Paragraaf 1: Lokale heffingen

De paragraaf over de lokale heffingen bevat op basis van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten ten minste:

 • de geraamde inkomsten
 • het beleid ten aanzien van de lokale heffingen
 • een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen
 • een aanduiding van de lokale lastendruk
 • een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

 

De geraamde inkomsten

Lokale heffingen vormen na de algemene uitkering de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente. Deze heffingen kunnen verdeeld worden in:

 • heffingen die dienen als algemeen dekkingsmiddel van de gemeentelijke uitgaven (belastingen).
 • heffingen waar een aanwijsbare gemeentelijke prestatie tegenover staat (retributies).

 

In onderstaand overzicht geven we aan welke heffingen binnen onze gemeente van toepassing zijn, inclusief de bijbehorende opbrengsten.

(bedragen in duizenden) Rekening 2019 Begroting 2020 Rekening 2020
Onroerende zaakbelasting (OZB) € 5.327 € 5.423 € 5.439
Afvalstoffenheffing € 2.354 € 2.813 € 2.745
Rioolheffing € 3.223 € 3.223 € 3.269
Hondenbelasting € 150 € 165 € 159
Toeristenbelasting € 518 € 339 € 402
Forensenbelasting € 34 € 60 € 94
Totaal € 11.606 € 12.023 € 12.108

Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen

Alle heffingen zijn gebaseerd op door de raad vastgestelde verordeningen, met daarbij behorende tarieventabellen. Als uitgangspunt voor de jaarlijkse aanpassing van de tarieven hanteren we in principe het inflatiepercentage. De tarieven van retributies komen tot stand op basis van het principe van kostendekking.

 

Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen

Naam Onroerende zaakbelasting (OZB)
Doel van de belasting/heffing De opbrengst van deze belastingen dient als algemeen dekkingsmiddel. Tegenover de belastingopbrengsten staan geen specifieke uitgaven.
Wie is belastingplichtig? De OZB wordt geheven van:
·         de eigenaren van alle woningen;
·         de eigenaren en gebruikers van alle bedrijfspanden, overige gebouwen en bouwgrond binnen de gemeentegrenzen.
Grondslag van de heffing De grondslag voor de heffing is de WOZ waarde (waarde volgens de Wet Onroerende Zaken). De tarieven voor de OZB zijn mede afhankelijk van de op grond van de WOZ getaxeerde waarden.
Tarieven Voor de OZB worden verschillende tarieven gehanteerd voor woningen en niet-woningen. De onroerende zaakbelastingen worden berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. De tarieven zijn opgenomen in de volgende tabel.
OZB Rekening 2019 Begroting 2020 Rekening 2020
Eigenaren woningen 0,148% 0,140% 0,140%
Eigenaren niet-woningen 0,160% 0,163% 0,163%
Gebruikers niet-woningen 0,130% 0,140% 0,140%
Naam Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
Doel van de belasting/heffing De opbrengsten van deze belasting worden specifiek benut ter dekking van de uitgaven voor het verwijderen van huishoudelijke afvalstoffen.
Wie is belastingplichtig? De gebruiker van een perceel waar huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan is belastingplichtig. Dit kan een woning zijn, maar ook bijvoorbeeld een vakantiehuis naast een woonhuis.
Grondslag van de heffing Voor de afvalstoffenheffing gelden twee grondslagen. In de eerste plaats is er een prijs per kilo aangeboden afval. Daarnaast wordt er een vastrecht gehanteerd, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen één- en meerpersoonshuishoudens.
Tarieven Uitgangspunt is kostendekkende tarieven. Om schommelingen in de tariefstelling te voorkomen is een voorziening ingesteld. De tarieven zijn opgenomen in onderstaande tabel.
Afvalstoffenheffing Rekening 2019 Begroting 2020 Rekening 2020
Vastrecht per jaar 1 persoonshuishouden € 113,51 € 125,00 € 125,00
Vastrecht per jaar meerpersoonshuishouden € 142,79 € 167,50 € 167,50
Prijs per lediging :
·         40 liter € 0,50 € 0,65 € 0,65
·         140 liter € 1,50 € 2,00 € 2,00
·         240 liter € 2,00 € 2,65 € 2,65
Prijs per kilo :
·         GFT 0-tarief 0-tarief 0-tarief
·         Restafval € 0,23 € 0,25 € 0,25
Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
Jaarrekening 2020
Lasten taakvelden (incl. (omslag)rente)
2.1 Verkeer en vervoer 366.874
7.3 Afval 3.028.231
-/- Correctie BTW-compensatiefonds -466.310
7.4 Milieubeheer 6.291
Totale lasten 2.935.086
Baten taakvelden (excl. Heffingen)
2.1 Verkeer en vervoer -63.975
7.3 Afval -3.266.414
-/- Correctie reinigingsrechten 2.745.417
-/- Mutatie voorziening 136.514
Totale baten -448.458
Netto kosten 2.486.629
Overig toe te rekenen kosten
Overhead 0
BTW-compensatiefonds 466.310
A. Totale kosten 2.952.939
Opbrengst heffingen
Reinigingsrechten 2.745.417
B. Totale opbrengsten 2.745.417
C. Mutatie voorziening -136.514
Dekkingspercentage (= B / A * 100%) 93%
Naam Rioolheffing
Doel van de belasting/heffing De opbrengsten van deze heffing worden specifiek benut ter dekking van de uitgaven voor het in standhouden van de riolering.
Wie is belastingplichtig? Belastingplichtig is de eigenaar van een rioolaansluiting die via deze aansluiting afvalwater loost op de gemeentelijke riolering.
Grondslag van de heffing Per aansluiting wordt er een aanslag opgelegd.
Tarieven Uitgangspunt is een kostendekkend tarief. Om schommelingen in de tariefstelling te voorkomen is een voorziening ingesteld. De tarieven zijn opgenomen in onderstaande tabel.
Rioolheffing Rekening 2019 Begroting 2020 Rekening 2020
Vast bedrag per woning/eigendom € 270,00 € 270,00 € 270,00
Vast bedrag per niet-woning/eigendom € 270,00 € 270,00 € 270,00
Vast bedrag per gebruik > 400m3 € 123,27 n.v.t. n.v.t.
Vast bedrag per gebruik > 300m3 n.v.t. € 125,00 € 125,00
Rioolheffing
Jaarrekening 2020
Lasten taakvelden (incl. (omslag)rente)
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 68.172
7.2 Riolering 3.588.741
-/- Correctie BTW-compensatiefonds -664.070
Totale lasten 2.992.843
Baten taakvelden (excl. Heffingen en mutatie voorziening)
7.2 Riolering -3.656.913
-/- Correctie rioolheffing 3.269.351
-/- Mutatie voorziening 387.562
Totale baten 0
Netto kosten 2.992.843
Overig toe te rekenen kosten
Overhead 0
BTW-compensatiefonds 664.070
A. Totale kosten 3.656.913
Opbrengst heffingen
Rioolheffing 3.269.351
B. Totale opbrengsten 3.269.351
C. Mutatie voorziening (= A -/- B) -387.562
Dekkingspercentage (= B / A * 100%) 89%
Naam Hondenbelasting
Doel van de belasting/heffing Deze belasting valt onder de categorie algemeen dekkingsmiddel.
Wie is belastingplichtig? Deze belasting wordt geheven van de binnen de gemeentegrenzen wonende houder van één of meerdere honden.
Grondslag van de heffing De heffing is gebaseerd op het aantal honden dat door een belastingplichtige wordt gehouden.
Tarieven De tarieven zijn opgenomen in onderstaande tabel.
Hondenbelasting Rekening 2019 Begroting 2020 Rekening 2020
1e hond € 65 € 70 € 70
2e hond € 68 € 75 € 75
3e en volgende hond € 73,50 € 80 € 80
Kennel € 500 € 600 € 600
Naam (Water)toeristenbelasting
Doel van de belasting/heffing De opbrengst van deze belasting dient als algemeen dekkingsmiddel. Daarnaast wordt een deel van de opbrengst aangewend voor de revitalisering van het toerisme en de recreatie in onze gemeente.
Wie is belastingplichtig? Belastingplichtige is die persoon die verblijft (overnacht) in de gemeente Eijsden-Margraten zonder in het bevolkingsregister van deze gemeente te zijn opgenomen.
Grondslag van de heffing Op grond van de verordening is per persoon per overnachting een bedrag verschuldigd.
Tarieven Het tarief is opgenomen in onderstaande tabel.
Toeristenbelasting Rekening 2019 Begroting 2020 Rekening 2020
Bedrag per persoon per overnachting (camping/kampeerboerderij) € 1,35 € 1,35 € 1,35
Bedrag per persoon per overnachting (overige verblijven) € 1,35 € 1,35 € 1,35

Een aanduiding van de lokale lastendruk

Hieronder is de gecombineerde aanslag voor 2020 voor een gezin met 2 kinderen in een woning met een WOZ waarde van € 279.000 en bij een afval aanbod van 200 kg rest afval en 22 ledigingen.

Belastingsoort Aanslag 2020
OZB eigenaar woning 391
Rioolheffing 270
Afvalstoffenheffing 261
Totaal 922

Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid

In onze gemeente wordt de zogenaamde 100% norm voor de kwijtschelding van gemeentelijke heffingen gehanteerd. Of een belastingplichtige in aanmerking komt voor kwijtschelding wordt beoordeeld aan de hand van een inkomens- en/of vermogenstoets. Daarbij maken we gebruik van de Leidraad Invorderingswet 1990.

 

 

Kaderstellende documenten           

 • Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting Eijsden-Margraten 2019.
 • Verordening forensenbelasting Eijsden-Margraten 2017.
 • Legesverordening en tarieventabel Eijsden-Margraten 2019.
 •  Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting Eijsden-Margraten 2019.
 • Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Eijsden- Margraten en bijbehorende tarieventabel 2019.
 • Verordening wet Onroerende Zaakbelasting Eijsden-Margraten 2019.
 • Verordening op de heffing en invordering rioolrechten Eijsden-Margraten 2018.
 • Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Eijsden-Margraten 2015 en bijbehorende tarieventabel.
 • Verordening rechten voor van gemeentewege verleende diensten onder, in of op de openbare weg Eijsden-Margraten 2015 en bijbehorende tarieventabel.