Toelichting op de balans

Vaste activa

Het verloop van de vaste activa was in 2020 als volgt (bedragen in duizenden):

Activaklassen welke niet van toepassing zijn, zijn als zodanig niet in onderstaand verloopoverzicht opgenomen. Voor een overzicht van de belangrijkste investeringen wordt verwezen naar bijlage overzicht restant kredieten 2020.

Omschrijving Boek- waarde 1-1-2020 Herrubrice-ring Ver-meerderingen Ver-minderingen Afschrijvingen/aflossingen Bijdragen van derden Afwaar-deringen boek-waarde 31-12-2020
Immateriële vaste activa
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen, agio / disagio 5.228 0 0 0 187 0 0 5.041
Kosten onderzoek en ontwikkeling 182 0 9 0 30 0 0 161
Bijdragen aan activa derden 1.025 0 0 0 85 0 0 940
Totaal immateriële vaste activa 6.435 0 9 0 302 0 0 6.142
Materiële vaste activa
Gronden en terreinen 5.187 0 11 0 133 0 0 5.065
Bedrijfsgebouwen 29.803 0 231 0 1.136 0 0 28.898
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 24.365 0 2.322 0 794 0 0 25.893
Vervoermiddelen 284 0 0 3 63 0 0 218
Machines, apparaten en installaties 368 0 173 0 53 0 0 488
Overige materiële vaste activa 1.010 0 116 0 84 0 0 1.042
Totaal materiële vaste activa met een economisch nut 61.017 0 2.853 3 2.263 0 0 61.604
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 16.476 0 5.723 0 504 0 0 21.695
Totaal materiële vaste activa met een maatschappelijk nut 16.476 0 5.723 0 504 0 0 21.695
Totaal materiële vaste activa 77.493 0 8.576 3 2.767 0 0 83.299
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 559 0 0 0 0 0 0 559
Leningen aan woningbouwcorporaties 899 0 0 0 34 0 0 865
Leningen aan deelnemingen 0 0 1.871 0 0 0 0 1.871
Overige langlopende leningen 4.942 0 8 0 117 0 0 4.833
Totaal financiële vaste activa 6.400 0 1.879 0 151 0 0 8.128
Totaal vaste activa 90.328 0 10.464 3 3.220 0 0 97.569
Omschrijving (Bedrag x€ 1.000)
Boek- waarde 1-1-2020 Herrubri-cering Vermeerderingen Verminderingen Afschrijvingen / aflossingen Bijdragen van derden Afwaar-deringen Boek- waarde 31-12-2020
Materiële vaste activa economisch nut
Waarvoor geldt heffingen van toepassing 24.020 0 1.637 0 772 0 0 24.885
Waarvoor geldt geen heffingen van toepassing 36.997 0 1.216 3 1.491 0 0 36.719
Totaal materiële vaste activa met economisch nut 61.017 0 2.853 3 2.263 0 0 61.604

De afschrijvingen worden lineair berekend; Voor een overzicht van de gehanteerde afschrijvingstermijnen wordt volledigheidshalve verwezen naar de nota waarderen en afschrijven vaste activa.

 

Immateriële vaste activa

 

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen, agio / disagio

De post “kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen, agio / disagio” betreft:

 • Marktwaardeverrekening welke in 2017 is voldaan bij vervroegde aflossing van de lopende onderhandse leningen

Het verloop was in 2020 als volgt:

(Bedrag x € 1.000)
Stand per 1 januari 2020 5.228
Vermeerderingen in 2020 0
Verminderingen in 2020 0
Afschrijvingen 187
Stand per 31 december 2020 5.041

De mutaties betreffen:

Afschrijvingen

 • Afschrijving Boekresultaat / marktwaardeverrekening                       € 186.710

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

In 2020 hebben geen investeringsbijdragen aan activa in eigendom van derden plaatsgevonden.

 

 

Financiële vaste activa

 

Kapitaalverstrekkingen

De post kapitaalverstrekkingen heeft betrekking op de volgende deelnemingen:

Kapitaalverstrekkingen (Bedrag x € 1.000)
31-12-2020 31-12-2019
Vordering op Enexis B.V. 0 0
MTB Regio Maastricht N.V. 5 5
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 123 123
N.V. Waterleidingmaatschappij Limburg 23 23
Enexis Holding N.V. 347 347
Deelneming op Enexis B.V. - -
Claim Staat Vennootschap B.V. 51 51
Voorziening Escrow verkoop Attero -/- 51 -/- 51
CBL Vennootschap B.V. - -
Verkoop Vennootschap B.V. - -
Essent Milieu Holding B.V. 0 0
Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. 14 14
N.V. Reinigingsdiensten Rd4 47 47
Totaal 559 559

Essent N.V.

In 2009 is een groot deel van Essent (67%) verkocht aan RWE. De voormalige aandeelhouders van Essent blijven eigenaar van de aandelen in Enexis Holding N.V. (netwerkbedrijf), Essent Milieu Holding B.V. en Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (centrale Borssele). Deze aandelen hebben een aanzienlijke actuele waarde en blijven op grond van de provinciale en gemeentelijke verslagleggingregels (BBV) gewaardeerd op verkrijgingsprijs.

 

Naast deze deelnemingen bezitten de aandeelhouders 100% van de aandelen in een viertal B.V.’s (Vordering op Enexis B.V., Claim Staat Vennootschap B.V., CBL Vennootschap B.V. en Verkoop Vennootschap B.V.) welke ter zekerheid dienen van mogelijke claims, voortvloeiende uit de transactie of rechtshandelingen van voor de verkoop.

De resterende tranche D van de aan Vordering op Enexis B.V. verstrekte bruglening is, conform aflossingsschema, in 2019 afgelost. Aangezien na aflossing van de gehele lening, de doelstellingen van Vordering op Enexis BV geheel zijn volbracht, zal het bestuur van de vennootschap de ontbinding van deze vennootschap gaan voorbereiden.

Op 30 september 2015 was de claimtermijn voor RWE verstreken. RWE en Verkoop Vennootschap BV zijn in 2017 tot een compromis gekomen voor de afwikkeling van alle (fiscale) claims. Verkoop Vennootschap BV zal waarschijnlijk nog enige tijd moeten voortbestaan, omdat zij nog partij is in een aantal andere juridische overeenkomsten die bij de verkoop zijn overeengekomen.

 

MTB Regio Maastricht N.V.

MTB Regio Maastricht N.V. heeft een negatief eigen vermogen. De aandeelhouders hebben begin 2018  uitgesproken dat de continuïteit van de onderneming gegarandeerd blijft. Derhalve vindt waardering tegen nominale waarde plaats. Wij verwijzen in dit kader tevens naar de onder de passiva opgenomen garantstelling.

 

 

 

Leningen aan woningbouwcorporaties

De leningen aan woningbouwcorporaties betreffen de aan Woonpunt doorgesluisde geldleningen. Dit in verband met de verkoop van het gemeentelijk Woningbedrijf per 1 januari 1998.

 

Leningen aan deelnemingen

De leningen aan deelnemingen betreft een in 2020 aan Enexis Holding NV verstrekte lening ter versterking van haar eigen vermogen. Dit betreft een converteerbare hybride aandeelhouderslening ter grootte van € 1.871.465,-, met een looptijd van 10 jaar en een rentevergoeding van 1,4% per jaar.

 

Het verloop was in 2020 als volgt:

(Bedrag x € 1.000)
Stand per 1 januari 2020 0
Vermeerderingen in 2020 1.871
Verminderingen in 2020 0
Aflossingen 0
Stand per 31 december 2020 1.871

Overige langlopende leningen

Dit betreft:

 • 40-jarige renteloze Hypothecaire lening BMR ad oorspronkelijk groot € 500.000; Hierbij wordt de aflossingstermijn jaarlijks, op verzoek hiertoe, kwijtgescholden.
 • 30-jarige lineaire Hypothecaire Lening Stichting Dorpshuis Mheer met een oorspronkelijke hoofdsom ad € 208.600, met als onderpand het pand gelegen aan de Dorpsstraat 3 te Mheer, met een rentevergoeding van 1,78% per jaar, en lineaire aflossing in 30 jaar middels betaling van maandelijkse termijnen.
 • 30-jarige lineaire Hypothecaire Lening Stichting Cultureel Centrum Eijsden met een oorspronkelijke hoofdsom ad €  400.000, met als onderpand het pand gelegen aan de Breusterstraat 21-23 te Eijsden, met een rentevergoeding van 1,78% per jaar, en lineaire aflossing in 30 jaar middels betaling van maandelijkse termijnen.
 • 30-jarige lineaire Hypothecaire lening Koninklijke Oude Harmonie (KOH) Eijsden met een oorspronkelijke hoofdsom ad € 185.000,-, met als onderpand het pand gelegen aan de Prins Bernhardstraat 4 te Eijsden, met een rentevergoeding van 1,78% per jaar, en lineaire aflossing in 30 jaar middels betaling van maandelijkse termijnen.
 • 30-jarige lineaire Hypothecaire lening Stichting Sociaal Centrum Eijsden met een oorspronkelijke hoofdsom ad €  433.300,-, met als onderpand het pand gelegen aan de Prins Hendrikstraat 21 te Eijsden, met een rentevergoeding van 1,78% per jaar, en lineaire aflossing in 30 jaar middels betaling van maandelijkse termijnen.
 • Leningen u/g zonnepanelenproject; Dit betreffen 15-jarige annuïtaire leningen aan individuele huishoudens en instellingen binnen de gemeente ten behoeve van de aanschaf en aanleg van zonnepanelen, met een vast rentepercentage van 1%.
 • Gemeentelijk aandeel in verstrekte Startersleningen.

Het verloop was in 2020 als volgt:

Omschrijving (bedrag x € 1.000)
Boek- waarde 1-1-2020 Vermeer-deringen Vermin-deringen Afschrijvingen/aflossingen Bijdragen van derden Afwaar-deringen Boek-waarde 31-12-2020
Overige langlopende leningen
Renteloze lening BMR 450 0 0 13 0 0 437
Lening u/g Dorpshuis Mheer 192 0 0 7 0 0 185
Hypothecaire lening Stichting Cultureel Centrum Eijsden 379 0 0 14 0 0 365
Hypothecaire lening Koninklijke Oude Harmonie (KOH) Eijsden 182 0 0 6 0 0 176
Hypothecaire lening Stichting Sociaal Centrum Eijsden 433 0 0 17 0 0 416
Leningen u/g Zonnepanelenproject 3.109 -/- 12 0 1 0 0 3.098
Startersleningen 197 20 0 61 0 0 156
Totaal overige langlopende leningen 4.942 8 0 117 0 0 4.833

Overzicht (benaderde) actuele waarde

Per 31 december 2020 waren er géén activa aanwezig waarvan op korte termijn afstoting overwogen wordt. Derhalve is géén overzicht opgenomen van de (benaderde) actuele waarde.
 

 

Vlottende activa

 

Voorraden

 • De onderhanden werken zijn opgenomen tegen de verkrijgingprijs vermeerderd  met de vervaardigingkosten verminderd met de opbrengsten wegens de gerealiseerde verkopen en ontvangen
  (rijks-)subsidies. De vervaardigingskosten omvatten de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend  zoals grondaankopen, kosten van bouw- en woonrijp maken (grondwerk en aanleg van infrastructurele voorzieningen), uitvoering van benodigde onderzoeken (bodem, archeologie, civieltechnisch onderzoek etc.), overige plan- en advieskosten en rentekosten over de aanwezige boekwaarden.
 • Gereed product en handelsgoederen omvat de boekwaarde van bedrijfsgebouwen, gronden en terreinen waarvoor per balansdatum het stellige voornemen tot vervreemding bestaat. Hiervan was per eind 2020 géén sprake.

Ten aanzien van winstneming bij bouwgronden in exploitatie wordt de zogenaamde “Percentage-Of-Completion” – methode toegepast. Dit houdt in dat winstneming verhoudingsgewijs dient te geschieden naar gelang de voortgang van realisatie van kosten en opbrengsten binnen de betreffende exploitatie.

 

Het verloop van de voorraden was in 2020 als volgt: 

Omschrijving (Bedrag x € 1.000)
Boekwaarde 1-1-2020 Herrubri-cering Afschrijving Boekwaarde 31-12-2020
Vermeerdering Vermindering
Onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie 208 0 1.361 1.197 0 372
Gereed product en handelsgoederen 0 0 0 0 0 0
Vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0
Totaal voorraden 208 0 1.361 1.197 0 372

Nadere toelichting op de post voorraden onderhanden werk:

(Bedrag x € 1.000)
Exploitatie
Boekwaarde 1-1-2020 Herrubricering Investeringen Opbrengsten Winstuitname Voorziening Boekwaarde 31-12-2020
Woningbouw
Karreweg fase I, St. Geertruid 53 0 10 0 0 0 63
Karreweg fase II, St. Geertruid 0 0 32 0 0 0 32
Mheerderweg Noord, Banholt 0 0 22 0 0 0 22
Heiligerweg, Margraten 337 0 4 0 0 0 341
Herontwikkeling Kern Margraten 62 0 15 576 499 0 0
12e Septemberlaan, Noorbeek 66 0 0 579 579 0 66
Centrumplan, Eijsden -244 0 159 42 0 0 -127
Voorbereidingskrediet Kampweg -66 0 41 0 0 0 -25
Totaal 208 0 283 1.197 1.078 0 372
(Bedrag x € 1.000)
Exploitatie
Geraamde nog te maken kosten Geraamde nog te realiseren opbrengsten Winstneming t/m dienstjaar Verwacht totaal saldo (batig)
Woningbouw
Karreweg fase I, St. Geertruid 32 296 1.047 1.248
Karreweg fase II, St. Geertruid 530 895 0 333
Mheerderweg Noord, Banholt 591 769 0 156
Heiligerweg, Margraten 72 413 0 0
12e Septemberlaan, Noorbeek 0 133 579 646
Centrumplan, Eijsden 234 316 0 209

Hiervan zijn aan te merken als actieve grondexploitaties:

 • Karreweg fase I en II, St. Geertruid
 • Mheerderweg Noord, Banholt
 • 12e Septemberlaan, Noorbeek

Hiervan zijn faciliterend en projecten:

 • Heiligerweg, Margraten
 • Herontwikkeling Kern Margraten
 • Centrumplan, Eijsden
 • Voorbereidingskrediet Kampweg, Gronsveld

Het Raadsvoorstel grondexploitatie en opzet woningplan Karreweg fase II Sint Geertruid is vastgesteld in de Raadsvergadering van 14 juli 2020.

 

Het Raadsvoorstel grondexploitatie en opzet woningplan Mheerderweg Noord Banholt is vastgesteld in de Raadsvergadering van 6 mei 2020.

 

Het project Herontwikkeling Kern Margraten is in 2020 afgesloten, onder winstneming van € 499.000,-;
Hierbij is tevens voor een bedrag van € 576.000,- aan kosten voor de upgrade van de openbare ruimte in de omgeving van het Amerikaplein geactiveerd op het hiertoe in 20212 beschikbaar gestelde investeringskrediet.

 

Het meerjarig verloop in boekwaarden en verwachtingen omtrent kosten en opbrengsten zijn gebaseerd op de feitelijk gerealiseerde boekwaarden per 31 december 2020 (onder aftrek van voorzieningen voor oninbare verliezen), (bijgestelde) begrotingscijfers voor het boekjaar 2021, en aangevuld met de in de meerjarenbegroting 2021-2024 geraamde gelden voor de aankoop van gronden, aanleg van infrastructurele voorzieningen, uitvoering van benodigde onderzoeken (bodem, archeologie, civieltechnisch onderzoek, etc.) en eventuele advieskosten.
Kosten en opbrengsten worden hierbij geraamd tegen nominale waarde, zonder inflatiecorrectie.

 

Voor een nadere toelichting op de grondexploitaties wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.

 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor openstaande vorderingen, niet zijnde vorderingen van openbare lichamen, wordt een voorziening wegens oninbaarheid gevormd. Dit door middel van een statische beoordeling op oninbaarheid van de individuele openstaande vorderingen.

Het te vorderen bedrag kan als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving (Bedrag x € 1.000)
31-12-2020 31-12-2019
Vorderingen op openbare lichamen 4.113 4.144
Verstrekte kasgeldleningen (art. 1, onderdeel a Wet Fido én overige) 0 0
Overige verstrekte kasgeldleningen 0 0
Uitzettingen in schatkist met rentetypische looptijd korter dan één jaar 0 0
Rekening-courantverhouding met het Rijk 2 5.297
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 0 0
uitzettingen in NL schuldpapier met rentetypische looptijd korter dan één jaar 0 0
Overige vorderingen , te verdelen in:
       debiteuren algemeen 1.056 806
       debiteuren belastingen 54 54
       debiteuren sociale zaken 1.475 1.550
       af: voorziening dubieuze debiteuren -723 -/- 608
       kortlopende leningen (i.v.m. calamiteiten en voorfinanciering) 50 53
Overige uitzettingen 0 0
Totaal 6.027 11.296

Onder de vorderingen op openbare lichamen is een vordering opgenomen op de belastingdienst
inzake (compensabele) BTW ad € 4,113 mln.

 

Liquide middelen

De liquide middelen zijn als volgt samengesteld:

Omschrijving (Bedrag x € 1.000)
31-12-2020 31-12-2019
Kas 2 3
Bank Nederlandse Gemeenten 0 400
Paraplurekening rekening courant Ministerie van Financiën 0
Rabobank 4 3
SVN 397 351
Totaal 403 757

Overlopende activa

Dit betreft de per balansdatum vooruitbetaalde bedragen en de per balansdatum nog te vorderen posten zoals de rente op leningen en deposito’s. De post is als volgt samengesteld:

Omschrijving (Bedrag x € 1.000)
31-12-2020 31-12-2019
De van EU en NL lichamen nog te ontvangen voorschotten die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel 24 9
Overige nog te ontvangen bedragen en
vooruitbetaalde bedragen, te verdelen in:
       Nog te ontvangen bedragen 3.074 1.552
Vooruitbetaalde bedragen 1.330 1.207
Overige overlopende activa 3 2
Totaal 4.431 2.770

Nadere toelichting op de post van EU en NL lichamen nog te ontvangen voorschotten die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel (bedragen * € 1.000) :

Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) 2019:               
hierop is  – gezien saldoverloop – herrubricering van toepassing  vanuit passivazijde

Regeling Saldo begin Vermeer- deringen Verminderingen Herrubricering Saldo eind
HKM/Clermontstraat Mgt ISV 3 7 0 7 0 0
Depressieproject ZonMW 2 0 0 0 2
Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) 2019 0 0 0 22 22
Totaal 9 0 7 22 24

Vaste passiva

 

Reserves en voorzieningen

Het verloop van de reserves en de voorzieningen kan als volgt worden weergegeven:

omschrijving (bedragen in duizenden Euro's)
Bestemming resultaat vorig boekjaar toevoeging onttrekking
Stand Vrijval Vermindering ter dekking afschrijving Stand
1-1-2020 31-12-2020
Algemene reserve 8.663 -1.259 230 389 0 0 7.245
Bestemmingsreserves 12.027 0 1.796 1.462 0 468 11.893
Nog te bestemmen resultaat -1.259 1.259 580 0 0 0 580
Eigen vermogen 19.431 0 2.606 1.851 0 468 19.718
Voorzieningen ten behoeve van verplichtingen, verliezen en risico’s 2.140 0 44 54 30 0 2.100
Egalisatievoorzieningen 587 0 430 395 0 0 622
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden 1.660 0 0 524 0 0 1.136
Bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven 0 0 0 0 0 0 0
Voorzieningen 4.387 0 474 973 30 0 3.858
Totaal reserves en voorzieningen 23.818 0 3.080 2.824 30 468 23.576

Een gedetailleerd verloopoverzicht per reserve en voorziening alsmede een toelichting op de post reserves en voorzieningen:

Naam van de reserve Saldo aan het begin van het dienstjaar Vermeerderingen zoals stortingen in de reserve Verminderingen zoals beschikking over en bedragen uit de reserve Verminderingen ter dekking van kapitaallasten Saldo aan het einde van het dienstjaar
Algemene reserves
Algemene reserve 8.663.685 230.000 1.648.178 7.245.507
Algemene reserve, onverdeeld rekeningsaldo -1.259.086 1.839.514 580.428
Totaal algemene reserves 7.404.599 2.069.514 1.648.178 7.825.935
Bestemmingreserves
Reserve dekking kapitaallasten zwembad 124.888 4.960 119.928
Reserve gemeenschapshuizen 179.776 103.820 75.956
Reserve multifunctionele accommodatie 490.848 14.259 476.589
Bruteringsreserve gebruiksveilig maken Techn. School 5.520 2.388 3.132
Bestemmingsreserve gemeentehuis 7.573.500 222.500 7.351.000
Bruteringsreserve MFA Margraten 925.750 224.250 701.500
Reserve personeel 143.730 143.730
Reserve prioriteiten 292.700 579.499 292.700 579.499
Bestemmingsreserve bomen 34.965 1.000 33.965
Bestemmingsreserve organisatie-ontwikkeling 91.759 30.000 61.759
Reserve gladheidsbestrijding 30.591 30.591
Reserve Brainport 76.170 76.170
Bestemmingsreserve gemeentelijk kwaliteitsfonds 119.770 69.770 50.000
Reserve sociaal domein 216.570 216.570
Bruteringsreserve aanpassingen / nieuwbouw SOVSO-school 1.498.352 510.000 988.352
Bruteringsreserve waterveld (Hockeer) 102.542 4.888 97.654
Reserve frictiekosten 150.000 333.155 233.155 250.000
Reserve Covid-19 852.612 852.612
Totaal bestemmingsreserves 12.026.840 1.795.857 1.457.015 473.245 11.892.437
Naam van de voorziening Saldo aan het begin van het dienstjaar Vermeerderingen zoals stortingen in de voorziening Verminderingen zoals beschikking over en bedragen uit de voorziening Vrijval voorzieningen Saldo aan het einde van het dienstjaar
Voorzieningen van de algemene dienst
Voorziening gemeentegebouwen 440.492 325.000 393.297 372.195
Voorziening Dubieuze debiteuren 167.451 45.534 36.984 176.001
Voorziening MTB 862.714 29.718 832.996
Voorziening parkeervoorzieningen 100.000 100.000
Voorziening afvalstoffenheffing 136.515 136.515
Voorziening pensioenen voormalige wethouders 1.122.654 37.084 54.446 1.105.292
Voorziening onderhoud gemeentelijke sportvelden 146.637 105.000 1.654 249.983
Voorziening GRP 1.523.684 387.562 1.136.122
Voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken 440.407 106.654 547.061
Voorziening herstructurering MTB 41.347 41.347
Voorziening Escrow verkoop Attero 50.566 50.566
Voorziening inhouding ww-reparatie 12.869 6.909 19.778
Totaal voorzieningen 5.045.336 626.181 985.729 54.446 4.631.341

 

NB: Een aantal van de getroffen voorzieningen is aan de debetzijde zichtbaar in mindering gebracht op de respectievelijke activa waar ze betrekking op hebben. Het betreft hier de voorzieningen:

 • Voorziening Escrow verkoop Attero
 • Voorziening dubieuze debiteuren
 • Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken

In de onttrekkingen aan reserves zijn verminderingen opgenomen ter dekking afschrijvingen op activa / kapitaallasten ad € 468.357. Deze zijn van structurele aard. Dit betreft de volgende bestemmingsreserves:

·         Reserve dekking kapitaallasten zwembad € 4.960
·         Reserve Multifunctionele accommodatie Margraten € 14.259
·         Reserve gemeentehuis Eijsden-Margraten € 222.500
·         Bruteringsreserve MFA Margraten € 224.250
·         Bruteringsreserve gebruiksveilig maken technische school € 2.388

Toelichting reserves en voorzieningen

Overzicht reserves

Naam Algemene reserve
Programma Diverse
Beschikkingsbevoegdheid Raad
Doelstelling Functie van financiering van de lopende rekening (bestemming van het resultaat), maakt onderdeel uit van het weerstandsvermogen.
Toevoegingen ·         € 230.000 terugstorting 1/10e deel aanwending 60+ regeling
Onttrekkingen ·           € 1.259.086 onverdeeld negatief rekeningresultaat 2019
·           € 333.155 ten behoeve van aanvulling reserve frictiekosten
·           € 44.000 ten behoeve van tijdelijke uitbreiding griffie
·           € 11.937 ten behoeve van verbetering weerstandsvermogen BsGW
Omvang Geen minimale / maximale omvang.
Looptijd Onbeperkt.
Naam Algemene reserve onverdeeld rekeningresultaat
Programma Financiën en middelen
Beschikkingsbevoegdheid Raad
Doelstelling N.v.t.
Toevoegingen ·           € 1.259.086 ten laste van algemene reserve ter compensatie van negatief resultaat 2019
·           € 580.428 positief resultaat 2020
Onttrekkingen n.v.t.
Omvang Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen.
Looptijd Onbeperkt.
Naam Reserve dekking kapitaallasten zwembad
Programma Mens en samenleving
Beschikkingsbevoegdheid Raad
Doelstelling De reserve is ingesteld om de kapitaallasten van het zwembad gedurende de afschrijvingstermijn van het zwembad te kunnen dekken.
Toevoegingen n.v.t.
Onttrekkingen € 4.960 t.b.v. de jaarlijkse afschrijvingslasten van het zwembad.
Omvang Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen.
Looptijd Tot en met 2020.
Naam Reserve gemeenschapshuizen
Programma Financiën en middelen
Beschikkingsbevoegdheid Raad
Doelstelling De reserve is bedoeld om de eigenaren / beheerders van de 14 gemeenschapshuizen in onze gemeente te ondersteunen bij de in stand houding van deze accommodaties door bij te dragen in de kosten van het groot onderhoud.
Toevoegingen Geen toevoeging in 2020.
Onttrekkingen Onttrekking ad € 47.820 als gevolg van hogere kosten dan begroot. Onttrekking ad € 56.000 t.b.v. Sociaal Centrum Eijsden
Omvang N.v.t.
Looptijd Onbeperkt
Naam Reserve multifunctionele accommodatie Margraten
Programma Financiën en middelen
Beschikkingsbevoegdheid Raad
Doelstelling De reserve is ingesteld voor de realisatie van een multifunctionele accommodatie in Margraten.
Toevoegingen De reserve is eenmalig gevoed. Geen toevoegingen in 2020.
Onttrekkingen Onttrekkingen vinden plaats in het kader van de doelstelling van de reserve.
Onttrekking in 2020, zijnde € 14.259 conform begroting.
Omvang Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen.
Looptijd Gelijk aan afschrijvingstermijn van 40 jaar.
Naam Bruteringsreserve gebruiksveilig maken Technische school
Programma Mens en samenleving
Beschikkingsbevoegdheid Raad
Doelstelling De reserve dient ter afdekking van de kapitaallasten van de investering.
Toevoegingen De reserve is gevoed uit de algemene uitkering. In 2020 geen toevoegingen.
Onttrekkingen € 2.388 zijnde onttrekking ter grootte van de kapitaallasten van krediet gebruiksveilig maken voormalige technische school.
Omvang Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen.
Looptijd Tot en met 2020.
Naam Bestemmingsreserve gemeentehuis Eijsden-Margraten
Programma Financiën en middelen
Beschikkingsbevoegdheid Raad
Doelstelling De reserve is gevormd voor de realisatie van de bouw van een nieuw gemeentehuis.
Toevoegingen De reserve is eenmalig gevoed. Geen toevoeging in 2020.
Onttrekkingen De lineaire afschrijvingslasten worden met ingang van 2014 gedurende 40 jaar gedekt uit de reserve en bedragen in 2020 € 222.500.
Omvang Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen.
Looptijd Gelijk aan afschrijvingstermijn van 40 jaar, tot en met 2051.
Naam Bruteringsreserve MFA Margraten
Programma Financiën en middelen
Beschikkingsbevoegdheid Raad
Doelstelling De reserve is gevormd als bruteringsreserve voor de realisatie van de
MFA Margraten.
Toevoegingen De reserve is eenmalig gevoed uit de algemene reserve. Geen
toevoegingen in 2020.
Onttrekkingen € 224.250 conform primaire begroting.
Omvang De reserve mag niet negatief worden.
Looptijd Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen.
Naam Reserve personeel
Programma Financiën en middelen
Beschikkingsbevoegdheid College
Doelstelling: De reserve is bedoeld om kosten te dekken van onder andere ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof, extra beloningen en opleidingskosten. De reserve kan ook ingezet worden om knelpunten incidenteel (zoals inhuurkosten in verband met ziekteverzuim) op te vangen.
Toevoegingen Geen toevoegingen in 2020.
Onttrekkingen Geen onttrekkingen in 2020.
Omvang Maximaal € 300.000.
Looptijd Onbeperkt.
Naam Reserve prioriteiten
Programma Diverse programma’s
Beschikkingsbevoegdheid College
Doelstelling Het overhevelen van budgetten van jaar X naar jaar X+1
Toevoegingen ·         € 19.175 Motie Samenklank
·         € 40.000 voorbereiding + implementatie wet inburgering
·         € 20.000 uitvoering sportakkoord
·         € 25.000 opstellen toekomstperspectief kerken visie
·         € 30.000 deelname verkenning waterkering zuidelijk Maasdaal
·         € 150.000 inwerkingtreding Omgevingswet
·         € 31.000 project samenwerking Middengebied
·         € 49.324 extra kosten verkiezingen
·         € 95.000 projectleider Wonen
·         € 25.000 onderzoek woonbehoefte en woningschaarste
·         € 58.000 projectleider Dienstverlening
·         € 37.000 aanvulling mantelzorgcompliment
Stortingen zijn allen conform 2e bestuursrapportage 2020 en betreffen budgetten die worden overgeheveld van 2020 naar 2021.
Onttrekkingen ·         € 23.000 Motie Samenklank
·         € 50.000 ten behoeve van juridische kosten Landjepik
·         € 8.000 Visitor Centre+
·         € 20.000 ten behoeve van voorbereiden verbeteren bijenwelzijn
·         € 30.000 ten behoeve van hoogwaterveiligheid
·         € 100.000 ten behoeve van omgevingsvisie fase 1
·         € 26.800 ten behoeve van inzet extern bureau m.b.t. duurzaamheid
·         € 34.900 ten behoeve van Manifest.
Onttrekkingen in 2020 komen voort uit stortingen conform 2e bestuursrapportage 2019. Budgetten worden via deze reserve overgeheveld van 2019 naar 2020 en komen in 2020 ten gunste van de begroting.
Omvang Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen.
Looptijd De toevoegingen van jaar X dienen in jaar X+1 aan deze reserve onttrokken te worden.
Naam Reserve bomen
Programma Landschap, natuur en water
Beschikkingsbevoegdheid College
Doelstelling Betreffende reserve is bedoeld als een bijdrage in de kosten die burgers/bedrijven hebben aan het in stand houden van monumentale of waardevolle bomen (conform bomenlijst Eijsden-Margraten) vastgesteld. Eigenaren van de bomen kunnen een subsidie ontvangen van € 250 per boom per jaar.
Toevoegingen Conform raadsbesluit bestuursrapportage 2012 is incidenteel € 40.000 ten laste van de algemene reserve ten gunste van deze reserve gestort. Geen toevoegingen in 2020..
Onttrekkingen Onttrekking in 2020 ad € 1.000 conform werkelijke kosten / subsidies monumentale bomen.
Omvang Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen.
Looptijd Onbeperkt
Naam Reserve organisatieontwikkeling
Programma Financiën en middelen
Beschikkingsbevoegdheid College
Doelstelling Extra opleiding en training van onze medewerkers, outplacementtrajecten en afkoopsommen in kader van organisatie-ontwikkelingstraject.
Toevoegingen Geen toevoeging in 2020.
Onttrekkingen € 30.000 onttrekking in 2020 conform begroot.
Omvang Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen.
Looptijd Onbeperkt.
Naam Reserve gladheidsbestrijding
Programma Duurzaam wonen
Beschikkingsbevoegdheid College
Doelstelling De reserve is bedoeld om de gladheidbestrijding te continueren als de reguliere budgetten niet toereikend zijn; aankoop strooizand en strooizout en gladheidsbestrijding door derden.
Toevoegingen € 30.591 toevoeging in 2020, zijnde restant begroot ten opzichte van werkelijk exploitatiebudget..
Onttrekkingen Geen onttrekking in 2020.
Omvang Maximaal € 40.000.
Looptijd Onbeperkt.
Naam Reserve Brainport
Programma Landschap, natuur en water
Beschikkingsbevoegdheid Raad
Doelstelling In dekking voorzien voor de kosten deelname Brainport
Toevoegingen Geen toevoeging aan reserve in 2020.
Onttrekkingen Geen onttrekking aan reserve in 2020.
Omvang Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen.
Looptijd Tot en met 2019.
Naam Bestemmingsreserve gemeentelijk kwaliteitsfonds
Programma Financiën en middelen
Beschikkingsbevoegdheid Raad
Doelstelling Inzetten bij projecten LOP en Vitaal Platteland.
Toevoegingen Geen toevoeging aan reserve in 2020.
Onttrekkingen € 69.770 aanwending ten behoeve van LOP / VIP 2020 conform begroot.
Omvang Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen.
Looptijd Onbeperkt.
Naam Reserve sociaal domein
Programma Mens en samenleving
Beschikkingsbevoegdheid Raad
Doelstelling Zorgen voor een financiële zachte landing op het sociaal domein als reactie op de overheveling van taken en de bezuinigingen door de rijksoverheid.
Toevoegingen Geen toevoeging in 2020.
Onttrekkingen € 216.570 onttrekking in 2020.
Omvang Er is vooralsnog geen limiet aan deze reserve toegekend,
Looptijd Onbeperkt.
Naam Bruteringsreserve SOVSO-school
Programma Mens en samenleving
Beschikkingsbevoegdheid Raad
Doelstelling Dekking kapitaallasten investering SOVSO school
Toevoegingen Initiële toevoeging € 1.500.000 ten behoeve van vorming reserve SOVSO school tlv algemene reserve in 2016. Geen toevoeging in 2020.
Onttrekkingen Onttrekking in 2020 € 510.000 conform begroot zijn de gedeeltelijke vrijval reserve.
Omvang Niet benoemd.
Looptijd Onbeperkt
Naam Bruteringsreserve waterveld (Hockeer)
Programma Mens en samenleving
Beschikkingsbevoegdheid Raad
Doelstelling Dekking kapitaallasten investering waterveld (Hockeer)
Toevoegingen Initiële toevoeging € 146.625 in 2018 ten behoeve van vorming bruteringsreserve waterveld (Hockeer). Geen toevoeging in 2020.
Onttrekkingen Onttrekking in 2020 ad € 4.888 dekking kapitaallasten
Omvang Er is vooralsnog geen limiet aan deze reserve toegekend,
Looptijd Onbeperkt.
Naam Reserve frictiekosten
Programma Financiën en middelen
Beschikkingsbevoegdheid College
Doelstelling Ingeval zich een situatie voordoet waarbij de wegen van een medewerker en de organisatie zich moeten scheiden leidt dat veelal tot extra kosten (frictiekosten). In deze bestemmingsreserve is een bedrag opgenomen ter grootte van € 250.000,- waarmee, indien nodig, frictiekosten uit kunnen worden gefinancierd.
Toevoegingen Initiële storting ad € 250.000 in 2017. Toevoeging € 333.155 in 2020.
Onttrekkingen € 233.155 onttrekking in 2020.
Omvang Er is vooralsnog geen limiet aan deze reserve toegekend,
Looptijd Onbeperkt.
Naam Reserve Covid-19
Programma Financiën en middelen
Beschikkingsbevoegdheid Raad
Doelstelling De samenleving na de Covid-19 pandemie op gang helpen.
Toevoegingen ·         Initiële storting ad € 700.000 in 2020;
·         Storting niet gebruikte middelen vrijwilligerswerk, buurt- en dorpshuizen en lokale culturele voorzieningen ad € 152.612 in 2020.
Onttrekkingen Geen onttrekking in 2020.
Omvang De maximale omvang van deze reserve is vastgesteld op € 885.000
Looptijd Afhankelijk van ontwikkeling Covid-19 pandemie.

Toelichting voorzieningen

Naam Voorziening onderhoud gemeentegebouwen
Programma Diverse
Beschikkingsbevoegdheid College
Doelstelling Deze voorziening dient ter afdekking van uitgaven ten behoeve van het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen. Onttrekkingen zijn gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen en door de raad genomen besluiten. Aan de hand van een actualisatie van de onderhoudsplannen wordt bekeken of de jaarlijkse storting in de voorziening vanuit de exploitatie voldoende is om het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen op een adequate manier uit te voeren. Vanaf 2008 worden de onderhoudskosten van o.a. het gemeentehuis, de gemeentewerf, de brandweerkazerne, de woonwagens, de gymzalen en legionellawerkzaamheden rechtstreeks onttrokken aan de voorziening.
Toevoegingen € 325.000 toevoegingen in 2020
Onttrekkingen € 393.297 onttrekkingen in 2020
Omvang Gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan gemeentegebouwen.
Looptijd Onbeperkt.
Naam Voorziening dubieuze debiteuren
Programma Financiën en middelen
Beschikkingsbevoegdheid College
Doelstelling De voorziening dubieuze debiteuren is in het leven geroepen
om verliezen van oninbare vorderingen op te vangen. De
oninbare vorderingen worden ten laste gebracht van deze voorziening.
Toevoegingen € 45.534 toevoeging in 2020
Onttrekkingen € 36.984 onttrekking in 2020
Omvang De maximale omvang is afhankelijk van de grootte van de post
dubieuze debiteuren. De voorziening mag niet negatief zijn.
Looptijd Onbeperkt.
Naam Voorziening MTB
Programma Mens en samenleving
Beschikkingsbevoegdheid College
Doelstelling Invulling geven aan de aan de gemeente Maastricht verstrekte garantie met betrekking tot een negatief eigen vermogen van de MTB ultimo enig jaar. Deze garantie houdt in dat een negatief vermogen van de MTB naar verhouding van het aandelenkapitaal voor rekening van de gemeente komt.
Toevoegingen Geen toevoeging in 2020
Onttrekkingen € 29.718 vrijval 2020
Omvang Afhankelijk van negatief exploitatiesaldo MTB.
Looptijd Onbeperkt.
Naam Voorziening parkeervoorzieningen
Programma Duurzaam wonen
Beschikkingsbevoegdheid College
Doelstelling Deze voorziening is in 2009 gevormd voor de aanleg van parkeervoorzieningen. De ontvangen bedragen moeten binnen tien jaar besteed worden aan de aanleg van parkeervoorzieningen. Indien de gelden niet zijn besteed binnen de termijn van 10 jaar moet het geld terug betaald worden aan de aanvrager.
Toevoegingen Geen toevoeging in 2020
Onttrekkingen Geen onttrekking in 2020
Omvang Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen.
Looptijd Onbeperkt.
Naam Voorziening afvalstoffenheffing
Programma Duurzaam wonen
Beschikkingsbevoegdheid College
Doelstelling De voorziening is ingesteld om schommelingen in het tarief voor de afvalstoffenheffing tegen te gaan waarbij is uitgegaan van kostendekkende tarieven.
Toevoegingen Geen toevoeging in 2020
Onttrekkingen € 136.515 onttrekking in 2020
Omvang Niet benoemd in de nota reserves en voorzieningen.
Looptijd Onbeperkt.
Naam Voorziening pensioen voormalige wethouders
Programma Dienstverlening en besturen
Beschikkingsbevoegdheid College
Doelstelling De voorziening is bedoeld om uitvoering te geven aan de wethouderspensioenen. Dit op grond van de rechtspositie van bestuurders. De uitvoering is uitbesteed aan Raet.
Toevoegingen € 37.084 bijstorting t.b.v. voormalige wethouders.
Onttrekkingen € 54.446 vrijval pensioen voormalige wethouders
Omvang De voorziening mag niet negatief zijn.
Looptijd Bij leven wethouder(s).
Naam Voorziening onderhoud gemeentelijke sportvelden
Programma Mens en samenleving
Beschikkingsbevoegdheid College
Doelstelling Deze voorziening is ingesteld ten behoeve van de uitvoering van het groot onderhoud aan de gemeentelijke sportvelden. Het MeerjarenOnderhoudsPlan (MOP) sportaccommodaties is in 2013 vastgesteld. De voorziening wordt gevoed aan de hand van dat meerjarenonderhoudsplan.
Toevoegingen € 105.000 toevoegingen in 2020 t.b.v. tennisaccommodaties, buitensportaccommodaties en de groene sportvelden.
Onttrekkingen Onttrekking van € 1.654 in 2020
Omvang Jaarlijkse berekening op basis van het MOP sportaccommodaties.
Looptijd Onbeperkt.
Naam Voorziening GRP
Programma Duurzaam wonen
Beschikkingsbevoegdheid College
Doelstelling Deze voorziening is ingesteld ten behoeve van de oude / bestaande GRP’s van beide gemeenten. Het GRP is vastgesteld in 2013.
Toevoegingen Geen toevoeging in 2020.
Onttrekkingen € 387.562 saldo 2020 beleidsveld riolering
Omvang Berekend op basis van vigerend GRP.
Looptijd Onbeperkt.
Naam Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken
Programma Mens en samenleving
Beschikkingsbevoegdheid College
Doelstelling De voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken is in het leven geroepen om eventueel oninbare vorderingen van debiteuren sociale zaken op te vangen.
Toevoegingen € 106.654 toevoeging in 2020.
Onttrekkingen Geen onttrekkingen in 2020.
Omvang De maximale omvang is afhankelijk van de grootte van de post dubieuze debiteuren sociale zaken. De voorziening mag niet negatief zijn.
Looptijd Onbeperkt.
Naam Voorziening herstructurering MTB
Programma Mens en samenleving
Beschikkingsbevoegdheid College
Doelstelling In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 december 2015 is besloten tot opname van een reorganisatievoorziening in de jaarrekening 2015 van MTB regio Maastricht NV.
Het aandeel van de gemeente Eijsden-Margraten in betreffende voorziening bedroeg per 31 december 2016 € 191.487,-.
Toevoegingen Geen toevoeging in 2020.
Onttrekkingen Geen onttrekkingen in 2020.
Omvang Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen.
Looptijd Onbeperkt.
Naam Voorziening Escrow verkoop Attero
Programma Financiën en middelen
Beschikkingsbevoegdheid College
Doelstelling In het kader van de verkoop van Attero zijn een aantal garanties gegeven aan RWE. Indien één of meer van deze garanties achteraf onjuist blijken te zijn, kunnen de claims uit deze voorziening afgedekt worden.
Toevoegingen Geen toevoeging in 2020
Onttrekkingen Geen onttrekkingen in 2020
Omvang De voorziening mag niet negatief zijn.
Looptijd Onbeperkt.
Naam Voorziening inhouding ww reparatie
Programma Financiën en middelen
Beschikkingsbevoegdheid College
Doelstelling De voorziening is bestemd ter dekking van mogelijke toekomstige claims i.v.m. reparatie ww (opbouw en maximale lengte).
Toevoegingen € 6.909
Onttrekkingen Geen onttrekkingen in 2020
Omvang De voorziening mag niet negatief zijn.
Looptijd Onbeperkt.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

De vast schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer betreffen:

onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen
Waarborgsommen
Deze balanspost kan als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving (bedragen x 1.000 Euro)
31-12-2020 31-12-2019
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen, bestaande uit:
Leningen BNG 50.080 50.842
Leningen NWB 19.578 20.303
Waarborgsommen 5 4
Totaal 69.663 71.149

Het verloop van de leningen was in 2020 als volgt:

(bedragen x 1.000 Euro)
Stand per 1 januari 2020 71.145
Opgenomen in 2020 2.000
Aflossingen in 2020 3.487
Stand per 31 december 2020 69.658

De post langlopende leningen heeft betrekking op:

De rentelast met betrekking tot de langlopende geldleningen bedroeg over 2020 in totaal € 774.160.

Omschrijving (bedragen x 1.000 Euro)
stand stand
31-12-2020 31-12-2019
Opgenomen geldleningen bij binnenlandse banken t.b.v. de Algemene Dienst 68.793 70.246
Opgenomen geldleningen bij binnenlandse banken t.b.v. Woonpunt 865 899
Totaal 69.658 71.145

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Deze balanspost kan als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving (bedragen x 1.000 Euro)
31-12-2020 31-12-2019
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in art 1, onderdeel a Wet Fido 0
Overige Kasgeldleningen, bestaande uit:
Kasgeldlening BNG 7.500 0
Bank- en girosaldi 568 0
Overige schulden 2.890 5.830
Totaal 10.958 5.830

 

 • Het saldo van de algemene crediteuren heeft voornamelijk betrekking op de onderhanden
  zijnde betalingen.
 • Een kasgeldlening bij de BNG dient binnen 1 maand afgelost te worden.

 

Overlopende passiva

De overlopende passiva zijn als volgt samengesteld:

Onder de overige overlopende passiva zijn o.a. een schuld aan de belastingdienst opgenomen inzake Loonbelasting ad. € 0,719 mln en af te dragen pensioenpremie ad € 0,158 mln.

Omschrijving (bedragen x 1.000 Euro)
31-12-2020 31-12-2019
Verplichtingen (nog te betalen bedragen) 3.351 3.246
De van EU en NL lichamen ontvangen voorschotten op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 366 220
Overige vooruitontvangen bedragen en overlopende passiva
Vooruit ontvangen bedragen 2 66
Overige overlopende passiva 886 1.030
Totaal 4.605 4.562

Verloopoverzicht: de van EU en NL lichamen ontvangen voorschotten op uitkeringen:

Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) 2019:               
hierop is  – gezien saldoverloop – herrubricering van toepassing naar activazijde

Regeling (bedragen * € 1.000,-) 1-1-2020 Vermeerderingen Verminderingen Herrubricering 31-12-2020
Numericanal 37 0 37 0 0
Geluidsanering wegverkeerslawaai 2 0 0 0 2
Veiligheid in en om school Maastricht en Heuvelland 5 0 0 0 5
Restauratie en stimulering herbestemming monumenten 34 0 34 0 0
Station Eijsden: Groei op spoor en Showcase OV 13 0 13 0 0
XBMob EU Eijsden-Margraten 60 0 16 0 44
Beheerrekening sloopcompensatie Gemeente Maastricht 40 47 0 0 87
Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) 2019 29 0 51 22 0
Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) 2020 0 40 0 0 40
Regeling extern advies warmtetransitie EAW 0 20 0 0 20
Uitkering circulaire ambachtscentra (Rd4) 0 50 0 0 50
Gemeentelijk onderwijsachterstanden beleid 0 118 0 0 118
Totaal 220 276 151 22 366

Waarborgen en garanties

Het betreft hier leningen die externe partijen hebben afgesloten en waarvoor Eijsden-Margraten borg / garant staat. Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Overzicht gewaarborgde geldleningen (bedragen x € 1.000, afgerond).
Geldnemer / geldgever Percentage borgstelling Einde looptijd Hoofdsom Aandeel in restantbedrag Aandeel in restantbedrag
lening per lening per
1-1-2020 31-12-2020
Woonpunt / BNG 100% 2021 17.000 17.000 17.000
Woonpunt / NWB 100% 2024 9.500 9.500 9.500
Totaal Woonpunt 26.500 26.500 26.500
MTB / Gemeente Maastricht 11% 2028 12.100 1.331 1.331
12.100 1.331 1.331
Oos Heim (obligatielening) 100% 2047 250 225 216
250 225 216
Achtervang (na WSW)
Servatius / NWB Achtervang na WSW 100% 2039 936 617 594
Servatius / BNG Achtervang na WSW 50% 2041 402 168 163
Totaal Servatius 1.338 786 757
TOTAAL 40.188 28.841 28.804

Woonpunt
In het kader van de convenant Financiering Volkshuisvestelijke Activiteiten staat de gemeente Eijsden-Margraten garant voor twee leningen die Woonpunt heeft afgesloten om invulling te geven aan haar taken op het gebied van volkshuisvesting in de gemeente. Beide leningen worden op de einddatum in één keer volledig afgelost.

Als zekerheid heeft de gemeente als enige het eerste recht van hypotheek: als Woonpunt niet meer kan voldoen aan haar verplichtingen dan kan de gemeente haar recht inroepen en woningen verkopen.      

MTB
Gemeente Maastricht heeft een achtergestelde renteloze lening van € 12.100.000 verstrekt aan de MTB. Hiertoe heeft gemeente Maastricht twee leningen afgesloten bij BNG. Beide leningen zijn in januari 2018 in één keer volledig afgelost. Per gelijke datum is een nieuwe lening onder dezelfde condities afgesloten tegen een rentepercentage van 0,955%. Eijsden-Margraten staat hierbij garant voor 11% van het totaalbedrag ad € 12.100.000, zijnde  € 1.331.000.

Oos Heim / obligatielening
Stichting Oos Heim heeft een obligatielening van € 250.000 uitgeschreven voor de financiering van de bouw van het nieuwe gemeenschapshuis. De looptijd is maximaal 32 jaar waarvan de eerste twee jaar aflossingsvrij en vervolgens jaarlijkse aflossing door middel van uitloting. De jaarlijkse aflossing bestaat uit tenminste 1/30 ste deel van de lening. De jaarlijkse aflossing bedraagt minimaal € 8.500 (34 obligaties a € 250 per obligatie) en heeft voor het eerst plaatsgevonden op 1 september 2017. De aflossing 2019 bedraagt € 8.500.

Eijsden-Margraten staat garant voor de betalingsverplichtingen van stichting Oos Heim richting obligatiehouders, bestaande uit rente en aflossing. Als zekerheid heeft de gemeente een eerste recht van hypotheek ter grootte van maximaal € 250.000 op het nieuw gebouwde gemeenschapshuis. 

Servatius (achtervang na WSW)
Eind jaren tachtig zijn de risico’s van hypothecaire geldleningen aan woningcorporaties (met gemeentegarantie) bij het Waarborgfonds Sociale woningbouw (WSW) ondergebracht tegen betaling van een eenmalige vergoeding. Eijsden-Margraten fungeert in deze constructie als achtervang: in eerste instantie is het WSW aansprakelijk als Servatius niet aan haar verplichtingen kan voldoen.  Kan het WSW echter eveneens niet aan haar verplichtingen voldoen, dan zullen de banken Eijsden-Margraten verzoeken de nog openstaande saldi te voldoen.

Per 31-12-2020 gaat het in totaal om twee leningen van Servatius bij twee banken, te weten NWB en BNG:

NWB: Voor de resterende lening is Eijsden-Margraten als achtervang 100% aansprakelijk. Het openstaande saldo van deze lening per 31-12-2020 bedraagt € 594.000.
BNG: Voor deze lening is zowel Eijsden-Margraten als het ministerie van Financiën als achtervang ieder voor 50% aansprakelijk. Het openstaande saldo van de lening per 31-12-2020 bedraagt € 326.842. Derhalve is de gemeente voor € 163.421 aansprakelijk.
In totaal staat Eijsden-Margraten eind 2020 garant voor € 757.421 als achtervang na het WSW.

Lease Looptijd Jaarlijkse kosten
(x € 1.000)
4x bedrijfsauto MB Smart 2015 t/m 2020 17
1x bedrijfsauto Renault 2015 t/m 2020 7
24
Huur
Gebouwen
Breusterhof 2 2019 t/m 2023 34
Zoerbeemden 9 c/d 2019 t/m 2023 20
54
ICT middelen
Econocom 2019 t/m 2026 284
BNP Paribas Leasing Solutions 2019 t/m 2021 13
297
TOTAAL 375

De WNT is van toepassing op de gemeente Eijsden-Margraten. Het voor de gemeente Eijsden-Margraten toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000. Dit betreft het generieke bezoldigingsmaximum. Binnen onze gemeenschappelijke organisatie is een tweetal functies gekwalificeerd als topfunctionaris. 

Gegevens 2020
bedragen x € 1 Gerits, M.A.G. Kool, J.M.F. Verbeet, M.G.A.J.T.
Functiegegevens Gemeentesecretaris / Algemeen directeur Adjunct-directeur Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/02-31/12 01/01-31/01 01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1 1
Dienstbetrekking? ja ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 92.528 € 7.616 € 95.930
Beloningen betaalbaar op termijn € 16.439 € 1.442 € 16.118
Subtotaal € 108.967 € 9.058 € 112.048
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 183.975 € 17.025 € 201.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Bezoldiging € 108.967 € 9.058 € 112.048
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t.