Programma 2: Landbouw, Landschap en Plattelandseconomie

Gemeente Eijsden-Margraten is uniek. We herbergen welgeteld vier natura 2000 gebieden, te weten het Hoogbos-Noorbeemden, Eijsderbeemden, Bemelerberg-Schiepersberg en het Savelsbos.

Daarnaast beschikt Eijsden-Margraten over een omvangrijk en prachtig buitengebied. De landschappelijke kwaliteiten die gekenmerkt worden door fijnschaligheid, diversiteit en het cultuur historisch erfgoed vormen de unieke waarden van ons buitengebied. Het landschap vormt het basiskapitaal voor een gezond leef- en verblijfsklimaat en bepaalt de belevingswaarde voor inwoner en bezoeker.

We zijn trots op dit authentieke landschap en de vele natuur die we rijk zijn. Het landschap en de natuur staan steeds meer onder druk. Middelen voor beheer nemen af. We zien een toename van het toerisme en recreatie, schaalvergroting in de landbouw en een toename van leegstaand vastgoed in het buitengebied (stallen, schuren en/of erfgoed). Daarnaast zien we de biodiversiteit afnemen en de effecten van stikstofvraagstukken toenemen. Ook klimaatverandering vormt een aandachtspunt: extremere neerslag en droogteperiodes vereisen maatregelen om voedsel-en drinkwaterproductie, bodemerosie en wateroverlast te beheersen.

Het is zaak dat we de kwaliteiten van ons landschap ook naar de toekomst toe goed borgen. Dit vraagt om een adequate aanpak rondom beheer en ontwikkeling van landschappelijke en natuurlijke waarden in het buitengebied waarin ruimte blijft voor toerisme, recreatie en de agrarische sector. Voorwaarde is wel dat hun activiteiten de aanwezige kwaliteiten duurzaam versterken en in harmonie met het landschap plaatsvinden. De basis voor ons handelen vormt de vastgestelde visie Buitengewoon Buitengebied en de daaraan gekoppelde richtinggevende uitspraken.

2.1 Behoud en versterken landschapskwaliteiten

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Ons landschap, een afwisseling van natuurgebieden, cultuurlandschap, de graften en holle wegen, de beekdalen, de Maas, maar ook de vele monumenten en de hoogstambomen maakt onze gemeente bijzonder en wordt door velen, zowel inwoners als bezoekers, gewaardeerd en gekoesterd. Dit landschap, onderdeel van het Nationaal landschap Zuid-Limburg, is een belangrijke drager van onze identiteit en onze economie.

Onze natuurgebieden maken onderdeel uit van Natuurnetwerk Limburg. Ze hebben een belangrijke functie voor de biodiversiteit, maar zorgen ook, samen met ons cultureel erfgoed en ons landschap, voor een gebied waar het zowel voor inwoner als bezoeker goed toeven is. Daarnaast kent onze gemeente het Maasdal, landschappelijk waardevolle beekdalen en bufferzones en verbindingszones tussen bestaande natuurgebieden (landbouwgebieden met kleine landschapselementen, waterlopen e.d.). In deze groenblauwe gebieden zijn er kansen om natuurwaarden en landschapskwaliteiten te laten samen gaan met andere functies. De herontwikkeling van het Noordal, groeve ’t Rooth en de Zuidelijke Maasdalvisie zijn daarvan voorbeelden.

Biodiversiteit en landschappelijke attractiviteit hangen samen met een goed beheer van het landschap. Door het wegvallen van middelen voor beheer en de afname van de agrarische sector, zijn nieuwe verdienmodellen nodig om het landschap duurzaam te kunnen onderhouden. In dat licht wordt ingezet op het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen rondom beheer van het landschap, waarbij op innovatieve wijze op zoek gegaan wordt naar inbreng van ondernemers en de bezoekers alsmede onze eigen inwoners. 

We zetten tevens in op het vergroten van de biodiversiteit en vergroening in het buitengebied. We passen ecologisch bermenbeleid toe en bevorderen het bijenwelzijn. Tevens leggen we flora en faunastroken aan en planten we hagen, (fruit)bomen en (pluk)bossen. Hierdoor ontstaan nieuwe leefgebieden voor bijvoorbeeld vogels en insecten, worden bestaande leefgebieden met elkaar verbonden en wordt de biodiversiteit versterkt. Mede door in te zetten op strategische grondaankopen wordt onder andere bijgedragen aan het realiseren van ecologische verbindingszones en natuurontwikkeling. Daarnaast wordt hiermee de belevingswaarde van ons landschap voor inwoner en bezoeker verhoogd.

Op plekken geven we ruimte voor aanplant van de fijnspar, zodat het immaterieel cultureel erfgoed ‘’denhalen’’ ook in de toekomst als traditie behouden blijft in onze dorpen. Lokale initiatieven die bijdragen aan bomen-, hagen- en bosaanplant alsmede bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit en het bijenwelzijn, stimuleren we. Tevens ondersteunen we, vanuit het gedachtegoed ‘’renderend landschap’’, nieuwe ontwikkelingen indien deze versterkend zijn voor het beheer en ontwikkeling van het landschap en passend zijn in de omgeving. Hierbij hanteren we het principe dat in ruil voor de baat die het project of ontwikkeling heeft vanwege het landschap, een bijdrage geleverd wordt aan de ontwikkeling en bescherming er van.

Daarnaast zetten we in op bescherming, herstel en uitbreiding van authentieke landschapselementen. Juist de kleine landschapselementen (zoals hagen, bosjes, graften, bomenrijen) vormen, naast de functie die ze hebben voor dier- en plantensoorten, ook een visueel aantrekkelijk element in ons landschap en benadrukken de fijnschaligheid.

 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2.1 Behoud en versterken landschapskwaliteiten

Terug naar navigatie - 2.1 Behoud en versterken landschapskwaliteiten

Wat gaan we ervoor doen in 2023?

2.2 Transformatie van de landbouw

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2.2 Transformatie van de landbouw

Terug naar navigatie - 2.2 Transformatie van de landbouw

De agrarische sector binnen onze gemeente staat de komende jaren voor grote inspanningen. Regelgeving op het gebied van stikstof, grond- en gewasbewerking, vergrijzing binnen de sector, de wereldeconomie en landschappelijke beperkingen zijn aspecten die hiervoor zorgdragen. Steeds meer agrarische bedrijven combineren de productie van voedsel met andere functies zoals zorg en recreatie.

Wij streven voor Eijsden-Margraten een vitale, toekomstbestendige en duurzame agrarische sector na, in harmonie met milieu, natuur en landschap. We streven naar een agrarische sector die bijdraagt aan het behoud van de unieke waarden in onze gemeente, hetgeen gekenmerkt wordt door fijnschaligheid in plaats van grootschaligheid, diversiteit in plaats van monocultuur en waarbij weidegronden en fruitteelt boven akkerland gaat. Verschraling van het landschap wordt door de sector zelf ook als onwenselijk ervaren. Landbouw en natuurontwikkeling kunnen goed met elkaar samen gaan in deze omgeving. Derhalve ondersteunen we initiatieven die hierin passen.

We staan constructief tegenover uitbreiding van bestaande bedrijven, mits deze uitbreiding leidt tot versterking van de gebiedskwaliteiten, de bedrijfsvoering op een duurzame wijze plaatsvindt en bebouwing noodzakelijk is voor de eigen bedrijfsvoering.

Multifunctionele landbouw heeft potentie die kansrijk is, mede ook vanwege het meer verbinden van boer en burger. Ook ten aanzien van andere vormen van landbouw zoals wijnbouw, paardenhouderij, agroforestry en streekgebonden productie zien wij kansen, mits deze passen binnen het streefbeeld. (agroforestry ofwel boslandbouw genaamd betreft landgebruiksystemen waarbij het planten en/of actief beheren van bomen wordt gecombineerd met landbouw of veeteelt).

Gezien de toename van het aantal stoppers in de landbouwsector wordt meegedacht en meegewerkt aan het wijzigen van agrarische kavels als die functie past binnen het landschap en de directe omgeving. Dit ter voorkoming van leegstand, verloedering en ongewenste ontwikkelingen.

Om de transformatie in de landbouw in goede banen te leiden, wordt samen met de sector – binnen de reeds vastgestelde kaders van Buitengewoon Buitengebied - op lokaal niveau een actieplan uitgewerkt. Ingezet wordt op een toekomstbestendige natuurinclusieve landbouw, waarin letterlijk en figuurlijk ruimte geboden wordt voor diversiteit en nieuw ondernemerschap. E.e.a. zoals ook voorzien is in de uitwerking van de gebiedsvisie Middenterras Bemelen-Mesch. Daarnaast zal in het actieplan antwoord gegeven worden op het tegengaan van verschraling van het landschap en ongewenst grondgebruik waarbij inzet van actieve grondpolitiek niet uitgesloten wordt. De gebiedsdifferentiatiekaart die opgesteld wordt geeft richting waar in welke mate ruimte is voor behoud en ontwikkeling van de landbouw alsmede voor teeltondersteunende voorzieningen (b.v. hagelnetten). Hiermee kan tevens antwoord gegeven worden op de vraag hoe vrijkomend vastgoed her in te vullen.

In het contact met individuele bedrijven streven wij zoveel mogelijk naar één gemeentelijk aanspreekpunt en faciliteren actief, via het netwerk van mede-overheden, kennisinstellingen, belangenorganisaties en maatschappelijke en financiële instellingen, de agrariërs die willen transformeren. Gezien het belang van de landbouwsector binnen onze gemeente specifiek en voor Zuid-Limburg algemeen blijven we onze vooraanstaande rol op het beleidsterrein landbouw en landschap binnen de regio voortzetten.

Op lokaal niveau stimuleren wij de bewuste productie en consumptie van duurzaam voedsel. Wij nemen het voortouw hierin door bij gemeentelijke activiteiten hieraan invulling te geven. Daarnaast zetten we in op de consument van de toekomst. Dit doen we door op scholen aandacht te vragen voor gezond en duurzaam lokaal voedsel en reductie van voedselverspilling. Dit past geheel binnen het concept van de Gezonde basisschool. Tevens faciliteren we initiatieven om de consument bewust te maken zodat “Koop Lokaal” ook omgezet wordt in daden. In dat licht wordt het burgerinitiatief Korte Keten Zeker (w)Eten verder ondersteund. Het doorontwikkelen van het stroop stoken binnen de gemeente als nationaal cultureel immaterieel erfgoed en initiatieven die bijdragen aan bewust produceren van duurzaam voedsel worden ondersteund.

2.3 Vrijetijdseconomie in balans met landschap en leefomgeving

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2.3 Vrijetijdseconomie in balans met landschap en leefomgeving

Terug naar navigatie - 2.3 Vrijetijdseconomie in balans met landschap en leefomgeving

Vrijetijdseconomie is een belangrijke economische motor voor onze samenleving. De sector is goed voor circa 8% van het totaal aantal banen in de regio. Eijsden-Margraten is als het gaat om overnachtingen een kleine(re) speler in het Heuvelland. In 2021 kende onze gemeente bijna 400.000 overnachtingen die goed waren voor een opbrengst aan toeristenbelasting van ca. 650.000 euro.

Het streven is dat ook in 2030 onze gemeente nog steeds gastvriendelijk, authentiek en bourgondisch is, waar bewoners, recreanten en ondernemers tot rust komen, met respect voor elkaar. We ontvangen dan ook graag gasten die de manier van ‘’slow living’’ waarderen, genieten van fijnschaligheid en van onze lokale producten die duurzaam worden geproduceerd.

Vanuit deze optiek nemen we een positieve grondhouding aan rondom initiatieven en innovatieve ontwikkelingen van reeds gevestigde en nieuwe ondernemers in de vrijetijdseconomie. Samen met hen en in afstemming met de buurgemeenten in Nederland én België brengen we in beeld hoe hieraan invulling te geven.

We zullen echter waken voor toeristisch, recreatieve overdruk. Te veel bezoekers, te veel toeristisch verkeer, te veel evenementen legt een druk op de leefbaarheid van de kernen maar legt ook een druk op het landschap. Derhalve zetten we in op kwaliteit en spreiding.

Grootschalige ontwikkelingen worden uitgesloten. We faciliteren wel kwalitatief goede kleinschalige ontwikkelingen, passend bij het DNA van Eijsden-Margraten. Vanuit kwaliteitsoogpunt zetten we in op het faciliteren van ondernemers met verblijfsaccommodaties die willen doorontwikkelen en investeren in kwaliteitsverbetering. Dit wordt ondersteund via de aanpak ´Innovatief Investeren´. Daarnaast wordt het ambassadeurschap rondom Cittaslow verder uitgebouwd.

Om overdruk in het Heuvelland tegen te gaan geven we actief invulling aan het programma Verantwoord op Weg. Daarnaast sturen we in samenwerking met het Huis van de Sport op het doseren en spreiden van het aantal toertochten binnen de gemeente. Daarbij zullen we gebieden in onze gemeente ontzien waar de druk op de leefomgeving en het landschap groot is. In dit licht houden we het aantal wielerevenementen dat wij faciliteren en ondersteunen ook beperkt.

We zijn en willen een aantrekkelijke wandel- en fietsgemeente blijven. Hierbij wordt ingezet op kwaliteit en niet op kwantiteit. Op het gebied van de wandelinfrastructuur wordt derhalve het Knopen Lopen geïntroduceerd. Hiermee wordt de kwaliteit van het wandelnetwerk sterk verbeterd. Uitbreiding van de wandel-infrastructuur wordt beperkt tot het realiseren van zgn. ommetjes in en rondom de kernen. Verder wordt geïnvesteerd in veilige fiets- en wandelverbindingen (zie programma Wonen en Leefomgeving).

Het MKB is dé banenmotor van onze gemeente. De coronacrisis heeft onze ondernemers hard geraakt. Zij hebben een moeilijke tijd achter de rug. En hoewel deze crisis nu voorbij lijkt, moeten we de lokale economie juist blijven stimuleren. Zo dragen we bij aan werkgelegenheid voor onze inwoners en innovatie voor de toekomst. In dit licht zal het vestigingsklimaat verder versterkt worden door op zoek te gaan naar het bieden van ruimte voor vestiging van (nieuw) ondernemerschap. Ook zal ingezet worden op een intensievere samenwerking tussen de gevestigde ondernemers binnen de gemeente als met de gemeente zelf.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Beleidsindicatoren Programma 2: Landschap & Natuur
Naam Indicator Eenheid Bron Waarde Waarde Waarde
E-M 25.000 - 50,000 NL
Functiemenging % CBS 41,3 49,8 53,3
2020 2020 2020
Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar CBS 171,3 158,5 165,1
2021 2021 2021

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten

•   Wijziging Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Eijsden-Margraten 2013.
•    Landschaps Ontwikkelings Plan.
•    Integraal omgevingsbeleidsplan Vergunningverlening, toezicht en handhaving Wabo 2017-2021.
•    Beleidsnotitie bed and breakfast 2012.
•    Beleidsnotitie paardenbakken hobbymatig 2012.
•    Beleidsnotitie veldschuren en schuilgelegenheden 2012.
•    Rampenbestrijdingsplan Hoogwater Maas.
•    Ontwikkelvisie Zuidelijk Maasdal.
•    Bestuursopdracht buitengewoon buitengebied.
•    Bestuursopdracht buitengewoon buitengebied – agrarische bouwkavels.
•    Voorbereidingsbesluit grenscorrectie.
•    Toeristisch-recreatieve nota 2008-2015 van Maas en Mergel.
•    Toeristisch Recreatieve gebiedsvisie “beleef Eijsden-Margraten, knooppunt van Maas tot Mergelland 2015-2019.
•    Verordening op de heffing en invordering (water)toeristenbelasting 2022.
•    Gewijzigde Verordening winkeltijden Eijsden-Margraten 2017.
•    Economische activiteiten in algemeen belang.
•    Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid Limburg.
•    Wegenbeleidsplan Eijsden-Margraten 2017-2020.
•    Beleidsnotitie bermenbeheer “maaien wat moet, bloei waar mogelijk”.
•    Beleidsplan Openbare verlichting Eijsden-Margraten 2013-2017.
•    Parkeerverordening Eijsden-Margraten 2015.
•    Telecommunicatieverordening Eijsden-Margraten.
•    Gladheidsbestrijdingsplan.
•    Beeldkwaliteitsplan Bloesemgaard.
•    Bomenverordening Eijsden-Margraten 2015.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Programma 2 Landbouw, Landschap en Plattelandseconomie
Begroting 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025 Meerjarenraming 2026
Lasten
2.1 Behoud en versterken landschapskwaliteiten -266.467 -167.791 -167.791 -167.791
2.2 Transformatie van de landbouw -70.000 -95.000 -95.000 -95.000
2.3 Vrijetijdseconomie in balans met landschap en leefomgeving -412.904 -413.026 -414.838 -416.687
Totale lasten -749.371 -675.818 -677.630 -679.479
Baten
2.1 Behoud en versterken landschapskwaliteiten 2.750 2.750 2.750 2.750
2.2 Transformatie van de landbouw 0 0 0 0
2.3 Vrijetijdseconomie in balans met landschap en leefomgeving 1.237.918 1.237.918 1.237.918 1.237.918
Totale baten 1.240.668 1.240.668 1.240.668 1.240.668
Saldo programma voor resultaatbestemming 491.297 564.850 563.038 561.189
Mutaties reserves -99.000 -199.000 -199.000 -199.000
Saldo programma na resultaatbestemming 392.297 365.850 364.038 362.189

Bestuursakkoord 2023 - 2026

Terug naar navigatie - Bestuursakkoord 2023 - 2026
Ambitie Wat gaan we ervoor doen in 2023 t/m 2026 2023 2024 2025 2026
2.1 Behoud en versterken landschapskwaliteiten De herontwikkeling van het Noordal faciliteren. x x
Een vervolg geven aan de Zuidelijke Maasdalvisie. x x x x
Een plan uitwerken waarbij de bestedingsrichtingen en omvang vanuit de bestemmingsreserve landschap nader worden bepaald en vertaald wordt naar een landschapsfonds. x
Nieuwe verdienmodellen ontwikkelen rondom beheer van het landschap. x x x x
Het project Bloemrijke Akkerranden voortzetten en uitbreiden.
Ecologisch bermenbeheer toepassen en stimuleren van lokale initiatieven. x x x x
Samen met de Provincie bezien hoe invulling te geven aan het bomenplan. x x
Kleine landschapselementen in beeld brengen en handhaven op behoud hiervan. x
2.2 Transformatie van de landbouw Een lokaal actieplan ´transformatie van de landbouw´ uitwerken. x x x x
Een aanspreekpunt voor de agrarische sector instellen. x
De trekkersrol van het programma Landbouw en Landschap in het Middengebied continueren. x x x x
De schooljeugd bewust maken van duurzaam lokaal voedsel en reductie van voedselverspilling. x x x x
Het project Korte Keten Zeker (w)eten continueren en doorontwikkelen. x x x x
Het stroopgedachtegoed en initiatieven rondom ´koop lokaal´ ondersteunen. x x x x
2.3 Vrijetijdseconomie in balans met landschap en leefomgeving Een lokaal actieplan vrijetijdseconomie uitwerken. x
De aanpak ´Innovatief Investeren´ doorontwikkelen. x
Het ambassadeurschap Cittaslow verder uitbouwen. x x x x
Verdere uitvoering geven aan het programma Verantwoord op Weg. x x x x
Ondersteuning geven aan wielerevenementen tot een maximum van 45.000 euro. x x x x
De evenementendruk rondom toertochten doseren en spreiden. x x x x
Uitbreiding van de wandelinfrastructuur beperken tot realisatie van Ommetjes. x x x x
In beeld brengen locaties voor vestiging van (nieuw) ondernemerschap x
Samenwerking bevorderen tussen ondernemers onderling en met de gemeente x x x x