Inleiding kadernota 2024-2027

In de Kadernota bepaalt de gemeenteraad op hoofdlijnen wat de koers voor de komende jaren is, voortbordurend op de Programmabegroting 2023-2026 . Daarmee wordt bepaald wat in ieder geval in de Programmabegroting moet staan om de doelen voor de korte en lange termijn te bereiken. Een Kadernota geeft dus een richting aan, voor het beleid dat het college van burgemeester en wethouders nog verder moeten ontwikkelen in de begroting. Hiertoe hebben we ook gesprekken gevoerd met elke fractie. De uitkomsten hiervan zullen wij ter afweging meenemen bij het opstellen van de programmabegroting 2024-2027.

De doelstelling van de begroting 2024, naar het oordeel van de Provincie, is om er voor te zorgen dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Dat betekent dat de structurele baten de structurele lasten ten minste dienen te dekken. Dit evenwicht geldt voor de begroting inclusief nieuw beleid. 

Schematisch bevindt zich de Kadernota in stap 2 van de planningcyclus bij de gemeente Eijsden-Margraten.

Het tijdstip van het uitbrengen van de kadernota 2024 maakt dat er nog geen rekening gehouden kan worden met de uitkomsten van de meicirculaire 2023 en de bijstellingen in de eerste bestuursrapportage 2023. Hierover zullen wij u apart informeren door middel van een Raadsinformatiebrief in juni 2023.

Deze Kadernota gaat als eerste in op de externe economische ontwikkelingen waarin een samenvatting is opgenomen van de economische vooruitzichten voor Nederland zoals het Centraal Planbureau deze verwacht en heeft opgenomen in het Centraal Economisch Plan 2023 

Daarna worden de autonome ontwikkelingen geschetst die van invloed zijn. Hierin hebben wij getracht voor u de voor gemeente Eijsden-Margraten belangrijkste en meest relevante autonome ontwikkelingen in een handzaam overzicht bij elkaar te brengen. Het doel hiervan is u een context te schetsen waarbinnen de gemeente, de regio en de organisatie zich op dit moment bevinden. Dat is van belang bij het maken van bestuurlijke afwegingen en beleidsmatige keuzes.

Daarna nemen we u mee in de meeste relevante ontwikkelingen per programma en trachten per programma een aantal richtinggevende uitspraken voor 2024 te doen. Verder hebben wij voor de volledigheid per programma een overzicht opgenomen van de acties uit de meerjarenraming volgend uit het bestuursakkoord 2023-2026.  Vervolgens nemen we u mee in onze ambities versus de uitvoeringskracht en de uitdagingen waarmee wij geconfronteerd worden op dat terrein. Als laatste komt het financieel beleid aan de orde en de financiële dilemma's waarvoor wij ons gesteld zien.

Alles overziend bevinden wij ons in een uitdagend tijdperk waarin het aantal opgaves waarvoor wij staan toenemen in aantal en complexiteit. Dat vraagt om een professionele ambtelijke organisatie die hier wendbaar en flexibel op kan inspelen, waarbij het vinden van goed gekwalificeerde professionals op een aantal beleidsvelden een uitdaging vormt. Dit gecombineerd met een vooralsnog onzekere financiële toekomst vanuit het perspectief van het gemeentefonds maakt dat wij de komende maanden  een uitdagend proces met elkaar ingaan waarin een aantal keuzes te maken zijn die leiden tot een  begroting die structureel en reëel in evenwicht is.