Programma 3: Duurzaamheid en Klimaatverandering

Omschrijving

Als gemeente Eijsden-Margraten staan wij vanwege het zeer grote aandeel particulier vastgoed en ons kwetsbare landschap voor een grote uitdaging op het gebied van duurzaamheid en klimaat. We doen het momenteel al best goed voor wat betreft het aantal woningen die voorzien zijn van zonnepanelen (27% in EM versus 16% in NL). Willen we echter in 2050 energieneutraal, volledig aardgasvrij en circulair zijn, zullen we de komende jaren veel energie moeten steken in het invullen van deze opgaven. Afwachten is derhalve geen optie, we zullen aan de slag moeten. Maar los van deze landelijke doelstellingen vinden wij het belangrijk dat we investeren in duurzaamheid en het inspelen op vraagstukken rondom klimaatverandering. Dat zijn wij immers verplicht aan onze huidige en toekomstige inwoners en generaties van onze prachtige gemeente Eijsden-Margraten.

3.1 Op weg naar een energieneutrale toekomst

Wat willen we bereiken?

3.1 Meerjaren uitvoeringsprogramma klimaat- en energieopgaven

Gezien de wereldwijde ontwikkelingen, de stijgende energieprijzen en de klimaatopgaven komen energievraagstukken in een stroomversnelling. Dit vraagt, in het licht van behoud van de kwaliteiten van ons waardevolle landschap en het tegengaan van energiearmoede bij onze inwoners, om het maken van keuzes, het treffen van maatregelen en het doen van investeringen.

Op weg naar een energieneutrale gemeente zetten we naast het opwekken van energie in op het verminderen van gebruik van energie.

In de basis houden we vast aan het genomen raadsbesluit, waarbij zonne- en windenergie in het buitengebied is uitgesloten. We staan open voor en stimuleren innovatieve ontwikkelingen mits deze geen afbreuk doen aan het landschap en ons woon- en leefklimaat.

De focus voor de komende jaren komt te liggen op het aardgasloos maken en isoleren van vastgoed alsmede het verder stimuleren van zonnepanelen op daken. Hierin nemen wij als gemeente onze verantwoordelijkheid en zullen wij het voorbeeld geven. Andere partijen zoals schoolbesturen, stichtingen en woningcorporaties proberen we te verleiden om versneld hun vastgoed te verduurzamen.

Ten aanzien van de Transitievisie Warmte die in 2021 is vastgesteld wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld dat beschrijft hoe en wanneer inwoners en bedrijven van het aardgas afgaan. Voor wat betreft de Regionale Energie Strategie (RES) werken we samen met de RES-regio aan de RES 2.0.

Daarnaast verstrekken we actief informatie aan onze inwoners en ondernemers en organiseren we bijeenkomsten. Met als doel onze inwoners meer bewust te maken van de kansen en mogelijkheden, zowel in financiële als in technische zin. We sporen onze inwoners aan, om op individueel dan wel collectief niveau, tot het treffen van energiemaatregelen. Dit alles wordt ondersteund door een breed pakket aan stimuleringsmaatregelen inclusief het aanbieden van financiële instrumenten. 

Naast het bevorderen van het integreren van duurzaamheidsmaatregelen bij nieuwbouw, gaat extra aandacht uit naar het verzilveren van kansen rondom duurzaamheid bij verbouw. De mogelijkheden rondom het stimuleren en verantwoord verduurzamen van monumentale panden of panden die in een beschermd stads- en dorpsgezicht liggen, worden verkend.

Actief stimuleren en ondersteunen we lokale initiatieven, zoals het oprichten van energie-corporaties en het realiseren van groen gas. We zien hierin kansen om wijken en kernen lokaal van energie te voorzien en delen van de agrarische sector energieneutraler te maken.

We bevorderen het verduurzamen van mobiliteit. In dat licht stimuleren we het (elektrisch) fietsen. Als gemeente geven we hierin het voorbeeld en gaan dit actief promoten. Ook het elektrisch rijden stimuleren we. Op dit moment is het aantal laadpunten binnen de gemeente nog zeer beperkt. Gezien de verwachte groei van het aantal elektrische auto´s en e-bikers is behoefte aan een integraal laadpalenbeleid; een toekomstgericht beleid dat aansluit bij de behoeften op recreatief en toeristisch gebied alsmede bij de mobiliteitsontwikkelingen binnen onze gemeente.

Wat gaan we ervoor doen in 2023?

3.2 Aan de slag met klimaatadaptatie

3.2 Aan de slag met klimaatadaptatie

Verdroging en vernatting zijn vraagstukken waarop we de komende periode nadrukkelijk een antwoord moeten geven. Samen met onze waterpartners geven we op een dusdanige manier invulling aan de waterketen dat daarmee de volksgezondheid wordt beschermd, een goede leefomgeving wordt bevorderd en schade aan het milieu wordt voorkomen.

Middels het opstellen van een Waterplan voor de periode 2023 – 2027, maken we het watersysteem klimaatadaptief en duurzaam. In de basis zal dit betekenen dat we meer water gaan bergen en infiltreren, minder verharden en meer gaan vergroenen. Knelpunten ten aanzien van wateroverlast en droogte worden inzichtelijk gemaakt en worden aangepakt. Hiertoe worden de resultaten uit de klimaatstresstesten vertaald in een uitvoeringsprogramma Hitte en Droogte.

We blijven daarnaast inzetten op het scheiden van hemel- en afvalwater. Hierbij, wordt waar mogelijk, het hemelwater zolang mogelijk vastgehouden op de plekken waar deze valt en wordt gedoseerd afgevoerd naar bedoelde voorzieningen.

Klimaatadaptatie vraagt daarnaast bij onze inwoners en ondernemers om bewustwording en maatregelen die de gevolgen beperken. Afkoppelen van hemelwater wordt derhalve gestimuleerd. Het aanbieden van regentonnen en het ontstenen en vergroenen van tuinen alsmede het vergroenen van daken geven we een impuls, zowel bij bestaande woningen als bij nieuwbouw. Aansluiting wordt in deze gezocht bij Stichting Steenbreek. Instrumenten zoals ´Water in Balans´ worden nader onder de aandacht gebracht.

3.3 Optimaliseren luchtkwaliteiten

Wat willen we bereiken?

Optimaliseren luchtkwaliteiten

De kwaliteit van het milieu is een belangrijke factor hoe mensen de leefomgeving waarderen en de kwaliteit van leven ervaren. Lucht, water, bodem en geluid vervullen hierin een voorname rol. Daarom investeren we in een leefomgeving waarin de milieucondities op orde zijn. In deze bestuursperiode zetten we vanuit milieu-oogpunt naast klimaatadaptatie nadrukkelijk in op het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Stikstof is een vraagstuk dat veel impact heeft op onze inwoners en hun leefomgeving. Ook bepaalt de omvang van stikstof de ontwikkelmogelijk-heden binnen onze gemeente. Te veel stikstof heeft ook een nadelige invloed op onze gezondheid via de verontreiniging van de lucht en het grond-, oppervlakte- en drinkwater. De komende bestuursperiode gaan we inzetten op een aantal pijlers: het versterken van stikstofgevoelige natura 2000 gebieden, het aanpakken van stikstof bij de bron en het blijven bieden van ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Tevens bevorderen we richting medeoverheden dat zij de bronnen, die luchtverontreiniging binnen onze gemeentegrenzen veroorzaken, aanspreken om de vervuiling aan te pakken. Via voorlichtingscampagnes worden de veroorzakers van gegronde overlast van houtstook en kachels bewust gemaakt van de schadelijke effecten. Op grond van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) zal hierop gehandhaafd worden. 

 

Wat gaan we ervoor doen in 2023?

3.4 Van afval tot grondstof

Wat willen we bereiken?

Van afval tot grondstof

Zoals is vastgelegd in het grondstoffenplan gaan we ons ervoor inzetten om, vanuit de circulaire economie gedachte, steeds meer richting te geven aan het beheer van grondstoffen en afval. In dit kader gaan we afvalscheiding en de vermindering van restafval verder bevorderen.

Wat gaan we ervoor doen in 2023?

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren Programma 3: klimaat & Energie
Naam Indicator Eenheid Bron Waarde Waarde Waarde
E-M 25.000 - 50,000 NL
Totaal huishoudelijk afval KG per inwoner CBS 106 130 161
2019 2019 2019
Percentage bekende hernieuwbare energie % Berekening 10,2 25,4 20,1
2019 2019 2019
Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen BAG/ABF 8,4 7,8 8,9
2021 2021 2021
Demografische druk % CBS 83,5 78,8 70,3
2022 2022 2022

Kaderstellende documenten

•    Wegenbeleidsplan Eijsden-Margraten 2017-2020.
•    Beleidsnotitie bermenbeheer “maaien wat moet, bloei waar mogelijk”.
•    Beleidsplan Openbare verlichting Eijsden-Margraten 2013-2017.
•    Parkeerverordening Eijsden-Margraten 2015.
•    Telecommunicatieverordening Eijsden-Margraten.
•    Gladheidsbestrijdingsplan.
•    Beeldkwaliteitsplan Bloesemgaard.
•    Bomenverordening Eijsden-Margraten 2015 (onderdeel APV).
•    Verordening naamgeving en nummering gemeente Eijsden-Margraten 2011.
•    Uitvoeringsvoorschriften huisnummering gemeente Eijsden-Margraten 2011.
•    Regionale woonvisie 2010-2020.
•    Kaders woningbouwprogramma 2012-2022.
•    Lokale woonvisie Eijsden-Margraten “samen bouwen aan de toekomst 2019-2025.
•    Bouwverordening Eijsden-Margraten 2018.
•    Kadernota accommodatiebeleid 2017.
•    Brandbeveiligingsverordening Eijsden-Margraten 2012.
•    Integraal omgevingsbeleidsplan Vergunningverlening, toezicht en handhaving Wabo 2017-2021.
•    Verordening Starterslening Eijsden-Margraten 2019.
•    Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in schade.
•    Welstandsnota Eijsden-Margraten 2013.
•     Beleidsnotitie bijbehorende bouwwerken.
•    Uitvoeringsprogramma VTH Wabo 2018.
•    Beleidsregel subsidies maatschappelijke accommodaties Eijsden-Margraten 2018.
•    Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg.
•    Nota grondbeleid 2012.
•    Gemeentelijk Rioleringsplan Eijsden –Margraten 2018-2022.
•    Beleidsnota Duurzaamheid 2015-2018.
•    Verordening duurzaamheidslening Eijsden-Margraten 2016, eerste wijziging.
•    Gemeentelijk klimaat- en energiebeleidsplan 2018-2040 met bijbehorend uitvoeringsprogramma 2018. 
•    Afvalstoffenverordening Eijsden-Margraten 2022.
•    Subsidieverordening oud papier Eijsden-Margraten 2012.
•    Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente Eijsden-Margraten 2012.
•    Gemeentelijk milieubeleidsplan 2015-2018.
•    Milieu Uitvoeringsprogramma 2017.
•    Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening Eijsden-Margraten 2021.
•    Bodembeheernota Eijsden-Margraten 2017.
•    Beleidsnotitie inzameling textiel en kleding gemeente Eijsden-Margraten 2017.

Verbonden partijen

De volgende verbonden partijen dragen bij aan het programma Klimaat & Energie:

  • Sanering afvalwaterlozingen buitengebied.
  • Reinigingsdiensten Rd4 (GR en NV).
  • Regionale Uitvoeringdienst (RUD) Zuid-Limburg.
  • Bodemzorg Limburg BV.
  • RES (Regionale Energie Samenwerking Zuid Limburg)

Voor nadere informatie over deze verbonden partijen verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

Wat mag het kosten?

Programma 3 Duurzaamheid en Klimaatverandering
Begroting 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025 Meerjarenraming 2026
Lasten
3.1 Op weg naar een energieneutrale toekomst -190.721 -190.721 -190.721 -190.721
3.2 Aan de slag met klimaatadaptatie 0 0 0 0
3.3 Optimaliseren luchtkwaliteiten -54.000 -30.000 -30.000 -30.000
3.4 Van afval tot grondstof -3.015.593 -3.062.323 -3.062.323 -3.062.323
Totale lasten -3.260.314 -3.283.044 -3.283.044 -3.283.044
Baten
3.1 Op weg naar een energieneutrale toekomst 0 0 0 0
3.2 Aan de slag met klimaatadaptatie 0 0 0 0
3.3 Optimaliseren luchtkwaliteiten 0 0 0 0
3.4 Van afval tot grondstof 3.512.956 3.559.686 3.559.686 3.559.686
Totale baten 3.512.956 3.559.686 3.559.686 3.559.686
Saldo programma voor resultaatbestemming 252.643 276.643 276.643 276.643
Mutaties reserves 0 0 0 0
Saldo programma na resultaatbestemming 252.643 276.643 276.643 276.643

Bestuursakkoord 2023 - 2026

Ambitie Wat gaan we ervoor doen in 2023 t/m 2026 2023 2024 2025 2026
3.1 Op weg naar een energieneutrale toekomst Informatie- en kennisoverdracht organiseren. x x x x
Lokale initiatieven (b.v. energiecorporaties en groen gas) actief stimuleren en ondersteunen. x x x x
Aansluiten bij een regionaal duurzaamheidsloket. x x
De projecten ´zorgeloos zonnepanelen´, ´plus je huis´, en ´dubbel duurzaam´ voortzetten. x x x x
Een rentevoorstel uitwerken voor duurzaamheidsleningen. x
Het gemeentelijk vastgoed verduurzamen en sturen op verdere verduurzaming van scholen, gemeenschapsaccommodaties en huurwoningen. x x x x
De aanpak rondom verduurzamen van de openbare verlichting continueren inclusief onderzoeken instellen ´slimme verlichting´ in het buitengebied. x
Het fietsgebruik binnen de organisatie promoten. x x x x
Een integraal laadpalenbeleid opstellen voor auto´s en fietsen. x
Een aanpak ´bevorderen duurzaam bouwen´ uitwerken. x
Een RES 2.0 opstellen. x
Een uitvoeringsprogramma Transitievisie Warmte opstellen. x x x x
3.2 Aan de slag met klimaatadaptatie Het Waterplan 2023 – 2027 opstellen. x
Een uitvoeringsprogramma Hitte en Droogte opstellen. x
Het afkoppelen van hemelwater stimuleren: impuls geven aan regentonnenactie, ontstenen/vergroenen tuinen en Water in Balans. x x x x
3.3 Optimaliseren luchtkwaliteiten De luchtmetingen monitoren en vertalen in te nemen maatregelen. x x
De samenwerking en lobby met de Provincie en buurgemeenten over de grens verstevigen. x
Een aanpak stikstof-reductie uitwerken. x x x x
Voorlichtingscampagnes organiseren rondom houtstook en kachels en handhaven daarop. x
3.4 Van afval tot grondstof Uitvoering geven aan het Grondstoffenplan. x x x x
De gewijzigde ophaalfrequentie en het functioneren van ondergrondse containers monitoren en evalueren x