Sitemap

Programmabegroting 2023-2026 Blz. 1
Programma Blz. 2
Aanbiedingsbrief begroting 2023-2026 Blz. 3
Voorwoord begroting 2023-2026 Blz. 4
Financieel overzicht Blz. 5
Leeswijzer Blz. 6
Leeswijzer Blz. 7
Programma 1: Kwaliteit van Leven Blz. 8
Omschrijving Blz. 9
1.1 Een inclusieve samenleving Blz. 10
Wat willen we bereiken? Blz. 11
1.1 Een inclusieve samenleving Blz. 12
Investeren in begeleiding statushouders en nieuwkomers. Blz. 13
Inwoners via SEM actief begeleiden naar werk of inkomensondersteuning Blz. 14
Continueren vroegsignalering schuldenproblematiek Blz. 15
1.2 Een gezond verenigingsleven Blz. 16
Wat willen we bereiken? Blz. 17
1.2 Een gezond verenigingsleven Blz. 18
Een maatschappelijke stimuleringssubsidie introduceren  voor verenigingen. Blz. 19
Een actief faciliterende vergunningenaanpak richting verenigingsleven opzetten. Blz. 20
Ondersteunen verenigingen bij verbreden maatschappelijke rol in kernen Blz. 21
1.3 Toekomstbestendig onderwijs Blz. 22
Wat willen we bereiken? Blz. 23
1.3 Toekomstbestendig onderwijs Blz. 24
Een integraal huisvestingsplan voor het basisonderwijs opstellen Blz. 25
De ontwikkeling van aantallen leerlingen in klassen kritisch volgen. Blz. 26
Bij elke bassischool een tiny forest realiseren Blz. 27
Meertalig onderwijs in het basisonderwijs stimuleren. Blz. 28
De campagne ‘’Kal Plat’’ een impuls geven. Blz. 29
Investeren in Voor- en Vroegschoolse Interventie (VVE) Blz. 30
Inzetten op het thema Gezonde groene school Blz. 31
1.4 Ontmoetingsruimten in elke kern Blz. 32
Wat willen we bereiken? Blz. 33
Ontmoetingsruimten in elke kern Blz. 34
In elke kern een gemeenschapshuis of ontmoetingsruimte faciliteren. Blz. 35
Stimuleren en ondersteunen Hoeskamers Blz. 36
1.5 Sporten en bewegen voor jong en oud Blz. 37
Wat willen we bereiken? Blz. 38
1.5 Sporten en bewegen voor jong en oud Blz. 39
Het accommodatiebeleid continueren. Blz. 40
Stimuleren vrijwilligerswerk. Blz. 41
Onderzoek uitvoeren naar een toekomstbestendige exploitatievorm voor een zwembad in Eijsden. Blz. 42
Sportverenigingen ondersteunen bij het vergroten van hun levensvatbaarheid en hun maatschappelijke rol. Blz. 43
Het Sportakkoord verder verdiepen en uitvoeren. Blz. 44
Stimuleren participatie en ontmoeting van jongeren. Blz. 45
1.6 Trendbreuk Eijsden-Margraten Blz. 46
Wat willen we bereiken? Blz. 47
Trendbreuk Eijsden-Margraten Blz. 48
Inzetten op positieve gezondheid en uitvoering geven aan preventie-akkoord. Blz. 49
1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing Blz. 50
Wat willen we bereiken? Blz. 51
Zorg op maat met focus op kostenbeheersing Blz. 52
De kosten voor WMO en Jeugd scherp monitoren en beleidskaders actualiseren. Blz. 53
Bevorderen huisvesting voor jeugdige hulpvragers. Blz. 54
Stimuleren mantelzorg. Blz. 55
Continueren en versterken jongerenwerk via Trajekt Blz. 56
Investeren in inzet consulent welzijn jeugd Blz. 57
Versterken Praktijkondersteuning Huisartsen Blz. 58
Evalueren en vernieuwen lokaal jeugdbeleid Blz. 59
1.8 Kunst en cultuur in verbinding met onze inwoners Blz. 60
Wat willen we bereiken? Blz. 61
Kunst en cultuur in verbinding met onze inwoners Blz. 62
Kunst en Cultuurprojecten verbinden met onze jongere inwoners en organisaties. Blz. 63
Uitvoering geven aan een breed educatief programma kunst en cultuur. Blz. 64
Het bibliotheekwerk herijken. Blz. 65
Inzetten op beschermen, zichtbaar en beleefbaar maken van materieel en immaterieel erfgoed Blz. 66
Beleidsindicatoren Blz. 67
Kaderstellende documenten Blz. 68
Verbonden partijen Blz. 69
Wat gaat het kosten? Blz. 70
Bestuursakkoord 2023 - 2026 Blz. 71
Programma 2: Landbouw, Landschap en Plattelandseconomie Blz. 72
Omschrijving Blz. 73
2.1 Behoud en versterken landschapskwaliteiten Blz. 74
Omschrijving Blz. 75
Wat willen we bereiken? Blz. 76
2.1 Behoud en versterken landschapskwaliteiten Blz. 77
De herontwikkeling van het Noordal faciliteren. Blz. 78
Een vervolg geven aan de Zuidelijke Maasdalvisie. Blz. 79
Instellen landschapsfonds Blz. 80
Nieuwe verdienmodellen ontwikkelen rondom beheer van het landschap. Blz. 81
Het project Bloemrijke Akkerranden voortzetten en uitbreiden. Blz. 82
Ecologisch bermenbeheer toepassen en stimuleren van lokale initiatieven. Blz. 83
Samen met de Provincie bezien hoe invulling te geven aan het bomenplan. Blz. 84
Kleine landschapselementen in beeld brengen en handhaven op behoud hiervan. Blz. 85
2.2 Transformatie van de landbouw Blz. 86
Wat willen we bereiken? Blz. 87
2.2 Transformatie van de landbouw Blz. 88
Een lokaal actieplan ´transformatie van de landbouw´ uitwerken. Blz. 89
Een aanspreekpunt voor de agrarische sector instellen. Blz. 90
De trekkersrol van het programma Landbouw en Landschap in het Middengebied continueren. Blz. 91
De schooljeugd bewust maken van duurzaam lokaal voedsel en reductie van voedselverspilling. Blz. 92
Het project Korte Keten Zeker (w)eten continueren en doorontwikkelen. Blz. 93
Het stroopgedachtegoed en initiatieven rondom ´koop lokaal´ ondersteunen. Blz. 94
2.3 Vrijetijdseconomie in balans met landschap en leefomgeving Blz. 95
Wat willen we bereiken? Blz. 96
2.3 Vrijetijdseconomie in balans met landschap en leefomgeving Blz. 97
Een lokaal actieplan vrijetijdseconomie uitwerken. Blz. 98
De aanpak ´Innovatief Investeren´ doorontwikkelen. Blz. 99
Het ambassadeurschap Cittaslow verder uitbouwen. Blz. 100
Verdere uitvoering geven aan het programma Verantwoord op Weg. Blz. 101
Ondersteuning geven aan wielerevenementen. Blz. 102
De evenementendruk rondom toertochten doseren en spreiden. Blz. 103
Uitbreiding van Knopen lopen en de wandelinfrastructuur beperken tot realisatie van Ommetjes. Blz. 104
Samenwerking bevorderen tussen ondernemers onderling en met de gemeente Blz. 105
Beleidsindicatoren Blz. 106
Kaderstellende documenten Blz. 107
Verbonden partijen Blz. 108
Wat mag het kosten? Blz. 109
Bestuursakkoord 2023 - 2026 Blz. 110
Programma 3: Duurzaamheid en Klimaatverandering Blz. 111
Omschrijving Blz. 112
3.1 Op weg naar een energieneutrale toekomst Blz. 113
Wat willen we bereiken? Blz. 114
3.1 Meerjaren uitvoeringsprogramma klimaat- en energieopgaven Blz. 115
Lokale initiatieven actief stimuleren en ondersteunen. Blz. 116
Aansluiten bij een regionaal duurzaamheidsloket. Blz. 117
De projecten ´zorgeloos zonnepanelen´, ´plus je huis´, en ´dubbel duurzaam´ voortzetten. Blz. 118
Een rentevoorstel uitwerken voor duurzaamheidsleningen. Blz. 119
Het gemeentelijk vastgoed verduurzamen en sturen op verdere verduurzaming van scholen, gemeenschapsaccommodaties en huurwoningen. Blz. 120
Verduurzamen openbare verlichting. Blz. 121
Het fietsgebruik binnen de organisatie promoten. Blz. 122
Een integraal laadpalenbeleid opstellen voor auto´s en fietsen. Blz. 123
Een aanpak ´bevorderen duurzaam bouwen´ uitwerken. Blz. 124
Een RES 2.0 opstellen. Blz. 125
Een uitvoeringsprogramma Transitievisie Warmte opstellen. Blz. 126
Informatie- en kennisoverdracht organiseren Blz. 127
3.2 Aan de slag met klimaatadaptatie Blz. 128
Wat willen we bereiken? Blz. 129
3.2 Aan de slag met klimaatadaptatie Blz. 130
Het Waterplan 2023 – 2027 opstellen. Blz. 131
Een uitvoeringsprogramma Hitte en Droogte opstellen. Blz. 132
Het afkoppelen van hemelwater stimuleren: impuls geven aan regentonnenactie, ontstenen/vergroenen tuinen en Water in Balans. Blz. 133
3.3 Optimaliseren luchtkwaliteiten Blz. 134
Wat willen we bereiken? Blz. 135
Optimaliseren luchtkwaliteiten Blz. 136
De luchtmetingen monitoren en vertalen in te nemen maatregelen. Blz. 137
De samenwerking en lobby met de Provincie en buurgemeenten over de grens verstevigen. Blz. 138
Een aanpak stikstof-reductie uitwerken. Blz. 139
Voorlichtingscampagnes organiseren rondom houtstook en kachels en handhaven daarop. Blz. 140
3.4 Van afval tot grondstof Blz. 141
Wat willen we bereiken? Blz. 142
Van afval tot grondstof Blz. 143
Uitvoering geven aan het Grondstoffenplan. Blz. 144
De gewijzigde ophaalfrequentie en het functioneren van ondergrondse containers monitoren en evalueren Blz. 145
Beleidsindicatoren Blz. 146
Kaderstellende documenten Blz. 147
Verbonden partijen Blz. 148
Wat mag het kosten? Blz. 149
Bestuursakkoord 2023 - 2026 Blz. 150
Programma 4: Wonen en Leefomgeving Blz. 151
Omschrijving Blz. 152
4.1 Woningbouw naar behoefte in elke kern Blz. 153
Wat willen we bereiken? Blz. 154
4.1 Woningbouw naar behoefte in elke kern Blz. 155
Een TaskForce wonen instellen. Blz. 156
Uitvoering geven aan de gebiedsontwikkelingen Poort van het Heuvelland, de stationsomgeving Eijsden en de kern Cadier & Keer. Blz. 157
Transformeren leegstaande en/of vrijkomende boerderijen en historische panden. Blz. 158
Instrumentarium inzetten dat bijdraagt aan versnelling woningbouw Blz. 159
Opstellen en uitvoering geven aan prestatieafspraken Blz. 160
Nieuwe flexibele woonvormen verkennen. Blz. 161
De mogelijkheden tot zelfbewoningsplicht en het instellen van een huisvestingsverordening verkennen. Blz. 162
Op basis van integraal woningbouwplan vastgestelde omgevingsplannen voorleggen aan de raad. Blz. 163
De starterslening continueren / Nieuwbouw van starterswoningen stimuleren en faciliteren middels een starters-arrangement Blz. 164
4.2 Zorgvuldige implementatie Omgevingswet Blz. 165
Wat willen we bereiken? Blz. 166
4.2 Zorgvuldige implementatie Omgevingswet Blz. 167
Het vergunningenproces versnellen en het nieuwe werken op grond van de Omgevingswet vorm en inhoud geven. Blz. 168
Implementatie Omgevingsvisie. Blz. 169
Voorbereiden totstandkoming Omgevingsplan. Blz. 170
Betrekken raad bij implementatie Omgevingswet. Blz. 171
Investeren in kennis en kunde rondom de Omgevingswet zowel bij de organisatie als het bestuur als de raad. Blz. 172
Impact Omgevingswet en Wpkb monitoren. Blz. 173
4.3 Veilige fiets- en wandelverbindingen Blz. 174
Wat willen we bereiken? Blz. 175
4.3 Veilige fiets- en wandelverbindingen Blz. 176
Uitvoering geven aan het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan. Blz. 177
Opstellen en uitvoering geven aan fietsplan. Blz. 178
Samen met scholen invulling geven aan veilige school-thuis-routes en veilige schoolomgevingen. Blz. 179
Veilige oversteek Termaar - Margraten realiseren. Blz. 180
Uitvoering geven aan het Convenant Platform Zorgvragers: toegankelijkheid van de openbare ruimte voor minder validen verbeteren Blz. 181
4.4 Aanpak parkeren in Eijsden en Margraten Blz. 182
Wat willen we bereiken? Blz. 183
4.4. Aanpak parkeren in Eijsden en Margraten Blz. 184
Parkeeronderzoeken uitvoeren in de kern Margraten en Eijsden. Blz. 185
Uitvoering geven aan een verkeerscirculatieplan in de kern Eijsden. Blz. 186
4.5 Optimalisatie bereikbaarheid kernen Blz. 187
Wat willen we bereiken? Blz. 188
Optimalisatie bereikbaarheid kernen Blz. 189
Onderzoek uitvoeren naar betere en veiligere verkeersdoorstroming in en rondom de kern Margraten. Blz. 190
De verkeersproblematiek Keerderberg via de ´Poort van het Heuvelland´ aanpakken. Blz. 191
Continueren uitvoering plan Verantwoord op Weg. Blz. 192
4.6 Openbare ruimte als visitekaartje Blz. 193
Wat willen we bereiken? Blz. 194
Openbare ruimte als visitekaartje Blz. 195
Onverkort uitvoering geven aan het wegenbeleidsplan en verankeren het MIP en MOP meerjarig in de begroting. Blz. 196
Verdere uitvoering geven aan het groenbeleidsplan en stellen een groenstructuurplan op. Blz. 197
Bloemrijke stroken of percelen in en rondom de kernen realiseren. Blz. 198
Uitvoering geven aan GRP. Blz. 199
Vergroening door inwoners stimuleren. Blz. 200
Ruimte scheppen voor het adopteren van de inrichting en/of het beheer van de openbare ruimte. Blz. 201
Bij nieuwbouwplannen en bij reconstructie van wegen vergroening en ruimtes voor ontspanning/ontmoeting integreren. Blz. 202
Beleidsindicatoren Blz. 203
Verbonden partijen Blz. 204
Kaderstellende documenten Blz. 205
Wat mag het kosten? Blz. 206
Bestuursakkoord 2023 - 2026 Blz. 207
Programma 5: Bestuur en dienstverlening Blz. 208
Omschrijving Blz. 209
5.1 De zichtbaarheid en communicatie over dienstverlening, burgerparticipatie en de activiteiten vergroten. Blz. 210
Wat willen we bereiken? Blz. 211
5.1. De zichtbaarheid en communicatie over dienstverlening, burgerparticipatie en de activiteiten vergroten. Blz. 212
De visie op dienstverlening updaten en verder tot uitvoering brengen. Blz. 213
Tweejaarlijks een benchmarkonderzoek uitvoeren. Blz. 214
Inwoners actief betrekken bij verbeterprocessen rondom dienstverlening. Blz. 215
De advies- en relatiekracht van de ambtelijke organisatie versterken. Blz. 216
Communiceren op het niveau van B1, hetgeen de standaard wordt. Blz. 217
De zichtbaarheid en communicatie over dienstverlening, burgerparticipatie en de activiteiten binnen de thema´s vergroten. Blz. 218
5.2 Een open en transparant Bestuur Blz. 219
Wat willen we bereiken? Blz. 220
5.2 een open en transparant bestuur Blz. 221
Uitvoering geven aan de Wet Open Overheid. Blz. 222
De aanbevelingen van Necker van Naem vertalen in een plan van aanpak. Blz. 223
5.3 Inspraak is een vanzelfsprekendheid Blz. 224
Wat willen we bereiken? Blz. 225
5.3. Inspraak is een vanzelfsprekendheid Blz. 226
De inzet rondom burger- en overheidsparticipatie doorontwikkelen. Blz. 227
Een plan ´kinderinspraak´ uitwerken en implementeren. Blz. 228
Een pilot ´stimuleren gemeenschapskracht´ uitwerken en implementeren. Blz. 229
5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding Blz. 230
Wat willen we bereiken? Blz. 231
5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding Blz. 232
Behoud van de ratio van het weerstandsvermogen boven de norm van 2. Blz. 233
De OZB maximaal laten stijgen met de inflatiecorrectie. Blz. 234
Uitvoering geven aan het provinciaal verdiepingsonderzoek. Blz. 235
Voorbereidingen treffen rondom de nieuwe eisen rondom rechtmatigheid. Blz. 236
5.5 Doelgericht samenwerken Blz. 237
Wat willen we bereiken? Blz. 238
Doelgericht samenwerken Blz. 239
Een nadere verkenning en evaluatie op samenwerking uitvoeren Blz. 240
De samenwerking met de buurgemeenten aan de andere kant van de grens intensiveren. Blz. 241
5.6 Een goed toegankelijke en veilige ICT-omgeving Blz. 242
Wat willen we bereiken? Blz. 243
Een goed toegankelijke en veilige ICT-omgeving Blz. 244
Een ontwikkelagenda ICT/informatiemanagement inclusief een meerjaren investeringsagenda opstellen. Blz. 245
Planmatig uitvoering geven aan de W.O.O. Blz. 246
Onderzoeken wat de impact is van het al dan niet toetreden tot de gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Limburg (HCL). Blz. 247
5.7 Veiligheid; een gezamenlijke verantwoordelijkheid Blz. 248
Wat willen we bereiken? Blz. 249
Veiligheid; een gezamenlijke verantwoordelijkheid Blz. 250
Uitvoering geven aan Integraal VeiligheidsPlan 2020 - 2023. Blz. 251
Het gebruik van de fixi-app stimuleren voor het melden van onveilige situaties. Blz. 252
Bewonersplatforms, buurtnetwerken en buurtbemiddeling instellen. Blz. 253
Inzet van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) op bedrijventerreinen continueren. Blz. 254
In beeld brengen de overlastgevende bedrijven in de wijk en ondernemers die willen verplaatsen. Tevens aanpak uitwerken. Blz. 255
5.8 Ondermijning een halt toeroepen Blz. 256
Wat willen we bereiken? Blz. 257
Ondermijning een halt toeroepen Blz. 258
De integrale ondermijningsbeelden verdiepen en de aanpak ondermijning hierop afstemmen. Blz. 259
Bewustwordingscampagnes rondom ondermijning opzetten. Blz. 260
Gerichte acties met inzet van Flexteams uitvoeren. Blz. 261
Flankerend beleid (zoals bibob, damocles, drank- en horecaregels etc.) actief inzetten. Blz. 262
5.9 Jeugdproblematiek in de greep Blz. 263
Wat willen we bereiken? Blz. 264
Jeugdproblematiek in de greep Blz. 265
Inzetten op een gezamenlijke aanpak van de jeugdproblematiek. Blz. 266
Preventievoorlichting, controle & handhaving rondom alcohol en drugs voortzetten. Blz. 267
5.10 Personeel Blz. 268
Personeel Blz. 269
Overhead Blz. 270
Beleidsindicatoren Blz. 271
Kaderstellende documenten Blz. 272
Verbonden partijen Blz. 273
Wat mag het kosten? Blz. 274
Bestuursakkoord 2023-2026 Blz. 275
Paragrafen Blz. 276
Paragraaf 1: Lokale heffingen Blz. 277
Inleiding Blz. 278
Totaaloverzicht Blz. 279
Paragraaf 1: Lokale heffingen Blz. 280
Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 281
Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 282
Kengetallen Blz. 283
Tabel kengetallen Blz. 284
Toelichting kengetallen Blz. 285
Geprognosticeerde balans per 31-12 Blz. 286
Risico's Blz. 287
Toelichting volgnummers tabel Blz. 288
Paragraaf 3: Kapitaalgoederen Blz. 289
Paragraaf 3: Kapitaalgoederen Blz. 290
Toelichting Blz. 291
Tabel onderhoudstoestand Blz. 292
Toelichting Blz. 293
Paragraaf 4: Financiering Blz. 294
Paragraaf 4: Financiering Blz. 295
EMU-saldo Blz. 296
Renterisiconorm Blz. 297
Renteschema Blz. 298
Kasgeldlimiet Blz. 299
Schatkistbankieren Blz. 300
Kaderstellende documenten Blz. 301
Paragraaf 5: Bedrijfsvoering Blz. 302
Paragraaf 5: Bedrijfsvoering Blz. 303
Omschrijving Blz. 304
Paragraaf 6: Verbonden partijen Blz. 305
Inleiding Blz. 306
tabel Blz. 307
Paragraaf 6: Verbonden partijen Blz. 308
Paragraaf 7: Grondbeleid Blz. 309
Paragraaf 7: Grondbeleid Blz. 310
Financiële tabel Blz. 311
Toelichting Blz. 312
Woningbouwopgave 2022-2030 Eijsden-Margraten Blz. 313
Financiële begroting Blz. 314
Overzicht kosten per beleidsveld Blz. 315
Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 1 Blz. 316
Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 2 Blz. 317
Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 3 Blz. 318
Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 4 Blz. 319
Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 5 Blz. 320
1.1 Begroting conform taakvelden BBV Blz. 321
Recapitulatie taakvelden Blz. 322
Taakveld 0 Blz. 323
Taakveld 1 Blz. 324
Taakveld 2 Blz. 325
Taakveld 3 Blz. 326
Taakveld 4 Blz. 327
Taakveld 5 Blz. 328
Taakveld 6 Blz. 329
Taakveld 7 Blz. 330
Taakveld 8 Blz. 331
1.2 Incidentele baten en lasten en structureel en reëel evenwicht Blz. 332
Begintekst Blz. 333
Overzicht inc baten en lasten Blz. 334
Toelichting incidentele baten en lasten Blz. 335
Staatje structureel incidenteel Blz. 336
Conclusie Blz. 337
Staatje structureel en reëel evenwicht Blz. 338
Toelichting SRE Blz. 339
1.3 Investeringsstaat 2023-2026 Blz. 340
1.3 Investeringsstaat 2023 - 2026 Blz. 341
1.4 Stand en verloop reserves en voorzieningen Blz. 342
Reserves en voorzieningen 2023 Blz. 343
Reserves en voorzieningen 2024 Blz. 344
Reserves en voorzieningen 2025 Blz. 345
Reserves en voorzieningen 2026 Blz. 346
1.5 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 347
1.5 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 348
1.5 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 349
1.6 Opbouw algemene uitkering 2023 - 2026 Blz. 350
1.6 Opbouw algemene uitkering 2023 - 2026 Blz. 351
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap