Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2023-2026
  1. Blz. 2 Programma
   1. Blz. 3 Aanbiedingsbrief begroting 2023-2026
    1. Blz. 4 Voorwoord begroting 2023-2026
    2. Blz. 5 Financieel overzicht
   2. Blz. 6 Leeswijzer
    1. Blz. 7 Leeswijzer
   3. Blz. 8 Programma 1: Kwaliteit van Leven
    1. Blz. 9 Omschrijving
    2. Blz. 10 1.1 Een inclusieve samenleving
     1. Blz. 11 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 12 1.1 Een inclusieve samenleving
       1. Blz. 13 Investeren in begeleiding statushouders en nieuwkomers.
       2. Blz. 14 Inwoners via SEM actief begeleiden naar werk of inkomensondersteuning
       3. Blz. 15 Continueren vroegsignalering schuldenproblematiek
    3. Blz. 16 1.2 Een gezond verenigingsleven
     1. Blz. 17 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 18 1.2 Een gezond verenigingsleven
       1. Blz. 19 Een maatschappelijke stimuleringssubsidie introduceren  voor verenigingen.
       2. Blz. 20 Een actief faciliterende vergunningenaanpak richting verenigingsleven opzetten.
       3. Blz. 21 Ondersteunen verenigingen bij verbreden maatschappelijke rol in kernen
    4. Blz. 22 1.3 Toekomstbestendig onderwijs
     1. Blz. 23 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 24 1.3 Toekomstbestendig onderwijs
       1. Blz. 25 Een integraal huisvestingsplan voor het basisonderwijs opstellen
       2. Blz. 26 De ontwikkeling van aantallen leerlingen in klassen kritisch volgen.
       3. Blz. 27 Bij elke bassischool een tiny forest realiseren
       4. Blz. 28 Meertalig onderwijs in het basisonderwijs stimuleren.
       5. Blz. 29 De campagne ‘’Kal Plat’’ een impuls geven.
       6. Blz. 30 Investeren in Voor- en Vroegschoolse Interventie (VVE)
       7. Blz. 31 Inzetten op het thema Gezonde groene school
    5. Blz. 32 1.4 Ontmoetingsruimten in elke kern
     1. Blz. 33 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 34 Ontmoetingsruimten in elke kern
       1. Blz. 35 In elke kern een gemeenschapshuis of ontmoetingsruimte faciliteren.
       2. Blz. 36 Stimuleren en ondersteunen Hoeskamers
    6. Blz. 37 1.5 Sporten en bewegen voor jong en oud
     1. Blz. 38 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 39 1.5 Sporten en bewegen voor jong en oud
       1. Blz. 40 Het accommodatiebeleid continueren.
       2. Blz. 41 Stimuleren vrijwilligerswerk.
       3. Blz. 42 Onderzoek uitvoeren naar een toekomstbestendige exploitatievorm voor een zwembad in Eijsden.
       4. Blz. 43 Sportverenigingen ondersteunen bij het vergroten van hun levensvatbaarheid en hun maatschappelijke rol.
       5. Blz. 44 Het Sportakkoord verder verdiepen en uitvoeren.
       6. Blz. 45 Stimuleren participatie en ontmoeting van jongeren.
    7. Blz. 46 1.6 Trendbreuk Eijsden-Margraten
     1. Blz. 47 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 48 Trendbreuk Eijsden-Margraten
       1. Blz. 49 Inzetten op positieve gezondheid en uitvoering geven aan preventie-akkoord.
    8. Blz. 50 1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing
     1. Blz. 51 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 52 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing
       1. Blz. 53 De kosten voor WMO en Jeugd scherp monitoren en beleidskaders actualiseren.
       2. Blz. 54 Bevorderen huisvesting voor jeugdige hulpvragers.
       3. Blz. 55 Stimuleren mantelzorg.
       4. Blz. 56 Continueren en versterken jongerenwerk via Trajekt
       5. Blz. 57 Investeren in inzet consulent welzijn jeugd
       6. Blz. 58 Versterken Praktijkondersteuning Huisartsen
       7. Blz. 59 Evalueren en vernieuwen lokaal jeugdbeleid
    9. Blz. 60 1.8 Kunst en cultuur in verbinding met onze inwoners
     1. Blz. 61 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 62 Kunst en cultuur in verbinding met onze inwoners
       1. Blz. 63 Kunst en Cultuurprojecten verbinden met onze jongere inwoners en organisaties.
       2. Blz. 64 Uitvoering geven aan een breed educatief programma kunst en cultuur.
       3. Blz. 65 Het bibliotheekwerk herijken.
       4. Blz. 66 Inzetten op beschermen, zichtbaar en beleefbaar maken van materieel en immaterieel erfgoed
    10. Blz. 67 Beleidsindicatoren
    11. Blz. 68 Kaderstellende documenten
    12. Blz. 69 Verbonden partijen
    13. Blz. 70 Wat gaat het kosten?
    14. Blz. 71 Bestuursakkoord 2023 - 2026
   4. Blz. 72 Programma 2: Landbouw, Landschap en Plattelandseconomie
    1. Blz. 73 Omschrijving
    2. Blz. 74 2.1 Behoud en versterken landschapskwaliteiten
     1. Blz. 75 Omschrijving
     2. Blz. 76 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 77 2.1 Behoud en versterken landschapskwaliteiten
       1. Blz. 78 De herontwikkeling van het Noordal faciliteren.
       2. Blz. 79 Een vervolg geven aan de Zuidelijke Maasdalvisie.
       3. Blz. 80 Instellen landschapsfonds
       4. Blz. 81 Nieuwe verdienmodellen ontwikkelen rondom beheer van het landschap.
       5. Blz. 82 Het project Bloemrijke Akkerranden voortzetten en uitbreiden.
       6. Blz. 83 Ecologisch bermenbeheer toepassen en stimuleren van lokale initiatieven.
       7. Blz. 84 Samen met de Provincie bezien hoe invulling te geven aan het bomenplan.
       8. Blz. 85 Kleine landschapselementen in beeld brengen en handhaven op behoud hiervan.
    3. Blz. 86 2.2 Transformatie van de landbouw
     1. Blz. 87 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 88 2.2 Transformatie van de landbouw
       1. Blz. 89 Een lokaal actieplan ´transformatie van de landbouw´ uitwerken.
       2. Blz. 90 Een aanspreekpunt voor de agrarische sector instellen.
       3. Blz. 91 De trekkersrol van het programma Landbouw en Landschap in het Middengebied continueren.
       4. Blz. 92 De schooljeugd bewust maken van duurzaam lokaal voedsel en reductie van voedselverspilling.
       5. Blz. 93 Het project Korte Keten Zeker (w)eten continueren en doorontwikkelen.
       6. Blz. 94 Het stroopgedachtegoed en initiatieven rondom ´koop lokaal´ ondersteunen.
    4. Blz. 95 2.3 Vrijetijdseconomie in balans met landschap en leefomgeving
     1. Blz. 96 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 97 2.3 Vrijetijdseconomie in balans met landschap en leefomgeving
       1. Blz. 98 Een lokaal actieplan vrijetijdseconomie uitwerken.
       2. Blz. 99 De aanpak ´Innovatief Investeren´ doorontwikkelen.
       3. Blz. 100 Het ambassadeurschap Cittaslow verder uitbouwen.
       4. Blz. 101 Verdere uitvoering geven aan het programma Verantwoord op Weg.
       5. Blz. 102 Ondersteuning geven aan wielerevenementen.
       6. Blz. 103 De evenementendruk rondom toertochten doseren en spreiden.
       7. Blz. 104 Uitbreiding van Knopen lopen en de wandelinfrastructuur beperken tot realisatie van Ommetjes.
       8. Blz. 105 Samenwerking bevorderen tussen ondernemers onderling en met de gemeente
    5. Blz. 106 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 107 Kaderstellende documenten
    7. Blz. 108 Verbonden partijen
    8. Blz. 109 Wat mag het kosten?
    9. Blz. 110 Bestuursakkoord 2023 - 2026
   5. Blz. 111 Programma 3: Duurzaamheid en Klimaatverandering
    1. Blz. 112 Omschrijving
    2. Blz. 113 3.1 Op weg naar een energieneutrale toekomst
     1. Blz. 114 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 115 3.1 Meerjaren uitvoeringsprogramma klimaat- en energieopgaven
       1. Blz. 116 Lokale initiatieven actief stimuleren en ondersteunen.
       2. Blz. 117 Aansluiten bij een regionaal duurzaamheidsloket.
       3. Blz. 118 De projecten ´zorgeloos zonnepanelen´, ´plus je huis´, en ´dubbel duurzaam´ voortzetten.
       4. Blz. 119 Een rentevoorstel uitwerken voor duurzaamheidsleningen.
       5. Blz. 120 Het gemeentelijk vastgoed verduurzamen en sturen op verdere verduurzaming van scholen, gemeenschapsaccommodaties en huurwoningen.
       6. Blz. 121 Verduurzamen openbare verlichting.
       7. Blz. 122 Het fietsgebruik binnen de organisatie promoten.
       8. Blz. 123 Een integraal laadpalenbeleid opstellen voor auto´s en fietsen.
       9. Blz. 124 Een aanpak ´bevorderen duurzaam bouwen´ uitwerken.
       10. Blz. 125 Een RES 2.0 opstellen.
       11. Blz. 126 Een uitvoeringsprogramma Transitievisie Warmte opstellen.
       12. Blz. 127 Informatie- en kennisoverdracht organiseren
    3. Blz. 128 3.2 Aan de slag met klimaatadaptatie
     1. Blz. 129 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 130 3.2 Aan de slag met klimaatadaptatie
       1. Blz. 131 Het Waterplan 2023 – 2027 opstellen.
       2. Blz. 132 Een uitvoeringsprogramma Hitte en Droogte opstellen.
       3. Blz. 133 Het afkoppelen van hemelwater stimuleren: impuls geven aan regentonnenactie, ontstenen/vergroenen tuinen en Water in Balans.
    4. Blz. 134 3.3 Optimaliseren luchtkwaliteiten
     1. Blz. 135 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 136 Optimaliseren luchtkwaliteiten
       1. Blz. 137 De luchtmetingen monitoren en vertalen in te nemen maatregelen.
       2. Blz. 138 De samenwerking en lobby met de Provincie en buurgemeenten over de grens verstevigen.
       3. Blz. 139 Een aanpak stikstof-reductie uitwerken.
       4. Blz. 140 Voorlichtingscampagnes organiseren rondom houtstook en kachels en handhaven daarop.
    5. Blz. 141 3.4 Van afval tot grondstof
     1. Blz. 142 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 143 Van afval tot grondstof
       1. Blz. 144 Uitvoering geven aan het Grondstoffenplan.
       2. Blz. 145 De gewijzigde ophaalfrequentie en het functioneren van ondergrondse containers monitoren en evalueren
    6. Blz. 146 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 147 Kaderstellende documenten
    8. Blz. 148 Verbonden partijen
    9. Blz. 149 Wat mag het kosten?
    10. Blz. 150 Bestuursakkoord 2023 - 2026
   6. Blz. 151 Programma 4: Wonen en Leefomgeving
    1. Blz. 152 Omschrijving
    2. Blz. 153 4.1 Woningbouw naar behoefte in elke kern
     1. Blz. 154 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 155 4.1 Woningbouw naar behoefte in elke kern
       1. Blz. 156 Een TaskForce wonen instellen.
       2. Blz. 157 Uitvoering geven aan de gebiedsontwikkelingen Poort van het Heuvelland, de stationsomgeving Eijsden en de kern Cadier & Keer.
       3. Blz. 158 Transformeren leegstaande en/of vrijkomende boerderijen en historische panden.
       4. Blz. 159 Instrumentarium inzetten dat bijdraagt aan versnelling woningbouw
       5. Blz. 160 Opstellen en uitvoering geven aan prestatieafspraken
       6. Blz. 161 Nieuwe flexibele woonvormen verkennen.
       7. Blz. 162 De mogelijkheden tot zelfbewoningsplicht en het instellen van een huisvestingsverordening verkennen.
       8. Blz. 163 Op basis van integraal woningbouwplan vastgestelde omgevingsplannen voorleggen aan de raad.
       9. Blz. 164 De starterslening continueren / Nieuwbouw van starterswoningen stimuleren en faciliteren middels een starters-arrangement
    3. Blz. 165 4.2 Zorgvuldige implementatie Omgevingswet
     1. Blz. 166 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 167 4.2 Zorgvuldige implementatie Omgevingswet
       1. Blz. 168 Het vergunningenproces versnellen en het nieuwe werken op grond van de Omgevingswet vorm en inhoud geven.
       2. Blz. 169 Implementatie Omgevingsvisie.
       3. Blz. 170 Voorbereiden totstandkoming Omgevingsplan.
       4. Blz. 171 Betrekken raad bij implementatie Omgevingswet.
       5. Blz. 172 Investeren in kennis en kunde rondom de Omgevingswet zowel bij de organisatie als het bestuur als de raad.
       6. Blz. 173 Impact Omgevingswet en Wpkb monitoren.
    4. Blz. 174 4.3 Veilige fiets- en wandelverbindingen
     1. Blz. 175 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 176 4.3 Veilige fiets- en wandelverbindingen
       1. Blz. 177 Uitvoering geven aan het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan.
       2. Blz. 178 Opstellen en uitvoering geven aan fietsplan.
       3. Blz. 179 Samen met scholen invulling geven aan veilige school-thuis-routes en veilige schoolomgevingen.
       4. Blz. 180 Veilige oversteek Termaar - Margraten realiseren.
       5. Blz. 181 Uitvoering geven aan het Convenant Platform Zorgvragers: toegankelijkheid van de openbare ruimte voor minder validen verbeteren
    5. Blz. 182 4.4 Aanpak parkeren in Eijsden en Margraten
     1. Blz. 183 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 184 4.4. Aanpak parkeren in Eijsden en Margraten
       1. Blz. 185 Parkeeronderzoeken uitvoeren in de kern Margraten en Eijsden.
       2. Blz. 186 Uitvoering geven aan een verkeerscirculatieplan in de kern Eijsden.
    6. Blz. 187 4.5 Optimalisatie bereikbaarheid kernen
     1. Blz. 188 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 189 Optimalisatie bereikbaarheid kernen
       1. Blz. 190 Onderzoek uitvoeren naar betere en veiligere verkeersdoorstroming in en rondom de kern Margraten.
       2. Blz. 191 De verkeersproblematiek Keerderberg via de ´Poort van het Heuvelland´ aanpakken.
       3. Blz. 192 Continueren uitvoering plan Verantwoord op Weg.
    7. Blz. 193 4.6 Openbare ruimte als visitekaartje
     1. Blz. 194 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 195 Openbare ruimte als visitekaartje
       1. Blz. 196 Onverkort uitvoering geven aan het wegenbeleidsplan en verankeren het MIP en MOP meerjarig in de begroting.
       2. Blz. 197 Verdere uitvoering geven aan het groenbeleidsplan en stellen een groenstructuurplan op.
       3. Blz. 198 Bloemrijke stroken of percelen in en rondom de kernen realiseren.
       4. Blz. 199 Uitvoering geven aan GRP.
       5. Blz. 200 Vergroening door inwoners stimuleren.
       6. Blz. 201 Ruimte scheppen voor het adopteren van de inrichting en/of het beheer van de openbare ruimte.
       7. Blz. 202 Bij nieuwbouwplannen en bij reconstructie van wegen vergroening en ruimtes voor ontspanning/ontmoeting integreren.
    8. Blz. 203 Beleidsindicatoren
    9. Blz. 204 Verbonden partijen
    10. Blz. 205 Kaderstellende documenten
    11. Blz. 206 Wat mag het kosten?
    12. Blz. 207 Bestuursakkoord 2023 - 2026
   7. Blz. 208 Programma 5: Bestuur en dienstverlening
    1. Blz. 209 Omschrijving
    2. Blz. 210 5.1 De zichtbaarheid en communicatie over dienstverlening, burgerparticipatie en de activiteiten vergroten.
     1. Blz. 211 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 212 5.1. De zichtbaarheid en communicatie over dienstverlening, burgerparticipatie en de activiteiten vergroten.
       1. Blz. 213 De visie op dienstverlening updaten en verder tot uitvoering brengen.
       2. Blz. 214 Tweejaarlijks een benchmarkonderzoek uitvoeren.
       3. Blz. 215 Inwoners actief betrekken bij verbeterprocessen rondom dienstverlening.
       4. Blz. 216 De advies- en relatiekracht van de ambtelijke organisatie versterken.
       5. Blz. 217 Communiceren op het niveau van B1, hetgeen de standaard wordt.
       6. Blz. 218 De zichtbaarheid en communicatie over dienstverlening, burgerparticipatie en de activiteiten binnen de thema´s vergroten.
    3. Blz. 219 5.2 Een open en transparant Bestuur
     1. Blz. 220 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 221 5.2 een open en transparant bestuur
       1. Blz. 222 Uitvoering geven aan de Wet Open Overheid.
       2. Blz. 223 De aanbevelingen van Necker van Naem vertalen in een plan van aanpak.
    4. Blz. 224 5.3 Inspraak is een vanzelfsprekendheid
     1. Blz. 225 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 226 5.3. Inspraak is een vanzelfsprekendheid
       1. Blz. 227 De inzet rondom burger- en overheidsparticipatie doorontwikkelen.
       2. Blz. 228 Een plan ´kinderinspraak´ uitwerken en implementeren.
       3. Blz. 229 Een pilot ´stimuleren gemeenschapskracht´ uitwerken en implementeren.
    5. Blz. 230 5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding
     1. Blz. 231 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 232 5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding
       1. Blz. 233 Behoud van de ratio van het weerstandsvermogen boven de norm van 2.
       2. Blz. 234 De OZB maximaal laten stijgen met de inflatiecorrectie.
       3. Blz. 235 Uitvoering geven aan het provinciaal verdiepingsonderzoek.
       4. Blz. 236 Voorbereidingen treffen rondom de nieuwe eisen rondom rechtmatigheid.
    6. Blz. 237 5.5 Doelgericht samenwerken
     1. Blz. 238 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 239 Doelgericht samenwerken
       1. Blz. 240 Een nadere verkenning en evaluatie op samenwerking uitvoeren
       2. Blz. 241 De samenwerking met de buurgemeenten aan de andere kant van de grens intensiveren.
    7. Blz. 242 5.6 Een goed toegankelijke en veilige ICT-omgeving
     1. Blz. 243 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 244 Een goed toegankelijke en veilige ICT-omgeving
       1. Blz. 245 Een ontwikkelagenda ICT/informatiemanagement inclusief een meerjaren investeringsagenda opstellen.
       2. Blz. 246 Planmatig uitvoering geven aan de W.O.O.
       3. Blz. 247 Onderzoeken wat de impact is van het al dan niet toetreden tot de gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Limburg (HCL).
    8. Blz. 248 5.7 Veiligheid; een gezamenlijke verantwoordelijkheid
     1. Blz. 249 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 250 Veiligheid; een gezamenlijke verantwoordelijkheid
       1. Blz. 251 Uitvoering geven aan Integraal VeiligheidsPlan 2020 - 2023.
       2. Blz. 252 Het gebruik van de fixi-app stimuleren voor het melden van onveilige situaties.
       3. Blz. 253 Bewonersplatforms, buurtnetwerken en buurtbemiddeling instellen.
       4. Blz. 254 Inzet van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) op bedrijventerreinen continueren.
       5. Blz. 255 In beeld brengen de overlastgevende bedrijven in de wijk en ondernemers die willen verplaatsen. Tevens aanpak uitwerken.
    9. Blz. 256 5.8 Ondermijning een halt toeroepen
     1. Blz. 257 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 258 Ondermijning een halt toeroepen
       1. Blz. 259 De integrale ondermijningsbeelden verdiepen en de aanpak ondermijning hierop afstemmen.
       2. Blz. 260 Bewustwordingscampagnes rondom ondermijning opzetten.
       3. Blz. 261 Gerichte acties met inzet van Flexteams uitvoeren.
       4. Blz. 262 Flankerend beleid (zoals bibob, damocles, drank- en horecaregels etc.) actief inzetten.
    10. Blz. 263 5.9 Jeugdproblematiek in de greep
     1. Blz. 264 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 265 Jeugdproblematiek in de greep
       1. Blz. 266 Inzetten op een gezamenlijke aanpak van de jeugdproblematiek.
       2. Blz. 267 Preventievoorlichting, controle & handhaving rondom alcohol en drugs voortzetten.
    11. Blz. 268 5.10 Personeel
     1. Blz. 269 Personeel
     2. Blz. 270 Overhead
    12. Blz. 271 Beleidsindicatoren
    13. Blz. 272 Kaderstellende documenten
    14. Blz. 273 Verbonden partijen
    15. Blz. 274 Wat mag het kosten?
    16. Blz. 275 Bestuursakkoord 2023-2026
   8. Blz. 276 Paragrafen
    1. Blz. 277 Paragraaf 1: Lokale heffingen
     1. Blz. 278 Inleiding
     2. Blz. 279 Totaaloverzicht
     3. Blz. 280 Paragraaf 1: Lokale heffingen
    2. Blz. 281 Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 282 Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     2. Blz. 283 Kengetallen
     3. Blz. 284 Tabel kengetallen
     4. Blz. 285 Toelichting kengetallen
     5. Blz. 286 Geprognosticeerde balans per 31-12
     6. Blz. 287 Risico's
     7. Blz. 288 Toelichting volgnummers tabel
    3. Blz. 289 Paragraaf 3: Kapitaalgoederen
     1. Blz. 290 Paragraaf 3: Kapitaalgoederen
     2. Blz. 291 Toelichting
     3. Blz. 292 Tabel onderhoudstoestand
     4. Blz. 293 Toelichting
    4. Blz. 294 Paragraaf 4: Financiering
     1. Blz. 295 Paragraaf 4: Financiering
     2. Blz. 296 EMU-saldo
     3. Blz. 297 Renterisiconorm
     4. Blz. 298 Renteschema
     5. Blz. 299 Kasgeldlimiet
     6. Blz. 300 Schatkistbankieren
     7. Blz. 301 Kaderstellende documenten
    5. Blz. 302 Paragraaf 5: Bedrijfsvoering
     1. Blz. 303 Paragraaf 5: Bedrijfsvoering
     2. Blz. 304 Omschrijving
    6. Blz. 305 Paragraaf 6: Verbonden partijen
     1. Blz. 306 Inleiding
     2. Blz. 307 tabel
     3. Blz. 308 Paragraaf 6: Verbonden partijen
    7. Blz. 309 Paragraaf 7: Grondbeleid
     1. Blz. 310 Paragraaf 7: Grondbeleid
     2. Blz. 311 Financiële tabel
     3. Blz. 312 Toelichting
     4. Blz. 313 Woningbouwopgave 2022-2030 Eijsden-Margraten
   9. Blz. 314 Financiële begroting
    1. Blz. 315 Overzicht kosten per beleidsveld
     1. Blz. 316 Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 1
     2. Blz. 317 Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 2
     3. Blz. 318 Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 3
     4. Blz. 319 Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 4
     5. Blz. 320 Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 5
    2. Blz. 321 1.1 Begroting conform taakvelden BBV
     1. Blz. 322 Recapitulatie taakvelden
     2. Blz. 323 Taakveld 0
     3. Blz. 324 Taakveld 1
     4. Blz. 325 Taakveld 2
     5. Blz. 326 Taakveld 3
     6. Blz. 327 Taakveld 4
     7. Blz. 328 Taakveld 5
     8. Blz. 329 Taakveld 6
     9. Blz. 330 Taakveld 7
     10. Blz. 331 Taakveld 8
    3. Blz. 332 1.2 Incidentele baten en lasten en structureel en reëel evenwicht
     1. Blz. 333 Begintekst
     2. Blz. 334 Overzicht inc baten en lasten
     3. Blz. 335 Toelichting incidentele baten en lasten
     4. Blz. 336 Staatje structureel incidenteel
     5. Blz. 337 Conclusie
     6. Blz. 338 Staatje structureel en reëel evenwicht
     7. Blz. 339 Toelichting SRE
    4. Blz. 340 1.3 Investeringsstaat 2023-2026
     1. Blz. 341 1.3 Investeringsstaat 2023 - 2026
    5. Blz. 342 1.4 Stand en verloop reserves en voorzieningen
     1. Blz. 343 Reserves en voorzieningen 2023
     2. Blz. 344 Reserves en voorzieningen 2024
     3. Blz. 345 Reserves en voorzieningen 2025
     4. Blz. 346 Reserves en voorzieningen 2026
    6. Blz. 347 1.5 Overzicht algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 348 1.5 Overzicht algemene dekkingsmiddelen
     2. Blz. 349 1.5 Overzicht algemene dekkingsmiddelen
    7. Blz. 350 1.6 Opbouw algemene uitkering 2023 - 2026
     1. Blz. 351 1.6 Opbouw algemene uitkering 2023 - 2026
  2. Activiteiten
  3. Overzicht
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap