Programma 1: Kwaliteit van Leven

"Kwaliteit van leven in een verandering van tijdperk"

De Corona-crisis heeft ons geleerd dat ook op lokaal niveau de kwaliteit van leven "zomaar" onder grote druk kan komen te staan. Ineens is er geen sprake meer van verandering in de tijd maar belanden we in een ander tijdperk. Een tijdperk dat naast de pandemie ook wordt gevormd door stromen van vluchtelingen, toename van de gevolgen van klimaatveranderingen en grote prijsstijgingen als gevolg van onrust in de wereld,  toename van armoede, schaarste aan grondstoffen en problemen rond de benodigde hoeveelheid energie die onze samenleving vraagt. Dit alles heeft ook een al maar toenemende impact op onze dienstverlening en de middelen die nodig zijn om rol als Mens & Samenleving waar te maken. Een rol die gericht op de kwaliteit van leven waar het gaat over het welzijn, de gezondheid en het kunnen meedoen voor alle inwoners.  

Meer nog dan in voorgaande jaren vraagt deze verandering van tijdperk, naast de voortzetting van het huidige beleid en de aansluiting op het bestuursakkoord, om een strategische herbezinning op de inzet van mensen en middelen. Daarom doen we, naast alles wat we schrijven over wat we willen bereiken en wat we ervoor gaan doen, een dringend beroep op raad, bestuur en onze eigen organisatie om tijd en middelen in te zetten op het realiseren van een strategische visie. Een visie die "toekomstbestendige handen en voeten geeft" aan de betekenis van "dicht bij het leven".  

 

 

 

 

1.1 Een inclusieve samenleving

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.1 Een inclusieve samenleving

Terug naar navigatie - 1.1 Een inclusieve samenleving

Veel mensen in onze gemeente hebben het ‘goed’. Ze hebben een baan, inkomen, sociale contacten, voelen zich gewaardeerd en geaccepteerd. Echter niet voor iedereen is dat het geval. Onze ambitie is dat Eijsden-Margraten een inclusieve samenleving is waarin iedereen die mee wil doen ook mee kan doen als ook gestimuleerd wordt om mee te doen. Een uitdaging die groter is dan in voorgaande jaren. In het veranderde tijdperk zien we een grote toename van armoede. Dit vraagt om anders inzetten van mens kracht, en waar nodig om meer menskracht, en een groter beroep op middelen.

De groeiende stroom vluchtelingen,  de toename van de taakstelling op statushouders en het nieuwe inburgeringsstelsel maakt dat het team aan specialisten wordt uitgebreid. Hierdoor kunnen we doorgaan met het goed laten inburgeren van statushouders en nieuwkomers. We bieden passende huisvesting, geven hen goede begeleiding, stimuleren de Nederlandse taal machtig te worden en laten hen kennis maken met de gemeenschap om ze hiermee sneller en succesvoller te laten participeren in de maatschappij en actief bij te dragen aan onze samenleving. Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten wordt aangesloten bij het Rijksbeleid.

SEM staat voor het verlenen van dienstverlening aan inwoners die meer kwetsbaar zijn. We ondersteunen mensen met mindere kansen op de arbeidsmarkt intensief en staan hen persoonlijk bij, bij het vinden van (vrijwilligerswerk)werk en/ of een passende inkomensondersteuning zodat ook zij actief kunnen blijven deelnemen in de samenleving en onze gemeenschappen. Daarnaast wordt nog meer ingezet op vroeg signaleren van armoede en schuldenproblematiek om daarmee armoede, sociaal isolement en psychische en lichamelijke gevolgen van schulden te beperken of te voorkomen. Dit maakt dat het beroep op middelen strak gemonitord wordt zodat tijdig kan worden bijgesteld.

1.2 Een gezond verenigingsleven

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.2 Een gezond verenigingsleven

Terug naar navigatie - 1.2 Een gezond verenigingsleven

Eijsden-Margraten kenmerkt zich door een rijk verenigingsleven; harmonieën, fanfares, zangkoren, carnavalsverenigingen, jonkheden, schutterijen, heemkundeverenigingen, sportverenigingen en alle andere organisaties die de cultuur en tradities van onze dorpen en gemeenschappen vormgeven. Zij dragen bij aan de identiteit, het DNA, van onze gemeente en vormen mede het cement van onze samenleving.

Gezien de belangrijke rol van het verenigingsleven voor de sociale cohesie, de binding en leefbaarheid in de dorpen nu en naar de toekomst toe, wordt niet getornd aan het huidige subsidiebeleid voor verenigingen. Het huidige subsidiebeleid wordt gezien als een basissubsidie. De omvang van de beschikbare subsidiemiddelen blijft hiervoor ongewijzigd. Na afloop van de lopende subsidieperiode (2021 t/m 2024) wordt het beleid nader tegen het licht gehouden.

Nieuw is de introductie van een maatschappelijke stimuleringssubsidie. Hiermee worden verenigingen aangespoord om bijdragen te leveren aan sociaal maatschappelijke opgaven. Bovenop de basissubsidie kunnen verenigingen hiermee extra middelen genereren voor nieuwe activiteiten. Deze aanvullende subsidieregeling heeft tevens ten doel om een impuls te geven van deelname aan sociale activiteiten.

Naast het waarderen in financiële zin worden verenigingen op het gebied van vergunningverlening actief gefaciliteerd.
Verenigingen in de gemeente staan voor uitdagingen. Zowel in het vinden van vrijwilligers als het binden van leden. Inwoners zoeken naar een flexibelere manier van sporten en bewegen. Wanneer er signalen zijn dat er in een kern diverse behoeften en wensen zijn waarin nog niet is voorzien, willen wij verenigingen, als zij hier voor open staan, ondersteunen bij het verbreden van hun (maatschappelijke) rol in de kernen. Dit kan ook de levensvatbaarheid van de verenigingen vergroten.

Wat gaan we ervoor doen in 2023?

1.3 Toekomstbestendig onderwijs

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.3 Toekomstbestendig onderwijs

Terug naar navigatie - 1.3 Toekomstbestendig onderwijs

Alle kinderen in onze gemeente moeten, ongeacht hun achtergrond en omstandigheden, dezelfde ontwikkelkansen hebben en opgroeien in een veilige en gezonde omgeving. De eerste levensjaren zijn cruciaal in de ontwikkeling van kinderen op het gebied van taal, cognitieve vaardigheden, sociale emotie en motoriek. We investeren derhalve in een doorgaande leerlijn om daarmee de ontwikkelingsachterstanden zoveel mogelijk te verkleinen. Dat gebeurt, vanuit preventie, via de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Naast de professionele inspanningen die gedaan worden in de ontwikkeling van een kind zal de komende jaren door het onderwijsveld een beweging gemaakt worden naar ‘’ouderverantwoordelijkheid’’. Ouders hebben de primaire verantwoordelijkheid in de ontwikkeling en opvoeding van het kind.

Naast het investeren in de Voor- en Vroegschoolse Educatie wordt geïnvesteerd in kwalitatief goed onderwijs en passende huisvesting. 

Uitgangspunt vormt het behoud van scholen en kinderopvang in de kernen, mits kwaliteit van het onderwijs gegarandeerd kan worden en voldoende draagvlak aanwezig is voor de voorziening. Vanuit het aanbieden van kwalitatief onderwijs zullen we naast het kritisch blijven volgen van de groepsgrootte van klassen ook ontwikkelingen in de omgeving monitoren, zodat voor wat betreft de huisvesting tijdig geanticipeerd kan worden op overvolle klassen.

Met kwalitatief goede onderwijslocaties die in het lesprogramma verbindingen legt met de lokale gemeenschap (gewoontes en tradities, cultuur, ondernemerschap en maatschappelijke vraagstukken) wordt tevens bijgedragen aan de attractiviteit van de kernen om er te gaan wonen.

Gezien onze grensligging en het bieden van een steviger toekomstperspectief voor onze kinderen, wordt naast Nederlandstalig onderwijs meertalig onderwijs met Frans en dialect in het basisonderwijs gestimuleerd.

In het kader van gezondheid en vitaliteit wordt ingezet op het concept van het Middengebied, de ‘’Gezonde Groene School’’. Naast het stimuleren van gezonde voeding op school wordt ook het bewegen op scholen gestimuleerd. Hiermee wordt bijgedragen aan het leggen van een basis voor een gezonde leefstijl en wordt de motorische ontwikkeling bevorderd.

1.4 Ontmoetingsruimten in elke kern

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Ontmoetingsruimten in elke kern

Terug naar navigatie - Ontmoetingsruimten in elke kern

Ontmoeten vinden we een belangrijke factor voor het bevorderen van de vitaliteit en geluk van onze inwoners. Behoeften en vraagstukken van onze inwoners kunnen daarmee preventief in een vroegtijdig stadium in beeld komen en opgepakt worden. Voor het stimuleren van betrokkenheid, het tegengaan van eenzaamheid, het met elkaar in contact zijn, samen activiteiten doen en het faciliteren van een gezond verenigingsleven is het van belang dat er in de directe nabijheid goed toegankelijke ruimten zijn waar onze inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Vanuit deze optiek wordt ingezet op behoud van de huidige gemeenschapshuizen en wordt het uitgangspunt gehanteerd dat in elke kern een gemeenschapshuis of ontmoetingsruimte aanwezig is en gefaciliteerd wordt, zonder daarbij als gemeente de exploitatie daarvan zelf ter hand te nemen. De ‘’Hoeskamers’’ blijven we derhalve financieel waarderen en stimuleren. De transformatie van het voormalige voetbalcomplex Oranje Boys tot ontmoetingsplek, wordt verder geformaliseerd en vormgegeven.

Wat gaan we ervoor doen in 2023?

1.5 Sporten en bewegen voor jong en oud

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.5 Sporten en bewegen voor jong en oud

Terug naar navigatie - 1.5 Sporten en bewegen voor jong en oud

Buiten spelen, sporten en bewegen – waar mogelijk in een natuurlijke omgeving - en daarmee werken aan een gezonde levensstijl draagt bij aan de vitaliteit en gezondheid van onze inwoners. In dat licht wordt het accommodatiebeleid gecontinueerd en blijven we buiten spelen en bewegen faciliteren. Dit betekent dat we in de kernen Eijsden, Gronsveld, Cadier & Keer, Margraten en Mheer toekomstgericht blijven investeren in de sportaccommodaties en in de overige kernen het onderhoudsniveau van de accommodaties op peil houden. 

Om de effecten van afname van beschikbaarheid van vrijwilligers bij (sport)verenigingen op te vangen, wordt budget vrijgemaakt. Dit budget is bedoeld voor het beschikbaar stellen van materieel dan wel het bieden van tijdelijke ondersteuning.

We zetten daarnaast in op behoud van een zwembad in Eijsden en wordt – mede vanuit de verduurzamingsopgave - in deze bestuursperiode onderzoek uitgevoerd naar een toekomstbestendige exploitatievorm.

Het stimuleren van collectief georganiseerde sport alsmede ook de individuele sport en beweegactiviteiten worden via het sportakkoord verder doorontwikkeld. Hierbij wordt in beeld gebracht welke behoeften er binnen de gemeente bestaan. Innovatieve ideeën van inwoners en gebruikers worden gestimuleerd en gefaciliteerd.

Door de structurele voortzetting van het programma "Jeugd aan zet" blijven we participatie en ontmoeting voor jongeren stimuleren. Jongeren zijn letterlijk aan zet om samen met de gemeente ideeën te ontplooien. 

1.6 Trendbreuk Eijsden-Margraten

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Trendbreuk Eijsden-Margraten

Terug naar navigatie - Trendbreuk Eijsden-Margraten

Samen met de GGD zetten we in op een gezondere leefstijl. Hiertoe is een Preventie-akkoord Zuid-Limburg overeengekomen, dat bestaat uit een regionaal akkoord en 16 lokale preventie-agenda´s. In het regionale akkoord zijn afspraken gemaakt met regionale partners met als doel lokale gezondheidswinst te boeken. Binnen de lokale preventie-agenda´s hebben de gemeenten afspraken gemaakt op lokaal niveau.

In Eijsden-Margraten zetten we de komende jaren in op het terugdringen van alcoholgebruik, roken en overgewicht. We doen dit via een aantal lijnen: (a) bevorderen van bewegen en gezonde voeding op scholen waarbij we er naar streven om alle scholen te kunnen aanmerken als Gezonde School met beweegvriendelijke pleinen, (b) terugdringen overgewicht en obesitas bij kinderen via de Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)-aanpak, (c) realiseren van meer rookvrije kind-omgevingen en (d) realiseren van meer gezonde sportomgevingen.

De preventieagenda van Eijsden-Margraten wordt verbonden met de uitvoering van al bestaande structuren rondom het Sportakkoord en JOGG Heuvelland. Hierdoor wordt op een integrale wijze duurzaam invulling gegeven aan positieve gezondheid voor al onze inwoners. 

Wat gaan we ervoor doen in 2023?

1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Zorg op maat met focus op kostenbeheersing

Terug naar navigatie - Zorg op maat met focus op kostenbeheersing

Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. We streven naar een kwalitatief goede, passende en liefdevolle ondersteuning dat zo dicht mogelijk bij de inwoner is georganiseerd zodat zij of hij zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven wonen. Iedereen heeft recht op de hulp en ondersteuning die hij/zij nodig heeft.

In lijn met de landelijke trend stijgen ook in onze gemeente de kosten voor  Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en rond de Jeugdzorg. Vanaf de decentralisatie in 2015 is het aantal meldingen per jaar gestegen van 1.000 naar ca 2.300 in 2021. Vergrijzing, demografische ontwikkelingen, een toenemende vraag naar specialistische jeugdhulpverlening en verhoging van tarieven zijn hiervan de belangrijkste oorzaken. De kostenontwikkeling wordt uiteraard maandelijks geanalyseerd, gemonitord en gecontroleerd. Door de jaren heen en ook nu vinden er actualisaties van beleidskaders plaats.

De belangrijkste knop die van invloed is op de kostenontwikkeling lijkt en blijkt de inzet op  preventie en vroegsignalering: het voorkomen dan wel minimaliseren dat zorg nodig is.  In dat licht wordt  ingezet op en geïnvesteerd in algemeen toegankelijke welzijns- en zorgvoorzieningen, het ‘’voorliggende veld’’ en de inzet van de consulent Welzijn WMO en consulent Welzijn Jeugd. Het doel is (en blijft) om alleen maatwerk voorzieningen aan te bieden indien de algemene voorzieningen geen of onvoldoende oplossing bieden.

Aandacht wordt ook gegeven op de  (planologische) sturing op woonzorg-initiatieven voor huisvesting van jeugdigen.

In het licht van preventie en vroegsignalering werken we integraal (één aanspreekpunt per gezin en een goed ontsloten en herkenbare toegang voor vragen en voorzieningen). Tevens hebben we de hulpvraag binnen de gemeente goed in beeld, bouwen we (door) aan een sterk netwerk van lokale hulpverleners en overige deskundigen. Hierbij speelt de Praktijkondersteuner Huisartsen (POH) een belangrijke rol die we in 2023 verder (moeten) gaan verstevigen. Daarnaast streven we de inzet van jongerenwerkers te verhogen en ingezet op verhoging van activiteiten en voorlichtingen.

We bevorderen en ondersteunen de informele zorg- en mantelzorg. Mantelzorg blijven we waarderen en ondersteunen.

Daarnaast wordt ingezet op ‘’normalisering’’ van de jeugdzorg. Dit betekent dat het product-denken wordt losgelaten en de leefwereld van het kind en het gezin centraal komt te staan. We doen dit zoveel als mogelijk lokaal en daar waar noodzakelijk regionaal.

Ondanks de focus op preventie en kostenbeheersing, blijven we te allen tijde ondersteuning bieden aan inwoners die hulp of een vangnet nodig hebben.

Wat gaan we ervoor doen in 2023?

1.8 Kunst en cultuur in verbinding met onze inwoners

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Kunst en cultuur in verbinding met onze inwoners

Terug naar navigatie - Kunst en cultuur in verbinding met onze inwoners

We zijn trots op ons materieel en immaterieel erfgoed, waarbij we grensoverschrijdende samenwerkingen stimuleren. De gemeente neemt de rol op zich van beschermer en hoeder, die faciliteert, financiert en stimuleert. Maar onze gemeente is geen openlucht museum. Het is de plek waarbinnen het cultureel erfgoed opgemerkt en gekoesterd wordt.  Het dient als inspiratie in het dagelijks leven, in hoe we met elkaar willen leven en omgaan met onze  ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkelingen. We zetten in op het beschermen, zichtbaar en beleefbaar maken van monumenten en karakteristiek erfgoed.

Veel waarde wordt gehecht aan kunst, cultuur en cultuureducatie. Dit geeft kleur aan onze gemeenschappen, verbindt en ontwikkelt talenten.

We koesteren ook de rijkdom aan kunst en cultuur binnen onze gemeente en willen dit dan ook graag delen met toekomstige generaties, inwoners en bezoekers van onze gemeente. Daarnaast juichen we nieuwe kunst toe op een manier die inwoners inspireert, verrast en verrijkt. Hierbij is kunst dus niet alleen een element in de openbare ruimte maar ook een verbindende factor  tussen inwoners.

Wij moedigen kunst en cultuur aan, bij jongeren in het bijzonder, om daarmee de kunst en bovenal de rijke cultuur waar we trots op zijn toekomst te geven. We zetten daarbij in op het actief betrekken van inwoners, organisaties en bezoekers bij kunst- en cultuurprojecten. Dit alles ondersteund en geïnspireerd door het platform Kunst In Eijsden-Margraten (KIEM).

Cultuur ontwikkeling begint bij de basis en wordt vorm gegeven met en breed educatief programma op de basisscholen. Kinderen leren zo spelenderwijs in contact komen met onze cultuur enerzijds en anderzijds komen ze op een creatieve en inspirerende wijze in contact komen met maatschappelijke thema´s zoals respect, duurzaamheid, landschap en natuur.

Ons  bibliotheekwerk is toe aan herijking. Het is niet alleen de plek van het uitlenen van boeken. We zien om ons heen dat Bibliotheken zich ontwikkelen  tot ontmoetingsplekken waar kennis, persoonlijke ontwikkeling, advies, contact en cultuur bij elkaar wordt gebracht. Daarom zetten we, lerend van anderen, in op  innovatie samen met partners, vrijwilligers, organisaties en betrokken inwoners binnen. We koersen op een bibliotheekwerk dat aantrekkelijk is en uitnodigend is voor alle leeftijden. 

Wat gaan we ervoor doen in 2023?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Beleidsindicatoren Programma 1: Mens & Samenleving
Naam Indicator Eenheid Bron Waarde Waarde Waarde
E-M 25.000 - 50,000 NL
Verwijzingen halt Aantal per 1.000 jongeren Halt 12 6 11
2021 2021 2021
Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners CBS 0,2 1,0 1,8
2021 2021 2021
Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners CBS 1,9 3,0 4,3
2021 2021 2021
Absoluut verzuim Per 1.000 leerlingen DUO/Ingrado 0 1,9 2,5
2021 2021 2021
Relatief verzuim Per 1.000 leerlingen DUO/Ingrado 11 16 19
2021 2021 2021
Voortijdige schoolverlaters totaal (vo MBO) % DUO/Ingrado 1,3 1,6 1,9
2021 2021 2021
Niet-sporters % CBS 52,8 50,5 49,3
2020 2020 2020
Banen Aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar CBS 410,6 590 685,8
2021 2021 2021
Jongeren met een delict voor de rechter % 12 t/m 21 jarigen CBS 1% 1% 1%
2020 2020 2020
Kinderen in uitkeringsgezin % kinderen tot 18 jaar CBS 3,0 4,0 6,0
2020 2020 2020
Netto arbeidsparticipatie % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking CBS 67,80% 69% 70,40%
2020 2020 2021
Werkloze jongeren % 16 t/m 22 jarigen Verwey Jonker Instituut 2,00% 2,00% 2,00%
2020 2020 2020
Personen met een bijstandsuitkering Aantal per 10.000 inwoners 18 jaar en ouder CBS 178 275 432
Personen met een lopend re-integratietraject Aantal per 1.000 inwoners van 15-74 jaar CBS 3,6 16,6 17,3
2021 2021 2021
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar CBS 13,0% 13,0% 12,9%
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming % van alle jongeren tot 18 jaar CBS 1,50% 1,20% 1,20%
2021 2021 2021
Jongeren (t/m 23 jaar) met jeugdreclassering % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar CBS 0,30% 0,30% 0,30%
2020 2020 2020
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Aantal per 10.000 inwoners CBS/MSD/WMO 570 608 650
2021 2021 2021

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten
 • Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht Heuvelland 2022.
 • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Eijsden-Margraten 2019, versie 2022.
 • Besluit maatschappelijke ondersteuning 2019, versie 2022.
 • Regionaal plan Zicht op Thuis 2021.
 • Verordening Jeugdhulp Eijsden-Margraten 2019.
 • Nadere regels jeugdhulp 2019.
 • Subsidieregeling innovatiemiddelen niet vrij toegankelijke jeugdhulp.
 • Beleidsregel ondersteuningsmogelijkheden jeugd.
 • Preventie- en handhavingsplan jeugd en alcohol Zuid-Limburg 2021-2024.
 • Centrumregeling verwerving WMO-ondersteuning en beschermd wonen.
 • Regionale toekomstagenda informele ondersteuning en zorg.
 • De nota Gezondheidsbeleid Zuid-Limburg 2020-2023 ‘Zuid Springt Eruit’
 • Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Maastricht Heuvelland 2017.
 • Uitvoeringsbesluit boetes participatiewet MH 2017.
 • Beleidsnota schuldhulpverlening Eijsden-Margraten 2022-2025.
 • Beleidsregels Bijzondere bijstand.
 • Regeling tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering 2018.
 • Verordening handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ 2016.
 • Uitvoeringsbesluit individuele inkomenstoeslag Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015.
 • Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Maastricht Heuvelland 2015
 • Verordening re-integratie, participatie en tegenprestatie Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2016.
 • Beleidsregel subsidies maatschappelijke accommodaties (in eigendom van vereniging of stichting) gemeente Eijsden-Margraten 2018.
 • Verordening GR leerlingenvervoer Maastricht-Heuvelland gemeente Eijsden-Margraten 2014.
 • Perspectief dienstverlening rondom het kind.
 • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Eijsden- Margraten 2015.
 • Verordening Wet Kinderopvang Eijsden-Margraten 2011.
 • Uitvoeringsbesluit Kinderopvang op basis van Sociaal medische indicatie (SMI)
 • Verordening ruimte en inrichtingseisen Peuterspeelzaal werk.
 • Verordening kwaliteitseisen peuterspeelzaal werk.
 • Beleidsplan bibliotheekwerk heuvelland gemeenten 2008-2011.
 • Algemene Subsidieverordening Welzijn gemeente Eijsden-Margraten met ingang van 1 januari 2017
 • Kadernota accommodatiebeleid 2017.
 • Meerjarenonderhoudsplan Sportaccommodaties 2015.
 • Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs Eijsden-Margraten 2012.
 • Verordening leszwemmen gemeente Eijsden-Margraten 2018.
 • Beleidsplan Cultureel Erfgoed 2018-2021.
 • Subsidieverordening Cultureel Erfgoed.
 • Erfgoedverordening Eijsden-Margraten eerste wijziging 2016.
 • Subsidieverordening Kerkelijke Rijksmonumenten Cultureel Erfgoed.
 • Nota bouwstenen kunst en cultuur 2014-2018.
 • Regeling adviescommissie Kunst en Cultuur.
 • Sportakkoord Heuvelland in beweging gemeente Eijsden-Margraten.
 • Lokaal actieplan jeugd (2023-2026).
 • Regionaal beleidsplan jeugd (2023-2026).
 • Regionaal uitvoeringsplan jeugd (2023).
 • Beleidskader Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015.
 • Beleidsregels social return arbeidsmarktregio Zuid-Limburg 2020.
 • Beleidsregels terug- en invordering bedrijfskapitaal TOZO.
 • Uitvoeringsbesluit individuele studietoeslag Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2016.
 • Uitvoeringsbesluit aanvullende bijzondere bijstand levensonderhoud jongeren 18-20 jaar Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2019 e.v.
 • Uitvoeringsbesluit gesubsidieerde arbeid Maastricht-Heuvelland 2015.
 • Uitvoeringsbesluit hoogwaardig handhaven en debiteuren Participatiewet, IOAW en IOAZ Maastricht-Heuvelland 2020.
 • Uitvoeringsbesluit inkomensvrijlating Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2016.
 • Uitvoeringsbesluit krediethypotheek Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2016.
 • Uitvoeringsbesluit vermogensvaststelling Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2016.

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De volgende verbonden partijen dragen bij aan het programma Mens & Samenleving :

 • Centrumregeling inkoop Jeugd.
 • Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Limburg (GGD Zuid Limburg).
 • Omnibuzz.
 • MTB Regio Maastricht NV.
 • Stichting Podium24.
 • Annex BV / Stichting Re-integratie Inbesteding Maastricht en Mergelland (SRIMM).
 • Anti Discriminatie Voorziening Limburg.
 • Regionale samenwerking leerplicht RMC.
 • Regionale samenwerking leerlingenvervoer.

Voor nadere informatie over deze verbonden partijen verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?
Programma 1 Kwaliteit van Leven
Begroting 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025 Meerjarenraming 2026
Lasten
1.1 Een inclusieve samenleving -8.175.330 -8.231.024 -8.273.388 -8.332.576
1.2 een gezond verenigingsleven -98.000 -98.000 -103.000 -103.000
1.3 Toekomstbestendig onderwijs -855.501 -840.501 -840.501 -840.501
1.4 Ontmoetingsruimten in elke kern -111.658 -111.658 -111.658 -111.658
1.5 Sporten en bewegen voor jong en oud -929.566 -872.815 -916.941 -922.791
1.6 Trendbreuk Eijsden-Margraten -1.615.428 -1.615.428 -1.615.428 -1.615.428
1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing -11.575.424 -11.579.842 -11.593.232 -11.611.944
1.8 Kunst en cultuur in verbinding met onze inwoners -899.318 -894.316 -899.100 -897.714
Totale lasten -24.260.225 -24.243.584 -24.353.248 -24.435.613
Baten
1.1 Een inclusieve samenleving 4.023.721 4.157.721 4.249.251 4.343.593
1.2 een gezond verenigingsleven 0 0 0 0
1.3 Toekomstbestendig onderwijs 50.000 0 0 0
1.4 Ontmoetingsruimten in elke kern 0 0 0 0
1.5 Sporten en bewegen voor jong en oud 3.000 3.000 3.000 3.000
1.6 Trendbreuk Eijsden-Margraten 0 0 0 0
1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing 351.230 319.894 320.616 321.345
1.8 Kunst en cultuur in verbinding met onze inwoners 0 0 0 0
Totale baten 4.427.951 4.480.615 4.572.867 4.667.938
Saldo programma voor resultaatbestemming -19.832.274 -19.762.969 -19.780.381 -19.767.675 Controle met piramide
2021 2022 2023 2024
Mutaties reserves 36.719 36.719 36.719 36.719 421.256 -230.175 13.478 74.478 staatjes
0 0 0 0 piramide
Saldo programma na resultaatbestemming -19.795.555 -19.726.250 -19.743.662 -19.730.956

Bestuursakkoord 2023 - 2026

Terug naar navigatie - Bestuursakkoord 2023 - 2026
Ambitie Wat gaan we ervoor doen in 2023 t/m 2026 2023 2024 2025 2026
1.1 Een inclusieve samenleving we begeleiden statushouders en nieuwkomers actief en bieden taalcursussen aan, gericht op integratie in de gemeenschap. X X X X
we continueren vroegsignalering van schuldenproblematiek X X X X
we begeleiden inwoners via SEM actief naar werk of passende inkomensondersteuning. We ontwikkelen een visie hoe hieraan invulling te geven. X X X X
1.2 Een gezond verenigingsleven we introduceren een stimuleringssubsidie voor verenigingen, gericht op het leveren van bijdragen aan sociaal/maatschappelijke opgaven. (evalueren na 2 jaar) X X
Na afloop van de huidige van de lopende subsidieperiode 2021 t/m 2024) wordt het subsidiebeleid opnieuw tegen het licht gehouden X X
we ondersteunen verenigingen bij het verbreden van hun (maatschappelijke) rol in de kernen. X X X X
we zetten een actief faciliterende vergunningenaanpak richting verenigingsleven op. X X X X
1.3 Toekomstbestendig onderwijs we stellen een integraal huisvestingsplan voor het basisonderwijs op X
we investeren vanuit het oogpunt van preventie in Voor- en Vroegschoolse interventie (VVE) X X X X
we volgen de ontwikkeling van aantallen leerlingen in klassen kritisch. X X X X
we zetten in op het concept Middengebied thema 'gezonde groene school'. X
we realiseren bij elke bassischool een tiny forest. X
we stimuleren meertalig onderwijs in het basisonderwijs. X
we geven de campagne ‘’Kal Plat’’ een impuls. X
1.4 Ontmoetingsruimten in elke kern we faciliteren in elke kern een gemeenschapshuis of ontmoetingsruimte. X X X X
we stimuleren en ondersteunen de 'Hoeskamers'. X X X X
1.5 Sporten en bewegen voor jong en oud we continueren het accommodatiebeleid. X X X X
Vooralsnog € 50.000 per jaar vrijmaken voor inzet van materieel of het tijdelijk bieden van ondersteuning om de effecten van afname van beschikbaarheid van vrijwilligers bij (sport)verenigingen op te vangen. X
Onderzoek uitvoeren naar een toekomstbestendige exploitatievorm voor een zwembad in Eijsden. X
Sportverenigingen ondersteunen bij het vergroten van hun levensvatbaarheid en hun maatschappelijke rol. X X X X
Het Sportakkoord verder verdiepen en uitvoeren. X X X X
we continueren het programma Jeugd aan zet en stellen 10.000 euro per jaar extra budget beschikbaar zodat jongeren samen met de gemeente ideeën kunnen ontplooien. X X X X
1.6 Trendbreuk Eijsden-Margraten we geven uitvoering aan het Preventie-akkoord en de lokale Preventie-agenda. Voor de lokale preventie agenda wordt 50.000,- euro extra opgenomen ter stimulering van positieve gezondheid. X X X X
1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing we monitoren de kosten voor WMO en Jeugd scherp en actualiseren de beleidskaders. X
We zetten in op preventie, vroegsignalering en een integrale aanpak X X X X
we investeren in de inzet van een consulent welzijn jeugd X
we continueren en verterken de inzet van de consulent welzijn X X X X
we continueren, bevorderen en ondersteunen de informele- en mantelzorg X X X X
we verhogen het budget voor het mantelzorgcompliment naar maximaal 100.000 euro p/j. X X X X
we continueren en verterken het jongerenwerk via Trajekt. We vergroten de inzet op preventie. X X X X
1.8 Kunst en cultuur in verbinding met onze inwoners we verbinden Kunst en Cultuurprojecten met onze jongere inwoners, organisaties en bezoekers X X X X
we zetten in op het beschermen, zichtbaar en beleefbaar maken van materieel en immatarieel erfgoed X X X X
we geven uitvoering aan een breed educatief programma kunst en cultuur en cultuureducatie X X X X
we herijken het bibliotheekwerk. X