Sitemap

Programmarekening 2020 Blz. 1
Programma Blz. 2
Voorwoord programmarekening 2020 Blz. 3
Voorwoord programmarekening 2020 Blz. 4
Financiële recapitulatie Blz. 5
Van 2e bestuursrapportage naar jaarrekening 2020 Blz. 6
Toelichting Blz. 7
Leeswijzer Blz. 8
Leeswijzer Blz. 9
Programma 1: Mens & Samenleving Blz. 10
Omschrijving Blz. 11
1.1 Beleidsveld Sociaal Domein Blz. 12
Omschrijving Blz. 13
1.1.1 Speerpunt: We werken aan de transformatieopgave binnen het Sociaal Domein: wij stellen de inwoner en zijn directe omgeving centraal. Blz. 14
Omschrijving Blz. 15
Wat wilden we bereiken? Blz. 16
Maatschappelijke vraagstukken Blz. 17
• De regierol Blz. 18
• Het Sociaal Team Blz. 19
• Kerngericht werken Blz. 20
Eigen kracht van onze inwoners Blz. 21
• Betrekken inwoners Blz. 22
• Investeren in betrokkenheid en zeggenschap Blz. 23
1.1.2 Speerpunt: Wij werken aan de transformatieopgave in het Sociaal Domein: hulp- en ondersteuning voor de meest kwetsbare inwoners is toekomstbestendig. Blz. 24
Omschrijving Blz. 25
Wat wilden we bereiken? Blz. 26
Budgettair neutrale uitvoering Wmo, Participatiewet en Jeugdwet Blz. 27
• Monitoren financiële stromen Blz. 28
Gevarieerde hulp- en ondersteuning Blz. 29
• Integraal ondersteuningsplan Blz. 30
Ondersteunen kwetsbare inwoners Blz. 31
• Faciliteren maatwerkvoorzieningen Blz. 32
• Versterken opdrachtgevende rol Blz. 33
Wat heeft het gekost? Blz. 34
Toelichting afwijkingen Blz. 35
1.2 Beleidsveld Vitale inwoners en gemeenschappen Blz. 36
Omschrijving Blz. 37
1.2.1 Speerpunt: Versterken van individuele en collectieve kracht in de samenleving Blz. 38
Omschrijving Blz. 39
Wat wilden we bereiken? Blz. 40
Bereikbaarheid activiteiten Blz. 41
• Faciliteren verenigingsleven Blz. 42
• Inzet kunst en cultuur / sport en bewegen Blz. 43
• Primaire focus buurtcoaches Blz. 44
Burgerinitiatieven op basis coöperatieve houding Blz. 45
• Kerngericht werken Blz. 46
• Ondersteunen en faciliteren buurtverbindingsactiviteiten Blz. 47
Eigen verantwoordelijkheid Blz. 48
• Investeren in maatschappelijk werk, jeugd- en jongerenwerk en opvoedingsondersteuning. Blz. 49
• Inzetten eigen sociaal netwerk Blz. 50
• Ondersteunen mantelzorgers Blz. 51
• Waarderen mantelzorgers. Blz. 52
Gelijke kansen inwoners Blz. 53
• Inzet participatiecoach Blz. 54
• Kerngericht en laagdrempelig werken Blz. 55
• Ondersteunen statushouders Blz. 56
• Vast aanspreekpunt sociaal-maatschappelijke vraagstukken Blz. 57
• Wegnemen belemmeringen voor kwetsbare inwoners Blz. 58
• Wegnemen belemmeringen voor onderwijs Blz. 59
1.2.2 Speerpunt: Gezond en veilig leven. Blz. 60
Gezond en veilig leven Blz. 61
Wat wilden we bereiken? Blz. 62
Gelijke kansen inwoners Blz. 63
• Acute opvang, hulp en ondersteuning voor onze (kwetsbare) inwoners Blz. 64
• Beschermd wonen in de eigen leefomgeving Blz. 65
• Deelname aan peuteropvang en taalontwikkeling. Blz. 66
• Een sluitende (regionale) aanpak voor mensen met verward gedrag. Blz. 67
• Bewegen/sporten stimuleren Blz. 68
• Gezonde voeding stimuleren Blz. 69
• Gezondheidsbevordering, jeugdgezondheidszorg Blz. 70
• Ontwikkelagenda gericht op bevorderen positieve gezondheid. Blz. 71
1.2.3 Speerpunt: Duurzame en toekomstbestendige maatschappelijke accommodaties en activiteiten op het gebied van sport, cultuur en onderwijs. Blz. 72
Omschrijving Blz. 73
Wat wilden we bereiken? Blz. 74
Accommodaties Blz. 75
• Stimuleren multifunctioneel gebruik accommodaties Blz. 76
Kwaliteit accommodaties Blz. 77
• Toegankelijke gemeentelijke accommodaties Blz. 78
Voldoende toegeruste activiteiten Blz. 79
• Faciliteren evenementen in kader van sport en bewegen. Blz. 80
• Ondersteunen verenigingen Blz. 81
Wat heeft het gekost Blz. 82
Toelichting afwijkingen Blz. 83
1.3 Beleidsveld Culturele identiteit Blz. 84
Omschrijving Blz. 85
1.3.1 Speerpunt: Het verhaal van ons erfgoed is zichtbaar en beleefbaar. Blz. 86
Omschrijving Blz. 87
Wat wilden we bereiken? Blz. 88
Behoud kernkwaliteiten fysieke leefomgeving Blz. 89
• Aandacht voor monumenten Blz. 90
• Actief informeren erfgoedeigenaren en geïnteresseerden Blz. 91
• Uitvoering subsidieverordening Cultureel Erfgoed Blz. 92
Cultureel erfgoed Blz. 93
• Beleidsnota Cultureel Erfgoed 2018-2021 Blz. 94
• Binnen culturele c.q. erfgoed projecten verbinding maken met andere beleidsterreinen Blz. 95
• Borging cultureel erfgoed en verstevigen muzikale identiteit. Blz. 96
• Immaterieel erfgoed versterken, verbinden en verankeren Blz. 97
• Nieuwe en ingeplande evenementen / initiatieven Blz. 98
• Verankeren en doorontwikkelen culturele identiteit Blz. 99
Rekening houden met gebouwd erfgoed Blz. 100
• Gebouwd erfgoed integraal verankeren in nieuwe ruimtelijke plannen Blz. 101
• Inzetten op herbestemming leegstaande monumenten en ander gebouwd erfgoed. Blz. 102
• Tegemoetkoming verbouwingsleges beeldbepalende panden Blz. 103
Wat heeft het gekost? Blz. 104
Toelichting afwijkingen Blz. 105
1.4 Mutaties reserves programma 1 Blz. 106
Mutaties reserves programma 1 Blz. 107
Toelichting afwijkingen Blz. 108
Beleidsindicatoren Blz. 109
Kaderstellende documenten Blz. 110
Verbonden partijen Blz. 111
Wat heeft het programma gekost? Blz. 112
Tekst mbt Financiën Blz. 113
Programma 2: Landschap, natuur en water Blz. 114
Omschrijving Blz. 115
2.1 Beleidsveld Buitengewoon Buitengebied Blz. 116
Omschrijving Blz. 117
2.1.1 Speerpunt: Een duurzame balans tussen landschap en economie. Blz. 118
Omschrijving Blz. 119
Wat wilden we bereiken? Blz. 120
Borgen van de kwaliteiten van het Zuid-Limburgse landschap Blz. 121
• Aanplant van hagen en hoogstambomen. Blz. 122
• Bescherming van unieke planten en dieren Blz. 123
• Evalueren bomenverordening Blz. 124
• Investeren vanuit het Landschaps Ontwikkelings Plan Blz. 125
• Optreden tegen oneigenlijk gebruik gemeentelijke eigendommen in landschap. Blz. 126
Een duurzaam renderend landschap Blz. 127
• Bevorderen bijenwelzijn Blz. 128
• Ontwikkeling Zuidelijk Maasdal Blz. 129
• Project bloeiende bermen Blz. 130
• Promotie ondernemers en landschap Blz. 131
• Regionaal landschapsfonds voor behoud en ontwikkeling Nationaal Landschap Blz. 132
• Verbinding landschap met lokaal ondernemerschap Blz. 133
2.1.2 Speerpunt: Ruimte geven aan een duurzame agrarische sector. Blz. 134
Omschrijving Blz. 135
Wat wilden we bereiken? Blz. 136
Behoud agrarische sector en gezond fruit Blz. 137
• Bestuursopdracht Buitengewoon Buitengebied / Agrarische bouwkavels Blz. 138
Wat heeft het gekost? Blz. 139
Toelichting afwijkingen Blz. 140
2.2 Beleidsveld Economie, recreatie en toerisme Blz. 141
Omschrijving Blz. 142
2.2.1 Speerpunt: Eijsden-Margraten, daar komen ondernemers tot bloei. Blz. 143
Omschrijving Blz. 144
Wat wilden we bereiken? Blz. 145
Gezond lokaal ondernemersklimaat Blz. 146
• Bedrijven Investeringszones en Grenzeloos Ondernemen Blz. 147
• Bevorderen kwaliteitsslag in bedrijfsvoering toeristische ondernemers Blz. 148
• Inzetten in op kwaliteit en innovatie Blz. 149
Voldoende werkgelegenheid Blz. 150
• Regionaal deelname in samenwerking Blz. 151
• Samenwerking vanuit regionaal arbeidsmarktbeleid Blz. 152
2.2.2 Speerpunt: Recreatie en toerisme optimaliseren. Blz. 153
Omschrijving Blz. 154
Wat wilden we bereiken? Blz. 155
Balans tussen sportevenementen en belang inwoners Blz. 156
• Kaders / maatregelen tbv aanpak drukte bij hotspots en (sport)eventdagen Blz. 157
• Ondersteunen wieleractiviteiten Blz. 158
Balans tussen toeristische bedrijvigheid en belang inwoners Blz. 159
• Focus op projectmatige inzet Blz. 160
• Onderhouden en faciliterend opereren Blz. 161
Cittaslow Blz. 162
• Verankering Cittaslow in Eijsden-Margraten Blz. 163
Eijsden-Margraten op de kaart zetten Blz. 164
• Verbetering fiets- en wandelinfrastructuur Blz. 165
Wat heeft het gekost? Blz. 166
Toelichting afwijkingen Blz. 167
2.3 Openbare ruimte Blz. 168
Omschrijving Blz. 169
2.3.1 Speerpunt: Een duurzaam en toekomstig beheer met aandacht voor kwaliteit. Blz. 170
Omschrijving Blz. 171
Wat wilden we bereiken? Blz. 172
De basis op orde Blz. 173
• Groenbeleidsplan Blz. 174
• Stimuleren vergroening (voor)tuinen Blz. 175
Wat heeft het gekost? Blz. 176
Toelichting afwijkingen Blz. 177
2.4 Mutaties reserves programma 2 Blz. 178
Mutaties reserves programma 2 Blz. 179
Toelichting afwijkingen Blz. 180
Beleidsindicatoren Blz. 181
Kaderstellende documenten Blz. 182
Verbonden partijen Blz. 183
Wat heeft het programma gekost? Blz. 184
Programma 3: Duurzaam wonen Blz. 185
Omschrijving Blz. 186
3.1 Beleidsveld Mobiliteit & verkeer Blz. 187
Omschrijving Blz. 188
3.1.1 Speerpunt: Optimaal ontsloten kernen. Blz. 189
Omschrijving Blz. 190
Wat wilden we bereiken? Blz. 191
Optimale verbindingen tussen kernen Blz. 192
• Goede OV-verbinding. Blz. 193
3.1.2 Speerpunt: Een veilige en aantrekkelijke openbare ruimte. Blz. 194
Wat wilden we bereiken? Blz. 195
Kwalitatieve openbare ruimte Blz. 196
• Onderhouden openbare ruimte volgens vastgestelde beleidsplannen Blz. 197
Verminderen verkeers- en parkeeroverlast, vergroten verkeersveiligheid. Blz. 198
• Maatregelen uit gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP) Blz. 199
3.1.3 Speerpunt: Realiseren veilige schoolomgevingen. Blz. 200
Wat wilden we bereiken? Blz. 201
Veilige en goed onderhouden schoolroutes/omgevingen. Blz. 202
• Maatregelen gemeentelijk verkeer- en vervoersplan en verlichting schoolroutes Blz. 203
• Pilot zwaar landbouwverkeer Blz. 204
• Schooleducatie en maatregelen uit het GVVP Blz. 205
Wat heeft het gekost? Blz. 206
Toelichting afwijkingen Blz. 207
3.2 Beleidsveld Wonen Blz. 208
Omschrijving Blz. 209
3.2.1 Speerpunt: Realiseren van een aantrekkelijke woningmarkt. Blz. 210
Realiseren van een aantrekkelijke woningmarkt. Blz. 211
Wat wilden we bereiken? Blz. 212
Realiseren uitbreidingsplannen Blz. 213
• Initiatieven van projectontwikkelaars, overige vastgoedexperts en particulieren Blz. 214
• Uitvoering van vastgestelde woningbouwprogramma Blz. 215
• Woningvoorraad jaarlijks gemonitord Blz. 216
Het transformeren woningmarkt Blz. 217
• Levensloopbestendig maken en verduurzamen van gebouwen Blz. 218
• Maximaal faciliteren binnen particulier bezit Blz. 219
Herinvullen van leegstand en leegkomende gebouwen Blz. 220
• Herbestemmingsmogelijkheden leegstaande en vrijkomende gebouwen Blz. 221
• Ondersteunen particuliere initiatieven samen wonen/zorgen Blz. 222
• Provinciaal project aanpak leegstand Blz. 223
• Stimuleren experimenten met vernieuwde woonvormen Blz. 224
• Te overwegen aankopen. Blz. 225
Afspraken met partners in de woningmarkt Blz. 226
Prestatieafspraken maken met plaatselijk werkende woningcorporaties Blz. 227
Inzetten stimuleringsmaatregelen starters Blz. 228
• Aangepaste uitgifteprijs grond voor starters Blz. 229
• Starterslening Blz. 230
Wat heeft het gekost? Blz. 231
Toelichting afwijkingen Blz. 232
3.3 Beleidsveld Klimaat en energie Blz. 233
Omschrijving Blz. 234
3.3.1 Speerpunt: Uitvoering geven aan klimaat- en energieopgavenUitvoering geven aan klimaat- en energieopgaven. Blz. 235
Omschrijving Blz. 236
Wat wilden we bereiken? Blz. 237
Invullen klimaat- en energieopgaven Blz. 238
• Duurzaamheidsmaatregelen Blz. 239
• Meerjarig uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Blz. 240
• Participeren in de RES Blz. 241
• Project Plusjehuis Blz. 242
• Stimuleren duurzaam bouwen en duurzame projecten Blz. 243
• Sturen op lokale beleidskaders Blz. 244
• Zonnepanelenproject Blz. 245
3.3.2 Speerpunt: Op weg naar een circulaire economie. Blz. 246
Omschrijving Blz. 247
Wat wilden we bereiken? Blz. 248
Afvalpreventie stimuleren Blz. 249
• Nieuw Afvalbeheerplan Blz. 250
3.3.3 Speerpunt: Terugdringen milieuoverlast. Blz. 251
Terugdringen milieuoverlast Blz. 252
Wat wilden we bereiken? Blz. 253
Beperken milieu-, lucht- en geluidsvervuiling Blz. 254
• Aanspreken veroorzakers overlast en luchtverontreiniging Blz. 255
• Grensoverschrijdende overlast Blz. 256
• Voorkomen / beperken overlast kachels Blz. 257
Wat heeft het gekost? Blz. 258
Toelichting afwijkingen Blz. 259
3.4 Beleidsveld Omgevingswet Blz. 260
Omschrijving Blz. 261
3.4.1 Speerpunt: Implementeren Omgevingswet. Blz. 262
Wat wilden we bereiken? Blz. 263
Implementatie Omgevingswet Blz. 264
• Anders werken – Anders durven doen Blz. 265
• Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) Blz. 266
• Omgevingsplan Blz. 267
• Omgevingsvisie Blz. 268
Wat heeft het gekost? Blz. 269
Toelichting afwijkingen Blz. 270
3.5 Mutaties reserves programma 3 Blz. 271
Mutaties reserves programma 3 Blz. 272
Toelichting afwijkingen Blz. 273
Beleidsindicatoren Blz. 274
Kaderstellende documenten Blz. 275
Verbonden partijen Blz. 276
Wat heeft het programma gekost? Blz. 277
Programma 4: Dienstverlening en besturen Blz. 278
Omschrijving Blz. 279
4.1 Beleidsveld Openbare orde en veiligheid Blz. 280
Omschrijving Blz. 281
4.1.1 Speerpunt: Verbeteren van het veiligheidsgevoel. Blz. 282
Omschrijving Blz. 283
Wat wilden we bereiken? Blz. 284
Goede organisatie fysieke veiligheid Blz. 285
• Trainingen voor functionarissen Blz. 286
Integriteit en ondermijning Blz. 287
• Samenwerking met het RIEC Blz. 288
Veilige woon-, verblijf- en werkomgeving Blz. 289
• Aanpakken drugsoverlast Blz. 290
• Continueren uitvoering geven Damoclesbeleid Blz. 291
• Professionaliseren handhavingsfunctie Blz. 292
• Toezichthoudende functie versterken Blz. 293
Veiligheid van evenementen en bedrijvigheid Blz. 294
• Continuering project Keurmerk Veilig Ondernemen Blz. 295
• Preventieve maatregelen Blz. 296
Wat heeft het gekost? Blz. 297
Toelichting afwijkingen Blz. 298
4.2 Beleidsveld Samenwerking: ‘schakelen op schalen’ Blz. 299
Omschrijving Blz. 300
4.2.1 Speerpunt: Versterking van de bestuurskracht. Blz. 301
Versterking van de bestuurskracht. Blz. 302
Wat wilden we bereiken? Blz. 303
Samenwerking richting Maastricht/Heuvelland Blz. 304
• Actuele ontwikkeling Middengebied samenwerking Blz. 305
Verbonden partijen Blz. 306
• Vergaderingen algemene besturen Blz. 307
Versterken DNA ‘’dichtbij het leven’’ Blz. 308
• Samenwerking met de gemeenten Gulpen-Wittem en Vaals middels Lijn 50 Blz. 309
4.2.2 Speerpunt: Verbreding en verdieping in euregionaal verband. Blz. 310
Verbreding en verdieping in euregionaal verband. Blz. 311
Wat wilden we bereiken? Blz. 312
Autonomie van de gemeente Blz. 313
• Onderstaande projecten Blz. 314
Wat heeft het gekost? Blz. 315
Toelichting afwijkingen Blz. 316
4.3 Beleidsveld Dienstverlening Blz. 317
Omschrijving Blz. 318
4.3.1 Speerpunt: Een excellente klantgerichte dienstverlening. Blz. 319
Een excellente klantgerichte dienstverlening. Blz. 320
Wat wilden we bereiken? Blz. 321
Snel en doeltreffend afhandelen contacten Blz. 322
• Opstellen en implementeren dienstverleningsvisie Blz. 323
4.3.2 Speerpunt: Participatie is onze tweede natuur. Blz. 324
Participatie is onze tweede natuur. Blz. 325
Wat wilden we bereiken? Blz. 326
Participatie leidend Blz. 327
• Procesopdracht Participatie Blz. 328
4.3.3 Speerpunt: Versterken bestuurlijk-ambtelijk-samenspel in verbinding met de samenleving. Blz. 329
Versterken Blz. 330
Wat wilden we bereiken? Blz. 331
Gezamenlijke bestuurlijke en ambtelijke agenda Blz. 332
• Procesopdracht bestuurlijke vernieuwing Blz. 333
Kwaliteit van het debat Blz. 334
• Bestuurlijke vernieuwing Blz. 335
Versterken rol raad Blz. 336
• Vorm en inhoud geven aan versterken rol raad Blz. 337
Vragen inwoners Blz. 338
• Doelstelling onderdeel van implementatietraject Blz. 339
Wat heeft het gekost? Blz. 340
Toelichting afwijkingen Blz. 341
4.4 Mutaties reserves programma 4 Blz. 342
Mutaties reserves programma 4 Blz. 343
Toelichting afwijkingen Blz. 344
Beleidsindicatoren Blz. 345
Verbonden partijen Blz. 346
Kaderstellende documenten Blz. 347
Wat heeft het programma gekost? Blz. 348
Programma 5: Financiën en middelen Blz. 349
Omschrijving Blz. 350
5.1 Beleidsveld Financiën en middelen Blz. 351
Omschrijving Blz. 352
5.1.1 Speerpunt: Een solide meerjarig financieel beleid. Blz. 353
Een solide meerjarig financieel beleid. Blz. 354
Wat wilden we bereiken? Blz. 355
Meerjarig sluitende begroting Blz. 356
• Sluitende begroting Blz. 357
Uitvoering geven aan financiële beleid. Blz. 358
• Bestuursrapportages, begroting, jaarrekening Blz. 359
5.1.2 Speerpunt: Zo laag mogelijke lasten voor inwoners en ondernemers. Blz. 360
Zo laag mogelijke lasten voor inwoners en ondernemers. Blz. 361
Wat wilden we bereiken? Blz. 362
De OZB stijgt niet meer dan de inflatie. Blz. 363
• Onbenutte belastingcapaciteit Blz. 364
Kostendekkendheid Blz. 365
• Kostendekkendheid Blz. 366
Profijtbeginsel Blz. 367
• Rioolheffing Blz. 368
5.1.3 Speerpunt: Transparante goed leesbare sturings- en verantwoordingsdocumenten waarin de voortgang van het raadsprogramma goed kan worden opgevolgd. Blz. 369
Transparante goed leesbare sturings- en verantwoordingsdocumenten waarin de voortgang van het raadsprogramma goed kan worden opgevolgd. Blz. 370
Wat wilden we bereiken? Blz. 371
Ondersteuning kaderstelling raad. Blz. 372
• Kaderstelling in de Kadernota Blz. 373
Strategisch kader. Blz. 374
• Betere aansluiting afdelingsplannen op begroting Blz. 375
Verbetering sturingsinformatie Blz. 376
• Betere aansluiting afdelingsplannen op begroting Blz. 377
Verbetering totstandkoming P&C documenten Blz. 378
• Betere aansluiting afdelingsplannen op begroting Blz. 379
Wat heeft het gekost? Blz. 380
Toelichting afwijkingen Blz. 381
5.2 Beleidsveld Personeel Blz. 382
Omschrijving Blz. 383
Personele kosten/overhead Blz. 384
Personeelskosten Blz. 385
Wat wilden we bereiken? Blz. 386
Gericht mogelijke inzet personeel Blz. 387
• Bezuinigingsoperatie voor organisatie Blz. 388
• Opstarten ontwikkeltraject Blz. 389
• Organisatorisch inbedden focus op prioritaire thema’s Blz. 390
• Realiseren bezuinigingstaakstelling Blz. 391
Wat heeft het gekost? Blz. 392
Toelichting afwijkingen Blz. 393
5.3 Mutaties reserves programma 5 Blz. 394
Mutaties reserves programma 5 Blz. 395
Toelichting afwijkingen Blz. 396
Beleidsindicatoren Blz. 397
Kaderstellende documenten Blz. 398
Verbonden partijen Blz. 399
Wat heeft het programma gekost? Blz. 400
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 401
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 402
Toelichting Blz. 403
Onvoorziene uitgaven Blz. 404
Onvoorziene uitgaven 2020 Blz. 405
Incidentele baten en lasten Blz. 406
Structurele en incidentele baten en lasten Blz. 407
Rechtmatigheid Blz. 408
Rechtmatigheid Blz. 409
Bijlagen Blz. 410
A. Overzicht restantkredieten ultimo 2020 Blz. 411
overzicht Blz. 412
B. Rekening 2020 conform taakvelden BBV Blz. 413
Recapitulatie jaarrekening 2020 conform taakvelden Blz. 414
Paragrafen Blz. 415
Paragraaf 1: Lokale heffingen Blz. 416
Paragraaf 1: Lokale heffingen Blz. 417
Beleid ten aanzien van lokale heffingen Blz. 418
Onroerende Zaakbelastingen Blz. 419
Tarieven onroerende zaakbelastingen Blz. 420
Afvalstoffenheffing Blz. 421
Tarieven afvalstoffenheffing Blz. 422
Kostendekkendheid afval Blz. 423
Rioolheffing Blz. 424
Tarieven rioolheffing Blz. 425
Kostendekkendheid rioolheffing Blz. 426
Hondenbelasting Blz. 427
Tarieven hondenbelasting Blz. 428
Toeristenbelasting Blz. 429
Tarieven toeristenbelasting Blz. 430
Lokale lastendruk Blz. 431
Overzicht lokale lastendruk Blz. 432
Kwijtschelding Blz. 433
Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 434
Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 435
Algemene reserve Blz. 436
Bestemmingsreserve Blz. 437
Totaal overzicht reserves Blz. 438
Onvoorzien, belastingcapaciteit en risico's Blz. 439
Financieel risicopercentage Blz. 440
Financiële risico's Blz. 441
Toelichting risico's Blz. 442
Weerstandsvermogen Blz. 443
Weerstandsratio Blz. 444
Kansmatrix Blz. 445
Gevolgmatrix Blz. 446
Tolerantiematrix Blz. 447
Kengetallen Blz. 448
Toelichting kengetallen Blz. 449
Beoordeling kengetallen Blz. 450
Paragraaf 3: Kapitaalgoederen Blz. 451
Paragraaf 3: Kapitaalgoederen Blz. 452
Recapitulatie beheers en onderhoudsplannen Blz. 453
Toelichting beheers- en onderhoudsplannen Blz. 454
Legenda kapitaalwerken Blz. 455
Kapitaalwerken Blz. 456
Paragraaf 4: Financiering Blz. 457
Paragraaf 4: Financiering Blz. 458
Algemene renteontwikkelingen Blz. 459
Renterisiconorm Blz. 460
Liquiditeiten Blz. 461
Kaderstellende documenten Blz. 462
Paragraaf 5: Bedrijfsvoering Blz. 463
Paragraaf bedrijfsvoering Blz. 464
Overzicht ziekteverzuim Blz. 465
Toelichting Blz. 466
Overzicht in-/door/-uitstroom Blz. 467
Toelichting Blz. 468
Voorraadagenda raad Blz. 469
Optimaliseren dienstverlening Blz. 470
Overhead Blz. 471
informatie & automatisering Blz. 472
Paragraaf 6: Verbonden partijen Blz. 473
Paragraaf Verbonden Partijen Blz. 474
Verbonden partijen tot en met MTB Blz. 475
Verbonden partijen na MTB tot Bodemzorg Blz. 476
Verbonden partijen vanaf Bodemzorg Blz. 477
Risico's en kaderstellende documenten Blz. 478
Paragraaf 7: Grondbeleid Blz. 479
Tekst deel 1 Blz. 480
Overzicht gemeentelijke grondexploitaties Blz. 481
Overzicht gemeentelijke grondexploitaties vervolg Blz. 482
Toelichting Blz. 483
Financiële jaarrekening Blz. 484
Overzicht van baten en lasten Blz. 485
Overzicht baten en lasten Blz. 486
Balans Blz. 487
Balans activa Blz. 488
Balans passiva Blz. 489
Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling Blz. 490
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 491
Toelichting op de balans Blz. 492
verloop vaste activa Blz. 493
Verloop materiële vaste activa Blz. 494
Toelichting Blz. 495
Verloop immateriële vaste activa Blz. 496
Toelichting Blz. 497
Kapitaal verstrekkingen Blz. 498
Toelichting Blz. 499
Leningen aan deelnemingen Blz. 500
Overige langlopende leningen Blz. 501
Verloop overige langlopende leningen Blz. 502
Vlottende activa Blz. 503
Verloop voorraden Blz. 504
Nadere toelichting op voorraden onderhandenwerk Blz. 505
Overzicht voorraden Blz. 506
Toelichting voorraden Blz. 507
Uitzettingen Blz. 508
Liquidemiddelen Blz. 509
Overzicht liquide middelen Blz. 510
Overlopende activa Blz. 511
Overzicht voorschotten Blz. 512
Vaste passiva Blz. 513
Verloop reserves en voorzieningen Blz. 514
Overzicht reserves Blz. 515
Overzicht voorzieningen Blz. 516
Opmerking reserves Blz. 517
Overzicht bruteringsreserves Blz. 518
Toelichting reserves Blz. 519
Toelichting voorzieningen Blz. 520
Overzicht vaste schulden Blz. 521
Overzicht verloop leningen Blz. 522
Langlopende leningen Blz. 523
Vlottende passiva Blz. 524
Vlottende passsiva Blz. 525
Overlopende passiva Blz. 526
Overlopende passiva Blz. 527
Verloop EU en NL Blz. 528
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Blz. 529
Waarborgen en garanties Blz. 530
Toelichting Blz. 531
Overzicht lease Blz. 532
Overzicht WNT Blz. 533
Overige rapportageverplichtingen WNT Blz. 534
Staat van herkomst en besteding van middelen (kastroomoverzicht) Blz. 535
Staat van herkomst en besteding van middelen Blz. 536
Single information Single Audit (SiSa) Blz. 537
Sisa deel 1 Blz. 538
Sisa deel 2 Blz. 539
Sisa deel 3 Blz. 540
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap