Sitemap

Sitemap

Programmarekening 2020 Blz. 1  
Programma Blz. 2  
Activiteiten Blz. 3  
Zoeken Blz. 4  
Bijlagen Blz. 5  
Sitemap Blz. 6  
Voorwoord programmarekening 2020 Blz. 7  
Voorwoord programmarekening 2020 Blz. 8  
Financiële recapitulatie Blz. 9  
Van 2e bestuursrapportage naar jaarrekening 2020 Blz. 10  
Toelichting Blz. 11  
Leeswijzer Blz. 12  
Leeswijzer Blz. 13  
Programma 1: Mens & Samenleving Blz. 14  
Omschrijving Blz. 15  
1.1 Beleidsveld Sociaal Domein Blz. 16  
Omschrijving Blz. 17  
1.1.1 Speerpunt: We werken aan de transformatieopgave binnen het Sociaal Domein: wij stellen de inwoner en zijn directe omgeving centraal. Blz. 18  
Omschrijving Blz. 19  
Wat wilden we bereiken? Blz. 20  
Maatschappelijke vraagstukken Blz. 21  
• De regierol Blz. 22  
• Het Sociaal Team Blz. 23  
• Kerngericht werken Blz. 24  
Eigen kracht van onze inwoners Blz. 25  
• Betrekken inwoners Blz. 26  
• Investeren in betrokkenheid en zeggenschap Blz. 27  
1.1.2 Speerpunt: Wij werken aan de transformatieopgave in het Sociaal Domein: hulp- en ondersteuning voor de meest kwetsbare inwoners is toekomstbestendig. Blz. 28  
Omschrijving Blz. 29  
Wat wilden we bereiken? Blz. 30  
Budgettair neutrale uitvoering Wmo, Participatiewet en Jeugdwet Blz. 31  
• Monitoren financiële stromen Blz. 32  
Gevarieerde hulp- en ondersteuning Blz. 33  
• Integraal ondersteuningsplan Blz. 34  
Ondersteunen kwetsbare inwoners Blz. 35  
• Faciliteren maatwerkvoorzieningen Blz. 36  
• Versterken opdrachtgevende rol Blz. 37  
Wat heeft het gekost? Blz. 38  
Toelichting afwijkingen Blz. 39  
1.2 Beleidsveld Vitale inwoners en gemeenschappen Blz. 40  
Omschrijving Blz. 41  
1.2.1 Speerpunt: Versterken van individuele en collectieve kracht in de samenleving Blz. 42  
Omschrijving Blz. 43  
Wat wilden we bereiken? Blz. 44  
Bereikbaarheid activiteiten Blz. 45  
• Faciliteren verenigingsleven Blz. 46  
• Inzet kunst en cultuur / sport en bewegen Blz. 47  
• Primaire focus buurtcoaches Blz. 48  
Burgerinitiatieven op basis coöperatieve houding Blz. 49  
• Kerngericht werken Blz. 50  
• Ondersteunen en faciliteren buurtverbindingsactiviteiten Blz. 51  
Eigen verantwoordelijkheid Blz. 52  
• Investeren in maatschappelijk werk, jeugd- en jongerenwerk en opvoedingsondersteuning. Blz. 53  
• Inzetten eigen sociaal netwerk Blz. 54  
• Ondersteunen mantelzorgers Blz. 55  
• Waarderen mantelzorgers. Blz. 56  
Gelijke kansen inwoners Blz. 57  
• Inzet participatiecoach Blz. 58  
• Kerngericht en laagdrempelig werken Blz. 59  
• Ondersteunen statushouders Blz. 60  
• Vast aanspreekpunt sociaal-maatschappelijke vraagstukken Blz. 61  
• Wegnemen belemmeringen voor kwetsbare inwoners Blz. 62  
• Wegnemen belemmeringen voor onderwijs Blz. 63  
1.2.2 Speerpunt: Gezond en veilig leven. Blz. 64  
Gezond en veilig leven Blz. 65  
Wat wilden we bereiken? Blz. 66  
Gelijke kansen inwoners Blz. 67  
• Acute opvang, hulp en ondersteuning voor onze (kwetsbare) inwoners Blz. 68  
• Beschermd wonen in de eigen leefomgeving Blz. 69  
• Deelname aan peuteropvang en taalontwikkeling. Blz. 70  
• Een sluitende (regionale) aanpak voor mensen met verward gedrag. Blz. 71  
• Bewegen/sporten stimuleren Blz. 72  
• Gezonde voeding stimuleren Blz. 73  
• Gezondheidsbevordering, jeugdgezondheidszorg Blz. 74  
• Ontwikkelagenda gericht op bevorderen positieve gezondheid. Blz. 75  
1.2.3 Speerpunt: Duurzame en toekomstbestendige maatschappelijke accommodaties en activiteiten op het gebied van sport, cultuur en onderwijs. Blz. 76  
Omschrijving Blz. 77  
Wat wilden we bereiken? Blz. 78  
Accommodaties Blz. 79  
• Stimuleren multifunctioneel gebruik accommodaties Blz. 80  
Kwaliteit accommodaties Blz. 81  
• Toegankelijke gemeentelijke accommodaties Blz. 82  
Voldoende toegeruste activiteiten Blz. 83  
• Faciliteren evenementen in kader van sport en bewegen. Blz. 84  
• Ondersteunen verenigingen Blz. 85  
Wat heeft het gekost Blz. 86  
Toelichting afwijkingen Blz. 87  
1.3 Beleidsveld Culturele identiteit Blz. 88  
Omschrijving Blz. 89  
1.3.1 Speerpunt: Het verhaal van ons erfgoed is zichtbaar en beleefbaar. Blz. 90  
Omschrijving Blz. 91  
Wat wilden we bereiken? Blz. 92  
Behoud kernkwaliteiten fysieke leefomgeving Blz. 93  
• Aandacht voor monumenten Blz. 94  
• Actief informeren erfgoedeigenaren en geïnteresseerden Blz. 95  
• Uitvoering subsidieverordening Cultureel Erfgoed Blz. 96  
Cultureel erfgoed Blz. 97  
• Beleidsnota Cultureel Erfgoed 2018-2021 Blz. 98  
• Binnen culturele c.q. erfgoed projecten verbinding maken met andere beleidsterreinen Blz. 99  
• Borging cultureel erfgoed en verstevigen muzikale identiteit. Blz. 100  
• Immaterieel erfgoed versterken, verbinden en verankeren Blz. 101  
• Nieuwe en ingeplande evenementen / initiatieven Blz. 102  
• Verankeren en doorontwikkelen culturele identiteit Blz. 103  
Rekening houden met gebouwd erfgoed Blz. 104  
• Gebouwd erfgoed integraal verankeren in nieuwe ruimtelijke plannen Blz. 105  
• Inzetten op herbestemming leegstaande monumenten en ander gebouwd erfgoed. Blz. 106  
• Tegemoetkoming verbouwingsleges beeldbepalende panden Blz. 107  
Wat heeft het gekost? Blz. 108  
Toelichting afwijkingen Blz. 109  
1.4 Mutaties reserves programma 1 Blz. 110  
Mutaties reserves programma 1 Blz. 111  
Toelichting afwijkingen Blz. 112  
Beleidsindicatoren Blz. 113  
Kaderstellende documenten Blz. 114  
Verbonden partijen Blz. 115  
Wat heeft het programma gekost? Blz. 116  
Tekst mbt Financiën Blz. 117  
Programma 2: Landschap, natuur en water Blz. 118  
Omschrijving Blz. 119  
2.1 Beleidsveld Buitengewoon Buitengebied Blz. 120  
Omschrijving Blz. 121  
2.1.1 Speerpunt: Een duurzame balans tussen landschap en economie. Blz. 122  
Omschrijving Blz. 123  
Wat wilden we bereiken? Blz. 124  
Borgen van de kwaliteiten van het Zuid-Limburgse landschap Blz. 125  
• Aanplant van hagen en hoogstambomen. Blz. 126  
• Bescherming van unieke planten en dieren Blz. 127  
• Evalueren bomenverordening Blz. 128  
• Investeren vanuit het Landschaps Ontwikkelings Plan Blz. 129  
• Optreden tegen oneigenlijk gebruik gemeentelijke eigendommen in landschap. Blz. 130  
Een duurzaam renderend landschap Blz. 131  
• Bevorderen bijenwelzijn Blz. 132  
• Ontwikkeling Zuidelijk Maasdal Blz. 133  
• Project bloeiende bermen Blz. 134  
• Promotie ondernemers en landschap Blz. 135  
• Regionaal landschapsfonds voor behoud en ontwikkeling Nationaal Landschap Blz. 136  
• Verbinding landschap met lokaal ondernemerschap Blz. 137  
2.1.2 Speerpunt: Ruimte geven aan een duurzame agrarische sector. Blz. 138  
Omschrijving Blz. 139  
Wat wilden we bereiken? Blz. 140  
Behoud agrarische sector en gezond fruit Blz. 141  
• Bestuursopdracht Buitengewoon Buitengebied / Agrarische bouwkavels Blz. 142  
Wat heeft het gekost? Blz. 143  
Toelichting afwijkingen Blz. 144  
2.2 Beleidsveld Economie, recreatie en toerisme Blz. 145  
Omschrijving Blz. 146  
2.2.1 Speerpunt: Eijsden-Margraten, daar komen ondernemers tot bloei. Blz. 147  
Omschrijving Blz. 148  
Wat wilden we bereiken? Blz. 149  
Gezond lokaal ondernemersklimaat Blz. 150  
• Bedrijven Investeringszones en Grenzeloos Ondernemen Blz. 151  
• Bevorderen kwaliteitsslag in bedrijfsvoering toeristische ondernemers Blz. 152  
• Inzetten in op kwaliteit en innovatie Blz. 153  
Voldoende werkgelegenheid Blz. 154  
• Regionaal deelname in samenwerking Blz. 155  
• Samenwerking vanuit regionaal arbeidsmarktbeleid Blz. 156  
2.2.2 Speerpunt: Recreatie en toerisme optimaliseren. Blz. 157  
Omschrijving Blz. 158  
Wat wilden we bereiken? Blz. 159  
Balans tussen sportevenementen en belang inwoners Blz. 160  
• Kaders / maatregelen tbv aanpak drukte bij hotspots en (sport)eventdagen Blz. 161  
• Ondersteunen wieleractiviteiten Blz. 162  
Balans tussen toeristische bedrijvigheid en belang inwoners Blz. 163  
• Focus op projectmatige inzet Blz. 164  
• Onderhouden en faciliterend opereren Blz. 165  
Cittaslow Blz. 166  
• Verankering Cittaslow in Eijsden-Margraten Blz. 167  
Eijsden-Margraten op de kaart zetten Blz. 168  
• Verbetering fiets- en wandelinfrastructuur Blz. 169  
Wat heeft het gekost? Blz. 170  
Toelichting afwijkingen Blz. 171  
2.3 Openbare ruimte Blz. 172  
Omschrijving Blz. 173  
2.3.1 Speerpunt: Een duurzaam en toekomstig beheer met aandacht voor kwaliteit. Blz. 174  
Omschrijving Blz. 175  
Wat wilden we bereiken? Blz. 176  
De basis op orde Blz. 177  
• Groenbeleidsplan Blz. 178  
• Stimuleren vergroening (voor)tuinen Blz. 179  
Wat heeft het gekost? Blz. 180  
Toelichting afwijkingen Blz. 181  
2.4 Mutaties reserves programma 2 Blz. 182  
Mutaties reserves programma 2 Blz. 183  
Toelichting afwijkingen Blz. 184  
Beleidsindicatoren Blz. 185  
Kaderstellende documenten Blz. 186  
Verbonden partijen Blz. 187  
Wat heeft het programma gekost? Blz. 188  
Programma 3: Duurzaam wonen Blz. 189  
Omschrijving Blz. 190  
3.1 Beleidsveld Mobiliteit & verkeer Blz. 191  
Omschrijving Blz. 192  
3.1.1 Speerpunt: Optimaal ontsloten kernen. Blz. 193  
Omschrijving Blz. 194  
Wat wilden we bereiken? Blz. 195  
Optimale verbindingen tussen kernen Blz. 196  
• Goede OV-verbinding. Blz. 197  
3.1.2 Speerpunt: Een veilige en aantrekkelijke openbare ruimte. Blz. 198  
Wat wilden we bereiken? Blz. 199  
Kwalitatieve openbare ruimte Blz. 200  
• Onderhouden openbare ruimte volgens vastgestelde beleidsplannen Blz. 201  
Verminderen verkeers- en parkeeroverlast, vergroten verkeersveiligheid. Blz. 202  
• Maatregelen uit gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP) Blz. 203  
3.1.3 Speerpunt: Realiseren veilige schoolomgevingen. Blz. 204  
Wat wilden we bereiken? Blz. 205  
Veilige en goed onderhouden schoolroutes/omgevingen. Blz. 206  
• Maatregelen gemeentelijk verkeer- en vervoersplan en verlichting schoolroutes Blz. 207  
• Pilot zwaar landbouwverkeer Blz. 208  
• Schooleducatie en maatregelen uit het GVVP Blz. 209  
Wat heeft het gekost? Blz. 210  
Toelichting afwijkingen Blz. 211  
3.2 Beleidsveld Wonen Blz. 212  
Omschrijving Blz. 213  
3.2.1 Speerpunt: Realiseren van een aantrekkelijke woningmarkt. Blz. 214  
Realiseren van een aantrekkelijke woningmarkt. Blz. 215  
Wat wilden we bereiken? Blz. 216  
Realiseren uitbreidingsplannen Blz. 217  
• Initiatieven van projectontwikkelaars, overige vastgoedexperts en particulieren Blz. 218  
• Uitvoering van vastgestelde woningbouwprogramma Blz. 219  
• Woningvoorraad jaarlijks gemonitord Blz. 220  
Het transformeren woningmarkt Blz. 221  
• Levensloopbestendig maken en verduurzamen van gebouwen Blz. 222  
• Maximaal faciliteren binnen particulier bezit Blz. 223  
Herinvullen van leegstand en leegkomende gebouwen Blz. 224  
• Herbestemmingsmogelijkheden leegstaande en vrijkomende gebouwen Blz. 225  
• Ondersteunen particuliere initiatieven samen wonen/zorgen Blz. 226  
• Provinciaal project aanpak leegstand Blz. 227  
• Stimuleren experimenten met vernieuwde woonvormen Blz. 228  
• Te overwegen aankopen. Blz. 229  
Afspraken met partners in de woningmarkt Blz. 230  
Prestatieafspraken maken met plaatselijk werkende woningcorporaties Blz. 231  
Inzetten stimuleringsmaatregelen starters Blz. 232  
• Aangepaste uitgifteprijs grond voor starters Blz. 233  
• Starterslening Blz. 234  
Wat heeft het gekost? Blz. 235  
Toelichting afwijkingen Blz. 236  
3.3 Beleidsveld Klimaat en energie Blz. 237  
Omschrijving Blz. 238  
3.3.1 Speerpunt: Uitvoering geven aan klimaat- en energieopgavenUitvoering geven aan klimaat- en energieopgaven. Blz. 239  
Omschrijving Blz. 240  
Wat wilden we bereiken? Blz. 241  
Invullen klimaat- en energieopgaven Blz. 242  
• Duurzaamheidsmaatregelen Blz. 243  
• Meerjarig uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Blz. 244  
• Participeren in de RES Blz. 245  
• Project Plusjehuis Blz. 246  
• Stimuleren duurzaam bouwen en duurzame projecten Blz. 247  
• Sturen op lokale beleidskaders Blz. 248  
• Zonnepanelenproject Blz. 249  
3.3.2 Speerpunt: Op weg naar een circulaire economie. Blz. 250  
Omschrijving Blz. 251  
Wat wilden we bereiken? Blz. 252  
Afvalpreventie stimuleren Blz. 253  
• Nieuw Afvalbeheerplan Blz. 254  
3.3.3 Speerpunt: Terugdringen milieuoverlast. Blz. 255  
Terugdringen milieuoverlast Blz. 256  
Wat wilden we bereiken? Blz. 257  
Beperken milieu-, lucht- en geluidsvervuiling Blz. 258  
• Aanspreken veroorzakers overlast en luchtverontreiniging Blz. 259  
• Grensoverschrijdende overlast Blz. 260  
• Voorkomen / beperken overlast kachels Blz. 261  
Wat heeft het gekost? Blz. 262  
Toelichting afwijkingen Blz. 263  
3.4 Beleidsveld Omgevingswet Blz. 264  
Omschrijving Blz. 265  
3.4.1 Speerpunt: Implementeren Omgevingswet. Blz. 266  
Wat wilden we bereiken? Blz. 267  
Implementatie Omgevingswet Blz. 268  
• Anders werken – Anders durven doen Blz. 269  
• Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) Blz. 270  
• Omgevingsplan Blz. 271  
• Omgevingsvisie Blz. 272  
Wat heeft het gekost? Blz. 273  
Toelichting afwijkingen Blz. 274  
3.5 Mutaties reserves programma 3 Blz. 275  
Mutaties reserves programma 3 Blz. 276  
Toelichting afwijkingen Blz. 277  
Beleidsindicatoren Blz. 278  
Kaderstellende documenten Blz. 279  
Verbonden partijen Blz. 280  
Wat heeft het programma gekost? Blz. 281  
Programma 4: Dienstverlening en besturen Blz. 282  
Omschrijving Blz. 283  
4.1 Beleidsveld Openbare orde en veiligheid Blz. 284  
Omschrijving Blz. 285  
4.1.1 Speerpunt: Verbeteren van het veiligheidsgevoel. Blz. 286  
Omschrijving Blz. 287  
Wat wilden we bereiken? Blz. 288  
Goede organisatie fysieke veiligheid Blz. 289  
• Trainingen voor functionarissen Blz. 290  
Integriteit en ondermijning Blz. 291  
• Samenwerking met het RIEC Blz. 292  
Veilige woon-, verblijf- en werkomgeving Blz. 293  
• Aanpakken drugsoverlast Blz. 294  
• Continueren uitvoering geven Damoclesbeleid Blz. 295  
• Professionaliseren handhavingsfunctie Blz. 296  
• Toezichthoudende functie versterken Blz. 297  
Veiligheid van evenementen en bedrijvigheid Blz. 298  
• Continuering project Keurmerk Veilig Ondernemen Blz. 299  
• Preventieve maatregelen Blz. 300  
Wat heeft het gekost? Blz. 301  
Toelichting afwijkingen Blz. 302  
4.2 Beleidsveld Samenwerking: ‘schakelen op schalen’ Blz. 303  
Omschrijving Blz. 304  
4.2.1 Speerpunt: Versterking van de bestuurskracht. Blz. 305  
Versterking van de bestuurskracht. Blz. 306  
Wat wilden we bereiken? Blz. 307  
Samenwerking richting Maastricht/Heuvelland Blz. 308  
• Actuele ontwikkeling Middengebied samenwerking Blz. 309  
Verbonden partijen Blz. 310  
• Vergaderingen algemene besturen Blz. 311  
Versterken DNA ‘’dichtbij het leven’’ Blz. 312  
• Samenwerking met de gemeenten Gulpen-Wittem en Vaals middels Lijn 50 Blz. 313  
4.2.2 Speerpunt: Verbreding en verdieping in euregionaal verband. Blz. 314  
Verbreding en verdieping in euregionaal verband. Blz. 315  
Wat wilden we bereiken? Blz. 316  
Autonomie van de gemeente Blz. 317  
• Onderstaande projecten Blz. 318  
Wat heeft het gekost? Blz. 319  
Toelichting afwijkingen Blz. 320  
4.3 Beleidsveld Dienstverlening Blz. 321  
Omschrijving Blz. 322  
4.3.1 Speerpunt: Een excellente klantgerichte dienstverlening. Blz. 323  
Een excellente klantgerichte dienstverlening. Blz. 324  
Wat wilden we bereiken? Blz. 325  
Snel en doeltreffend afhandelen contacten Blz. 326  
• Opstellen en implementeren dienstverleningsvisie Blz. 327  
4.3.2 Speerpunt: Participatie is onze tweede natuur. Blz. 328  
Participatie is onze tweede natuur. Blz. 329  
Wat wilden we bereiken? Blz. 330  
Participatie leidend Blz. 331  
• Procesopdracht Participatie Blz. 332  
4.3.3 Speerpunt: Versterken bestuurlijk-ambtelijk-samenspel in verbinding met de samenleving. Blz. 333  
Versterken Blz. 334  
Wat wilden we bereiken? Blz. 335  
Gezamenlijke bestuurlijke en ambtelijke agenda Blz. 336  
• Procesopdracht bestuurlijke vernieuwing Blz. 337  
Kwaliteit van het debat Blz. 338  
• Bestuurlijke vernieuwing Blz. 339  
Versterken rol raad Blz. 340  
• Vorm en inhoud geven aan versterken rol raad Blz. 341  
Vragen inwoners Blz. 342  
• Doelstelling onderdeel van implementatietraject Blz. 343  
Wat heeft het gekost? Blz. 344  
Toelichting afwijkingen Blz. 345  
4.4 Mutaties reserves programma 4 Blz. 346  
Mutaties reserves programma 4 Blz. 347  
Toelichting afwijkingen Blz. 348  
Beleidsindicatoren Blz. 349  
Verbonden partijen Blz. 350  
Kaderstellende documenten Blz. 351  
Wat heeft het programma gekost? Blz. 352  
Programma 5: Financiën en middelen Blz. 353  
Omschrijving Blz. 354  
5.1 Beleidsveld Financiën en middelen Blz. 355  
Omschrijving Blz. 356  
5.1.1 Speerpunt: Een solide meerjarig financieel beleid. Blz. 357  
Een solide meerjarig financieel beleid. Blz. 358  
Wat wilden we bereiken? Blz. 359  
Meerjarig sluitende begroting Blz. 360  
• Sluitende begroting Blz. 361  
Uitvoering geven aan financiële beleid. Blz. 362  
• Bestuursrapportages, begroting, jaarrekening Blz. 363  
5.1.2 Speerpunt: Zo laag mogelijke lasten voor inwoners en ondernemers. Blz. 364  
Zo laag mogelijke lasten voor inwoners en ondernemers. Blz. 365  
Wat wilden we bereiken? Blz. 366  
De OZB stijgt niet meer dan de inflatie. Blz. 367  
• Onbenutte belastingcapaciteit Blz. 368  
Kostendekkendheid Blz. 369  
• Kostendekkendheid Blz. 370  
Profijtbeginsel Blz. 371  
• Rioolheffing Blz. 372  
5.1.3 Speerpunt: Transparante goed leesbare sturings- en verantwoordingsdocumenten waarin de voortgang van het raadsprogramma goed kan worden opgevolgd. Blz. 373  
Transparante goed leesbare sturings- en verantwoordingsdocumenten waarin de voortgang van het raadsprogramma goed kan worden opgevolgd. Blz. 374  
Wat wilden we bereiken? Blz. 375  
Ondersteuning kaderstelling raad. Blz. 376  
• Kaderstelling in de Kadernota Blz. 377  
Strategisch kader. Blz. 378  
• Betere aansluiting afdelingsplannen op begroting Blz. 379  
Verbetering sturingsinformatie Blz. 380  
• Betere aansluiting afdelingsplannen op begroting Blz. 381  
Verbetering totstandkoming P&C documenten Blz. 382  
• Betere aansluiting afdelingsplannen op begroting Blz. 383  
Wat heeft het gekost? Blz. 384  
Toelichting afwijkingen Blz. 385  
5.2 Beleidsveld Personeel Blz. 386  
Omschrijving Blz. 387  
Personele kosten/overhead Blz. 388  
Personeelskosten Blz. 389  
Wat wilden we bereiken? Blz. 390  
Gericht mogelijke inzet personeel Blz. 391  
• Bezuinigingsoperatie voor organisatie Blz. 392  
• Opstarten ontwikkeltraject Blz. 393  
• Organisatorisch inbedden focus op prioritaire thema’s Blz. 394  
• Realiseren bezuinigingstaakstelling Blz. 395  
Wat heeft het gekost? Blz. 396  
Toelichting afwijkingen Blz. 397  
5.3 Mutaties reserves programma 5 Blz. 398  
Mutaties reserves programma 5 Blz. 399  
Toelichting afwijkingen Blz. 400  
Beleidsindicatoren Blz. 401  
Kaderstellende documenten Blz. 402  
Verbonden partijen Blz. 403  
Wat heeft het programma gekost? Blz. 404  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 405  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 406  
Toelichting Blz. 407  
Onvoorziene uitgaven Blz. 408  
Onvoorziene uitgaven 2020 Blz. 409  
Incidentele baten en lasten Blz. 410  
Structurele en incidentele baten en lasten Blz. 411  
Rechtmatigheid Blz. 412  
Rechtmatigheid Blz. 413  
Bijlagen Blz. 414  
A. Overzicht restantkredieten ultimo 2020 Blz. 415  
overzicht Blz. 416  
B. Rekening 2020 conform taakvelden BBV Blz. 417  
Recapitulatie jaarrekening 2020 conform taakvelden Blz. 418  
Paragrafen Blz. 419  
Paragraaf 1: Lokale heffingen Blz. 420  
Paragraaf 1: Lokale heffingen Blz. 421  
Beleid ten aanzien van lokale heffingen Blz. 422  
Onroerende Zaakbelastingen Blz. 423  
Tarieven onroerende zaakbelastingen Blz. 424  
Afvalstoffenheffing Blz. 425  
Tarieven afvalstoffenheffing Blz. 426  
Kostendekkendheid afval Blz. 427  
Rioolheffing Blz. 428  
Tarieven rioolheffing Blz. 429  
Kostendekkendheid rioolheffing Blz. 430  
Hondenbelasting Blz. 431  
Tarieven hondenbelasting Blz. 432  
Toeristenbelasting Blz. 433  
Tarieven toeristenbelasting Blz. 434  
Lokale lastendruk Blz. 435  
Overzicht lokale lastendruk Blz. 436  
Kwijtschelding Blz. 437  
Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 438  
Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 439  
Algemene reserve Blz. 440  
Bestemmingsreserve Blz. 441  
Totaal overzicht reserves Blz. 442  
Onvoorzien, belastingcapaciteit en risico's Blz. 443  
Financieel risicopercentage Blz. 444  
Financiële risico's Blz. 445  
Toelichting risico's Blz. 446  
Weerstandsvermogen Blz. 447  
Weerstandsratio Blz. 448  
Kansmatrix Blz. 449  
Gevolgmatrix Blz. 450  
Tolerantiematrix Blz. 451  
Kengetallen Blz. 452  
Toelichting kengetallen Blz. 453  
Beoordeling kengetallen Blz. 454  
Paragraaf 3: Kapitaalgoederen Blz. 455  
Paragraaf 3: Kapitaalgoederen Blz. 456  
Recapitulatie beheers en onderhoudsplannen Blz. 457  
Toelichting beheers- en onderhoudsplannen Blz. 458  
Legenda kapitaalwerken Blz. 459  
Kapitaalwerken Blz. 460  
Paragraaf 4: Financiering Blz. 461  
Paragraaf 4: Financiering Blz. 462  
Algemene renteontwikkelingen Blz. 463  
Renterisiconorm Blz. 464  
Liquiditeiten Blz. 465  
Kaderstellende documenten Blz. 466  
Paragraaf 5: Bedrijfsvoering Blz. 467  
Paragraaf bedrijfsvoering Blz. 468  
Overzicht ziekteverzuim Blz. 469  
Toelichting Blz. 470  
Overzicht in-/door/-uitstroom Blz. 471  
Toelichting Blz. 472  
Voorraadagenda raad Blz. 473  
Optimaliseren dienstverlening Blz. 474  
Overhead Blz. 475  
informatie & automatisering Blz. 476  
Paragraaf 6: Verbonden partijen Blz. 477  
Paragraaf Verbonden Partijen Blz. 478  
Verbonden partijen tot en met MTB Blz. 479  
Verbonden partijen na MTB tot Bodemzorg Blz. 480  
Verbonden partijen vanaf Bodemzorg Blz. 481  
Risico's en kaderstellende documenten Blz. 482  
Paragraaf 7: Grondbeleid Blz. 483  
Tekst deel 1 Blz. 484  
Overzicht gemeentelijke grondexploitaties Blz. 485  
Overzicht gemeentelijke grondexploitaties vervolg Blz. 486  
Toelichting Blz. 487  
Financiële jaarrekening Blz. 488  
Overzicht van baten en lasten Blz. 489  
Overzicht baten en lasten Blz. 490  
Balans Blz. 491  
Balans activa Blz. 492  
Balans passiva Blz. 493  
Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling Blz. 494  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 495  
Toelichting op de balans Blz. 496  
verloop vaste activa Blz. 497  
Verloop materiële vaste activa Blz. 498  
Toelichting Blz. 499  
Verloop immateriële vaste activa Blz. 500  
Toelichting Blz. 501  
Kapitaal verstrekkingen Blz. 502  
Toelichting Blz. 503  
Leningen aan deelnemingen Blz. 504  
Overige langlopende leningen Blz. 505  
Verloop overige langlopende leningen Blz. 506  
Vlottende activa Blz. 507  
Verloop voorraden Blz. 508  
Nadere toelichting op voorraden onderhandenwerk Blz. 509  
Overzicht voorraden Blz. 510  
Toelichting voorraden Blz. 511  
Uitzettingen Blz. 512  
Liquidemiddelen Blz. 513  
Overzicht liquide middelen Blz. 514  
Overlopende activa Blz. 515  
Overzicht voorschotten Blz. 516  
Vaste passiva Blz. 517  
Verloop reserves en voorzieningen Blz. 518  
Overzicht reserves Blz. 519  
Overzicht voorzieningen Blz. 520  
Opmerking reserves Blz. 521  
Overzicht bruteringsreserves Blz. 522  
Toelichting reserves Blz. 523  
Toelichting voorzieningen Blz. 524  
Overzicht vaste schulden Blz. 525  
Overzicht verloop leningen Blz. 526  
Langlopende leningen Blz. 527  
Vlottende passiva Blz. 528  
Vlottende passsiva Blz. 529  
Overlopende passiva Blz. 530  
Overlopende passiva Blz. 531  
Verloop EU en NL Blz. 532  
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Blz. 533  
Waarborgen en garanties Blz. 534  
Toelichting Blz. 535  
Overzicht lease Blz. 536  
Overzicht WNT Blz. 537  
Overige rapportageverplichtingen WNT Blz. 538  
Staat van herkomst en besteding van middelen (kastroomoverzicht) Blz. 539  
Staat van herkomst en besteding van middelen Blz. 540  
Single information Single Audit (SiSa) Blz. 541  
Sisa deel 1 Blz. 542  
Sisa deel 2 Blz. 543  
Sisa deel 3 Blz. 544