Recapitulatie aandachtspunten/actiepunten

Programma 1: Mens & Samenleving

Terug naar navigatie - Programma 1: Mens & Samenleving

 

Het sociaal domein betreffen allen open einde regelingen. Dat wil zeggen dat de benodigde zorg voor de inwoners van Eijsden-Margraten altijd toegekend en geleverd zal worden met inachtneming van budgetbeheersing zoals dit hoort bij onze publieke verantwoordelijkheid. 
Voor zover mogelijk zal in de begroting 2024 geanticipeerd worden op de uitkomsten vanuit het onderzoek naar de nieuwe visie voor het bibliotheekwerk.
In de begroting 2024 en verder zullen investeringsmiddelen dienen te worden vrijgemaakt om aan de onderwijshuisvestingsopgave te kunnen voldoen
Qua financieringssystematiek hanteren we in de kadernota 2024 het uitgangspunt dat de activiteiten t.a.v. Oekraine op een zelfde wijze gefinancierd worden als in 2022 en 2023.
De taakstelling t.a.v. huisvesten statushouders staat onder druk.
In afwachting van mogelijke veranderingen als gevolg van de Spreidingswet Asiel die volgend jaar waarschijnlijk van kracht wordt, voorziet de gemeente momenteel geen verdere uitbreiding van de opvang voor asielzoekers.  
Voor 2024 zal de Specifiek uitkering gericht op het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen, cultuurparticipatie en het versterken van de sociale basis worden aangevraagd o.b.v  een plan van aanpak

 

Programma 2: Landschap & Natuur

Terug naar navigatie - Programma 2: Landschap & Natuur

Wat de plannen betreffende de stikstofaanpak die medio 2023 gepresenteerd worden inhouden,  weten we nu nog niet. Maar er kan uitgegaan worden van verstrekkende gevolgen en dat er beleid zal moeten geformuleerd worden ten aanzien van de transformatie van de landbouw of herinvulling van het buitengebied. 

2024 zal in het teken staan van de MIRT-verkenning

Programma 3: Klimaat & Energie

Terug naar navigatie - Programma 3: Klimaat & Energie
De gemeentelijk taskforce energie zal in 2024 worden gecontinueerd 
M.b.t. de energietransitie op langere termijn wordt ingezet op grootschalige energieopwekking, financiële ondersteuning bij verduurzaming en Concretisering Transitievisie Warmte 
De monitoring van de luchtkwaliteit zal worden geëvalueerd en mogelijk worden uitgebreid. T.a.v. geluidshinder als gevolg van vliegverkeer zullen mogelijkheden tot minimalisering hiervan worden verkend.
Voor 2024 wordt een aanmerkelijke kostenstijging van onze afvalverwerking voorzien. De gemeenten en RD4 buigen zich over het vraagstuk hoe het best met deze prijsstijging is om te gaan.
Om de opgaven t.a.v. van Duurzaamheid & Klimaatverandering te kunnen borgen is extra capaciteit nodig die gefinancierd kan worden uit extra middelen van het Rijk.

Programma 4: Wonen & Mobiliteit

Terug naar navigatie - Programma 4: Wonen & Mobiliteit
Voor het faciliteren van ontwikkelingen omtrent de Omgevingswet en de vermindering aan legesinkomsten dienen in de begroting 2024-2027 extra middelen te worden gereserveerd.

In de Limburgse Woondeal is opgenomen dat tot 2025 in Eijsden-Margraten 239 nieuwe woningen worden gebouwd. 

Zowel voor het opstellen van gebiedsvisies als voor het realiseren van een gebiedsvisie zijn extra middelen en investeringsruimte nodig.

Het voorliggende wetvoorstel Wet versterking regie Volkshuisvesting wil het instellen van een gemeentelijke huisvestingsverordening en urgentieregeling verplichten. Met name de genoemde verordening zal leiden tot een administratieve last voor gemeenten. 

Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering

Terug naar navigatie - Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering

In 2024 vindt een herijking plaats van het integraal veiligheidsplan en het ondermijningsbeeld 

 

De inzet in 2024 zal met name gericht zijn op het stimuleren en verankeren van burgerparticipatie in de werkwijze van het bestuur, de raad en de ambtelijke organisatie. Dit alles vanuit een groeiproces waarbij ruimte is voor experimenteren en doorontwikkelen van reeds opgedane ervaringen. In concreto betekent dit het volgende:

  • het verzamelen van signalen, feedback en klachten die vertaald worden in het verbeteren, (door)ontwikkelen en organiseren van diverse werkwijzen rondom inzet burgerparticipatie in de organisatie (bij management, teams en nieuwe medewerkers) alsmede in het samenspel tussen bestuur en organisatie;
  • het uitwerken en implementeren van een plan van aanpak rondom het vergroten van inspraak van kinderen tot 12 jaar en jongeren tussen 12 en 18 jaar;
  • het uitwerken en uitvoeren van een plan van aanpak rondom het introduceren van een inwonersbegroting.
In 2024 wordt verdere uitvoering gegeven aan het thema goed bestuur.

 

In 2024 zal de ontwikkelrichting aan de hand van een ontwikkelagenda verder worden vormgegeven en gemonitord. De ontwikkelagenda wordt op grond van de vier organisatieprincipes samengesteld. Per onderdeel wordt op hoofdlijnen in beeld gebracht wat we willen bereiken en wat we hiervoor gaan doen. We realiseren ons dat we niet alles tegelijk kunnen oppakken. Immers, we verbouwen met de winkel open. Derhalve worden prioriteiten gesteld in hetgeen per fase van het ontwikkeltraject opgepakt moet worden. 
Via de weg van een meer procesgestuurde aanpak van producten en diensten door resultaat- en klantgerichte teams zal in 2024 verder gestuurd worden op de dienstverlening. We gaan investeren in communicatie, voorlichting en digitalisering.  Directe en persoonlijke contacten met inwoners, ondernemers en verenigingen zijn hierbij belangrijk. Het geheel zal verder ondersteund worden door het organisatie-ontwikkeltraject dat lopende is.
In 2024 zal de aanpak zoals verwoord in het onderzoek "Verbeteren beheersing inkoop en subsidies"  worden gecontinueerd voor de overige processen. Dit betreffen: personele kosten, Jeugd, WMO, Participatie, Crediteuren en Financieel Beheer. 
Belangrijke ontwikkelingen in 2024 zijn de implementatie van de Omgevingswet, vernieuwing van onze financiële informatievoorziening en de ontwikkelingen binnen ons sociale domein; ze zijn allemaal in hoge mate afhankelijk van een succesvolle digitale transitie. Daarnaast gaan we aan de slag met duurzame digitale archivering in samenwerking met het Historisch Centrum Limburg. 

Een nadere verkenning en evaluatie op samenwerking in 2023 zal uitwijzen op welke wijze de samenwerking binnen Lijn50, het Middengebied en/of Maastricht-Heuvelland in 2024 verder vorm en inhoud krijgt. Een belangrijk afwegingscriterium betreft de vraag met welke samenwerkingspartner(s) het beoogde doel of effect voor onze inwoners of ondernemers het beste wordt bereikt. Veel waarde wordt gehecht aan de relatie en samenwerking met de buurgemeenten in het bijzonder de centrumgemeente Maastricht. 

We zetten in 2024 eveneens in op samenwerking met gemeenten aan de andere kant van de landsgrens. Samen met onder meer de gemeenten Voeren, Visé en Riemst worden de uitdagingen op het gebied van milieu als ook de kansen op het gebied van vrijetijdseconomie, cultuur, natuur en landschap nader verkent en verdiept. Lopende initiatieven zoals het Landschapspark grenzeloos Bocagelandschap, het Grenspark Jeker & Maas en de voorziene Jumelage met Clervaux worden verder uitgewerkt.  

Naast het doorvoeren van de reguliere CAO-afspraken dienen extra middelen toegevoegd te worden aan het personeelsbudget om invulling te kunnen geven aan het gedachtegoed ''binden, boeien en waarderen''. Afhankelijk van de uitkomsten van de meicirculaire zal mogelijkerwijs een deel bekostigd worden via de inzet van de onbenutte belastingcapaciteit.