het realiseren van projecten die bijdragen aan de omgevingskwaliteit van de fysieke leefomgeving. Deze cultuurverandering zal in 2022 en jaren er na verder doorgevoerd worden binnen de organisatie. Daarnaast ligt er voor de gemeenten de uitdaging om in de periode 2022-2024 een omgevingsvisie vast te stellen en in de periode 2022-2029 de bestemmingsplannen die per 2022 van rechtswege omgevingsplannen worden te actualiseren naar volwaardige Omgevingsplannen conform de Omgevingswet. De RUD Zuid-Limburg zal, op verzoek van haar opdrachtgevers, haar expertises aanbieden om te adviseren bij de verankering van de milieubescherming in de Omgevingsvisies en Omgevingsplannen. Door middel van een nauwe samenwerking kan in de regio een op maat gemaakt toetsingskader met lokale regels worden opgesteld op basis waarvan een efficiënte en effectieve uitvoering van de VTH taken is verzekerd.

Het begrip inrichting wordt onder de Omgevingswet losgelaten en vervangen door een regulering per milieubelastende activiteit. Een uitzondering wordt gemaakt voor het begrip Seveso-inrichting (BRZO-inrichting),omdat dit begrip een Europeesrechtelijke basis heeft. De verandering van het begrippenkader betekent ook dat er in 2021 een exercitie moet worden gedaan naar nieuwe productomschrijvingen in het werkprogramma 2022.

Asbesttaken

Bij het proces van het slopen en/of verwijderen van asbest bestaat het risico van vrijkomen van asbesthoudende materialen. Vanuit de regelgeving zijn strenge regels gesteld over hoe deze werkzaamheden uitgevoerd mogen worden. Zo zijn er zowel voor de inventarisatie als voor de verwijdering verschillende certificatiesystemen van toepassing die momenteel nog niet op de gewenste wijze functioneren. Alle taken rondom het bedrijfsmatig verwijderen van asbest vallen derhalve onder de basistaken. De uitvoering van de basistaken dienen op grond van artikel 5.3 van de Wabo in het verband van een omgevingsdienst worden uitgevoerd. Om tegemoet te komen aan deze toenemende omvang van asbestsaneringswerkzaamheden is een uitbreiding van de capaciteit van gekwalificeerd personeel bij onze uitvoeringsdienst op dit specifieke vakgebied dan ook aangewezen. De aangesloten gemeenten bij de RUD Zuid-Limburg hebben hun aantallen aangeleverd over 2019. ln 2019 zijn verdeeld over de Zuid-Limburgse gemeenten ca 2700 meldingen asbestverwijdering geregistreerd, dit leidt tot een behoefte voor 6 fte specialisten die zich bij de RUD Zuid-Limburg bezig gaan houden met asbest. Deze 6 fte worden in 2021 ingevuld met 4 fte vast en 2 fte flexibel om veel flexibiliteit te hebben naar enerzijds de vraagontwikkeling en de ontwikkelde norm. We verwachten met 3,05 uur per melding een zeer ambitieuze norm te hebben.

Toename personeel

ln totaal wordt het aantal fte belast met directe taken uitgebreid met 9 fte. Dit is deels, voor 3 fte, een gevolg van de toename van de vraag via de werkprogramma's die tot nu toe via de flexibele schil is ingevuld maar een structureel karakter heeft. Deze toename wordt gefinancierd uit reeds bestaande middelen in onze begroting. Daarnaast is er een toename van 6 fte vanwege de inbreng van de basistaak asbest door de deelnemers. Deze wordt aan de afnemers van deze basistaak in rekening gebracht. Deze worden volledig opgenomen onder personeelskosten teneinde de benodigde financiële ruimte te hebben voor de uitvoering van deze werkzaamheden. Bij de feitelijke invulling van deze formatie zal in het eerste jaar 4 fte vast en 2 fte flexibel (flexibele schil worden ingevuld om te bezien hoe het aantal meldingen basistaak asbest zich ontwikkelt. Voor gemeenten betekent dit dat de taak die tot en met 2020 door henzelf wordt uitgevoerd ,in 2021 wordt ingebracht in de RUD Zuid-Limburg. De gemeente Eijsden-Margraten heeft al rekening mee gehouden waardoor in 2021 geen extra kosten in rekening zullen worden gebracht.

De prijsindex 2021

ln de begroting van de RUD Zuid-Limburg wordt dezelfde indexering gehanteerd als bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg gebaseerd op CBS indexcijfers. De economie trekt aan, hierdoor is de verwachting dat de prijzen en de lonen gaan stijgen. Dit komt tot uitdrukking in de CBS indexcijfers. Deze bedraagt voor 2021 1,8% voor materiële kosten. Voor de lonen is de prijsindex voor 2020 vooralsnog gesteld op 2,7%. Indien nieuwe cao-onderhandelingen leiden afwijking in loonontwikkelingen voor gemeenteambtenaren wordt deze aan de partners doorgerekend op basis van de feitelijke ontwikkelingen. Aangezien de RUD Zuid-Limburg geen andere mogelijkheden heeft tot inkomensverwerving dan doorbelasting via de werkprogramma's aan de deelnemers zijn wij genoodzaakt de gestegen kosten door te berekenen.

Project BOA 2020/2022

Niet in de begroting is opgenomen de financiële impact van het project om 0,5 fte bij de RUD Zuid-Limburg als BOA voor milieu te laten opereren. Het betreft een pilot van twee jaar die in totaal begroot is op € 132.500 en gefinancierd wordt uit een hiertoe te vormen bestemmingsreserve bij vaststelling van de jaarrekening 2019.De RUD Zuid-Limburg zal voorafgaand aan de uitrol van deze pilot een plan van aanpak opstellen waarin de werkzaamheden van de BOA worden beschreven. Dit plan van aanpak wordt afgestemd met de deelnemers. Na een jaar vindt tussentijdse evaluatie plaats, uiterlijk na twee jaar Wordt de pilot geëvalueerd en een besluit gevraagd over al dan niet toevoegen van deze taak aan het takenpakket van de RUD Zuid-Limburg.

Risico’s

Risico’s kunnen worden onderscheiden in reguliere en strategische risico’s:

 

Reguliere risico’s doen zich regelmatig voor en zijn over het algemeen goed meet- en beheersbaar. Voorbeelden van beheersmaatregelen zijn het afsluiten van verzekeringen, het vormen van voorzieningen, het creëren van bestemmingsreserves en het adequaat inrichten van de administratieve organisatie en de interne controle.

 

Strategische risico’s zijn niet of nauwelijks beïnvloedbaar. De kans dat het risico zich voordoet is vaak klein maar de financiële gevolgen kunnen groot zijn. Dergelijke risico’s kunnen samenhangen met rijksbrede bezuinigingen, onvoorziene kostenstijgingen, productiviteitsverlies en veranderingen in de vraag.

 

Op basis van de gemeenschappelijke regeling wordt weerstandsvermogen opgebouwd. De opbouw van weerstandsvermogen is vastgelegd in artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling en het beleid aangaande het weerstandsvermogen is bepaald in de beleidsnota Weerstandsvermogen die is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 8 oktober 2014. Bij de risico inventarisatie is het gewenste weerstandsvermogen berekend op € 562.252. Dit vraagt om een toevoeging aan de reserves van € 2.000. In de jaarrekening 2017 is voorgesteld deze toevoeging aan de reserves uit het batig saldo 2017 te doen.

 

Het weerstandsvermogen zegt iets over het vermogen van de  RUD om de gevolgen van niet-begrote strategische risico’s op te vangen zonder ingrijpende maatregelen in de eigen bedrijfsvoering te moeten nemen.

 

 

Bodemzorg Limburg BV

Soort

Besloten vennootschap

Vestigingsplaats

Maastricht Airport

Betrokken partijen                

Bodemzorg Limburg bestaat als zelfstandige organisatie met de gemeenten in Limburg als aandeelhouders.

Openbaar belang               

Het vinden van duurzame oplossingen voor gesloten stortplaatsen en andere verontreinigde locaties. Daarbij dient als uitgangspunt dat de nieuwe activiteiten het duurzaamheidsbeleid van de overheid ondersteunen.

Financieel belang

Jaarlijkse solidariteitsafdracht van € 0,25 per inwoner.

Vermogen

x 1.000

1-1-2019

31-12-2019

eigen vermogen

€ 1.890

€ 1.890

te bestemmen resultaat

 

€ 3.602

vreemd vermogen

 € 28.066

€ 28.883

 

Bestuurlijk belang               

De gemeente Eijsden-Margraten is als aandeelhouder vertegenwoordigd door wethouder Dreessen.

Financiële situatie

Ultimo 2019 bedraagt het eigen vermogen € 1,9 miljoen en het vreemd vermogen € 28 miljoen. Het resultaat ad € 3.602.947 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Ontwikkelingen  

In samenwerking met de gemeente Eijsden-Margraten wordt onderzocht of het mogelijk is om op Het Tiende Vrij in Eijsden een parcours aan te leggen voor mountainbikers. Er is inmiddels een onderzoek afgerond naar de natuurwaarden van deze locatie. De provincie Limburg heeft dit onderzoek beoordeeld en heeft geconstateerd dat de aanleg van de mountainbikeroute niet strijdig is met de voorwaarden die in de Natuurbeschermingswet worden gesteld, mits een aantal specifieke maatregelen in acht wordt genomen.

Risico’s

Het financiële risico is zeer beperkt.

 

 

 

Programma 4 Dienstverlening en besturen


Veiligheidsregio Zuid Limburg

Soort

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Maastricht

Betrokken partijen                

16 Gemeenten in Zuid-Limburg, brandweer en Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR).

Openbaar belang               

Het realiseren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, gemeentelijke bevolkingszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Visie

“De zorg voor veiligheid binnen de samenleving blijft bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg voorop staan. Daarom richten we ons op het zo goed mogelijk bestrijden van incidenten,

rampen en crises en op het verminderen van risico’s. We leren van incidenten en passen waar nodig de werkwijze aan, zodat we burgers, bedrijven en instellingen in Zuid-Limburg nog beter kunnen (be)dienen.”

Financieel belang

 Bijdragen Eijsden-Margraten 2020 aan Veiligheidsregio Zuid Limburg:

 

Begroot

Realisatie

Brandweer

€ 1.513.562

€ 1.624.144

GHOR

€ 44.213

€ 44.811

Veiligheidsbureau

€ 30.000

€ 41.527

Burgernet

€ 2.987

€ 2.989

MCC

RIEC

€ 5.334

€ 12.500

€ 5.353

€ 12.201

Totaal

€ 1.608.596

€ 1.731.025

 

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende regiogemeenten.

Financiële situatie

Ultimo 2020 bedraagt het eigen vermogen € 8.360.457. Het vreemd vermogen bedraagt  € 44.856.551. Het resultaat over 2020 bedraagt € 87.254.

 

Vermogen

x 1.000

1-1-2020

31-12-2020

eigen vermogen

€ 8.757

€ 8.360

te bestemmen resultaat

 

€ 87

vreemd vermogen

€ 25.318

€ 44.857

 

Ontwikkelingen  

 

 

 

 

 

Door middel van de eerste begrotingswijziging 2020 zijn de financiële implicaties van het toekomst-document “Een solide basis voor de toekomst Brandweerzorg in Zuid-Limburg” in de begroting 2020 van de Veiligheidsregio verwerkt. Daarmee werd een sluitende begroting gepresenteerd. Het uiteindelijke resultaat voor de jaarrekening 2020 van de Veiligheidsregio bedraagt circa € 87.000 positief.

Met de uitvoering van het toekomstdocument is er een solide basis gelegd voor de brandweerzorg in Zuid-Limburg en is gewerkt aan het robuuster en toekomstbestendig maken van de organisatie en het invulling geven aan de toenemende (veelal wettelijk opgelegde) taken. Dat is deels gebeurd door een reorganisatie waarbij interne kwetsbaarheden zijn opgelost, deels door het werven van nieuwe functionarissen in vacatures waarmee ook nieuw élan en nieuwe energie ingebracht werden en deels door het verdergaand herinrichten en optimaliseren van de ondersteunende teams. Er is een nieuw directieteam gevormd dat per 1 januari 2020 de schouders onder deze uitdaging heeft gezet en samen naar de toekomst kijkt. 

Voor de Veiligheidsregio betekende de uitbraak van Covid-19 eind februari dat opgeschaald werd (naar GRIP 4), dat medewerkers uit de organisatie andere taken zijn gaan uitvoeren (namelijk hun warme taak) en dat de bestrijding van de crisis absolute topprioriteit heeft gekregen.

In 2020 heeft de Veiligheidsregio Zuid-Limburg meerkosten gehad als gevolg van COVID-19. De totale meerkosten in 2020 voor COVID-19 bedragen € 588.659. Deze kosten zijn als vordering opgenomen op het Ministerie van VWS voor hetzelfde bedrag.

In de jaarrekening van de Veiligheidsregio worden als risico’s aangeduid:

 • Vrijwilligheid is een landelijk thema. Dat er iets gaat veranderen is helder. De financiële impact is echter sterk afhankelijk van de gekozen oplossing en van het feit of er rijksmiddelen voor beschikbaar komen. Een en ander betekent dat gemeenten hier een financieel risico lopen.
 • Technische ontwikkelingen vormen steeds meer een onderdeel van de organisatie. We lopen hierdoor ook meer risico dat deze technologische ontwikkelingen elkaar zo snel opvolgen dat dit niet meer te implementeren is en daardoor operationeel risico wordt gelopen.
 • Verduurzaming/milieu. Als gevolg van verscherpte regelgeving die ad hoc worden ingevoerd kan dit leiden tot meer kosten en tijdelijke buiten werking stelling van materieel.
 • LMS. De vorming van de landelijke meldkamer staat nog aan het begin. De LMS heeft ervoor gekozen om toto 2023 te werken met een zogenaamde “bouwplaats” constructie. Of hierdoor nog gevolgen ontstaan voor de VRZL is onduidelijk maar het kan leiden tot extra kosten c.q. kwaliteits-verbetering of -verlies.
 • Datalekken en informatiebeveiliging. Een steeds groter risico zijn cyberaanvallen.
 • Omgevingswet. Met de inwerkingtreding van de omgevingswet verandert het stelsel van regelgeving voor de fysieke en gezonde leefomgeving. Deze wetgevingsoperatie heeft gevolgen voor overheden waaronder de veiligheidsregio's en de brandweer. De exacte impact voor de VRZL is nog onbekend.

Aan de hand van het rapport Van der Zanden (2014) is bestuurlijk de algemene reserve gemaximali-seerd op € 1,5 miljoen. Door de herschikking van de reserves die is doorgevoerd heeft er een dotatie aan de algemene reserve plaatsgevonden van € 171.884. Verder heeft het programma Brandweerzorg de bestuurlijke taakstelling gerealiseerd in 2020 voor het negatieve resultaat 2019 groot € 362.445. Deze is eveneens toegevoegd aan de algemene reserve conform bestuursbesluit. Door deze dotaties komt het saldo van de algemene reserve per 31 december 2020 uit op € 1.653.997. Hiermee komt de algemene reserve uit boven het bestuurlijk vastgestelde plafond. Bij de vaststelling van de jaarrekening van de Veiligheidsregio zal tevens een besluit worden genomen over de overschrijding van de algemene reserve.

Risico’s

Bij uittreden of opheffing participeert de gemeente in de aanwezige schulden en kosten van liquidatie.

 

 

 

 

Programma 5 Financiën en personeel

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank)

Soort

Naamloze vennootschap

Vestigingsplaats

Den Haag

Betrokken partijen

Gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen in Nederland.

Openbaar belang               

Met gespecialiseerde dienstverlening en kredietverlening tegen gunstige voorwaarden bijdragen  aan zo laag mogelijke kosten van gemeenschappelijke voorzieningen voor de burger.

Financieel belang

 

Een belang van 0,0942% in het geplaatste aandelenkapitaal, zijnde 52.455 aandelen, met een verkrijgingprijs van € 131.137,50.

In 2021 zal een bedrag ad € 94.944 aan dividend 2020 worden ontvangen (begroot was     € 66.618).

Bestuurlijk belang

De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in de aandeelhoudersvergadering.

Financiële situatie

Ultimo 2020 bedraagt het eigen vermogen € 5.097 miljoen en het vreemd vermogen € 155.262 miljoen. De nettowinst van € 221 miljoen is na belasting beschikbaar voor uitkering aan dividend (50%; € 101 mln. ) en het restant wordt toegevoegd aan de reserves.

Vermogen

x 1.000.000

1-1-2020

31-12-2020

eigen vermogen

€ 4.887

€ 5.097

te bestemmen resultaat

 

€ 221

vreemd vermogen

 € 144.802

€ 155.262

 

Ontwikkelingen  

Hoewel kernklanten terughoudend zijn met nieuwe investeringen, nam de kredietverlening toe. De strategische doelstellingen op het gebied van rendement en marktaandeel zijn gerealiseerd en mede dankzij een toename van de nettowinst en de plaatsing van hybride kapitaal verstevigde het eigen vermogen en de balans van de bank. BNG handhaaft haar missie te allen tijde te voorzien in goedkope financiering van overheden en instellingen van maatschappelijk belang.

Risico’s

Het financiële risico is zeer beperkt.

 

Waterleiding Maatschappij Limburg NV

Soort

Naamloze vennootschap

Vestigingsplaats

Maastricht

Betrokken partijen

Limburgse gemeenten en Provincie Limburg.

Openbaar belang               

WML stelt de drinkwatervoorziening in Limburg veilig en doet dit op duurzame wijze. Ook toont WML haar maatschappelijke betrokkenheid in Limburg en daarbuiten.

Financieel belang

Een belang van 1,8% in het geplaatste aandelenkapitaal, zijnde negen aandelen, met een verkrijgingprijs van € 40.842.

In 2019 is geen dividend ontvangen.  De AVA heeft besloten om het positieve resultaat over 2019 toe te voegen aan de algemene reserve van WML.

Bestuurlijk belang

De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in de aandeelhoudersvergadering.

Financiële situatie

Per 1-1-2020 bedraagt het eigen vermogen € 215,3 miljoen en het vreemd vermogen € 395,3 miljoen. De verhouding tussen eigen vermogen en het totale vermogen (solvabiliteit) bedraagt 35%.  De Raad van Commissarissen heeft voorgesteld het positieve resultaat van € 5,9 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve.

 

 

Vermogen

 

1-1-2019

31-12-2019

eigen vermogen

€209.386

€ 209.386

te bestemmen resultaat

 

€ 5.919

vreemd vermogen

 € 384.978

 € 395.345

 

Ontwikkelingen  

WML wil op de lange termijn de kwaliteit van de drinkwaterbronnen veilig stellen en ook is er de ambitie om op termijn klimaatneutraal te worden. Daarnaast zet WML in op een sterker (drink) watermerk: kraanwater is immers een gezond, duurzaam en goedkoop alternatief voor bronwater uit de fles.

Risico’s

Het financiële risico is zeer beperkt.

 

Enexis Holding NV

Soort

Naamloze vennootschap

Vestigingsplaats

‘s-Hertogenbosch

Betrokken partijen

Gemeenten, provincie en andere publiekrechtelijke lichamen in Zuid-Nederland.

Openbaar belang               

Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,7 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt.

De vennootschap heeft ten doel het realiseren van een duurzame energievoorziening door state of the art dienstverlening en netwerken en door regie te nemen in innovatieve oplossingen. Dit om de energietransitie te versnellen én excellent netbeheer uit te voeren.

Deze doelen worden gerealiseerd op basis van de volgende strategieën:

 • Netwerk en dienstverlening tijdig gereed voor veranderingen in de energiewereld;
 • Betrouwbare energievoorziening;
 • Excellente dienstverlening: hoge klanttevredenheid en verlaging kosten;
 • Samen met lokale partners Nederlandse klimaatdoelen realiseren;
 • Innovatieve, schaalbare oplossingen om de energietransitie te versnellen.

 

De provincie tracht met haar aandeelhouderschap in Enexis de publieke belangen te behartigen. De infrastructuur voor energie is een vitaal onderdeel voor onze economie en voor onze samenleving.

Financieel belang

Een belang van 0,3742% in het geplaatste aandelenkapitaal, zijnde 560.250 aandelen, met een verkrijgingprijs van € 97.876. Bij de verzelfstandiging hebben de aandeelhouders een bruglening van Essent omgezet in aandeelhoudersleningen met verschillende looptijden met een totale waarde van € 1,8 miljard. Met ingang van 2012 is Enexis begonnen met het aflossen en herfinancieren van deze leningen vanuit een programma van beursgenoteerde obligatieleningen. Deze vorderingen van de aandeelhouders op Enexis Holding NV zijn ondergebracht in de entiteit “Vordering op Enexis BV”, volledigheidshalve wordt alhier naar betreffende verbonden partij verwezen. Voor 2020 e.v. heeft Eijsden-Margraten een dividend opbrengst van € 375.368 begroot. Enexis Holding N.V. stelt over 2020 een dividenduitkering voor van € 0,50 per aandeel, hetgeen voor Eijsden-Margraten neerkomt op € 280.125.

Bestuurlijk belang

De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in de aandeelhoudersvergadering.

Financiële situatie

De jaarrekening 2020 laat een eigen vermogen per 31-12-2020 zien van € 4.008 miljoen en een vreemd vermogen van € 4.635 miljoen. Het resultaat bedraagt € 108 miljoen.

Vermogen

 

x 1.000

1-1-2020

31-12-2020

eigen vermogen

€ 3.902

€ 4.008

te bestemmen resultaat

€ 210

€ 108

vreemd vermogen

€ 4.146

€ 4.635

 

Ontwikkelingen  

Enexis is, als één van de ondertekenaars, een belangrijke partner in de Brabantse Energie Alliantie. Ook in het Provinciale energieprogramma zijn verschillende thema’s zoals warmte, energieke landschappen, Nul op de meter, sustainable energy farming en groene mobiliteit waar de rol van Enexis van grote meerwaarde kan zijn.

Enexis, Provincie en deelnemende gemeenten hebben op dit moment al een meerjarige samenwerking voor de ontwikkeling en uitrol van laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer in Brabant. Ook zijn er aanvullende afspraken over samenwerken in Buurkracht en nul op de Meter. In 2018 wordt deze samenwerking, mede op basis van de doelstelling “versnellen van de energietransitie” verdiept en verbreed. De alliantie tussen Enexis en provincie biedt door zowel concrete en strategische samenwerking een belangrijk fundament voor het kunnen behalen van de energiedoelstellingen ten aanzien van CO2 reductie en groene groei in Noord- Brabant.

Risico’s

Enexis is financieel gezond. Enexis heeft de Standard & Poor's (S&P) rating A+ (Stable outlook) en bij Moody's Aa3 (stable outlook).

De aandeelhouders lopen het risico (een deel van) de boekwaarde ad € 6,2 miljoen te moeten afwaarderen. Het risico voor de aandeelhouders is gering omdat Enexis opereert in een gereguleerde (energie)markt, onder toezicht van de Energiekamer. Daarnaast is het risico gering in relatie tot de (intrinsieke) waarde van Enexis Holding N.V.

Wettelijk is minimaal 40% eigen vermogen vereist, Enexis heeft op dit moment meer dan 50% eigen vermogen. Gecombineerd met de achtergestelde status van de ‘Vordering op Enexis vennootschap’ die loopt tot september 2019, levert dit een laag risico op voor de aandeelhouders van Enexis Holding N.V.

 

Een aanvullend risico is het achterblijven van de geraamde dividendinkomsten. Het risico is echter gemitigeerd middels een overeengekomen streefwaarde van € 100 miljoen voor het jaarlijkse dividend.

 

 

 

 

Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV

Soort

Besloten vennootschap

Vestigingsplaats

‘s-Hertogenbosch

Betrokken partijen

Gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen in Zuid-Nederland.

Openbaar belang               

Onderdeel van Essent in 2009 bij de verkoop aan RWE, was het 50% aandeel in NV

Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), o.a. eigenaar van de

kerncentrale in Borssele.

Het bedrijf Delta NV, tevens voor 50% eigenaar van EPZ, heeft de verkoop van dit

bedrijfsonderdeel van Essent aan RWE in 2009 bij de rechter aangevochten. Als

consequentie op deze gerechtelijke procedure is in 2009 het 50% belang van Essent in

EPZ tijdelijk ondergebracht bij Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (“PBE”).

In 2010 is op gezamenlijk initiatief van de aandeelhouders van PBE en de provincie

Zeeland als belangrijkste aandeelhouder van Delta NV een bemiddelingstraject gestart

om het geschil tussen partijen op te lossen.

In 2011 is dit bemiddelingstraject succesvol afgerond. Op 30 september 2011 is, twee jaar na de verkoop van de aandelen Essent, het 50% belang in EPZ alsnog geleverd aan RWE.

PBE blijft bestaan met een beperkt takenpakket. PBE zal de zaken afwikkelen die uit de

verkoop voortkomen. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het

Convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borssele uit 2009. Hiermee is een

termijn van 8 jaar na verkoop gemoeid.

Na een statutenwijziging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14

december 2011 is de inrichting van PBE aangepast naar de status van een SPV,

vergelijkbaar met o.a. Verkoop Vennootschap BV.

Financieel belang

Een belang van 0,3742% in het geplaatste aandelenkapitaal, zijnde 560.250 aandelen, met een verkrijgingsprijs van € 41.045.

Vermogen

x 1.000

1-1-2019

31-12-2019

eigen vermogen

€ 1.605

€ 1.590

te bestemmen resultaat

 

-/- € 15

vreemd vermogen

 € 24

€ 455

 

Bestuurlijk belang

De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in de aandeelhoudersvergadering.

Financiële situatie

Ultimo 2019 bedraagt het eigen vermogen € 1.589.543 en het vreemd vermogen € 455.015. Het resultaat 2019 is € 15.402 nadelig en is ten laste van het eigen vermogen gebracht.

Ontwikkelingen  

 

Ondanks dat het General Escrow fonds in juli 2016 is uitbetaald en geliquideerd (Zie Verkoop Vennootschap B.V.) dient de vennootschap nog in stand te worden gehouden. De reden hiervoor is dat de vennootschap partij is in een aantal juridische overeenkomsten (convenanten) die bij de overdracht van EPZ aan RWE cq Delta zijn afgesloten.

Momenteel is Publiek Belang Elektriciteitsproductie nog partij in een (Aanvullend) Convenant met De Staat der Nederlanden, Energy Resources Holding BV (onderdeel van RWE) en Delta Energy BV voor de borging van de publieke belangen in de exploitatie van Kerncentrale Borssele. Deze convenant loopt zolang deze kerncentrale in gebruik is. Publiek Belang Elektriciteitsproductie zal proberen in overleg met aandeelhouders, De Staat en overig betrokken partijen te onderzoeken in hoeverre haar rol in het (Aanvullend) Convenant nog benodigd is en of Publiek Belang Elektriciteitsproductie daarmee voortijdig terug zou kunnen treden uit het (Aanvullend) Convenant.

Risico’s

Het financiële risico is beperkt tot het gemeentelijk aandeel in het eigen vermogen.

 

 

Verkoop Vennootschap BV

Soort

Besloten vennootschap

Vestigingsplaats

’s-Hertogenbosch

Betrokken partijen

Gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen in Zuid-Nederland.

Openbaar belang               

In het kader van de verkoop in 2009 van Essent aan RWE hebben de Verkopende

Aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan RWE. Het merendeel

van deze garanties en vrijwaringen is door de Verkopende Aandeelhouders overgedragen aan Verkoop Vennootschap.

Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims had RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de Verkopende Aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd in het General Escrow Fonds wordt aangehouden. Buiten het bedrag dat in het General Escrow Fonds zal worden gehouden, waren de Verkopende Aandeelhouders niet aansprakelijk voor inbreuken op garanties en vrijwaringen.

Daarmee was de functie van Verkoop Vennootschap BV dus tweeërlei:

• namens de Verkopende Aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren

tegen RWE;

• het geven van instructies aan de escrow agent wat betreft het beheer van het

bedrag dat in het General Escrow Fonds is gestort. Het General Escrow Fonds wordt

belegd conform de FIDO/RUDDO-regels, die gelden voor decentrale overheden.

Het vermogen in het General Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009,

€ 800 miljoen.

In april 2011 is het eerste deel (€ 360 miljoen) en in september 2015 (€ 326,9 miljoen) is het tweede deel van het General Escrow minus gemelde claims door RWE, vrijgevallen en aan de aanhouders uitgekeerd.

Eind juni 2016 zijn RWE en Verkoop Vennootschap BV tot een compromis gekomen voor de afwikkeling van alle (fiscale) claims, te weten EUR 29.768.308. Het restbedrag in het General Escrow Fonds van EUR 83.090.962,93 is door JP Morgan uitbetaald aan Verkoop Vennootschap BV. Het restantbedrag afgerond € 83.090.962,93 is door JP Morgan uitbetaald aan de vennootschap. Op het moment vindt doorbetaling plaats aan de

aandeelhouders naar rato van hun belang in Verkoop Vennootschap BV.

Financieel belang

Een belang van 0,3742% in het geplaatste aandelenkapitaal met een verkrijgingprijs van € 75. Het eigen vermogen bedraagt per ultimo 2019 € 71.192, het vreemd vermogen € 16.256. Het resultaat 2019 is € 40.924 nadelig en is ten laste van het eigen vermogen gebracht.

Vermogen

x 1.000

1-1-2019

31-12-2019

eigen vermogen

€ 112

€ 112

te bestemmen resultaat

 

-/- € 41

vreemd vermogen

 € 30

€ 16

 

Bestuurlijk belang

De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in de aandeelhoudersvergadering.

Financiële situatie / Ontwikkelingen  

 

Eind juni 2016 is het General Escrow Fonds geliquideerd.

De Verkoop Vennootschap BV is opgeheven in 2020.

Risico’s

Met de liquidatie van het General Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap.

Het financiële risico is na de liquidatie van het General Escrow Fonds relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap.

 

CBL Vennootschap BV

Soort

Besloten vennootschap

Vestigingsplaats

‘s-Hertogenbosch

Betrokken partijen

Gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen in Zuid-Nederland.

Openbaar belang               

De functie van deze vennootschap is de verkopende aandeelhouders van energiebedrijf Essent (“Verkopende Aandeelhouders”) te vertegenwoordigen als medebeheerder (naast RWE, Essent en Enexis) van het CBL Escrow Fonds en te fungeren als "doorgeefluik" voor betalingen in en uit het CBL Escrow Fonds.

Eind juni 2016 is het CBL Escrow Fonds geliquideerd. Het restantbedrag afgerond $ 19,1 mln. is door JP Morgan in de verhouding 50%-50% uitbetaald aan RWE en de vennootschap.

Op het moment vindt, onder inhouding van $ 1 miljoen en 15% dividendbelasting,

doorbetaling plaats aan de aandeelhouders naar rato van hun belang in CBL

Vennootschap BV.

Financieel belang

Een belang van 0,3742% in het geplaatste aandelenkapitaal met een verkrijgingprijs van € 75.

Vermogen

x 1.000

1-1-2019

31-12-2019

eigen vermogen

€ 137

€ 137

te bestemmen resultaat

 

-/- € 12

vreemd vermogen

€ 22

€ 5

 

Bestuurlijk belang

De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in de aandeelhoudersvergadering.

Financiële situatie/ Ontwikkelingen  

 

Ultimo 2019 bedraagt het eigen vermogen € 125.355 en het vreemd vermogen € 5.006. Het negatieve resultaat over 2019 ad. € 11.602 is in mindering gebracht op de overige reserves.

De CBL Vennootschap BV is opgeheven in 2020.

De vennootschap is niet nog niet geliquideerd omdat zij nog partij is in een (Aanvullend) Convenant met De Staat der Nederlanden, Energy Resources Holding BV (onderdeel van RWE) en Delta Energy BV voor de borging van de publieke belangen in de exploitatie van Kerncentrale Borssele. Deze convenant loopt zolang deze kerncentrale in gebruik is. CBL Vennootschap BV zal proberen in overleg met aandeelhouders, De Staat en overig berokken partijen te onderzoeken in hoeverre haar rol in het (Aanvullend) Convenant nog benodigd is en of CBL Vennootschap BV daarmee voortijdig terug zou kunnen treden uit het (Aanvullend Convenant).

Risico’s

Met de liquidatie van het CBL Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de Verkopende Aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat wordt aangehouden in de vennootschap ($ 1 miljoen).

Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de Verkopende Aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW.

 

 

 

 

Vordering op Enexis BV

Soort

Besloten vennootschap

Vestigingsplaats

‘s-Hertogenbosch

Betrokken partijen

Gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen in Zuid-Nederland.

Openbaar belang               

Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland

werd Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf (later Enexis) enerzijds en

een productie- en leveringsbedrijf (het deel dat verkocht is aan RWE) anderzijds.

Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economische

eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en

overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis destijds

over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is

deze omgezet in een lening van Essent. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer was

opgenomen dat er na splitsing geen financiële kruisverbanden mochten bestaan. Omdat

het op dat moment niet mogelijk was om de lening extern te financieren is besloten de

lening over te dragen aan de Verkopende Aandeelhouders van Essent.

Op het moment van overdracht in 2009 bedroeg de vordering € 1,8 miljard. De vordering

is vastgelegd in een lening-overeenkomst bestaande uit vier tranches:

1ste Tranche:

• Totaalbedrag lening € 450 miljoen.

• Looptijd 3 jaar (tot 30 september 2012).

• Rente 3,27%.

• Deze tranche is reeds vervroegd afgelost in januari 2012.

2de Tranche:

• Totaalbedrag lening € 500 miljoen.

• Looptijd 5 jaar (tot 30 september 2014).

• Rente 4,1%.

• Deze tranche is reeds vervroegd afgelost in oktober 2013.

3de Tranche:

• Totaalbedrag lening € 500 miljoen.

• Looptijd 7 jaar (tot 30 september 2016).

• Rente 4,65%.

• Deze tranche is reeds vervroegd afgelost in april 2016.

4de Tranche:

• Totaalbedrag lening € 350 miljoen.

• Looptijd 10 jaar (tot 30 september 2019).

• Rente 7,2%.

• Op basis van de aanwijzing van de Minister van Economische Zaken is deze tranche

van € 350 miljoen geoormerkt als mogelijke toekomstige conversie naar eigen

vermogen.

• Op 30 september 2016 is de jaarlijkse rente over deze tranche, een totaalbedrag

van € 25.200.000, uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Financieel belang

 

Een belang van 0,3742% in het geplaatste aandelenkapitaal met een verkrijgingprijs van € 75. Daarnaast heeft de gemeente een aandeel in de lening 4de tranche ad € 1.300.000 die eind september 2019 afgelost. De jaarlijkse rentevergoeding in de periode 2018-2021 bedroeg € 94.000 in 2017 en teruglopend naar € 70.000 in 2019.

Het eigen vermogen bedraagt per ultimo 2019 -/- € 8.819, het vreemd vermogen € 9.083. Het negatieve resultaat over 2019 ad. €  6.529 is in mindering gebracht op de overige reserves.

Vermogen

x 1.000

1-1-2019

31-12-2019

eigen vermogen

-/- € 2

-/- € 2

te bestemmen resultaat

 

-/- € 7

vreemd vermogen

€ 356.324

€ 9

 

Bestuurlijk belang

De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in de aandeelhoudersvergadering.

Financiële situatie / Ontwikkelingen  

De 4de en tevens laatste resterende tranche van de lening is op 30 september 2019 vanuit de aandeelhouders aan Enexis afgelost.

De Vordering op Enexis BV is opgeheven in 2020.

Risico’s

De aandeelhouders lopen zeer beheerst geachte risico’s op Enexis voor de niet-tijdige

betaling van rente en/of aflossing en, in het ergste geval, faillissement van Enexis.

Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief

gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW.

 

 

 

 

CSV Amsterdam BV

Soort

Besloten vennootschap

Vestigingsplaats

’s-Hertogenbosch

Betrokken partijen

Gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen in Zuid-Nederland.

Openbaar belang               

Op 9 mei 2014 is de naam van Claim Staat Vennootschap BV gewijzigd in CSV

Amsterdam BV. De statuten zijn gewijzigd zodat de nieuwe organisatie nu drie

doelstellingen vervult:

a. namens de Verkopende Aandeelhouders van Essent een eventuele

schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON;

b. namens de Verkopende Aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren

tegen RECYCLECO BV (“Waterland”);

c. het geven van instructies aan de Escrow-agent voor wat betreft het beheer van het

bedrag dat op de Escrow-rekening is gestort na de verkoop van Attero.

Financieel belang

Een belang van 0,3742% in het geplaatste aandelenkapitaal met een verkrijgingprijs van € 75. Daarnaast heeft de gemeente een vordering van € 51.000 die geheel is voorzien; dit betreft ons aandeel in de Escrow-rekening naar aanleiding van de verkoop van Attero.

In 2017 heeft een dividenduitkering ad. € 2.229.404 plaatsgevonden. Minus dividendbelasting bedroeg de dividenduitkering voor gemeente Eijsden-Margraten € 7.093.

Vermogen

x 1.000

1-1-2019

31-12-2019

eigen vermogen

€ 746

€ 746

te bestemmen resultaat

 

-/- € 294

vreemd vermogen

€ 45

€ 84

 

Bestuurlijk belang

De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in de aandeelhoudersvergadering.

Financiële situatie

Het eigen vermogen bedraagt eind 2019 € 451.905 positief en het vreemd vermogen bedraagt € 83.583. Het negatieve resultaat ad € 294.085 is in mindering gebracht op de overige reserves van CSV Amsterdam BV.

Ontwikkelingen  

 

Deze vennootschap zal voorlopig nog voortbestaan om op eigen kosten en risico namens Deponie Zuid B.V. (vennootschap onder Attero Holding B.V.), in overleg met de aandeelhoudersommissie, het bezwaar en/of beroep te voeren tegen de Belastingdienst ten aanzien van de Naheffingsaanslag Afvalstoffenbelasting. Op het moment (medio maart 2021) is de vennootschap in afwachting van de reactie van de Belastingdienst op het bezwaar. Afhankelijk van de reactie van de Belastingdienst en de kans van slagen van een gerechtelijke procedure zal in overleg met Aandeelhouderscommissie de procedure al dan niet worden voortgezet.

 

Risico’s

Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van Waterland als gevolg van

garanties en vrijwaringen die door de Verkopende Aandeelhouders zijn afgegeven en tot

het maximale bedrag van € 13,5 miljoen op de escrow-rekening.

Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief

gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze

vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW.

 

 

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

Soort

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Roermond

Betrokken partijen

28 Limburgse gemeenten en 1 Limburgs waterschap.                                                           

Openbaar belang               

Als uitvoeringsorganisatie van de deelnemende waterschappen en gemeenten de zorg behartigen voor het volledig, tijdig, rechtmatig, juist en doelmatig heffen en innen van de lokale belastingen en de uitvoering van de wet WOZ.

Financieel belang

Bijdrage in de exploitatie voor 2019 bedroeg € 343.000.

Bestuurlijk belang               

De gemeente Eijsden-Margraten is als aandeelhouder vertegenwoordigd door wethouder Custers.

Financiële situatie

Ultimo 2019 bedraagt de algemene reserve € 593.000. Het resultaat over 2019 bedraagt   € 13.000. Het eigen vermogen (de som van de algemene reserve en het resultaat over 2019) bedraagt ultimo 2018 € 607.000.

Vermogen

x 1.000

1-1-2019

31-12-2019

eigen vermogen

€ 268

€ 593

te bestemmen resultaat

 

€ 13

vreemd vermogen

 € 5.859

€ 5.775

 

Ontwikkelingen  

Met ingang van 1 januari 2015 is de gemeente Eijsden-Margraten toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. BsGW zal actief verdere samenwerkingsvormen met andere Limburgse gemeenten initiëren met als doel door schaalvergroting de bijdragen van de deelnemers te verlagen. De kwaliteit van de dienstverlening wil BsGW in stand houden of verbeteren en de digitale dienstverlening vergroten. 

Risico’s

De gemeente is mede verantwoordelijk voor negatieve resultaten. Daarnaast is er het risico op mogelijk onvolledige belastinginning.

 

 

 

 

GR Gegevenshuis

Soort

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Landgraaf

Betrokken partijen

De gemeenten Eijsden-Margraten, Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf,  Simpelveld, Voerendaal en het Waterschap.

Openbaar belang               

Het Gegevenshuis ontzorgt (lokale) overheden op het gebied van het opzetten en het beheren van object- en ruimte gerelateerde (Basis-)registraties en geometrie, alsmede het daarmee samenhangende beeldmateriaal. Hiermee kunnen (lokale) overheden voldoen aan wettelijke verplichtingen op dit gebied en kunnen dienstverlening en bedrijfsvoering kwalitatief hoogwaardig en kosteneffectief worden uitgevoerd.

Financieel belang

De begrote bijdragen deelnemers (gemeenten en waterschap) in 2020 bedragen € 3.636.092. De bijdrage van de gemeente Eijsden-Margraten hierin is € 242.557. Op realisatiebasis bedragen de bijdragen deelnemers in 2020 € 3.661.559. De bijdrage op realisatiebasis van de gemeente Eijsden-Margraten hierin is € 289.632.

Bestuurlijk belang

Wethouder Custers maakt deel uit van het algemeen bestuur.

Financiële situatie

 

Ultimo 2020 bedraagt het eigen vermogen € 113.742 en het totale vermogen € 2.231.287. De solvabiliteitsratio bedraagt ultimo 2020 8,18%. Resultaat van het boekjaar 2020 is €  68.765. Besluitvorming over de bestemming van het resultaat dient nog plaats te vinden. Voorstel is het resultaat terug te storten aan de deelnemers naar rato van de feitelijke bijdrage aan Het Gegevenshuis in 2020.

 

Vermogen

 

x 1.000

1-1-2020

31-12-2020

eigen vermogen

€ 343

€ 114

te bestemmen resultaat

 

€ 69

vreemd vermogen

€ 2.441

€ 2.049

 

Ontwikkelingen  

Naast de gemeentelijke basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) en grootschalige topografie (BGT), voert het Gegevenshuis het databeheer van groen, wegen en riool uit. In samenwerking met het Gegevenshuis zal de komende jaren verder worden gewerkt aan het ontwikkelen van het data gedreven werken binnen onze organisatie. Gemeentelijke processen worden hierdoor ondersteund met actuele en volledige beheerinformatie. Dit past bij de strategische pijler innovatie uit de missie en visie van het Gegevenshuis. De tweede strategische pijler van het Gegevenshuis heeft betrekking op groei. Bij groei moet gedacht worden aan 3 richtingen: uitbreiding van bestaande diensten ten behoeve van huidige deelnemers, nieuwe diensten ten behoeve van de huidige deelnemers en uitbreiding van deelnemers of afnemers. Groei dient de komende jaren te leiden tot het realiseren van schaalvoordelen.

Risico’s

De kans dat er sprake is van niet begrote, onvoorziene kosten (risico’s) is op basis van de inrichting en werkwijze van Het Gegevenshuis klein. Tegenover alle te leveren producten en diensten staan baten in de zin van bijdragen van de deelnemers. Alle kosten worden toegerekend naar deze producten en diensten via voorcalculatie op basis van ervaringsgegevens. Dus alle afspraken worden aan de voorkant gemaakt.

Op basis van de solvabiliteit kan worden beoordeeld of de organisatie in staat is om op korte en lange termijn te voldoen aan haar betalingsverplichtingen. De solvabiliteitsratio bedraagt in 2019 13,47% (was 30,44% in 2018) en dat is onvoldoende.

Ten opzichte van 2018 lijkt de solvabiliteitsratio in 2019 af te nemen. De oorzaak hiervan is dat de rekening courant met de gemeente Landgraaf in 2019 niet is vereffend. In 2018 is deze rekening courant gedeeltelijk vereffend.

Een reële weerga van de solvabiliteitsratio wordt verkregen door de rekening courant met de gemeente Landgraaf buiten de berekening te houden. Het Gegevenshuis acht dit verantwoord omdat Het Gegevenshuis over voldoende liquide middelen beschikt om de rekeningcourant vrijwel ineens af te rekenen. Alsdan ziet het als volgt uit:

Solvabiliteitsratio 2019 70,87% (was exclusief rekening courant met de gemeente Landgraaf 77,13% in 2018) en dat is voldoende.

 

Risico’s

Voor zover er, buiten de in deze paragraaf genoemde financiële consequenties, nog substantiële additionele risico’s verbonden zijn aan deelname in gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen dan zijn deze vermeld in de paragraaf weerstandsvermogen.

 

Kaderstellende documenten

 • Nota verbonden partijen 2012.
 • Gemeenschappelijke Regeling Gegevenshuis.
 • Gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg.
 • Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid Limburg.
 • Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz.
 • Gemeenschappelijke regeling GGD-Zuid Limburg.
 • Gemeenschappelijke regeling Leerlingenvervoer.
 • Gemeenschappelijke regeling sanering afvalwaterlozingen Buitengebied.
 • Gemeenschappelijke regeling regionale samenwerking leerplicht en RMC Maastricht en Mergelland.
 • Gemeenschappelijke Regeling RD4 voor inzameling huishoudelijke afvalstoffen.
 • Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen.