Programma 5: Bestuur en dienstverlening

Het programma Bestuur en Dienstverlening richt zich op de relatie inwoner, organisatie, College en Raad. De thema´s Financiën, Regionale Samenwerking, Digitalisering en Openbare Orde & Veiligheid maken eveneens deel uit van dit programma.

De uitdaging voor de komende jaren vormt het herstellen van vertrouwen in het bestuur en het verbeteren van de dienstverlening. Dit alles met het oogpunt op het vergroten van de tevredenheid van onze inwoners en het verbeteren van het imago.

Er wordt een beweging in gang gezet waarbij vanuit de organisatie als het bestuur gezamenlijk de interne gerichtheid omgebogen wordt naar een externe georiënteerdheid, waarbij met een open en verbindende houding actief naar buiten getreden wordt.

Hierbij wordt fors ingezet op vernieuwing van de democratische cultuur, waarbij onze inwoners serieus worden genomen en ruimte wordt geboden om invloed te hebben op hetgeen hen direct aangaat.

Centraal hierin staat het verder investeren in de dienstverlening, de communicatie, de informatievoorziening (analoog en digitaal) en archivering. Maar ook het adequaat betrekken van onze inwoners, maatschappelijke instellingen en organisaties bij beleidsvorming en planuitvoering alsmede het ruimte bieden aan burgerinitiatieven waarin eigenaarschap getoond wordt, krijgt in deze nadrukkelijk aandacht.

5.1 De zichtbaarheid en communicatie over dienstverlening, burgerparticipatie en de activiteiten vergroten.

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.1. De zichtbaarheid en communicatie over dienstverlening, burgerparticipatie en de activiteiten vergroten.

Terug naar navigatie - 5.1. De zichtbaarheid en communicatie over dienstverlening, burgerparticipatie en de activiteiten vergroten.

Dicht bij mensen, dat is het motto van onze dienstverlening. We zetten ons continu in om dit merkbaar en zichtbaar te maken voor onze inwoners. Het contact met onze inwoners is altijd persoonlijk en professioneel. De dienstverlening is gericht en afgestemd op het perspectief van de inwoner, ondernemer, vereniging, organisatie of de bezoeker. Hierbij wordt een houding ingenomen van wat is wél mogelijk in plaats van wat is niét mogelijk. Kernbegrippen bij de servicegerichtheid zijn: tijdig, begripvol, deskundig, eerlijk en duidelijk.

Uitgangspunt is dat onze gemeente gemakkelijk bereikbaar blijft; zowel digitaal als telefonisch als ook fysiek. Tevens wordt georganiseerd dat elke burger binnen vijf werkdagen voorzien wordt van een reactie waarin weergegeven wordt wie contactpersoon is, hoe het behandelproces verder gaat verlopen en het voorziene tijdpad van afhandeling. Om dit alles te bewerkstelligen wordt doorgepakt op de in 2020 vastgestelde dienstverleningsvisie en het organisatie-ontwikkeltraject (TOEM) dat lopende is. 

Middelen en menskracht worden beschikbaar gesteld om verbetering van de dienstverlening ook daadwerkelijk mogelijk te maken. Tevens wordt de waardering van onze inwoner rondom de dienstverlening middels periodieke metingen gemonitord, zodat de ontwikkelingen in de klanttevredenheid goed in beeld komen.

5.2 Een open en transparant Bestuur

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.2 een open en transparant bestuur

Terug naar navigatie - 5.2 een open en transparant bestuur

In het door Necker van Naem in 2021 uitgevoerde onderzoek is een aantal aanbevelingen gedaan om te komen tot herstel in vertrouwen in het bestuur. De aanbevelingen van het rapport Necker van Naem vormen input om de komende periode samen samen met de gemeenteraad en het College een nieuwe weg in te slaan. 

Om het samenspel met de gemeenteraad te bevorderen wordt de vergaderstructuur aangepast, zodat zaken transparanter zijn, de zichtbaarheid van het bestuur wordt bevorderd en de wijze van overleg efficiënter en effectiever verloopt. 

5.3 Inspraak is een vanzelfsprekendheid

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.3. Inspraak is een vanzelfsprekendheid

Terug naar navigatie - 5.3. Inspraak is een vanzelfsprekendheid

Het meepraten en meedoen van inwoners is van groot belang, net als het in een vroeg stadium betrekken van inwoners, verenigingen, ondernemers en organisaties bij onze maatschappelijke opgaven en activiteiten/plannen die we voornemens zijn te gaan oppakken. Ervaringen en signalen zijn cruciaal bij beleidsvorming en zeker bij het verbeteren van de uitvoering. Inspraak dient een vanzelfsprekendheid te zijn. Derhalve wordt bij nieuw beleid maar ook bij de uitvoering iedereen die het raakt betrokken om draagvlak en beter beleid te realiseren. Signalen, feedback en klachten worden structureel opgehaald en serieus genomen. De opgedane ervaringen met burgerparticipatie in de afgelopen jaren worden verder meegenomen en doorontwikkeld. Hierbij wordt tevens een beweging gemaakt waarin ruimte ontstaat voor vormen van participatie vanuit de overheid; zgn. overheidsparticipatie.

Mede vanuit het oogpunt van inclusiviteit gaat bijzondere aandacht uit naar de doelgroep kinderen tot twaalf jaar. Zij zijn immers ónze toekomst. Bovendien neemt de politiek beslissingen die ook hen nu aangaat. Door het betrekken van jongeren wordt reeds in een vroeg stadium een zaadje geplant op het gebied van actief burgerschap en betrokkenheid nu én later bij het wel en wee in de gemeente, de gemeenschap en de politiek. We gaan dan ook ruimte geven aan hun inbreng. Ook zij hebben recht hierop. Daarbij komt dat kinderen tot twaalf jaar op andere manieren tegen vraagstukken aankijken. Met hun inzichten gaan we nieuw beleid en activiteiten verrijken. Daarnaast krijgen ze ruimte voor het aandragen van ideeën en de verwezenlijking daarvan. 

Een vitale gemeente steunt op een vitale lokale gemeenschap. Wij willen dan ook ruimte geven aan inwoners met lokale initiatieven die gericht zijn op het mede vormgeven aan de toekomst van hun dorp en vanuit eigenaarschap hierin hun verantwoordelijkheid nemen. 

5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding

Terug naar navigatie - 5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding

De gemeente Eijsden-Margraten is een financiële gezonde gemeente. Ons weerstandsvermogen ligt met een ratio van 3,65 ruim boven de gestelde norm van 2 en is daarmee als uitstekend te kwalificeren. Met een Algemene Reserve van 7,5 mln euro per 1 januari 2022 groeiende naar 8,5 mln euro op 31 december 2025 is een gezonde buffer voorhanden om eventuele tegenvallers op te vangen. Deze financiële situatie willen we ook naar de toekomst zo behouden.

We zien een aantal ontwikkelingen die een druk op de exploitatie leggen. Het betreft in deze ontwikkelingen op het gebied van de rente, de inflatie en stijgende loonkosten bij organisaties, instellingen en ons personeel. Daarnaast zijn er onzekerheden op het gebied van de zorgkosten (WMO en Jeugd), kosten rondom infrastructurele werken en rondom de verwerkingskosten van het afval. De effecten van de klimaatadaptatie voor ons rioleringsfonds zijn ook nog ongewis. Met ingang van 1 januari 2023 gaat tevens een nieuwe herverdeling van het gemeentefonds in werking. 

Een belangrijk uitgangspunt is dat onze financiën structureel op orde blijven en er ruimte blijft om te investeren zodat de kwaliteit van de leefomgeving en de zorg voor onze inwoners op orde blijft. Het OZB-tarief zal in dat licht met maximaal de inflatiecorrectie stijgen en de gemeentelijke producten zullen daarbij kostendekkend zijn.

De uitkomsten van het provinciaal financieel verdiepingsonderzoek zullen in deze bestuursperiode ter hand genomen worden.

Vanaf boekjaar 2023 dient de gemeente te voldoen aan aan de nieuwe vereisten rondom rechtmatigheid. Dit betekent dat het College zelf verantwoordelijk is voor het afgeven van een rechtmatigheidsverklaring en dat de controleverklaring van de jaarrekening hierdoor verschuift van de accountant naar de gemeente. 

Wat gaan we ervoor doen in 2023?

5.5 Doelgericht samenwerken

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelgericht samenwerken

Terug naar navigatie - Doelgericht samenwerken

Er is sprake van een toenemende complexiteit van vraagstukken en een toename van opgaven die niet langer alleen op lokaal niveau kunnen worden aangepakt en opgelost. Ook zien we – mede door het feit dat Zuid-Limburg als NOVI-gebied is aangewezen – dat de schaal van Zuid-Limburg een toenemend belang gaat krijgen waarbinnen strategische vraagstukken worden opgepakt.

Momenteel kent de gemeente vele vormen van samenwerken binnen Zuid-Limburg. Naast de samenwerking rondom verbonden partijen, betreft het onder meer de samenwerking binnen Lijn50, het Middengebied en op Zuid-Limburgse schaal. Daarnaast zijn op diverse beleidsterreinen samenwerkingsverbanden op subregionaal niveau (Maastricht-Heuvelland) te onderkennen.

Samenwerken vinden we belangrijk. Immers, samen staan we sterker. Wij geloven in samen werken, mits er voldoende uitvoeringskracht ingezet wordt die doelgericht te werk gaat.

Samenwerken met de buren beoogt – net als dienstverlening – de bestuurskracht van de gemeente en de regio te versterken. Het belang van een krachtige regio Zuid-Limburg met een aantrekkelijk toekomstperspectief en waarbij gezamenlijk antwoord gegeven wordt op (inter)nationale vraagstukken wordt dan ook nadrukkelijk onderkend. De NOVI Zuid-Limburg vormt hierbij een belangrijke impuls. Daarnaast blijven wij derhalve investeren in samenwerking met buurgemeenten en Provincies in binnen- en buitenland, de regio en op Zuid-Limburgse schaal. We schuiven aan bij verschillende samenwerkingstafels; uit belang van onszelf als voor Zuid-Limburg in z´n geheel.

Uitgangspunt voor samenwerken vormt behoud van autonomie en dat de inhoud van samenwerken aansluit bij de identiteit van onze gemeente. Dit vormt de basis voor verdieping en het verder uitbouwen van (eu)regionale samenwerking. Voor het bepalen van het niveau van samenwerken wordt de vuistregel gehanteerd dat bij voorkeur samenwerking dichtbij georganiseerd wordt daar waar dat kan en van toegevoegde waarde is voor onze inwoners en/of ondernemers. Andere vraagstukken worden in een groter verband georganiseerd. Het betreft in deze veelal strategische vraagstukken, die opgepakt worden vanuit het Middengebied dan wel binnen de regio Maastricht-Heuvelland. Veel waarde wordt gehecht aan de relatie en samenwerking met de centrumgemeente Maastricht.

Een nadere verkenning en evaluatie op samenwerking zal uitwijzen op welke wijze de samenwerking binnen Lijn50, het Middengebied en/of Maastricht-Heuvelland verder vorm en inhoud krijgt. Een belangrijk afwegingscriterium betreft de vraag met welke samenwerkingspartner(s) het beoogde doel of effect voor onze inwoners of ondernemers het beste wordt bereikt. 

We zetten daarnaast in op een intensievere en constructieve samenwerking met gemeenten aan de andere kant van de landsgrens. Samen met onder meer de gemeenten Voeren, Visé en Riemst worden de uitdagingen op het gebied van milieu als ook de kansen op het gebied van vrijetijdseconomie, cultuur, natuur en landschap nader verkent en verdiept. Initiatieven zoals Unesco Geopark Krijt, het Landschapspark grenzeloos Boccagelandschap, het Grenspark Jeker & Maas en de voorziene Jumelage met Clervaux, worden in het licht van het bovenstaande serieus op hun toegevoegde waarde beoordeeld.

Wat gaan we ervoor doen in 2023?

5.6 Een goed toegankelijke en veilige ICT-omgeving

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Een goed toegankelijke en veilige ICT-omgeving

Terug naar navigatie - Een goed toegankelijke en veilige ICT-omgeving

De informatiesamenleving neemt steeds grootsere vormen aan. Onze samenleving vraagt en verlangt dat onze informatie snel, adequaat en digitaal beschikbaar is. De behoeften en mogelijkheden veranderen in een snel tempo. Onze bedrijfsvoering, informatievoorziening en dienstverlening dient zich hierop voortdurend aan te passen. Ook de uitwisseling van persoonlijk dataverkeer neemt toe waardoor onze digitale kwetsbaarheden toenemen. Het borgen van de digitale veiligheid en privacy wordt steeds belangrijker en uitdagender.

Een goed toegankelijke en veilige ICT infrastructuur vinden we cruciaal vanuit het oogpunt van dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening. Dit betekent dat we continu blijven investeren in een goed functionerende ICT-infrastructuur die ingericht is op de nieuwste standaarden en inzichten rond ICT-dienstverlening. Daarnaast dienen we er voor zorg te dragen dat de informatiebeveiliging en privacybescherming aanhaken op de nieuwe ontwikkelingen en kwetsbaarheden. 

De Wet Open Overheid (de opvolger van de W.O.B.) is medio 2022 in werking getreden. In het licht hiervan dienen we er voor te zorgen dat de informatie van de gemeente – met inachtneming van de AVG-regels - beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Daarnaast staan we voor de opgaven om ons digitale archief duurzaam te organiseren. 

Wat gaan we ervoor doen in 2023?

5.7 Veiligheid; een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Veiligheid; een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Terug naar navigatie - Veiligheid; een gezamenlijke verantwoordelijkheid

In Eijsden-Margraten is het goed wonen, recreëren en ondernemen. Hierbij hoort dat onze inwoners, bezoekers en ondernemers zich veilig voelen. Hiervoor is in Heuvelland-verband een Integraal VeiligheidsPlan 2020 – 2023 opgesteld waaraan verdere uitvoering wordt gegeven.

Veiligheid en het tegengaan van overlast is een grote ergernis van velen. De aanpak hiervan is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Hoe meer inwoners en ondernemers meedoen, hoe groter het preventieve effect en hoe hoger de objectieve (meetbare) en subjectieve veiligheid. Bij de aanpak van veiligheidsopgave willen we daarom de rol van inwoners en ondernemers optimaal inzetten. Want zij kunnen het beste aangeven welke plekken binnen de gemeente als onveilig ervaren worden. In dat licht wordt gestuurd op het gebruik van fixi-app, bewonersplatforms, buurtnetwerken en buurtbemiddeling. Daarnaast moedigen we buurtpreventie aan in de vorm van WhatsApp-groepen of preventieteams. Ook wordt het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) op bedrijventerreinen gecontinueerd. Verbreding hiervan richting agrarische sector wordt verkend.

Als gemeente voeren we de regie, brengen partijen bij elkaar, bevorderen en bewaken verbindingen met partners en aanverwant beleid. Bij de aanpak leggen we het accent op preventie, maar zullen krachtig optreden daar waar nodig. Hiervoor zetten we goed uitgeruste BOA´s in die in samenwerking met het netwerk van wijkagenten, politie, Openbaar Ministerie, het RIEC, FIOD, belastingdienst en sociale partners sturen op het voorkomen van recidives. Samen met bewoners benoemen we knelpunten in de leefomgeving en bepalen een aanpak. Dit werkt door in de woonkwaliteit, sociale samenhang en subjectieve (beleefde) veiligheid. Veel sociaal maatschappelijke vraagstukken pakken we integraal op (zoals overlast van personen met verward gedrag, overlastgevende buren, huiselijk geweld, ondermijning, jeugdoverlast).

Overlast in de woonkern wordt deels ook veroorzaakt doordat startende bedrijven (doorgaans ZZP-ers) in de loop van de tijd in omvang zijn gegroeid. Door verkeersbewegingen en toenemende activiteiten vindt aantasting plaats van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Daar waar deze vorm van overlast aan de orde is wordt bezien hoe dit op te lossen. 

Wat gaan we ervoor doen in 2023?

5.8 Ondermijning een halt toeroepen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Ondermijning een halt toeroepen

Terug naar navigatie - Ondermijning een halt toeroepen

De precieze aard en omvang van drugshandel en -productie, fraude en witwassen, mensenhandel, arbeidsuitbuiting en cybercrime binnen onze gemeente is niet bekend. Door de grensligging, het grote buitengebied en de goede ontsluiting is onze gemeente interessant voor dit soort activiteiten. Drugscriminaliteit en ondermijning roepen we een halt toe. In samenwerking met het RIEC, en op basis van Integrale Ondermijningsbeelden wordt de problematiek steeds beter inzichtelijk gemaakt en de strategie rondom de aanpak aangescherpt, zodat daadkrachtig opgetreden kan worden.

Wat gaan we ervoor doen in 2023?

5.9 Jeugdproblematiek in de greep

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Jeugdproblematiek in de greep

Terug naar navigatie - Jeugdproblematiek in de greep

Jeugd kan zowel veroorzaker zijn van onveiligheid als slachtoffer ervan. Bij het veroorzaken van onveiligheid gaat het om overlast en soms om criminaliteit. Dit kan zich concentreren op specifieke plaatsen.

Om de jeugdproblematiek te beteugelen zorgen we er voor dat jongerenwerkers, Boa´s en wijkagenten in nauw contact staan met de jeugd, de ouders en omwonenden. Samen met hen en partners in het sociaal domein wordt de koers bepaald en uitgevoerd. De focus ligt op preventie, vroegtijdig signaleren en oplossen. Zo nodig wordt handhavend opgetreden en wordt opgeschaald bij ernstige problemen.

Scholen zijn bij uitstek ‘vindplaatsen’ van problematiek. Derhalve zetten we de bestaande samenwerking met het onderwijs voort en vernieuwen waar nodig.

Alcohol en drugs zijn stevige risicofactoren voor gezondheid en veiligheid. Preventievoorlichting, controle en handhaving zetten we voort. Hierbij werken we samen met instellingen, horeca- en toerisme ondernemers, onderwijs, verenigingen, ouders en uiteraard de jongeren zelf.

Wat gaan we ervoor doen in 2023?

5.10 Personeel

Personeel

Terug naar navigatie - Personeel

In deze kerntaak geven we inzicht in de personele ontwikkeling. Een goede personele invulling is van groot belang voor de realisatie van de doelen van de organisatie. Er wordt inzicht geboden in de personele inzet op de programma’s 1 tot en met 4 en de personele inzet die tot de overhead wordt gerekend. Binnen de personele inzet is een onderverdeling te maken naar overhead en direct toewijsbare personele inzet.

Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Tot de overhead horen alle functies die dit doel dienen. De overheadfuncties staan derhalve niet rechtstreeks ten dienste van de (externe) klant. Dat betekent dat in ieder geval de kosten in verband met de volgende elementen tot kosten van overhead worden gerekend en moeten worden opgenomen:

- financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
- personeel en organisatie;
- inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
- interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie;
- juridische zaken;
- bestuurszaken en bestuursondersteuning (excl. griffie)
- informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;
- facilitaire zaken en huisvesting;
- documentaire informatievoorziening en
- managementondersteuning primaire proces.

Verdeling personele kosten en inzet van personeel naar Overhead.

Gemeenten dienen een apart overzicht van de kosten van de overhead op te nemen in het programmaplan. Dat is afgesproken om de raad meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en haar meer zeggenschap te geven over die kosten. 

Personeel 2022 excl. Bestuur en Griffie Totaal Directe personele lasten programma 1 t/m 4 Overhead
Euro Formatie in Fte Euro Formatie in Fte Euro Formatie in Fte
Salarislasten / FTE € 13.848.246 179,26 € 8.935.338 106,51 € 4.912.908 72,75
Overige overhead € 6.005.428
Totaal € 13.848.246 179,26 € 8.935.338 106,51 € 10.918.336 72,75

Overhead

Terug naar navigatie - Overhead
Overhead in euro's Totaal Per inwoner
Jaarrekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Jaarrekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Eijsden-Margraten € 10.324.965 € 10.652.057 € 10.918.336 € 399 € 411 € 422

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Beleidsindicatoren Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering
Naam Indicator Eenheid Bron Waarde Waarde Waarde
E-M 25.000 - 50,000 NL
Formatie Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens 7,0 onbekend onbekend
Bezetting Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens 5,82 onbekend onbekend
Apparaatskosten Kosten per inwoner Eigen gegevens 743,00 onbekend onbekend
Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom Eigen gegevens 6% onbekend onbekend
Overhead % van totale lasten Eigen gegevens 16% onbekend onbekend
Gemiddelde WOZ waarde Duizend euro CBS 317 onbekend 315
2021
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden In Euro’s COELO 920 onbekend onbekend
2022
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden In Euro’s COELO 1023 onbekend onbekend
2022

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten
 • Algemene Plaatselijke Verordening Eijsden-Margraten 2015 vijfde wijziging (vastgesteld door de Raad 15-12-2020)
 • Beleidslijn wet BIBOB
 • Beleidsvisie externe veiligheid
 • Beleidsregels hulpacties/ hulp bij rampen
 • Gemeentelijk VerkeersveiligheidsplanEijsden-Margraten
 • Integraal Veiligheidsplan Heuvelland 2020-2023, vastgesteld 29-9-2020
 • Verordening Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen gemeente Eijsden-Margraten 2020, vastgesteld 27-10-2020
 • Reglement Burgerlijke Stand Eijsden-Margraten 2017
 • Verordening gemeentelijke onderscheidingen Eijsden-Margraten
 • Regeling van tarieven openbaarheid van bestuur
 • Verordening interne klachtenbehandeling gemeente Eijsden-Margraten
 • Nota reserves en voorzieningen Eijsden-Margraten 2017
 • Nota waarderen en afschrijven Eijsden-Margraten 2017
 • Controleverordening 213 gemeente Eijsden-Margraten 2015
 • Financiële verordening 212 gemeente Eijsden-Margraten 2017
 • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid 213a van de gemeente Eijsden-Margraten 2015
 • Verordening op de commissie Planning en Control Eijsden-Margraten
 • Controleprotocol 2020 inclusief normenkader (vastgesteld door de raad 22-10-2020)
 • Verordening Duurzaamheidslening Eijsden-Margraten 2016 eerste wijziging (vastgesteld door de Raad op 19-2-2019)
 • Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2022 Eijsden-Margraten
 • Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2022
 • Verordening forensenbelasting Eijsden-Margraten 2022
 • De verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2022
 • Legesverordening en tarieventabel Eijsden-Margraten 2022
 • Wijziging Verordening afvalstoffenheffing Eijsden- Margraten 2011 (vastgesteld door de Raad 6-5-2020)
 • Verordening wet Onroerende Zaakbelasting Eijsden-Margraten 2022
 • Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Eijsden-Margraten 2015 en bijbehorende tarieventabel, (vastgesteld door de raad 18-11-2020)
 • Verordening rechten voor van gemeentewege verleende diensten onder, in of op de openbare weg Eijsden-Margraten 2020 en bijbehorende tarieventabel (10-12-2019)
 • Treasurystatuut Eijsden-Margraten 2017
 • Budgethoudersregeling 2017
 • Mandaat en machtigingsregeling tweede wijziging Eijsden-Margraten 2017
 • Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving Eijsden-Margraten
 • Aanbestedingsbeleid 201

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De volgende verbonden partijen dragen bij aan het programma Bestuur &  Bedrijfsvoering :

 • NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank).
 • Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
 • Waterleiding Maatschappij Limburg NV.
 • Enexis Holding NV.
 • Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV.
 • Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen.
 • GR Gegevenshuis.

Voor nadere informatie over deze verbonden partijen verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Programma 5 Bestuur en Dienstverlening
Begroting 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025 Meerjarenraming 2026
Lasten
5.1 Dienstverlening: ´Dichtbij Mensen´ -2.060.252 -2.026.707 -2.021.597 -2.031.113
5.2 Een open en transparant Bestuur -1.609.365 -1.589.365 -1.469.365 -1.469.365
5.3 Inspraak is een vanzelfsprekendheid -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding -1.373.334 -3.363.650 -4.009.293 -4.020.230
5.5 Doelgericht samenwerken -166.772 -166.772 -166.772 -166.772
5.6 Een goed toegankelijke en veilige ICT-omgeving -1.456.137 -1.512.837 -1.708.736 -1.732.637
5.7 Veiligheid: een gezamenlijke verantwoordelijkheid -2.259.805 -2.323.819 -2.355.340 -2.391.658
5.8 Ondermijning een halt toeroepen 0 0 0 0
5.9 Jeugdproblematiek in de greep 0 0 0 0
5.10 Personeel -15.961.076 -15.984.268 -15.895.876 -15.926.908
Totale lasten -24.946.741 -27.027.419 -27.686.979 -27.798.683
Baten
5.1 Dienstverlening: ´Dichtbij Mensen´ 514.380 514.380 514.380 514.380
5.2 Een open en transparant Bestuur 151.823 151.823 151.823 151.823
5.3 Inspraak is een vanzelfsprekendheid 0 0 0 0
5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding 48.411.054 51.231.609 53.595.242 52.494.759
5.5 Doelgericht samenwerken 15.896 15.896 15.896 15.896
5.6 Een goed toegankelijke en veilige ICT-omgeving 0 0 0 0
5.7 Veiligheid: een gezamenlijke verantwoordelijkheid 8.200 8.200 8.200 8.200
5.8 Ondermijning een halt toeroepen 0 0 0 0
5.9 Jeugdproblematiek in de greep 0 0 0 0
5.10 Personeel 123.759 123.759 123.759 123.759
Totale baten 49.225.112 52.045.667 54.409.300 53.308.817
Saldo programma voor resultaatbestemming 24.278.370 25.018.248 26.722.321 25.510.134
Mutaties reserves 695.439 265.509 236.759 236.759
Saldo programma na resultaatbestemming 24.973.809 25.283.757 26.959.080 25.746.893

Bestuursakkoord 2023-2026

Terug naar navigatie - Bestuursakkoord 2023-2026
Ambitie Wat gaan we ervoor doen in 2023 t/m 2026 2023 2024 2025 2026
5.1 Dienstverlening: ´Dichtbij Mensen´ De visie op dienstverlening updaten en verder tot uitvoering brengen. x x x x
Tweejaarlijks een benchmarkonderzoek uitvoeren. x x x x
Inwoners actief betrekken bij verbeterprocessen rondom dienstverlening. x x x x
De advies- en relatiekracht van de ambtelijke organisatie versterken. x
Communiceren op het niveau van B1, hetgeen de standaard wordt. x
De zichtbaarheid en communicatie over dienstverlening, burgerparticipatie en de activiteiten binnen de prioritaire thema´s vergroten. x
5.2 Een open en transparant Bestuur Fasegewijs uitvoering geven aan de Wet Open Overheid. x x x x
De aanbevelingen van Necker van Naem vertalen in een plan van aanpak. x x x x
5.3 Inspraak is een vanzelfsprekendheid De inzet rondom burger- en overheidsparticipatie doorontwikkelen. x x x x
Een plan ´kinderinspraak´ uitwerken en implementeren. x x x x
Een pilot ´stimuleren gemeenschapskracht´ uitwerken en implementeren. x x
5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding Behoud van de ratio van het weerstandsvermogen boven de norm van 2. x x x x
De OZB maximaal laten stijgen met de inflatiecorrectie. x x x x
Uitvoering geven aan het provinciaal verdiepingsonderzoek. x x x x
Voorbereidingen treffen rondom de nieuwe eisen rondom rechtmatigheid. x
5.5 Doelgericht samenwerken Een nadere verkenning en evaluatie op samenwerking uitvoeren. x
De samenwerking met de buurgemeenten aan de andere kant van de grens intensiveren. x
5.6 Een goed toegankelijke en veilige ICT-omgeving Een ontwikkelagenda ICT/informatiemanagement inclusief een meerjaren investeringsagenda opstellen. x x x x
Planmatig uitvoering geven aan de W.O.O. x x x x
Onderzoeken wat de impact is van het al dan niet toetreden tot de gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Limburg (HCL). x
5.7 Veiligheid; een gezamenlijke verantwoordelijkheid Uitvoering geven aan Integraal VeiligheidsPlan 2020 - 2023. x
Het gebruik van de fixi-app stimuleren voor het melden van onveilige situaties. x x x x
Bewonersplatforms, buurtnetwerken en buurtbemiddeling instellen. x x x x
Inzet van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) op bedrijventerreinen continueren. x x x x
In beeld brengen de overlastgevende bedrijven in de wijk en ondernemers die willen verplaatsen. Tevens aanpak uitwerken. x x
5.8 Ondermijning een halt toeroepen De integrale ondermijningsbeelden verdiepen en de aanpak ondermijning hierop afstemmen. x x x x
Bewustwordingscampagnes rondom ondermijning opzetten. x x x x
Gerichte acties met inzet van Flexteams uitvoeren. x x x x
Flankerend beleid (zoals bibob, damocles, drank- en horecaregels etc.) actief inzetten. x x x x
5.9 Jeugdproblematiek in de greep Inzetten op een gezamenlijke aanpak van de jeugdproblematiek. x x x x
Preventievoorlichting, controle & handhaving rondom alcohol en drugs voortzetten. x x x x