Paragraaf 4: Financiering

In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten staat dat de paragraaf over de financiering in ieder geval het beleid ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille bevat.

 

Treasuryfunctie

De gemeentelijke treasury-functie heeft als doel het financieren van het gemeentelijk beleid (zorgen voor tijdige beschikbaarheid van voldoende geldmiddelen) en het uitzetten van de overtollige geldmiddelen. De risico’s en kosten worden daarbij geminimaliseerd en het renteresultaat geoptimaliseerd. De functie wordt uitgevoerd binnen de normen van de Wet FIDO, de ministeriële regeling Ruddo en het Treasurystatuut 2017 Eijsden-Margraten.

 

Financieringsbeleid

De gemeente zet de overtollige geldmiddelen uit bij de Nederlandse Staat (schatkistbankieren). Om het renteresultaat te optimaliseren wordt financiering met externe middelen beperkt door eerst de eigen liquide financieringsmiddelen te gebruiken. Als deze laatste ontoereikend zijn kunnen er externe middelen worden aangetrokken.

Algemene interne en externe ontwikkelingen

Algemene rente ontwikkelingen

Onze gemeente heeft per 31 december 2020 in totaal 10 langlopende leningen met een openstaand saldo van € 69,7 miljoen. Het gewogen gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille bedraagt 1,08%. Hiervan zijn 2 leningen aangetrokken ten behoeve van Woonpunt met een totaal openstaand saldo per 31 december 2020 van € 864.462

Algemene Gemiddeld 2016 Gemiddeld 2017 Gemiddeld 2018 Gemiddeld 2019 Gemiddeld 2020
renteontwikkelingen
Kasgeld -/-0,32% -/-0,38% -/-0,38% -/-0,37% -/- 0,33%
Rekening-courant (debet) 2,45% 2,45% 2,45% 2,45% 2,45%
Lang geld (lineair 25 jaar) 1,35% 1,60% 1,59% 0,91% 0,49%
Gemiddeld rentepercentage Eijsden-Margraten 3,30% 1,49% 1,49% 1,14% 1,08%
(bron BNG)

De plannen van het beleid voor het risicobeheer

Om het renterisico op de vlottende schuld te beperken, hanteren we een kasgeldlimiet. Als grondslag van de wettelijk toegestane omvang van de kasgeldlimiet houden we de omvang van de jaarbegroting per 1 januari voor het gehele begrotingsjaar aan, vermenigvuldigd met het percentage dat bij ministeriële regeling is vastgesteld. Dit betekent dat de korte schuld maximaal 8,5% van het begrotingstotaal mag bedragen. De korte schuld bestaat uit de opgenomen gelden met een oorspronkelijke rente-typische looptijd korter dan één jaar plus de schuld in rekening-courant en is bedoeld voor het financieren van lopende uitgaven.

Om de renterisico’s op de vaste schuld te beheersen, dienen de gemeenten te voldoen aan de renterisiconorm. Hiervoor moeten we het renterisico dat we op de vaste schuld lopen berekenen. De definitie van het renterisico op de vaste schuld is: de mate waarin het saldo van rentelasten en rentebaten van een gemeente verandert door wijzigingen in het rentepercentage op leningen en uitzettingen met een oorspronkelijke rente-typische looptijd van één jaar of langer.

De uitkomst van de berekening van het renterisico op de vaste schuld dient getoetst te worden aan de renterisiconorm. De renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Concreet houdt dit in dat de gemeente ervoor moet zorgen dat in enig jaar niet meer dan 20% van de begrotingsomvang moet worden geherfinancierd. De norm is ingesteld om door een spreiding in looptijden van leningen een stabiele rentelast te bewerkstelligen.

Uit onderstaand overzicht kan worden afgeleid dat zowel in 2019 als in 2020 sprake was van ruimte onder de renterisiconorm.

Renterisiconorm werkelijk 2019 prim.begroot 2020 werkelijk 2020
Omvang begroting/rekeningtotaal € 59.178 € 57.841 € 66.009
Renterisiconorm (20% van omvang begrotingstotaal) € 11.836 € 11.568 € 13.202
Renteherziening opgenomen leningen € 0 € 0 € 657
Renteherziening uitgezette leningen € 0 € 0 € 657
Aflossingen € 2.136 € 3.488 € 3.488
Ruimte onder de renterisiconorm € 9.700 € 8.080 € 9.714
Overschrijding van de renterisiconorm n.v.t n.v.t. n.v.t.

Liquiditeiten

Terug naar navigatie - Liquiditeiten

Liquiditeitenplanning

Het liquiditeitsrisico wordt door de gemeente Eijsden-Margraten beperkt door een stringente korte termijn liquiditeitenplanning.

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Begroot 2020 Werkelijk 2020
Totaal jaarbegroting / jaarrekening € 54.339 € 66.009
(lasten)
Toegestane kasgeldlimiet
in procenten van de grondslag 8,5% 8,5%
in een bedrag € 4.619 € 5.611
Totaal netto vlottende schuld
(vlottende schuld -/- € 5.605 € 10.554
vlottende middelen)
Overschrijding kasgeldlimiet € 986 € 4.944
Ruimte t.o.v. kasgeldlimiet

Kaderstellende documenten

  • Treasurystatuut Eijsden-Margraten 2017.