Balans

Balans per 31 december (bedrag x € 1.000)
2020 2019
ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa
- kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen, agio/disagio 5.041 5.228
- kosten van onderzoek en ontwikkeling 161 182
- bijdragen aan activa in eigendom van derden 940 1.025
6.142 6.435
Materiële vaste activa
- investeringen met een economisch nut
Investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven 24.885 24.020
Gronden uitgegeven in erfpacht 0 0
Overige investeringen met een economisch nut 36.719 36.997
- investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 21.695 16.476
83.299 77.493
Financiële vaste activa
- kapitaalverstrekkingen aan:
Deelnemingen 559 559
Gemeenschappelijke regelingen 0 0
Overige verbonden partijen 0 0
- leningen aan
Openbare lichamen als bedoeld in art 1, onderdeel a Wet Fido 0 0
Woningbouwcorporaties 865 899
Deelnemingen 1.871 0
Overige verbonden partijen 0 0
- overige langlopende leningen 4.833 4.942
- uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd langer dan één jaar 0 0
- uitzettingen in NL schuldpapier met een rentetypische looptijd langer dan één jaar 0 0
- overige uitzettingen met een rentetypische looptijd langer dan één jaar 0 0
8.128 6.400
Totaal vaste activa 97.569 90.328
Vlottende activa
Voorraden
- grond- en hulpstoffen 0 0
- onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie 372 208
- gereed product en handelsgoederen 0 0
- vooruitbetalingen 0 0
372 208
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
- vorderingen op openbare lichamen 4.113 4.144
- verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen als bedoeld in art 1, onderdeel a Wet Fido 0 0
- overige verstrekte kasgeldleningen 0 0
- uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 0 0
- rekening-courantverhouding met het Rijk 2 5.297
- rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 0 0
- uitzettingen in NL schuldpapier met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 0 0
- overige vorderingen 1.912 1.855
- overige uitzettingen 0 0
6.027 11.296
liquide middelen
- Kassaldi 2 3
- Bank- en girosaldi 401 754
403 757
Overlopende activa
- De van EU en NL lichamen nog te ontvangen voorschotten die ontstaan door voorfinanciering op 24 9
uitkeringen met een spec. bestedingsdoel
- Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen 4.407 2.738
4.431 2.747
Totaal vlottende activa 11.233 15.008
Totaal activa 108.802 105.336
Balans per 31 december (bedrag x € 1.000)
2020 2019
PASSIVA
Vaste passiva
Eigen vermogen
- algemene reserve 7.245 8.663
- bestemmingsreserves 11.893 12.027
- nog te bestemmen resultaat 580 -708
19.718 19.982
Voorzieningen
- voorzieningen ten behoeve van verplichtingen, verliezen en risico’s 2.100 2.140
- egalisatievoorzieningen 622 587
- van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden 1.136 1.660
- bijdragen toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor heffing wordt geheven 0 0
3.858 4.387
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
- obligatieleningen 0 0
- onderhandse leningen van:
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 69.658 71.145
Binnenlandse bedrijven 0
Openbare lichamen als bedoeld in art 1, onderdeel a Wet Fido 0
Overige binnenlandse sectoren 0
Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren 0
- door derden belegde gelden 0
- waarborgsommen 5 4
- Overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 0
69.663 71.149
Totaal vaste passiva 93.239 95.518
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
- kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in art 1, onderdeel a Wet Fido 0 0
- overige kasgeldleningen 7.500 0
- bank- en girosaldi 568 0
- overige schulden 2.890 5.830
10.958 5.830
Overlopende passiva
- verplichtingen (nog te betalen bedragen) 3.351 2.672
- de van EU en NL lichamen ontvangen voorschotten op uitkeringen met een 366 220
specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende
begrotingsjaren
- overige vooruitontvangen bedragen en overlopende passiva 888 1.096
4.605 3.988
Totaal vlottende passiva 15.563 9.818
Totaal passiva 108.802 105.336
Gewaarborgde geldleningen 28.804 28.841
Garantstellingen 0 0