Financiële begroting

Overzicht kosten per beleidsveld

Terug naar navigatie - Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 1
1.1 Een inclusieve samenleving
Begroting 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025 Meerjarenraming 2026
Lasten:
Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen en subsidies -3.466.764 -3.537.845 -3.610.321 -3.679.183 4
Sociale werkvoorziening -2.066.109 -1.952.676 -1.868.029 -1.801.444 4
Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid -665.452 -674.452 -683.588 -692.859 4
Vreemdelingen -573.103 -626.758 -633.915 -640.655 4
Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet -749.902 -785.293 -823.535 -864.435 4
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd -654.000 -654.000 -654.000 -654.000 4
Totale lasten -8.175.330 -8.231.024 -8.273.388 -8.332.576 OK OK OK OK
Baten:
Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen en subsidies 3.505.000 3.586.500 3.671.030 3.758.791 5
Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid 45.500 45.500 45.500 45.500 5
Vreemdelingen 473.221 525.721 532.721 539.302 5
5
Totale Baten 4.023.721 4.157.721 4.249.251 4.343.593 OK OK OK OK
Saldo beleidsveld vóór bestemming -4.151.609 -4.073.303 -4.024.137 -3.988.983
Mutaties reserves 23.971 23.971 23.971 23.971 95.884
Saldo beleidsveld na bestemming -4.127.638 -4.049.332 -4.000.166 -3.965.012
1.1 Een inclusieve samenleving
Reserves Begroting 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025 Meerjarenraming 2026
Verminderingen
Aanwending reserve verbeteren tijdelijke woonsituatie statushouders tbv kap.l verbouwingen 23.971 23.971 23.971 23.971
Totaal verminderingen 23.971 23.971 23.971 23.971
Vermeerderingen
Totaal vermeerderingen 0 0 0 0
Totaal mutaties 23.971 23.971 23.971 23.971
1.2 Een gezond verenigingsleven
Begroting 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025 Meerjarenraming 2026
Lasten:
Kunst -88.000 -88.000 -93.000 -93.000 4
Economische promotie -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 4
Totale lasten -98.000 -98.000 -103.000 -103.000 OK OK OK OK
Baten:
Totale Baten 0 0 0 0 OK OK OK OK
Saldo beleidsveld vóór bestemming -98.000 -98.000 -103.000 -103.000
Mutaties reserves 0 0 0 0 0
Saldo beleidsveld na bestemming -98.000 -98.000 -103.000 -103.000
1.3 Toekomstbestendig onderwijs
Begroting 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025 Meerjarenraming 2026
Lasten:
Basisonderwijs, excl. onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) -50.000 0 0 0 4
Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs -501.601 -501.601 -501.601 -501.601 4
Kinderdagopvang -303.900 -338.900 -338.900 -338.900 4
Totale lasten -855.501 -840.501 -840.501 -840.501 OK OK OK OK
Baten:
Basisonderwijs, excl. onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) 50.000 0 0 0 5
Totale Baten 50.000 0 0 0 OK OK OK OK
Saldo beleidsveld vóór bestemming -805.501 -840.501 -840.501 -840.501
Mutaties reserves 0 0 0 0 0
Saldo beleidsveld na bestemming -805.501 -840.501 -840.501 -840.501
1.4 Ontmoetingsruimten in elke kern
Begroting 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025 Meerjarenraming 2026
Lasten:
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd -111.658 -111.658 -111.658 -111.658 4
Totale lasten -111.658 -111.658 -111.658 -111.658 OK OK OK OK
Baten:
Totale Baten 0 0 0 0 OK OK OK OK
Saldo beleidsveld vóór bestemming -111.658 -111.658 -111.658 -111.658
Mutaties reserves 0 0 0 0 0
Saldo beleidsveld na bestemming -111.658 -111.658 -111.658 -111.658
CONTROLE -5142796,56 -5099490,56 -5055324,56 -5020170,56
1.5 Sporten en bewegen voor jong en oud
Begroting 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025 Meerjarenraming 2026
Lasten:
Sport -152.488 -152.488 -152.488 -152.488 4
Groene sportvelden en terreinen -679.808 -623.057 -667.554 -673.405 4
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd -97.270 -97.270 -96.898 -96.898 4
Totale lasten -929.566 -872.815 -916.941 -922.791
Baten:
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 3.000 3.000 3.000 3.000 5
Totale Baten 3.000 3.000 3.000 3.000
Saldo beleidsveld vóór bestemming -926.566 -869.815 -913.941 -919.791
Mutaties reserves 12.748 12.748 12.748 12.748
Saldo beleidsveld na bestemming -913.818 -857.067 -901.193 -907.043
1.5 Sporten en bewegen voor jong en oud
Reserves Begroting 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025 Meerjarenraming 2026
Verminderingen
Aanwending reserve dekking kapitaallasten zwembad 4.960 4.960 4.960 4.960
Aanwending reserve dekking kapitaallasten waterveld Hockeer 4.888 4.888 4.888 4.888
Aanwending bruteringsreserve sportcontrainer 2.900 2.900 2.900 2.900
Totaal verminderingen 12.748 12.748 12.748 12.748
Vermeerderingen
Totaal vermeerderingen 0 0 0 0
Totaal mutaties 12.748 12.748 12.748 12.748
1.6 Trendbreuk Eijsden-Margraten
Begroting 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025 Meerjarenraming 2026
Lasten:
Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs -37.522 -37.522 -37.522 -37.522 4
Openbare gezondheidszorg -695.007 -695.007 -695.007 -695.007 4
Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg) -882.899 -882.899 -882.899 -882.899 4
Totale lasten -1.615.428 -1.615.428 -1.615.428 -1.615.428
Baten:
Totale Baten 0 0 0 0
Saldo beleidsveld vóór bestemming -1.615.428 -1.615.428 -1.615.428 -1.615.428
Mutaties reserves 0 0 0 0
Saldo beleidsveld na bestemming -1.615.428 -1.615.428 -1.615.428 -1.615.428
1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing
Begroting 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025 Meerjarenraming 2026
Lasten:
Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo -512.500 -500.000 -500.000 -500.000 4
Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo -4.287.794 -4.272.819 -4.267.252 -4.267.252 4
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd -696.163 -728.056 -747.013 -765.725 4
Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 4
Individuele voorzieningen Natura Jeugd -6.058.967 -6.058.967 -6.058.967 -6.058.967 4
Totale lasten -11.575.424 -11.579.842 -11.593.232 -11.611.944
Baten:
Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo 32.051 0 0 0 5
Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo 134.000 134.000 134.000 134.000 5
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 185.179 185.894 186.616 187.345 5
Totale Baten 351.230 319.894 320.616 321.345
Saldo beleidsveld vóór bestemming -11.224.194 -11.259.948 -11.272.616 -11.290.599
Mutaties reserves 0 0 0 0
Saldo beleidsveld na bestemming -11.224.194 -11.259.948 -11.272.616 -11.290.599
1.8 Kunst en cultuur in verbinding met onze inwoners
Begroting 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025 Meerjarenraming 2026
Lasten:
Openbaar bibliotheekwerk -375.122 -365.122 -365.122 -365.122 4
Vormings- en ontwikkelingswerk -256.412 -256.412 -256.412 -256.412 4
Milieubeheer -34.300 -34.300 -34.300 -34.300 4
Kunst -120.442 -125.442 -130.442 -129.056 4
Kunstroute -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 4
Musea -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 4
Overige recreatieve voorzieningen -17.800 -17.800 -17.800 -17.800 4
Cultureel erfgoed -82.243 -82.240 -82.025 -82.025 4
Totale lasten -899.318 -894.316 -899.100 -897.714
Baten:
5
Totale Baten 0 0 0 0
Saldo beleidsveld vóór bestemming -899.318 -894.316 -899.100 -897.714
Mutaties reserves 0 0 0 0
Saldo beleidsveld na bestemming -899.318 -894.316 -899.100 -897.714
Terug naar navigatie - Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 2
2.1 Behoud en versterken landschapskwaliteiten
Begroting 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025 Meerjarenraming 2026
Lasten:
Natuurbescherming -6.367 -8.691 -8.691 -8.691
Landschapsbeheer -172.600 -122.600 -122.600 -122.600
Bomenplan -73.250 -22.250 -22.250 -22.250
Milieubeheer -6.500 -6.500 -6.500 -6.500
Ruimtelijke ordening -2.750 -2.750 -2.750 -2.750
Cultureel erfgoed -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Totale lasten -266.467 -167.791 -167.791 -167.791 OK OK OK OK
Baten:
Ruimtelijke ordening 2.750 2.750 2.750 2.750
Totale Baten 2.750 2.750 2.750 2.750 OK OK OK OK
Saldo beleidsveld vóór bestemming -263.717 -165.041 -165.041 -165.041
Mutaties reserves 0 0 0 0
Saldo beleidsveld na bestemming -263.717 -165.041 -165.041 -165.041
2.2 Transformatie van de landbouw
Begroting 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025 Meerjarenraming 2026
Lasten:
Economische ontwikkeling -25.000 -50.000 -50.000 -50.000
Landschapsbeheer -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
Ruimtelijke ordening -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Totale lasten -70.000 -95.000 -95.000 -95.000 OK OK OK OK
Baten:
Totale Baten 0 0 0 0 OK OK OK OK
Saldo beleidsveld vóór bestemming -70.000 -95.000 -95.000 -95.000
Mutaties reserves -100.000 -200.000 -200.000 -200.000
Saldo beleidsveld na bestemming -170.000 -295.000 -295.000 -295.000
2.2 Transformatie van de landbouw
Reserves Begroting 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025 Meerjarenraming 2026
Verminderingen
Totaal verminderingen 0 0 0 0
Vermeerderingen
Storting in reserve landschap / landschapfonds 0 -100.000 -100.000 -100.000
Storting opbrengst toeristenbelasting in reserve landschap -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Totaal vermeerderingen -100.000 -200.000 -200.000 -200.000
Totaal mutaties -100.000 -200.000 -200.000 -200.000
2.3 Vrijetijdseconomie in balans met landschap en leefomgeving
Begroting 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025 Meerjarenraming 2026
Lasten:
Veerdiensten -8.187 -8.187 -8.187 -8.187
Economische ontwikkeling -91.802 -91.802 -91.802 -91.802
Marktgelden -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Nutsbedrijven -37.173 -37.173 -37.173 -37.173
Economische promotie -272.743 -272.865 -274.677 -276.526
Totale lasten -412.904 -413.026 -414.838 -416.687 OK OK OK OK
Baten:
Veerdiensten 6.000 6.000 6.000 6.000
Marktgelden 4.500 4.500 4.500 4.500
Nutsbedrijven 346.125 346.125 346.125 346.125
Economische promotie 2.500 2.500 2.500 2.500
Toeristenbelasting 878.793 878.793 878.793 878.793
Totale Baten 1.237.918 1.237.918 1.237.918 1.237.918 OK OK OK OK
Saldo beleidsveld vóór bestemming 825.014 824.892 823.080 821.231
Mutaties reserves 1.000 1.000 1.000 1.000
Saldo beleidsveld na bestemming 826.014 825.892 824.080 822.231
2.3 Vrijetijdseconomie in balans met landschap en leefomgeving
Reserves Begroting 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025 Meerjarenraming 2026
Verminderingen
bestemmingsreserve bomen, subisidie monumentale bomen 1.000 1.000 1.000 1.000
Totaal verminderingen 1.000 1.000 1.000 1.000
Vermeerderingen
Totaal vermeerderingen 0 0 0 0
Totaal mutaties 1.000 1.000 1.000 1.000