Uitgaven

14,04%
€ -9.268.400,36
14,04% Complete

Inkomsten

14,82%
€ 9.870.801,86
14,82% Complete

Saldo

103,79%
€ 602.401,50

Programma 3: Duurzaam wonen

Uitgaven

14,04%
€ -9.268.400,36
14,04% Complete

Inkomsten

14,82%
€ 9.870.801,86
14,82% Complete

Saldo

103,79%
€ 602.401,50

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Duurzaam Wonen in een prettige leefomgeving met passende voorzieningen die goed ontsloten zijn, is een belangrijk thema voor de komende jaren. Gezien de demografische ontwikkelingen zal de gemeente moeten inspelen op veranderende woon- en leefbehoeften. In dit programma wordt aangegeven hoe we hier mee om willen gaan. De aantrekkingskracht van Eijsden-Margraten om er te wonen, te verblijven, te werken en te ondernemen wordt bepaald door de wijze waarop onze gemeente ontsloten is. Mobiliteit en het realiseren van een verkeersveilige gemeente is dan ook een belangrijk thema dat primair aansluit bij het realiseren van een kwalitatief goed woon- en leefklimaat. In dit programma wordt daarnaast ingegaan op de vraagstukken rondom het realiseren van een duurzame samenleving waarbij, rekening houdende met de Europese en landelijke ontwikkeling, invulling wordt gegeven aan de klimaat en energie-opgaven waar deze gemeente voor staat. Vanuit wettelijk oogpunt heeft de gemeente de komende jaren op het gebied van ruimtelijke ordening te maken met het implementeren van de Omgevingswet die per 1 januari 2021 van kracht wordt. Een gedegen voorbereiding, zowel inhoudelijk als het transformeren naar een andere manier van werken, vraagt de komende jaren om een forse inspanning.

3.1 Beleidsveld Mobiliteit & verkeer

Terug naar navigatie - Omschrijving

Mobiliteit maakt een belangrijk onderdeel uit van het dagelijkse leven: om te werken, voor sociale contacten, voor recreatie en ontspanning. Naast het behoud van een goed dekkend OV-netwerk, liggen binnen de gemeente Eijsden-Margraten uitdagingen rondom het verbeteren van de verbindingen tussen de kernen, met name op het gebied van het openbaar vervoer. De wegen zijn structureel goed onderhouden, waardoor de kernen en de lokale/regionale voorzieningen goed bereikbaar zijn.

De speerpunten in het beleidsveld zijn:

 • optimaal ontsloten kernen (zie 3.1.1);
 • een veilige en aantrekkelijke openbare ruimte (zie 3.1.2);
 • realiseren veilige schoolomgevingen (zie 3.1.3).

3.1.1 Speerpunt: Optimaal ontsloten kernen.

3.1.2 Speerpunt: Een veilige en aantrekkelijke openbare ruimte.

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Kwalitatieve openbare ruimte

Terug naar navigatie - Kwalitatieve openbare ruimte

We willen een kwalitatieve openbare ruimte die een visitekaartje is voor inwoners, ondernemers en bezoekers en past binnen de kaders zoals de raad die heeft vastgesteld.

Wat hebben we ervoor gedaan in 2020?

3.1.3 Speerpunt: Realiseren veilige schoolomgevingen.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2020 na wijz. Werkelijk 2020 Afwijking jaarrekening 2020 Procentuele afwijking 2020
6210010 Gladheidsbestrijding -53.740,00 -23.148,87 30.591,13 56,92
6210030 Bermen -74.918,00 -68.409,00 6.509,00 8,69
6210100 Wegen -672.331,00 -500.377,15 171.953,85 25,58
6210200 Verkeersregelinstallaties -22.934,00 -20.551,99 2.382,01 10,39
6210300 Overige verkeersmaatregelen -84.839,00 -71.200,40 13.638,60 16,08
6212000 Openbaar Vervoer -5.000,00 -53,77 4.946,23 98,92
6214000 Parkeervoorzieningen -35.445,00 -35.956,34 -511,34 -1,44

Toelichting afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen

Toelichting financiële afwijkingen:  altijd indien afwijking > € 100.000  anders afwijking > € 7.500 en > 10%

 

Gladheidsbestrijding
Door de zachte winter begin en eind 2020 zijn er weinig strooiacties uitgevoerd en is er nauwelijks strooizout gekocht. Conform de nota reserves en voorzieningen dient het niet gebruikte gedeelte in de reserve gladheidsbestrijding te worden gestort. Zie ook onder 3.5

Wegen
Door personele wisseling en het het opnieuw aanbesteden van het onderhoudsbestek "groot onderhoud wegen" is minder onderhoud uitgevoerd dan voorzien. Normaal starten we met onderhoud op 1 maart en nu konden we pas starten op 1 september.

Overige verkeersmaatregelen
In 2020 is minder schade geweest aan straatmeubilair. Als gevolg hiervan is ook minder nieuw straatmeubilair aangeschaft.

 

3.2 Beleidsveld Wonen

Terug naar navigatie - Omschrijving

Wonen in een prettige leefomgeving met passende voorzieningen is een belangrijk thema. Bij het inspelen op veranderende woon- en leefbehoeften wordt de komende jaren specifiek geïnvesteerd in projecten en maatregelen die geënt zijn op de doelgroepen jongeren en senioren. Als ook ‘’nieuwe doelgroepen’’ zoals kenniswerkers/expats en statushouders.

Om er voor zorg te dragen dat Eijsden-Margraten een aantrekkelijke woongemeente blijft voor jong en oud zetten we vanuit het beleidsveld wonen in op het inspelen op veranderende woon- en leefbehoeften en het bevorderen van doorstroming in de woningvoorraad.

Het provinciaal woonbeleid schept thans stringente kaders en corporaties investeren vrijwel niet meer in kleine kernen. Er wordt een strategie bedacht om woonvraagstukken op een slimme, creatieve en innovatieve wijze in te vullen. Gezien de urgentie en het feit dat oplossingen rondom het woonvraagstuk niet zomaar voor de hand liggen, wordt out of the box gehandeld en geëxperimenteerd. Belangrijk is dat een goede en gerichte aanpak volgt en gekeken wordt naar de kansen die er zijn. Co-creatie vormt daarbij een interessante methode om in samenwerking met de samenleving en stakeholders een uitvoeringsprogramma wonen te realiseren.

Intussen is een wijziging van de Omgevingsverordening Limburg 2014 in procedure, waarbij rekening houdend met het actuele provinciale traject ‘Beweging op de woningmarkt’, Gedeputeerde Staten, via Regionaal Bestuurlijk Overleg, meer ruimte kunnen bieden voor aantoonbare noodzakelijke woningen.
Daarnaast hebben we een nieuwe gemeentelijke woonvisie in ontwikkeling om juiste afwegingen te kunnen maken over concrete initiatieven van bewoners en ondernemers en die vervolgens als basis zal dienen bij het maken van afspraken met derden en voor prestatieafspraken met plaatselijk werkende corporaties.

3.2.1 Speerpunt: Realiseren van een aantrekkelijke woningmarkt.

Terug naar navigatie - Realiseren van een aantrekkelijke woningmarkt.

We willen een woningmarkt bieden die past bij de behoeften van onze inwoners. Hiertoe zullen we
adequaat moeten kunnen inspelen op de veranderende woon- en leefbehoeften van onze inwoners.
Een van de uitgangspunten hierbij is dat ouderen zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen omgeving en er voldoende aanbod gecreëerd wordt voor huisvesting van jongeren. Om dit mogelijk te maken worden diverse maatregelen opgepakt die onder meer betrekking hebben op:

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Realiseren uitbreidingsplannen

Terug naar navigatie - Realiseren uitbreidingsplannen

Het realiseren van bestaande en nieuwe uitbreidingsplannen.

Wat hebben we ervoor gedaan in 2020?

Herinvullen van leegstand en leegkomende gebouwen

Terug naar navigatie - Herinvullen van leegstand en leegkomende gebouwen

Herinvullen van leegstand en leegkomende gebouwen.

Wat hebben we ervoor gedaan in 2020?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2020 na wijz. Werkelijk 2020 Afwijking jaarrekening 2020 Procentuele afwijking 2020
6810030 BP kern Margraten -24.960,00 -24.960,00 0,00 0,00
6810130 Poelveld 0,00 0,00 0,00 0,00
6820001 Woningbouwprogramma -55.045,00 -49.305,48 5.739,52 10,43
6822120 Planschade -23.405,00 -22.500,75 904,25 3,86
6822300 Woonwagencentra -21.968,00 -21.968,04 -0,04 0,00
6830000 Bouwgrondexploitatie 3.368,00 603,36 -2.764,64 82,09
6830016 Expl best.pln. Mheerweg Banholt verkoop 0,00 0,00 0,00 0,00
6830017 Expl best.pln Karreweg St. Geertruid NW RO 0,00 0,00 0,00 0,00
6830050 BP Karreweg Sint Geertruid oorspr RO -1,00 0,00 1,00 100,00
6830080 Exploitatie bestemmingsplan Heiligerweg 0,00 0,00 0,00 0,00
6830090 Expl best.pln. Noorbeek Bogmanplein -3,00 -2,76 0,24 8,00
6830110 Exploitatie bestemmingsplan Amerikaplein 485.000,00 498.454,84 13.454,84 -2,77
6830120 Exploit. bp. Noorbeek Septemberlaan 778.000,00 578.635,33 -199.364,67 25,63
6830170 Centrumplan Eijsden 0,00 0,00 0,00 8
6830180 Exploitatie BP Partounstraat -2.345,00 -1.989,24 355,76 15,17
6830190 Veldje 0,00 0,00 0,00 0,00
6830200 Marathon 0,00 0,00 0,00 -8
6830210 BP bedrijventerrein ad Fremme III 0,00 0,00 0,00 -8

Toelichting afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen

Toelichting financiële afwijkingen:  altijd indien afwijking > € 100.000  anders afwijking > € 7.500 en > 10%

 

Exploitatie bestemmingsplan Noorbeek Septemberlaan
Bij het opstellen van de begroting 2020 was nog voorzien dat de alle kavels in 2020 verkocht zou worden. Dit is niet gelukt. Dit verklaart het verschil van € 199.365. Het bestemmingsplan zal in 2021 worden afgewikkeld.

3.3 Beleidsveld Klimaat en energie

Terug naar navigatie - Omschrijving

Deze raadsperiode wordt een stevige impuls gegeven aan het vastgestelde klimaat- en energiebeleidsplan. Hoewel de opgaven rondom klimaat en energie een proces van jaren is, kunnen wij, gezien de complexiteit van de opgave, niet achterover leunen. We gaan samen met de samenleving (inwoners, ondernemers, organisaties en andere overheden) aan de slag en creëren bewustwording bij onze burgers. We kijken niet alleen naar de gangbare, traditionele oplossingen, maar staan open staan voor creatieve en innovatieve mogelijkheden die zich de komende jaren zullen voor doen.

De speerpunten in het beleidsveld zijn:

 • uitvoering geven aan klimaat- en energieopgaven (zie 3.3.1);
 • op weg naar een circulaire economie (zie 3.3.2);
 • terugdringen milieuoverlast (zie 3.3.3).

3.3.1 Speerpunt: Uitvoering geven aan klimaat- en energieopgavenUitvoering geven aan klimaat- en energieopgaven.

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Invullen klimaat- en energieopgaven

Terug naar navigatie - Invullen klimaat- en energieopgaven

Op grond van een realistisch en uitvoerbaar “meerjaren uitvoeringsprogramma” geven we invulling aan onze klimaat- en energieopgaven.

Wat hebben we ervoor gedaan in 2020?

3.3.2 Speerpunt: Op weg naar een circulaire economie.

3.3.3 Speerpunt: Terugdringen milieuoverlast.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2020 na wijz. Werkelijk 2020 Afwijking jaarrekening 2020 Procentuele afwijking 2020
6210020 Openbare verlichting -419.115,00 -482.092,41 -62.977,41 -15,03
6210040 Straatreiniging -226.074,00 -225.733,48 340,52 0,15
6560101 Afvalverwijdering plantsoenen -30.000,00 -24.693,60 5.306,40 17,69
6721000 Beleid-voorlichting afval -5.348,00 -7.489,05 -2.141,05 -40,03
6721010 Restafval en GFT -1.341.322,00 -1.317.730,90 23.591,10 1,76
6721020 Kringloopgoederen -84.378,00 -84.307,34 70,66 0,08
6721030 Papier afval -19.664,00 -30.396,93 -10.732,93 -54,58
6721040 Glas afval 47.777,00 52.003,21 4.226,21 -8,85
6721060 Grof huishoudelijk afval -16.421,00 -25.128,99 -8.707,99 -53,03
6721070 Milieupark 0,00 -3.152,04 -3.152,04 0,00
6721085 Milieuparken -489.283,00 -574.119,43 -84.836,43 -17,34
6721090 Destructiemateriaal -1.350,00 -446,82 903,18 66,90
6721110 Bijdrage ASL -6.000,00 0,00 6.000,00 100,00
6721130 Inzameling kunststofverpakkingen -22.110,00 -68.637,50 -46.527,50 -210,44
6721140 Hondenpoep -10.000,00 -11.668,18 -1.668,18 -16,68
6721190 Bedrijfsvoering Rd4 -194.308,00 -96.294,91 98.013,09 50,44
6722000 Riolen en rioolgemalen -2.484.815,00 -2.569.057,83 -84.242,83 -3,39
6723000 Milieu algemeen -124.907,00 -111.633,21 13.273,79 10,63
6723020 Handhaving milieu -75.500,00 -84.967,29 -9.467,29 -12,54
6723030 Bodembescherming -6.500,00 -6.291,00 209,00 3,22
6723280 Natuur-milieu-educatie -1.800,00 -1.548,43 251,57 13,98
6723290 Zwerfafval -28.641,00 15.936,47 44.577,47 155,64
6725000 Reinigingsrechten 2.812.547,00 2.745.416,86 -67.130,14 2,39
6726000 Baten rioolrechten 3.223.464,00 3.269.351,08 45.887,08 -1,42
6820002 Duurzaamheid -289.865,00 -347.779,56 -57.914,56 -19,98
6822260 Gemeentegebouwen 239.061,00 302.797,36 63.736,36 -26,66

Toelichting afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen

Toelichting financiële afwijkingen:  altijd indien afwijking > € 100.000  anders afwijking > € 7.500 en > 10%

 

Openbare verlichting
Diverse extra werkzaamheden zijn uitgevoerd als gevolg van klachten en uitbreiding van het areeal als gevolg van reconstructies van wegen. Hierdoor heeft een overschrijding van de post plaatsgevonden.

Papier afval, Grof huishoudelijkafval, Milieuparken, Inzameling Kunststofverpakkingen
De Chinese invoerstop heeft daarnaast met name de kunststofafvalmarkt in Europa fors veranderd. Het verpakkingsafval van Nederlandse huishoudelijk plastic wordt sinds een aantal jaren gereguleerd en gesubsidieerd ingezameld op kosten van de verpakkende industrie. China (en andere landen in Azië) wilden niet langer het afvoerputje van de wereld zijn .Dat heeft geleid tot flinke prijsdalingen in Europa. Ontdoeners van kunststofafval ontvangen veel minder voor hun folies en ander plastic afval dat ze gescheiden inzamelen. Ze moeten zelfs bijbetalen. Er is te weinig sorteer-en recycle-infrastructuur in Europa. Om het verbranden van plastics te ontmoedigen heeft de Rijksoverheid de belasting op het verbranden en storten van restafval vanaf 2019 fors verhoogd.
Door de economische ontwikkelingen is de markt in beweging en we merken dat recycling, duurzaamheid en circulaire economie steeds meer gaat leven bij bedrijven. Dit betekent een verschuiving van restafvalinzameling naar grondstoffen-inzameling. Verwerkingsprijzen staan onder druk. De afvalverbranders draaien op volle toeren door de import van buitenlands afval en er is momenteel een overaanbod aan te verbranden afval, waardoor de verwerkingsprijzen nog steeds stijgen.
De meerkosten van afval zijn in de jaarrekening budgetneutraal verantwoord. De meerkosten zijn ten laste van de voorziening afvalstoffenheffing gebracht. Hierdoor is op dit moment de voorzienig wel uitgeput. Bij het samenstellen van de begroting 2022 zal hier rekening mee moeten worden gehouden.

Bedrijfsvoering Rd4
Het voordeel dat is ontstaan is ook veroorzaakt door de afrekening 2019 van RD4. Door een opgelegde taakstelling heeft in 2019 een onttrekking van het weerstandsvermogen plaats gevonden van € 1 miljoen. Het aandeel van onze gemeente hierin bedraagt € 98.000.

Milieu algemeen
In de loop van 2020 is duidelijk geworden dat als gevolg van Corona de kosten voor de uitvoering niet zouden worden als begroot. (minder overwerk, dienstreizen en opleidingen). Als gevolg hiervan is een korting op de laatste voorschotnota toegekend Voor de E-M bedroeg deze korting € 9.981.
Tevens heeft in 2020 een winstverdeling over 2019 plaatsgevonden. Voor E-M was dit € 3.281.
Hierdoor was de netto besteding in 2020 € 111.634. In onze begroting was € 124.907 opgenomen. Dit betekent een voordeel van € 13.273.

Handhaving milieu
Vanwege de extra inzet op het wegwerken van achterstanden van Toezicht en Handhaving in 2020 zijn de kosten licht overschreden.

Zwerfafval
In verband met de Corona pandemie zijn in 2020 minder activiteiten georganiseerd. Verder is in 2020 een afrekening vergoeding extra aanpak zwerfafval over 2019 ter grootte van € 34.050 ontvangen.

Duurzaamheid
Er is door de complexiteit van dossiers veel externe juridische ondersteuning nodig geweest. Daarnaast heeft extra inhuur en expertise moeten plaatsvinden door verzuim/verloop personeel op de taakvelden Duurzaamheid (Energietransitie en Warmtetransitie) en Milieu (Afval, geluidsoverlast en luchtvervuiling). Verder zijn de kapitaallasten gestegen als gevolg van het door de gemeente geïnitieerde zonnepanelen project. De vergoeding van de kapitaallasten door de burgers zijn verantwoord op kostenplaats Treasury.

Gemeentegebouwen
In 2020 heeft een optimalisatie van de huurinkomsten plaatsgevonden wat heeft geresulteerd in een hogere huuropbrengst t.o.v. de begroting.

 

 

3.4 Beleidsveld Omgevingswet

Terug naar navigatie - Omschrijving

Naar verwachting wordt op 1 januari 2022 de Omgevingswet van kracht. Nu is het moment om het ambitieniveau te bepalen en te inventariseren welke acties nodig zijn om in de toekomst volgens de geest van de Omgevingswet te kunnen werken. Hoewel in Lijn 50 verband gezamenlijk stappen worden gezet rondom de implementatie van de Omgevingswet, gaan we voor onszelf de route bepalen. Dit is noodzakelijk vanwege de omvangrijke operatie waar de gemeente de komende jaren voor komt te staan en de korte termijn waarbinnen de Omgevingswet dient te zijn geïmplementeerd. Verwacht wordt dat vanuit Eijsden-Margraten krachtig ingezet wordt op dit dossier door zelf richting en koers te bepalen en hierin het voortouw te nemen.

3.4.1 Speerpunt: Implementeren Omgevingswet.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2020 na wijz. Werkelijk 2020 Afwijking jaarrekening 2020 Procentuele afwijking 2020
6810010 Bestemmingsplannen -107.575,00 -63.924,35 43.650,65 40,58
6822010 Bouw- en woningtoezicht -17.575,00 -7.259,77 10.315,23 58,69
6822030 Welstand -35.400,00 -39.051,16 -3.651,16 -10,31
6822040 Geo-informatie -232.681,00 -235.932,81 -3.251,81 -1,40
6823000 Vergunningen (WABO) 365.000,00 417.854,90 52.854,90 -14,48

Toelichting afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen

Toelichting financiële afwijkingen:  altijd indien afwijking > € 100.000  anders afwijking > € 7.500 en > 10%

 

Bestemmingsplannen
Vanwege de vertraagde invoering van de omgevingswet zijn in 2020 minder kosten gemaakt dan geraamd. Daarnaast is niet voorziene leges ontvangen voor bestemmingsplan procedures en hebben de advies en controle kosten minder bedragen dan begroot.

Bouw en woningtoezicht
In 2020 is minder behoefte geweest aan inhuur- en advieskosten.

Vergunningen
In 2020 zijn er meer omgevingsvergunningaanvragen ingediend dan geraamd. Er zijn ook meer omgevingsvergunning verleend dan geraamd. Het gevolg is, dat er meer legesinkomsten zijn binnengekomen.

3.5 Mutaties reserves programma 3

Mutaties reserves programma 3

Terug naar navigatie - Mutaties reserves programma 3
Exploitatie Begroting 2020 na wijz. Werkelijk 2020 Afwijking jaarrekening 2020 Procentuele afwijking 2020
Lasten
3.00 Duurzaam wonen -150.000,00 -180.591,13 -30.591,13 20,39
Baten
3.00 Duurzaam wonen 161.700,00 161.700,00 0,00 0,00

Toelichting afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen

Toelichting financiële afwijkingen:  altijd indien afwijking > € 100.000  anders afwijking > € 7.500 en > 10%

Reserves programma 3
De overschrijding heeft te maken met een storting in de reserve gladheidsbestrijding. Conform de nota reserves en voorzieningen dienen niet gebruikte middelen van de gladheidsbestrijding gestort te worden in de reserve gladheidsbestrijding.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Beleidsindicatoren Programma 3: Duurzaam wonen
Naam Indicator Eenheid Bron Waarde Waarde Waarde
E-M 25.000 - 50,000 NL
Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig % VeiligheidNL 6,00% 8,0% 8,0%
2018
Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser % VeiligheidNL 9,00% 11% 11%
2018
Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen Syswov 5,1 7,5 8,6
2018
Demografische druk % CBS 81,90% 78,20% 70,00%
2020
Hernieuwbare elektriciteit % Klimaatmonitor RWS 7,70% ? 17,60%
2018
Omvang huishoudelijk restafval KG / inwoner CBS 106 130 163
2019

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten
 • Wegenbeleidsplan Eijsden-Margraten 2017-2020.
 • Beleidsnotitie bermenbeheer “maaien wat moet, bloei waar mogelijk”.
 • Beleidsplan Openbare verlichting Eijsden-Margraten 2013-2017.
 • Parkeerverordening Eijsden-Margraten 2015.
 • Telecommunicatieverordening Eijsden-Margraten.
 • Gladheidsbestrijdingsplan.
 • Beeldkwaliteitsplan Bloesemgaard.
 • Bomenverordening Eijsden-Margraten 2015 (onderdeel APV).
 • Verordening naamgeving en nummering gemeente Eijsden-Margraten 2011.
 • Uitvoeringsvoorschriften huisnummering gemeente Eijsden-Margraten 2011.
 • Regionale woonvisie 2010-2020.
 • Kaders woningbouwprogramma 2012-2022.
 • Lokale woonvisie Eijsden-Margraten “samen bouwen aan de toekomst 2019-2025.
 • Bouwverordening Eijsden-Margraten 2018.
 • Kadernota accommodatiebeleid 2017.
 • Brandbeveiligingsverordening Eijsden-Margraten 2012.
 • Integraal omgevingsbeleidsplan Vergunningverlening, toezicht en handhaving Wabo 2017-2021.
 • Verordening Starterslening Eijsden-Margraten 2019.
 • Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in schade.
 • Welstandsnota Eijsden-Margraten 2013.
 •  Beleidsnotitie bijbehorende bouwwerken.
 • Uitvoeringsprogramma VTH Wabo 2018.
 • Beleidsregel subsidies maatschappelijke accommodaties Eijsden-Margraten 2018.
 • Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg.
 • Nota grondbeleid 2012.
 • Gemeentelijk Rioleringsplan Eijsden –Margraten 2018-2022.
 • Beleidsnota Duurzaamheid 2015-2018.
 • Verordening duurzaamheidslening Eijsden-Margraten 2016, eerste wijziging.
 • Gemeentelijk klimaat- en energiebeleidsplan 2018-2040 met bijbehorend uitvoeringsprogramma 2018.
 • Afvalstoffenverordening Eijsden-Margraten 2011.
 • Subsidieverordening oud papier Eijsden-Margraten 2012.
 • Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente Eijsden-Margraten 2012.
 • Gemeentelijk milieubeleidsplan 2015-2018.
 • Milieu Uitvoeringsprogramma 2017.
 • Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening Eijsden-Margraten 2012.
 • Bodembeheernota Eijsden-Margraten 2017.
 • Beleidsnotitie inzameling textiel en kleding gemeente Eijsden-Margraten 2017.

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De volgende verbonden partijen dragen bij aan het programma Duurzaam Wonen:

 • Sanering afvalwaterlozingen buitengebied.
 • Reinigingsdiensten Rd4 (GR en NV).
 • Regionale Uitvoeringdienst (RUD) Zuid-Limburg.
 • Bodemzorg Limburg BV.

Voor nadere informatie over deze verbonden partijen verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

Wat heeft het programma gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het programma gekost?
Exploitatie Begroting 2020 na wijz. Werkelijk 2020 Afwijking jaarrekening 2020
Lasten
3.10 Beleidsveld Mobiliteit en verkeer -1.058.207,00 -852.583,00 205.624,00
3.20 Beleidsveld Wonen -1.165.286,00 -472.469,65 692.816,35
3.30 Beleidsveld Klimaat en energie -7.078.213,00 -7.410.896,99 -332.683,99
3.40 Beleidsveld Omgevingswet -393.231,00 -351.859,59 41.371,41
3.50 Mutaties reserves programma 3 -150.000,00 -180.591,13 -30.591,13
Totaal Lasten -9.844.937,00 -9.268.400,36 576.536,64
Baten
3.10 Beleidsveld Mobiliteit en verkeer 109.000,00 132.885,48 23.885,48
3.20 Beleidsveld Wonen 2.303.927,00 1.429.436,91 -874.490,09
3.30 Beleidsveld Klimaat en energie 7.523.661,00 7.723.233,07 199.572,07
3.40 Beleidsveld Omgevingswet 365.000,00 423.546,40 58.546,40
3.50 Mutaties reserves programma 3 161.700,00 161.700,00 0,00
Totaal Baten 10.463.288,00 9.870.801,86 -592.486,14