Weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen

Terug naar navigatie - Weerstandsvermogen

Zowel in de begroting als in de jaarrekening wordt u conform het BBV geïnformeerd over het weerstandsvermogen. In de onlangs door uw raad vastgestelde nota reserves en voorzieningen heeft u bepaald dat de norm van het weerstandsvermogen minimaal 1 dient te zijn. Met andere woorden minimaal voldoende dient te zijn. 

Conform de laatst vastgestelde begroting 2023- 2027 bedraagt het weerstandsvermogen 2,63 of te wel uitstekend. Uiteraard is dit een momentopname en zullen wij de risico's blijven monitoren. Onderstaand vindt u een overzicht van de meest risico volle posten van in totaal € 3,7 miljoen op basis van de programmabegroting 2023-2026. 

Project/gebeid Risico Invloed
Garantieverplichtingen/langlopende leningen Lening Enexis 13%
Lening Stichting Ir. D.C. Van Schaik 1%
Algemene uitkering Mutaties in de algemene uitkering 20%
Beleggingen Enexis 2%
BNG 1%
Openeinde regelingen Sociale dienst Eijsden-Margraten 7%
GGD 1%
Brandweer-GHOR Zuid Limburg 7%
Jeugdzorg 24%
WMO 20%
Omnibuzz 1%
Organisatorische risico's Ziekteverzuim 3%
Implementatie Bestuurlijke Boete 1%
Totaal 100%

Onbenutte belastingcapaciteit

Terug naar navigatie - Onbenutte belastingcapaciteit

Het totaal aan OZB, de rioolrechten en de afvalstoffenheffing bepalen welke mogelijkheden de gemeente tot belastingheffing heeft, het zogenoemde “belastingpakket”. Voor wat betreft het rioolrecht en de afvalstoffenheffing is geen sprake van onbenutte belastingcapaciteit omdat deze kostendekkend zijn. De onbenutte belastingcapaciteit van de OZB betreft de belastingheffing die nog kan plaatsvinden tot het niveau welke de gemeente moet heffen om voor toelating van een zogenoemde artikel 12 aanvraag (van de Financiële verhoudingswet) in aanmerking te kunnen komen. Volgens deze norm kunnen gemeenten die in de financiële problemen raken een aanvraag indienen voor extra steun uit het gemeentefonds. Het percentage van de WOZ-waarde voor toelating tot artikel 12 voor het jaar 2023 is vastgesteld op 0,1729% (meicirculaire 2022). Voor de berekening is het artikel 12 tarief meerjarig gelijk gehouden en afgezet tegen het meerjarig OZB percentage van onze gemeente. Ten aanzien van  de belastingheffing kunnen we stellen dat nog een aanzienlijke ruimte zit in de onbenutte belastingcapaciteit. 

Het onderstaande overzicht is ontleend aan de programmabegroting 2023-2026. Voor de nieuw op te stellen begroting 2024-2027 zal dit overzicht opnieuw worden samengesteld.

Jaar OZB % art.12 cf. meiciculaire 2022 Max. OZB opbrengst o.b.v. totale WOZ waarden Opbrengst OZB begroting 2023 Onbenutte ruimte
2023 0,1729 7.489.139 5.502.922 1.986.217
2024 0,1729 7.489.139 5.577.922 1.911.217
2025 0,1729 7.489.139 5.654.758 1.834.381
2026 0,1729 7.489.139 5.739.575 1.749.564