Uitgaven

2,27%
€ -1.496.842,00
2,27% Complete

Inkomsten

1,85%
€ 1.228.753,18
1,85% Complete

Saldo

46,19%
€ -268.088,82

Programma 2: Landschap, natuur en water

Uitgaven

2,27%
€ -1.496.842,00
2,27% Complete

Inkomsten

1,85%
€ 1.228.753,18
1,85% Complete

Saldo

46,19%
€ -268.088,82

Zoals de titel al zegt staat in dit programma, het landschap, natuur en water centraal. Het landschap en de natuur is heel kenmerkend voor onze gemeente en schept mogelijkheden en beperkingen voor de economische ontwikkeling.

Het programma kent drie beleidsvelden: 1) Het beleidsveld “buitengewoon buitengebied”, 2) het beleidsveld economie, recreatie en toerisme en 3) het beleidsveld openbare ruimte. In het eerste beleidsveld, “het buitengewoon buitengebied” ligt het accent op het gebruik van het landschap. Wij streven naar een goede balans tussen het gebruik van het landschap en de bescherming van het landschap.

Bij het beleidsveld economie, toerisme en recreatie is de focus vooral gericht op de verdere ontwikkeling en het gebruik van het landschap, de natuur en het water. Het accent ligt hierbij met name op recreatie en toerisme als belangrijke economische drager. Bij het beleidsveld openbare ruimte ligt het accent op de inrichting en onderhoud van de openbare ruimte.

2.1 Beleidsveld Buitengewoon Buitengebied

Terug naar navigatie - Omschrijving

In dit beleidsveld staat het buitengebied centraal. Hoe geven we verder vorm en inhoud aan ons kostbare landschap en welke inspanningen gaan we daarvoor verrichten? Belangrijke speler in ons buitengebied is de agrariër. Met het majeure project “Buitengewoon Buitengebied” krijgt deze doelgroep de komende jaren de gewenste, noodzakelijke aandacht. Onze visie ‘’We zijn in harmonie met ons landschap en de natuur!‘’ vormt de basis voor de komende jaren. De speerpunten in het buitengewone buitengebied zijn:

 • een duurzame balans tussen landschap en economie (zie 2.1.1);
 • ruimte geven aan een duurzame agrarische sector (zie 2.1.2).

 

2.1.1 Speerpunt: Een duurzame balans tussen landschap en economie.

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Borgen van de kwaliteiten van het Zuid-Limburgse landschap

Terug naar navigatie - Borgen van de kwaliteiten van het Zuid-Limburgse landschap

Borgen van de kwaliteiten van het Zuid-Limburgse landschap.

Wat hebben we ervoor gedaan in 2020?

Een duurzaam renderend landschap

Terug naar navigatie - Een duurzaam renderend landschap

Een duurzaam renderend landschap.

Wat hebben we ervoor gedaan in 2020?

2.1.2 Speerpunt: Ruimte geven aan een duurzame agrarische sector.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2020 na wijz. Werkelijk 2020 Afwijking jaarrekening 2020 Procentuele afwijking 2020
6240000 Waterkering, afwatering en landwinning -30.000,00 0,00 30.000,00 100,00
6341000 Overige agrarische zaken 43.600,00 65.102,94 21.502,94 -49,32
6550000 Natuurbescherming -270.641,00 -292.366,37 -21.725,37 -8,03
6560010 Recreatievoorzieningen -81.000,00 -77.621,94 3.378,06 4,17

Toelichting afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen

Toelichting financiële afwijkingen:  altijd indien afwijking > € 100.000  anders afwijking > € 7.500 en > 10%

 

Waterkering, afwatering en landwinning
In 2020 zijn geen kosten gemaakt voor het project ontwikkeling zuidelijk Maasdal en Hoogwater veiligheid, in verband met de bepaling van de scoop in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) welke samen met koploper gemeente Maastricht, Provincie Limburg, Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg wordt gevolgd. In 2021 wordt het project voortgezet.

Overige agrarische zaken
In 2020 zijn meer grondstroken verkocht dan voorzien.

 

2.2 Beleidsveld Economie, recreatie en toerisme

Terug naar navigatie - Omschrijving

Binnen het beleidsveld economie, recreatie en toerisme creëren we kansen voor recreatie en hoogwaardig toerisme die in harmonie zijn met “dichtbij het leven”. De speerpunten hierin zijn:

 • een bloeiend ondernemersklimaat creëren, (zie 2.2.1);
 • recreatie en toerisme optimaliseren, (zie 2.2.2).

2.2.1 Speerpunt: Eijsden-Margraten, daar komen ondernemers tot bloei.

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Gezond lokaal ondernemersklimaat

Terug naar navigatie - Gezond lokaal ondernemersklimaat

Gezond lokaal ondernemersklimaat.

Wat hebben we ervoor gedaan in 2020?

2.2.2 Speerpunt: Recreatie en toerisme optimaliseren.

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Eijsden-Margraten op de kaart zetten

Terug naar navigatie - Eijsden-Margraten op de kaart zetten

Eijsden-Margraten op de kaart zetten als een fijne gemeente waar het goed wandelen en fietsen is, met in achtneming van het leefklimaat.

Wat hebben we ervoor gedaan in 2020?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2020 na wijz. Werkelijk 2020 Afwijking jaarrekening 2020 Procentuele afwijking 2020
6223000 Voetveer -2.187,00 2.838,78 5.025,78 229,80
6310000 Economisch beleid -71.228,00 -52.735,68 18.492,32 25,96
6311000 Baten marktgelden 500,00 -1.461,19 -1.961,19 392,24
6330000 Nutsbedrijven 478.359,00 483.160,67 4.801,67 -1,00
6560020 Evenementen -50.204,00 -35.553,51 14.650,49 29,18
6560030 Toerisme -243.032,00 -197.307,78 45.724,22 18,81
6560050 Kosten lopend jaar XBMob EU Eijsden-Margraten 0,00 0,00 0,00 0,00
6936000 Toeristenbelasting 338.793,00 401.779,05 62.986,05 -18,59

Toelichting afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen

Toelichting financiële afwijkingen:  altijd indien afwijking > € 100.000  anders afwijking > € 7.500 en > 10%

 

Economisch beleid
De werkelijk kosten van de camerabeveiliging waren € 22.000 lager omdat deze geen volledig jaar in gebruik waren. Daarnaast hebben de kosten voor het Keurmerk veilig ondernemen € 12.000 meer bedragen dan begroot.

Evenementen
Vanwege de Corona pandemie zijn er in 2020 geen evenementen geweest.

Toerisme
Als gevolg van Corona zijn minder uitgaven gedaan aan Cittaslow.

Toeristenbelasting
De meeropbrengst wordt voornamelijk veroorzaakt door nog een ontvangen afrekening opbrengst toeristenbelasting over 2019. De opbrengst over 2020 komt nagenoeg overeen met de raming over 2020. Hierbij is rekening gehouden met de aframing van € 100.000 aan inkomsten als gevolg van Corona in de 1e bestuursrapportage 2020.

2.3 Openbare ruimte

Terug naar navigatie - Omschrijving

De openbare ruimte is het visitekaartje van de gemeente. Het geheel van wegen, paden en pleinen, beken, groen, natuur en water bepalen mede de identiteit van onze gemeente. Een geslaagde openbare ruimte verleidt om er te verblijven en te ontmoeten. Als ook een plek waar inwoners en bezoekers zich thuis voelen. De inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte verdienen in dat kader structureel voldoende aandacht. Binnen het beleidsveld openbare ruimte staat het onderhoud van de plantsoenen, gazons, hagen, bomen en bosplantsoenen centraal. Expliciet is de keuze gemaakt om de openbare ruimte primair goed te onderhouden. Hierbij word uitgegaan van een onderhoudsniveau van een zo genaamde B-kwaliteit, sober en doelmatig. Dat geldt voor wegen, bermen, groenvoorzieningen, beken, fiets- en voetpaden. De dorpscentra en de gebieden om kerken krijgen extra aandacht.

Door nieuwe wetgeving is het niet langer meer mogelijk chemische middelen te gebruiken ter bestrijding van onkruid op verhardingen. Dit vraagt de komende jaren om een nieuwe aanpak rondom onkruidbestrijding.

Aanwezige groenstructuren leveren een belangrijke bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in de kernen. Het beschermen en verder door ontwikkelen van waardevolle groenstructuren krijgt de komende jaren verder vorm.

Graag nodigen wij onze inwoners uit om mee te denken en te doen bij de inrichting, het gebruik en beheer van de openbare ruimte. Creatieve oplossingen voor het beheer van de groene ruimte, zoals groenadoptie, eigen initiatieven en ideeën van burgers, zijn welkom.

Het speerpunt binnen het beleidsveld openbare ruimte richt zich op het duurzaam en toekomstbestendig maken en onderhouden van het groen met aandacht voor de kwaliteit die past bij de omgeving.

2.3.1 Speerpunt: Een duurzaam en toekomstig beheer met aandacht voor kwaliteit.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2020 na wijz. Werkelijk 2020 Afwijking jaarrekening 2020 Procentuele afwijking 2020
6560000 Openbaar groen -559.848,00 -644.351,34 -84.503,34 -15,09
6560001 Openbaar groen -66.700,00 -47.208,70 19.491,30 29,22
6560002 Bomenplan -20.000,00 -20.963,58 -963,58 -4,82

Toelichting afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen

Toelichting financiële afwijkingen:  altijd indien afwijking > € 100.000  anders afwijking > € 7.500 en > 10%

 

Openbaar groen
De overschrijding wordt voor € 20.000 veroorzaakt door een uitgevoerde VTA inspectie op basis waarvan enkele grote bomen verwijderd moesten worden. Verder is in 2020 € 10.000 uitgegeven aan advies- en bestekskosten onderhoud gazons welke 1 keer per vier jaar uitgevoerd dient te worden. € 40.000 is extra uitgegeven als gevolg van ombouw plantsoenen, extra schoffel werk en extra maaibeurten als gevolg van het weer.

2.4 Mutaties reserves programma 2

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Beleidsindicatoren Programma 2: Landschap, natuur en water
Naam Indicator Eenheid Bron Waarde Waarde Waarde
E-M 25.000 - 50,000 NL
Functiemenging % LISA 41,0% 49,9% 53,2%
2019
Bruto Gemeentelijk Product Verhouding tussen verwacht en gemeten product Atlas voor gemeenten 0,99 0,97 1
2013
Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners n de leeftijd van 15 t/m 74 jaar LISA 132,1 122,6 129,9
2019

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten
 • Wijziging Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Eijsden-Margraten 2013.
 • Landschaps Ontwikkelings Plan.
 • Integraal omgevingsbeleidsplan Vergunningverlening, toezicht en handhaving Wabo 2017-2021.
 • Beleidsnotitie bed and breakfast 2012.
 • Beleidsnotitie paardenbakken hobbymatig 2012.
 • Beleidsnotitie veldschuren en schuilgelegenheden 2012.
 • Rampenbestrijdingsplan Hoogwater Maas.
 • Ontwikkelvisie Zuidelijk Maasdal.
 • Bestuursopdracht buitengewoon buitengebied.
 • Bestuursopdracht buitengewoon buitengebied – agrarische bouwkavels.
 • Voorbereidingsbesluit grenscorrectie.
 • Toeristisch-recreatieve nota 2008-2015 van Maas en Mergel.
 • Toeristisch Recreatieve gebiedsvisie “beleef Eijsden-Margraten, knooppunt van Maas tot Mergelland 2015-2019.
 • Verordening op de heffing en invordering (water)toeristenbelasting 2018.
 • Gewijzigde Verordening winkeltijden Eijsden-Margraten 2017.
 • Economische activiteiten in algemeen belang.
 • Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid Limburg.
 • Wegenbeleidsplan Eijsden-Margraten 2017-2020.
 • Beleidsnotitie bermenbeheer “maaien wat moet, bloei waar mogelijk”.
 • Beleidsplan Openbare verlichting Eijsden-Margraten 2013-2017.
 • Parkeerverordening Eijsden-Margraten 2015.
 • Telecommunicatieverordening Eijsden-Margraten.
 • Gladheidsbestrijdingsplan.
 • Beeldkwaliteitsplan Bloesemgaard.
 • Bomenverordening Eijsden-Margraten 2015.

Wat heeft het programma gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het programma gekost?
Exploitatie Begroting 2020 na wijz. Werkelijk 2020 Afwijking jaarrekening 2020
Lasten
2.10 Beleidsveld Buitengewoon Buitengebied -421.341,00 -440.625,14 -19.284,14
2.20 Beleidsveld Economie, recreatie en toerisme -387.624,00 -303.866,86 83.757,14
2.30 Beleidsveld Openbare ruimte -731.948,00 -722.350,00 9.598,00
2.40 Mutaties reserves programma 2 -30.000,00 -30.000,00 0,00
Totaal Lasten -1.570.913,00 -1.496.842,00 74.071,00
Baten
2.10 Beleidsveld Buitengewoon Buitengebied 83.300,00 135.569,60 52.269,60
2.20 Beleidsveld Economie, recreatie en toerisme 838.625,00 904.587,20 65.962,20
2.30 Beleidsveld Openbare ruimte 85.400,00 9.826,38 -75.573,62
2.40 Mutaties reserves programma 2 178.770,00 178.770,00 0,00
Totaal Baten 1.186.095,00 1.228.753,18 42.658,18