Sitemap

Sitemap

Programmarekening 2020 Blz. 1  
Programma Blz. 2  
Voorwoord programmarekening 2020 Blz. 3  
Voorwoord begroting 2020-2023 Blz. 4  
Financiële recap Blz. 5  
Toelichting Blz. 6  
Toelichting Blz. 7  
Leeswijzer Blz. 8  
Leeswijzer Blz. 9  
Programma 1: Mens & Samenleving Blz. 10  
Omschrijving Blz. 11  
1.1 Beleidsveld Sociaal Domein Blz. 12  
Omschrijving Blz. 13  
1.1.1 Speerpunt: We werken aan de transformatieopgave binnen het Sociaal Domein: wij stellen de inwoner en zijn directe omgeving centraal. Blz. 14  
Omschrijving Blz. 15  
Wat wilden we bereiken? Blz. 16  
Maatschappelijke vraagstukken Blz. 17  
• De regierol Blz. 18  
• Het Sociaal Team Blz. 19  
• Kerngericht werken Blz. 20  
Eigen kracht van onze inwoners Blz. 21  
• Betrekken inwoners Blz. 22  
• Investeren in betrokkenheid en zeggenschap Blz. 23  
1.1.2 Speerpunt: Wij werken aan de transformatieopgave in het Sociaal Domein: hulp- en ondersteuning voor de meest kwetsbare inwoners is toekomstbestendig. Blz. 24  
Omschrijving Blz. 25  
Wat wilden we bereiken? Blz. 26  
Budgettair neutrale uitvoering Wmo, Participatiewet en Jeugdwet Blz. 27  
• Monitoren financiële stromen Blz. 28  
Gevarieerde hulp- en ondersteuning Blz. 29  
• Integraal ondersteuningsplan Blz. 30  
Ondersteunen kwetsbare inwoners Blz. 31  
• Faciliteren maatwerkvoorzieningen Blz. 32  
• Versterken opdrachtgevende rol Blz. 33  
Wat heeft het gekost? Blz. 34  
Toelichting afwijkingen Blz. 35  
1.2 Beleidsveld Vitale inwoners en gemeenschappen Blz. 36  
Omschrijving Blz. 37  
1.2.1 Speerpunt: Versterken van individuele en collectieve kracht in de samenleving Blz. 38  
Omschrijving Blz. 39  
Wat wilden we bereiken? Blz. 40  
Bereikbaarheid activiteiten Blz. 41  
• Faciliteren verenigingsleven Blz. 42  
• Inzet kunst en cultuur / sport en bewegen Blz. 43  
• Primaire focus buurtcoaches Blz. 44  
Burgerinitiatieven op basis coöperatieve houding Blz. 45  
• Kerngericht werken Blz. 46  
• Ondersteunen en faciliteren buurtverbindingsactiviteiten Blz. 47  
Eigen verantwoordelijkheid Blz. 48  
• Investeren in maatschappelijk werk, jeugd- en jongerenwerk en opvoedingsondersteuning. Blz. 49  
• Inzetten eigen sociaal netwerk Blz. 50  
• Ondersteunen mantelzorgers Blz. 51  
• Waarderen mantelzorgers. Blz. 52  
Gelijke kansen inwoners Blz. 53  
• Inzet participatiecoach Blz. 54  
• Kerngericht en laagdrempelig werken Blz. 55  
• Ondersteunen statushouders Blz. 56  
• Vast aanspreekpunt sociaal-maatschappelijke vraagstukken Blz. 57  
• Wegnemen belemmeringen voor kwetsbare inwoners Blz. 58  
• Wegnemen belemmeringen voor onderwijs Blz. 59  
1.2.2 Speerpunt: Gezond en veilig leven. Blz. 60  
Gezond en veilig leven Blz. 61  
Wat wilden we bereiken? Blz. 62  
Gelijke kansen inwoners Blz. 63  
• Acute opvang, hulp en ondersteuning voor onze (kwetsbare) inwoners Blz. 64  
• Beschermd wonen in de eigen leefomgeving Blz. 65  
• Deelname aan peuteropvang en taalontwikkeling. Blz. 66  
• Een sluitende (regionale) aanpak voor mensen met verward gedrag. Blz. 67  
• Bewegen/sporten stimuleren Blz. 68  
• Gezonde voeding stimuleren Blz. 69  
• Gezondheidsbevordering, jeugdgezondheidszorg Blz. 70  
• Ontwikkelagenda gericht op bevorderen positieve gezondheid. Blz. 71  
1.2.3 Speerpunt: Duurzame en toekomstbestendige maatschappelijke accommodaties en activiteiten op het gebied van sport, cultuur en onderwijs. Blz. 72  
Omschrijving Blz. 73  
Wat wilden we bereiken? Blz. 74  
Accommodaties Blz. 75  
• Stimuleren multifunctioneel gebruik accommodaties Blz. 76  
Kwaliteit accommodaties Blz. 77  
• Toegankelijke gemeentelijke accommodaties Blz. 78  
Voldoende toegeruste activiteiten Blz. 79  
• Faciliteren evenementen in kader van sport en bewegen. Blz. 80  
• Ondersteunen verenigingen Blz. 81  
Wat heeft het gekost Blz. 82  
Toelichting afwijkingen Blz. 83  
1.3 Beleidsveld Culturele identiteit Blz. 84  
Omschrijving Blz. 85  
1.3.1 Speerpunt: Het verhaal van ons erfgoed is zichtbaar en beleefbaar. Blz. 86  
Omschrijving Blz. 87  
Wat wilden we bereiken? Blz. 88  
Behoud kernkwaliteiten fysieke leefomgeving Blz. 89  
• Aandacht voor monumenten Blz. 90  
• Actief informeren erfgoedeigenaren en geïnteresseerden Blz. 91  
• Uitvoering subsidieverordening Cultureel Erfgoed Blz. 92  
Cultureel erfgoed Blz. 93  
• Beleidsnota Cultureel Erfgoed 2018-2021 Blz. 94  
• Binnen culturele c.q. erfgoed projecten verbinding maken met andere beleidsterreinen Blz. 95  
• Borging cultureel erfgoed en verstevigen muzikale identiteit. Blz. 96  
• Immaterieel erfgoed versterken, verbinden en verankeren Blz. 97  
• Nieuwe en ingeplande evenementen / initiatieven Blz. 98  
• Verankeren en doorontwikkelen culturele identiteit Blz. 99  
Rekening houden met gebouwd erfgoed Blz. 100  
• Gebouwd erfgoed integraal verankeren in nieuwe ruimtelijke plannen Blz. 101  
• Inzetten op herbestemming leegstaande monumenten en ander gebouwd erfgoed. Blz. 102  
• Tegemoetkoming verbouwingsleges beeldbepalende panden Blz. 103  
Wat heeft het gekost? Blz. 104  
Toelichting afwijkingen Blz. 105  
1.4 Mutaties reserves programma 1 Blz. 106  
Mutaties reserves programma 1 Blz. 107  
Toelichting afwijkingen Blz. 108  
Beleidsindicatoren Blz. 109  
Kaderstellende documenten Blz. 110  
Verbonden partijen Blz. 111  
Wat heeft het programma gekost? Blz. 112  
Tekst mbt Financiën Blz. 113  
Programma 2: Landschap, natuur en water Blz. 114  
Omschrijving Blz. 115  
2.1 Beleidsveld Buitengewoon Buitengebied Blz. 116  
Omschrijving Blz. 117  
2.1.1 Speerpunt: Een duurzame balans tussen landschap en economie. Blz. 118  
Omschrijving Blz. 119  
Wat wilden we bereiken? Blz. 120  
Borgen van de kwaliteiten van het Zuid-Limburgse landschap Blz. 121  
• Aanplant van hagen en hoogstambomen. Blz. 122  
• Bescherming van unieke planten en dieren Blz. 123  
• Evalueren bomenverordening Blz. 124  
• Investeren vanuit het Landschaps Ontwikkelings Plan Blz. 125  
• Optreden tegen oneigenlijk gebruik gemeentelijke eigendommen in landschap. Blz. 126  
Een duurzaam renderend landschap Blz. 127  
• Bevorderen bijenwelzijn Blz. 128  
• Ontwikkeling Zuidelijk Maasdal Blz. 129  
• Project bloeiende bermen Blz. 130  
• Promotie ondernemers en landschap Blz. 131  
• Regionaal landschapsfonds voor behoud en ontwikkeling Nationaal Landschap Blz. 132  
• Verbinding landschap met lokaal ondernemerschap Blz. 133  
2.1.2 Speerpunt: Ruimte geven aan een duurzame agrarische sector. Blz. 134  
Omschrijving Blz. 135  
Wat wilden we bereiken? Blz. 136  
Behoud agrarische sector en gezond fruit Blz. 137  
• Bestuursopdracht Buitengewoon Buitengebied / Agrarische bouwkavels Blz. 138  
Wat heeft het gekost? Blz. 139  
Toelichting afwijkingen Blz. 140  
2.2 Beleidsveld Economie, recreatie en toerisme Blz. 141  
Omschrijving Blz. 142  
2.2.1 Speerpunt: Eijsden-Margraten, daar komen ondernemers tot bloei. Blz. 143  
Omschrijving Blz. 144  
Wat wilden we bereiken? Blz. 145  
Gezond lokaal ondernemersklimaat Blz. 146  
• Bedrijven Investeringszones en Grenzeloos Ondernemen Blz. 147  
• Bevorderen kwaliteitsslag in bedrijfsvoering toeristische ondernemers Blz. 148  
• Inzetten in op kwaliteit en innovatie Blz. 149  
Voldoende werkgelegenheid Blz. 150  
• Regionaal deelname in samenwerking Blz. 151  
• Samenwerking vanuit regionaal arbeidsmarktbeleid Blz. 152  
2.2.2 Speerpunt: Recreatie en toerisme optimaliseren. Blz. 153  
Omschrijving Blz. 154  
Wat wilden we bereiken? Blz. 155  
Balans tussen sportevenementen en belang inwoners Blz. 156  
• Kaders / maatregelen tbv aanpak drukte bij hotspots en (sport)eventdagen Blz. 157  
• Ondersteunen wieleractiviteiten Blz. 158  
Balans tussen toeristische bedrijvigheid en belang inwoners Blz. 159  
• Focus op projectmatige inzet Blz. 160  
• Onderhouden en faciliterend opereren Blz. 161  
Cittaslow Blz. 162  
• Verankering Cittaslow in Eijsden-Margraten Blz. 163  
Eijsden-Margraten op de kaart zetten Blz. 164  
• Verbetering fiets- en wandelinfrastructuur Blz. 165  
Wat heeft het gekost? Blz. 166  
Toelichting afwijkingen Blz. 167  
2.3 Openbare ruimte Blz. 168  
Omschrijving Blz. 169  
2.3.1 Speerpunt: Een duurzaam en toekomstig beheer met aandacht voor kwaliteit. Blz. 170  
Omschrijving Blz. 171  
Wat wilden we bereiken? Blz. 172  
De basis op orde Blz. 173  
• Groenbeleidsplan Blz. 174  
• Stimuleren vergroening (voor)tuinen Blz. 175  
Wat heeft het gekost? Blz. 176  
Toelichting afwijkingen Blz. 177  
2.4 Mutaties reserves programma 2 Blz. 178  
Mutaties reserves programma 2 Blz. 179  
Toelichting afwijkingen Blz. 180  
Beleidsindicatoren Blz. 181  
Kaderstellende documenten Blz. 182  
Verbonden partijen Blz. 183  
Wat heeft het programma gekost? Blz. 184  
Programma 3: Duurzaam wonen Blz. 185  
Omschrijving Blz. 186  
3.1 Beleidsveld Mobiliteit & verkeer Blz. 187  
Omschrijving Blz. 188  
3.1.1 Speerpunt: Optimaal ontsloten kernen. Blz. 189  
Omschrijving Blz. 190  
Wat wilden we bereiken? Blz. 191  
Optimale verbindingen tussen kernen Blz. 192  
• Goede OV-verbinding. Blz. 193  
3.1.2 Speerpunt: Een veilige en aantrekkelijke openbare ruimte. Blz. 194  
Wat wilden we bereiken? Blz. 195  
Kwalitatieve openbare ruimte Blz. 196  
• Onderhouden openbare ruimte volgens vastgestelde beleidsplannen Blz. 197  
Verminderen verkeers- en parkeeroverlast, vergroten verkeersveiligheid. Blz. 198  
• Maatregelen uit gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP) Blz. 199  
3.1.3 Speerpunt: Realiseren veilige schoolomgevingen. Blz. 200  
Wat wilden we bereiken? Blz. 201  
Veilige en goed onderhouden schoolroutes/omgevingen. Blz. 202  
• Maatregelen gemeentelijk verkeer- en vervoersplan en verlichting schoolroutes Blz. 203  
• Pilot zwaar landbouwverkeer Blz. 204  
• Schooleducatie en maatregelen uit het GVVP Blz. 205  
Wat heeft het gekost? Blz. 206  
Toelichting afwijkingen Blz. 207  
3.2 Beleidsveld Wonen Blz. 208  
Omschrijving Blz. 209  
3.2.1 Speerpunt: Realiseren van een aantrekkelijke woningmarkt. Blz. 210  
Realiseren van een aantrekkelijke woningmarkt. Blz. 211  
Wat wilden we bereiken? Blz. 212  
Realiseren uitbreidingsplannen Blz. 213  
• Initiatieven van projectontwikkelaars, overige vastgoedexperts en particulieren Blz. 214  
• Uitvoering van vastgestelde woningbouwprogramma Blz. 215  
• Woningvoorraad jaarlijks gemonitord Blz. 216  
Het transformeren woningmarkt Blz. 217  
• Levensloopbestendig maken en verduurzamen van gebouwen Blz. 218  
• Maximaal faciliteren binnen particulier bezit Blz. 219  
Herinvullen van leegstand en leegkomende gebouwen Blz. 220  
• Herbestemmingsmogelijkheden leegstaande en vrijkomende gebouwen Blz. 221  
• Ondersteunen particuliere initiatieven samen wonen/zorgen Blz. 222  
• Provinciaal project aanpak leegstand Blz. 223  
• Stimuleren experimenten met vernieuwde woonvormen Blz. 224  
• Te overwegen aankopen. Blz. 225  
Afspraken met partners in de woningmarkt Blz. 226  
Prestatieafspraken maken met plaatselijk werkende woningcorporaties Blz. 227  
Inzetten stimuleringsmaatregelen starters Blz. 228  
• Aangepaste uitgifteprijs grond voor starters Blz. 229  
• Starterslening Blz. 230  
Wat heeft het gekost? Blz. 231  
Toelichting afwijkingen Blz. 232  
3.3 Beleidsveld Klimaat en energie Blz. 233  
Omschrijving Blz. 234  
3.3.1 Speerpunt: Uitvoering geven aan klimaat- en energieopgavenUitvoering geven aan klimaat- en energieopgaven. Blz. 235  
Omschrijving Blz. 236  
Wat wilden we bereiken? Blz. 237  
Invullen klimaat- en energieopgaven Blz. 238  
• Duurzaamheidsmaatregelen Blz. 239  
• Meerjarig uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Blz. 240  
• Participeren in de RES Blz. 241  
• Project Plusjehuis Blz. 242  
• Stimuleren duurzaam bouwen en duurzame projecten Blz. 243  
• Sturen op lokale beleidskaders Blz. 244  
• Zonnepanelenproject Blz. 245  
3.3.2 Speerpunt: Op weg naar een circulaire economie. Blz. 246  
Omschrijving Blz. 247  
Wat wilden we bereiken? Blz. 248  
Afvalpreventie stimuleren Blz. 249  
• Nieuw Afvalbeheerplan Blz. 250  
3.3.3 Speerpunt: Terugdringen milieuoverlast. Blz. 251  
Terugdringen milieuoverlast Blz. 252  
Wat wilden we bereiken? Blz. 253  
Beperken milieu-, lucht- en geluidsvervuiling Blz. 254  
• Aanspreken veroorzakers overlast en luchtverontreiniging Blz. 255  
• Grensoverschrijdende overlast Blz. 256  
• Voorkomen / beperken overlast kachels Blz. 257  
Wat heeft het gekost? Blz. 258  
Toelichting afwijkingen Blz. 259  
3.4 Beleidsveld Omgevingswet Blz. 260  
Omschrijving Blz. 261  
3.4.1 Speerpunt: Implementeren Omgevingswet. Blz. 262  
Wat wilden we bereiken? Blz. 263  
Implementatie Omgevingswet Blz. 264  
• Anders werken – Anders durven doen Blz. 265  
• Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) Blz. 266  
• Omgevingsplan Blz. 267  
• Omgevingsvisie Blz. 268  
Wat heeft het gekost? Blz. 269  
Toelichting afwijkingen Blz. 270  
3.5 Mutaties reserves programma 3 Blz. 271  
Mutaties reserves programma 3 Blz. 272  
Toelichting afwijkingen Blz. 273  
Beleidsindicatoren Blz. 274  
Kaderstellende documenten Blz. 275  
Verbonden partijen Blz. 276  
Wat heeft het programma gekost? Blz. 277  
Programma 4: Dienstverlening en besturen Blz. 278  
Omschrijving Blz. 279  
4.1 Beleidsveld Openbare orde en veiligheid Blz. 280  
Omschrijving Blz. 281  
4.1.1 Speerpunt: Verbeteren van het veiligheidsgevoel. Blz. 282  
Omschrijving Blz. 283  
Wat wilden we bereiken? Blz. 284  
Goede organisatie fysieke veiligheid Blz. 285  
• Trainingen voor functionarissen Blz. 286  
Integriteit en ondermijning Blz. 287  
• Samenwerking met het RIEC Blz. 288  
Veilige woon-, verblijf- en werkomgeving Blz. 289  
• Aanpakken drugsoverlast Blz. 290  
• Continueren uitvoering geven Damoclesbeleid Blz. 291  
• Professionaliseren handhavingsfunctie Blz. 292  
• Toezichthoudende functie versterken Blz. 293  
Veiligheid van evenementen en bedrijvigheid Blz. 294  
• Continuering project Keurmerk Veilig Ondernemen Blz. 295  
• Preventieve maatregelen Blz. 296  
Wat heeft het gekost? Blz. 297  
Toelichting afwijkingen Blz. 298  
4.2 Beleidsveld Samenwerking: ‘schakelen op schalen’ Blz. 299  
Omschrijving Blz. 300  
4.2.1 Speerpunt: Versterking van de bestuurskracht. Blz. 301  
Versterking van de bestuurskracht. Blz. 302  
Wat wilden we bereiken? Blz. 303  
Samenwerking richting Maastricht/Heuvelland Blz. 304  
• Actuele ontwikkeling Middengebied samenwerking Blz. 305  
Verbonden partijen Blz. 306  
• Vergaderingen algemene besturen Blz. 307  
Versterken DNA ‘’dichtbij het leven’’ Blz. 308  
• Samenwerking met de gemeenten Gulpen-Wittem en Vaals middels Lijn 50 Blz. 309  
4.2.2 Speerpunt: Verbreding en verdieping in euregionaal verband. Blz. 310  
Verbreding en verdieping in euregionaal verband. Blz. 311  
Wat wilden we bereiken? Blz. 312  
Autonomie van de gemeente Blz. 313  
• Onderstaande projecten Blz. 314  
Wat heeft het gekost? Blz. 315  
Toelichting afwijkingen Blz. 316  
4.3 Beleidsveld Dienstverlening Blz. 317  
Omschrijving Blz. 318  
4.3.1 Speerpunt: Een excellente klantgerichte dienstverlening. Blz. 319  
Een excellente klantgerichte dienstverlening. Blz. 320  
Wat wilden we bereiken? Blz. 321  
Snel en doeltreffend afhandelen contacten Blz. 322  
• Opstellen en implementeren dienstverleningsvisie Blz. 323  
4.3.2 Speerpunt: Participatie is onze tweede natuur. Blz. 324  
Participatie is onze tweede natuur. Blz. 325  
Wat wilden we bereiken? Blz. 326  
Participatie leidend Blz. 327  
• Procesopdracht Participatie Blz. 328  
4.3.3 Speerpunt: Versterken bestuurlijk-ambtelijk-samenspel in verbinding met de samenleving. Blz. 329  
Versterken Blz. 330  
Wat wilden we bereiken? Blz. 331  
Gezamenlijke bestuurlijke en ambtelijke agenda Blz. 332  
• Procesopdracht bestuurlijke vernieuwing Blz. 333  
Kwaliteit van het debat Blz. 334  
• Bestuurlijke vernieuwing Blz. 335  
Versterken rol raad Blz. 336  
• Vorm en inhoud geven aan versterken rol raad Blz. 337  
Vragen inwoners Blz. 338  
• Doelstelling onderdeel van implementatietraject Blz. 339  
Wat heeft het gekost? Blz. 340  
Toelichting afwijkingen Blz. 341  
4.4 Mutaties reserves programma 4 Blz. 342  
Mutaties reserves programma 4 Blz. 343  
Toelichting afwijkingen Blz. 344  
Beleidsindicatoren Blz. 345  
Verbonden partijen Blz. 346  
Kaderstellende documenten Blz. 347  
Wat heeft het programma gekost? Blz. 348  
Programma 5: Financiën en middelen Blz. 349  
Omschrijving Blz. 350  
5.1 Beleidsveld Financiën en middelen Blz. 351  
Omschrijving Blz. 352  
5.1.1 Speerpunt: Een solide meerjarig financieel beleid. Blz. 353  
Een solide meerjarig financieel beleid. Blz. 354  
Wat wilden we bereiken? Blz. 355  
Meerjarig sluitende begroting Blz. 356  
• Sluitende begroting Blz. 357  
Uitvoering geven aan financiële beleid. Blz. 358  
• Bestuursrapportages, begroting, jaarrekening Blz. 359  
5.1.2 Speerpunt: Zo laag mogelijke lasten voor inwoners en ondernemers. Blz. 360  
Zo laag mogelijke lasten voor inwoners en ondernemers. Blz. 361  
Wat wilden we bereiken? Blz. 362  
De OZB stijgt niet meer dan de inflatie. Blz. 363  
• Onbenutte belastingcapaciteit Blz. 364  
Kostendekkendheid Blz. 365  
• Kostendekkendheid Blz. 366  
Profijtbeginsel Blz. 367  
• Rioolheffing Blz. 368  
5.1.3 Speerpunt: Transparante goed leesbare sturings- en verantwoordingsdocumenten waarin de voortgang van het raadsprogramma goed kan worden opgevolgd. Blz. 369  
Transparante goed leesbare sturings- en verantwoordingsdocumenten waarin de voortgang van het raadsprogramma goed kan worden opgevolgd. Blz. 370  
Wat wilden we bereiken? Blz. 371  
Ondersteuning kaderstelling raad. Blz. 372  
• Kaderstelling in de Kadernota Blz. 373  
Strategisch kader. Blz. 374  
• Betere aansluiting afdelingsplannen op begroting Blz. 375  
Verbetering sturingsinformatie Blz. 376  
• Betere aansluiting afdelingsplannen op begroting Blz. 377  
Verbetering totstandkoming P&C documenten Blz. 378  
• Betere aansluiting afdelingsplannen op begroting Blz. 379  
Wat heeft het gekost? Blz. 380  
Toelichting afwijkingen Blz. 381  
5.2 Beleidsveld Personeel Blz. 382  
Omschrijving Blz. 383  
Personele kosten/overhead Blz. 384  
Personeelskosten Blz. 385  
Wat wilden we bereiken? Blz. 386  
Gericht mogelijke inzet personeel Blz. 387  
• Bezuinigingsoperatie voor organisatie Blz. 388  
• Opstarten ontwikkeltraject Blz. 389  
• Organisatorisch inbedden focus op prioritaire thema’s Blz. 390  
• Realiseren bezuinigingstaakstelling Blz. 391  
Wat heeft het gekost? Blz. 392  
Toelichting afwijkingen Blz. 393  
5.3 Mutaties reserves programma 5 Blz. 394  
Mutaties reserves programma 5 Blz. 395  
Toelichting afwijkingen Blz. 396  
Beleidsindicatoren Blz. 397  
Kaderstellende documenten Blz. 398  
Verbonden partijen Blz. 399  
Wat heeft het programma gekost? Blz. 400  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 401  
1.5 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 402  
Toelichting Blz. 403  
Onvoorziene uitgaven Blz. 404  
Onvoorziene uitgaven 2020 Blz. 405  
Incidentele baten en lasten Blz. 406  
Structurele en incidentele baten en lasten Blz. 407  
Rechtmatigheid Blz. 408  
Toelichting Blz. 409  
Bijlagen Blz. 410  
A. Overzicht restantkredieten ultimo 2020 Blz. 411  
overzicht Blz. 412  
B. Rekening 2020 conform taakvelden BBV Blz. 413  
Recapitulatie jaarrekening 2020 conform taakvelden Blz. 414  
Paragraaf 1: Lokale heffingen Blz. 415  
Paragraaf 1: Lokale heffingen Blz. 416  
Tekst beleid tav Blz. 417  
Staatje doel en wie Blz. 418  
Staatje percentages Blz. 419  
Staatje doel en wie afval Blz. 420  
Staatje afvalstoffenheffing Blz. 421  
Kostendekkendheid afval Blz. 422  
Doel riool Blz. 423  
Rioolheffing Blz. 424  
Kostendekkendheid riool Blz. 425  
doel honden Blz. 426  
tarief hond Blz. 427  
doel toerist Blz. 428  
tarief toerist Blz. 429  
tekst lokale ld Blz. 430  
staatje lok lastend Blz. 431  
kwijtsch Blz. 432  
Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 433  
Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 434  
Staatje algemene reserve Blz. 435  
Tekst bestemmingsreserves Blz. 436  
Staatje bestemmingsres Blz. 437  
Tekst tot reserves Blz. 438  
Staatje tot reserves Blz. 439  
Vervolg tekst Blz. 440  
Tekst vanaf risico's Blz. 441  
Staatje proc fin risico Blz. 442  
Tekst na staatje proc Blz. 443  
Staatje risico's versie 23032021 Blz. 444  
Toelicht risico's Blz. 445  
Weerstand Blz. 446  
tekst weerstand Blz. 447  
staat oordeel Blz. 448  
risico's beoordelen Blz. 449  
staat kansmatrix Blz. 450  
tekst inschatting Blz. 451  
staat gevolgmatrix Blz. 452  
tekst matrixen Blz. 453  
staat tolerantiematrix Blz. 454  
tekst na tolerantiematrix Blz. 455  
staat kengetallen Blz. 456  
tekst toelichting kengetallen Blz. 457  
staatje slot Blz. 458  
Paragraaf 3: Kapitaalgoederen Blz. 459  
Paragraaf 3: Kapitaalgoederen. tekst deel 1 Blz. 460  
fin recap beheers en onderhoudsplanne Blz. 461  
Tekst deel 2 Blz. 462  
Legenda Blz. 463  
Fin staatjes Blz. 464  
Paragraaf 4: Financiering Blz. 465  
Paragraaf 4: Financiering Blz. 466  
Staatje Renteontwikkelingen Blz. 467  
Tekst deel 2 Blz. 468  
Staat renterisiconorm Blz. 469  
tekst kasgeld Blz. 470  
Kasgeld Blz. 471  
Tekst 4 Blz. 472  
Paragraaf 5: Bedrijfsvoering Blz. 473  
Paragraaf aanlevering F. Kool Blz. 474  
staatje ziekteverzuim Blz. 475  
tekst na ziekteverzuim Blz. 476  
staatje mobiliteit Blz. 477  
tekst na mobiliteit Blz. 478  
staatje voorraadagenda Blz. 479  
tekst na voorraadagenda Blz. 480  
5.2 overhead Blz. 481  
Paragraaf 5: Bedrijfsvoering onderdeel I&A Blz. 482  
Paragraaf 6: Verbonden partijen Blz. 483  
Paragraaf Verbonden Partijen Blz. 484  
Verbonden partijen tot en met MTB Blz. 485  
Verbonden partijen na MTB tot Bodemzorg Blz. 486  
Verbonden partijen vanaf Bodemzorg Blz. 487  
Risico's en kaderstellende documenten Blz. 488  
Paragraaf 7: Grondbeleid Blz. 489  
Tekst deel 1 Blz. 490  
Staatje 1 Blz. 491  
Staatje 2 Blz. 492  
Paragraaf 7: Grondbeleid, tekst deel 2 Blz. 493  
Overzicht van baten en lasten Blz. 494  
Tekst Blz. 495  
Staatje Blz. 496  
Balans Blz. 497  
activa Blz. 498  
passiva Blz. 499  
Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling Blz. 500  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 501  
Toelichting op de balans Blz. 502  
Tekst vaste activa Blz. 503  
verloop vaste activa Blz. 504  
tekst na verloop vaste activa Blz. 505  
staat verloop mva Blz. 506  
tekst na verloop mva Blz. 507  
staat verloop iva Blz. 508  
tekst na verloop iva Blz. 509  
staat kap verstrekkingen Blz. 510  
tekst na kapverstrek Blz. 511  
staat leningen aan deelnemingen Blz. 512  
overig langlopend Blz. 513  
staat overig ll Blz. 514  
tekst voorraad Blz. 515  
staat verloop voorraad Blz. 516  
tekst na voorraad Blz. 517  
staat 1 voorraad Blz. 518  
staat 2 voorraad Blz. 519  
tekst na staten voorraad Blz. 520  
tekst uitzettingen Blz. 521  
staat uitzettingen Blz. 522  
tekst liq Blz. 523  
staat liq m Blz. 524  
tekst overlopende activa Blz. 525  
staat overlopende activa Blz. 526  
voorschotten Blz. 527  
staat voorschotten Blz. 528  
tekst spuk Blz. 529  
vaste passiva Blz. 530  
verloop res en voorz Blz. 531  
korte tekst verloopoverz Blz. 532  
reserves Blz. 533  
voorzieningen Blz. 534  
brut res Blz. 535  
staatje brut res Blz. 536  
toel res en voorz Blz. 537  
staat toel res Blz. 538  
tekst voorz Blz. 539  
staat toel voorz Blz. 540  
tekst vaste schulden Blz. 541  
staat vaste schulden Blz. 542  
verloop leningen Blz. 543  
staat verloop leningen Blz. 544  
tekst post ll Blz. 545  
staat post ll Blz. 546  
tekst rentelast Blz. 547  
vlottende passiva Blz. 548  
staat vlot pas Blz. 549  
overlopende passiva Blz. 550  
staat overlopend Blz. 551  
tekst na overl pas Blz. 552  
verloop EU en NL Blz. 553  
spuk deel 2 Blz. 554  
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Blz. 555  
Overzicht gewaarborgde geldleningen Blz. 556  
Toelichting Blz. 557  
Overzicht lease Blz. 558  
tekst WNT Blz. 559  
Staatje WNT Blz. 560  
tekst WNT deel 2 Blz. 561  
Staat van herkomst en besteding van middelen (kastroomoverzicht) Blz. 562  
Staatje SHBM Blz. 563  
Single information Single Audit (SiSa) Blz. 564  
SISA deel 1 Blz. 565  
SISA deel 2 Blz. 566  
Publicatiedatum: 08-06-2021

Inhoud