Aanbiedingsbrief begroting 2023-2026

Geachte raadsleden,  

Hierbij bieden we u de begroting 2023-2026 aan. 
De eerste begroting van een nieuwe bestuursperiode ligt voor. Na de verkiezingen van 16 maart 2022 ontstond een coalitie van de partijen VVD, EML en CDA. Deze coalitie heeft haar ambities vastgelegd in het bestuursakkoord 2022-2026 met de titel ‘Goed leven in elke kern’. In deze begroting zijn die ambities verwerkt en daarmee krijgt uw raad de gelegenheid de inhoud van het bestuursakkoord op zijn merites te beoordelen en desgewenst bij te stellen. Bij de opstelling van het bestuursakkoord waren de financiële vooruitzichten rooskleurig. Gaandeweg het proces van totstandkoming van de begroting bleek er zwaar weer op komst en hebben we moeten kiezen enkele ambities bij te stellen.

De leidraad bij het vertalen van ambities in concrete plannen is onze missie: 
Eijsden-Margraten: Dicht bij het leven. Dicht bij mensen. Het leven van onze inwoners centraal.
“Goed leven in elke kern” is ons motto, maar we realiseren ons ook dat onzekere tijden en ontwikkelingen die nauwelijks te beïnvloeden zijn onze ambities zullen beïnvloeden. 
Voordat we op een aantal lokale ontwikkelingen en keuzen ingaan, zoomen we eerst uit. 

1.  De context waarin we leven

1.1.  Stapeling van crises
In de vorige begroting schreven we al “We leven in een turbulente tijd. We zijn getuige van grote veranderingen wereldwijd. Veranderingen die we soms nauwelijks kunnen duiden.”
In de loop van 2022 kwamen er een paar onverwachte en ontwrichtende ontwikkelingen bij. De oorlog die Rusland aanging door het soevereine land Oekraïne binnen te vallen heeft geleid tot ongekende gevolgen in de wereldorde, voelbaar in elk huishouden. Een direct gevolg van de oorlog en de internationale sancties tegen Rusland is dat gas, elektriciteit en voedsel flink duurder zijn geworden. Het versterkte een aantal zorgelijke ontwikkelingen. In de volksmond is dat een stapeling van crises genoemd.
We kunnen er niet om heen. Het leven van veel van onze inwoners staat onder druk; deze crises grijpen hard en pijnlijk in op het leven van alledag. Daarover hieronder meer. 

 

1.2.  Prinsjesdag en de rijksbegroting
Op het moment van schrijven van dit voorwoord zijn de algemene politieke beschouwingen van het Koninkrijk der Nederlanden gaande. Op het laatste nippertje heeft het kabinet een groot steunpakket ter compensatie van de explosief gestegen energiekosten ingebracht: het prijsplafond voor energie. De uitwerking hiervan zal veel huishoudens helpen om de eindjes aan elkaar te knopen. Wij zagen in de afgelopen maanden al meer meldingen in het preventieve schuldhulpsysteem, dus de maatregelen van het kabinet zijn meer dan nodig. 
Een van de redenen om te wachten op de septembercirculaire is de verhoging van de algemene uitkering en de verwachte compensatie in de rijksbijdragen voor de omgevingswet. Dit heeft geleid tot een positiever financieel beeld dan de situatie die bekend was sinds de meicirculaire. Ook heeft het kabinet een -weliswaar nog niet structurele – oplossing gegeven voor het financiële tekort in 2026. 

1.3. Vertrouwen in de overheid
Op dit moment is het vertrouwen in de overheid lager dan ooit volgens landelijke peilingen. Aan de ene kant zijn er diverse groepen burgers die zich niet gehoord voelen door de landelijke politiek. De koning stelt in zijn troonrede: ”Zorgwekkend is ook dat mensen in een volwassen democratie als de onze het vertrouwen verliezen in het oplossend vermogen van politiek en bestuur”. Maar de koning maakte ons ook bewust van het feit dat Nederlanders – ook in moeilijke tijden in het verleden -  stapsgewijs en in samenwerking met elkaar veranderingen doormaakt en oplossingen heeft gecreëerd.  “Geleidelijkheid is wezenlijk. Niet alles kan en hoeft tegelijk, ook niet in het hier-en-nu. Vaak beseffen we pas achteraf hoe ingrijpend ontwikkelingen zijn geweest”.
Op lokaal niveau werken we ook aan herstel van vertrouwen. Als gevolg van het IKL-dossier in 2021 kwam onze bestuurscultuur onder een vergrootglas te liggen. De burgemeester heeft bureau Necker van Naem gevraagd een onderzoek te doen naar mogelijke onregelmatigheden. Het onderzoeksbureau constateerde geen machtsmisbruik of integriteitsschendingen,  maar adviseerde wel enkele dossiers verder te screenen en de cultuur van communicatie en besluitvorming onder de loep te nemen aan de hand van 5 oplossingsrichtingen. Deze zijn door ons college omarmd en zullen - in nauwe samenwerking met uw raad – in 2023 ter hand  worden genomen.

1.4. Corona
We zijn er nog niet vanaf, maar we komen wel in een nieuwe fase. We verwachten geen lockdowns meer en ook de coronatoegangspas zal ons leven niet meer bepalen. In de winterperiode zullen de besmettingen weer toenemen en een volgende vaccinatieronde is al gestart. We zullen echter alert moeten blijven op de lange termijn effecten. Niet alleen de langdurige uitval van mensen met long-COVID, maar ook de psychische terugslag bij jongeren als gevolg van de eerdere lockdowns en in ons eigen huis de verhoogde ziekmeldingen. Wat corona ons wel heeft opgeleverd zijn de verschillende vormen van digitaal werken en vergaderen, die we naast en in aanvulling op het traditioneel werken zullen blijven inzetten.

1.5. Vluchtelingen uit Oekraïne en andere landen
Begin dit jaar werden we overspoeld door de komst van vluchtelingen uit Oekraïne. Het was hartverwarmend om te zien hoe inwoners uit onze gemeente opvang bieden voor de ontheemden. Inmiddels vangen we op diverse locaties met rijksmiddelen Oekraïense vluchtelingen op. Ook in 2023 zullen wij voortvarend de activiteiten die voortvloeien uit de tijdelijke beschermmaatregel ontheemden uit Oekraïne ter hand nemen. Hiervoor gelden specifieke regels, anders dan voor vluchtelingen uit andere landen. Ook voor deze andere groepen zullen wij in 2023 extra inspanningen leveren. We verwelkomen statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) in aangepaste woningen in onze kernen. En we maken meer woningen gereed om aan de provinciale taakstelling te voldoen. Ook zetten we de opvang voor minderjarige asielzoekers (amv-ers) in samenwerking met het COA voort. We onderzoeken of we de capaciteit op het terrein van VIA jeugd kunnen uitbreiden om zo ons steentje bij te dragen aan het beheersen van de asielopvangcrisis in Nederland. We realiseren ons overigens terdege dat dit de druk op het woningtekort nog groter maakt en lokale woningzoekenden langer moeten wachten op geschikte en betaalbare woningen. Daarom intensiveren we onze woningbouwplannen. 

1.6 Uitvoeringskracht onder druk 
Al enige jaren staat uitvoeringskracht van onze gemeente – en vele andere gemeenten - onder druk. Personeelskrapte, draaglast versus draagkracht, kwetsbaarheid door onze kleinschaligheid, groeiend takenpakket, hoge gemiddelde leeftijd van ons personeelsbestand, arbeidsmobiliteit, geen van alle onbekende factoren. Maar door de stapeling verwachten we in 2023 meer spanning dan de afgelopen jaren. We kiezen er in deze begroting voor om de formatie te verhogen met 8 fte, deels betreft dit omzetting van inhuur naar vast personeel en voor een ander deel is het uitbreiding om bestaande en nieuwe taken te kunnen uitvoeren. In de paragraaf Bedrijfsvoering gaan we hier dieper op in.
In regionaal verband zoeken we naar samenwerking om de uitvoeringskracht te verstevigen. 

1.7 Limburg en de Euregio
Onze plek in Limburg, in de zuidwesthoek van de stedendriehoek Maastricht-- Sittard-Geleen – Heerlen en onze plek  in de Euregio met de nabijheid van België en Duitsland lijkt zo vanzelfsprekend. Toch is deze unieke ligging ook de basis voor bijzondere zorgen en kansen. 
Kansen zien we in de samenwerking op Zuid-Limburgs niveau, met het NOVI-traject als veelbelovend perspectief. Samen met de middengebied-gemeenten en de steden Maastricht en Sittard-Geleen bereiden we een propositie voor een regiodeal voor, een investeringsprogramma van Binnenlandse Zaken. We blijven ons sterk maken voor één regiodeal voor geheel Zuid-Limburg. 
Zorgen zijn er bij diverse ontwikkelingen op Waals grondgebied, zoals de geplande uitbreiding van de luchthaven Bierset bij Luik en de luchtkwaliteit als gevolg van vervuilende industrie aan de overzijde van de grens. Om deze ontwikkelingen in de goede richting te beïnvloeden werken we nauw samen met buurgemeenten in Nederland en België. Samen met een aantal Vlaamse partijen wordt in dit licht samengewerkt aan planvorming om het authentieke Bocagelandschap verder te versterken.  
In lijn-50-verband zetten we de samenwerking op het terrein van de Omgevingsvisie en Verantwoord op Weg voort, maar we maken een pas op de plaats voor wat betreft een mogelijke intensivering van Verantwoord op weg.

 

Stapeling van crises, zelfs Toos en Henk zijn zich daarvan bewust.

 

2. Bestuursakkoord “Goed leven in elke kern”

Het bestuursakkoord voor de periode 2022-2026  gaat uit van 5 prioritaire thema’s. 
We bouwen daarmee voort op beleid van de vorige periode en leggen tegelijkertijd nieuwe accenten. 
De vijf prioritaire thema’s zijn:
•    Kwaliteit van leven
•    Landbouw, landschap en plattelandseconomie
•    Duurzaamheid en klimaatverandering
•    Wonen en leefomgeving
•    Bestuur en dienstverlening

In het bestuursakkoord staan voornemens voor die zich uitstrekken over de gehele bestuursperiode. Hieronder gaan we in op de speerpunten voor 2023. De uitgebreide toelichting staat in de programma’s.
Gelet op de financiële situatie hebben we enkele voorstellen in het bestuursakkoord nog niet of niet geheel overgenomen in deze begroting. Zie daarvoor de tabel in paragraaf 3.3 onder het kopje “ambities uitstellen”. 

 

* Gezonde kernen en gemeenschappen
De basis van onze samenleving bevindt zich in de dorpen en gehuchten. Het sociale weefsel is van oudsher sterk en veerkrachtig. Als lokale overheid blijven wij hierin in faciliteren en investeren. Met de aanpak positieve gezondheid willen we de bewustwording van de eigen kracht van inwoners vergroten en een gezonde leefstijl voor jong en oud bevorderen. Tevens wordt geïnvesteerd in een toekomstbestendig onderwijs voor onze kinderen. Dit gaan we doen aan de hand van het IHP (integraal huisvestingsplan) dat hiervoor is opgesteld. Ook wordt de bibliotheekfunctie herijkt. Een visie daaromtrent wordt nader uitgewerkt. 

* 700 extra woningen
De woningbehoefte is groot en urgent. We stellen een taskforce in die vóór 1 juli 2023 een integraal plan aanbiedt aan uw raad. We willen extra woningen in elke kern, voor onze inwoners én om te voldoen aan de taakstelling voor huisvesting van statushouders. Deze ambitie vergroot de inspanningen die onze medewerkers op het terrein van RO en vergunningen moeten leveren. We kiezen we ervoor om de inhuur af te bouwen en vaste formatie in te zetten om op robuuste wijze een antwoord te geven op de vele ruimtelijke opgaven zoals woningbouw, monumentaal vastgoed, planologische vraagstukken in het buitengebied en gebiedsontwikkelingen adequaat te kunnen oppakken en om daarmee stabiliteit en voortgang te creëren (4 fte).

* Preventie in het sociaal domein
Met positieve gezondheid, trendbreuk en eenzaamheidsbestrijding gaan we voort op een ingeslagen weg. We gaan steviger inzetten op preventieve benadering in de jeugdzorg, gezinsaanpak en ouderenzorg. We zijn ervan overtuigd dat dit beter is voor onze inwoners en op termijn hoge kosten als gevolg van maatwerkvoorzieningen kan verminderen. We creëren een nieuwe functie: preventieve jeugdconsulent (1 fte). We gaan uitvoering geven aan een actieplan voor WMO en Jeugd om het stijgende kostenpatroon met zowel voor WMO (€ 350.000) als Jeugd (€ 350.000) te beteugelen. 

* Landschap, natuur, duurzaamheid
In onze gemeente zijn veel agrariërs actief. Zij staan voor ingrijpende keuzen voor hun bedrijf en hun omgeving en roepen daarbij onze hulp in. We geven actief uitvoering aan de stikstofdoelstelling van het kabinet. We doen dit samen met de agrarische sector en de natuurorganisaties. Omdat de landbouwtransitie veel impact voor onze boerenbedrijven heeft, creëren we een nieuwe functie: regisseur landbouwtransitie (1 fte).
We zetten onze stimuleringsprogramma’s in om de woningvoorraad versneld klimaatbestendig en energiezuinig  te maken en gaan uitvoering geven aan het landschapsfonds en plannen rondom hitte en droogte.

* Dienstverlening en bestuurscultuur
Onze inwoners verlangen dienstverlening die deskundig, begripvol, tijdig en duidelijk is. Binnen 5 dagen is de contactpersoon en de wijze van afdoening gecommuniceerd, daar zetten wij op in. 
De aanbevelingen uit het rapport van Necker van Naem over verbetering van de bestuurscultuur, werken wij uit in een concreet actieplan dat we in 2023 met uw raad, ons college en de organisatie ter hand zullen nemen.

 

3.  Financiële ontwikkelingen

3.1. Solide basis – maar lange termijn blijft onzeker
Vorig jaar constateerden we nog verheugd dat de gemeentefinanciën zijn verbeterd. Maar zelfs onze jarenlange prudentie kan nu niet voorkomen dat er spanning staat op de meerjarenbegroting en de situatie in het voorliggende begrotingsjaar 2023. 
Niettemin bieden we u een sluitende begroting aan voor de jaren 2023 tot en met 2026.  

Voor 2023 spelen deze ontwikkelingen een rol:

 • Inflatie en prijsstijgingen wereldwijd zijn fors en vertaald in onze begroting.
 • De kosten van Wmo en Jeugdzorg nemen fors toe als gevolg van een grotere vraag, zwaardere casuïstiek en prijsstijgingen. We hebben op basis van de laatste ontwikkelingen begroot.
 • De financiering van het gemeentefonds vanaf 2026 met de aangekondigde nieuwe financieringssystematiek is nog steeds niet duidelijk, maar het kabinet heeft in de septembercirculaire voor het jaar 2026 (door de VNG “ravijnjaar” genoemd) 1 miljard extra toegezegd, waarmee de kou enigszins uit de lucht is.
 • De energielasten stijgen meer dan fors; per 1-1-2023 eindigt ons contract, de nieuwe aanbesteding loopt via de regio Maastricht Heuvelland. We ramen vooralsnog  €300.000 bij en meerdere prijsstijgingen zullen we te  laste brengen van de Algemene Reserve.

3.2  Lasten voor inwoners stijgen met de inflatiecijfers
In het bestuursakkoord is aangegeven dat het OZB-tarief maximaal met de inflatie zal stijgen en de leges kostendekkend worden gemaakt.  Voor het OZB tarief betekent dat voor 2023 een stijging met 4,1 % , in lijn met de adviezen van de septembercirculaire.
De tarieven van de afvalstoffenheffing worden naar aanleiding van de begroting van RD4 verhoogd. Het rioolrecht wordt verhoogd conform het nieuwe GRP. Het nieuwe GRP zal u in december ter vaststelling worden aangeboden. Het tarief van de woonforensenbelasting zal met de waarde stijging van de woningen worden aangepast. De tarieven van de overige belastingen blijven ongewijzigd, maar we begroten daar waar van toepassing een volumestijging.
Om te blijven bouwen aan de aantrekkelijkheid van ons landschap voor toeristen, kiezen wij voor een extra verhoging van de toeristenbelasting.  In 2023 gaan wij uit van een tarief van € 2,20  per overnachting, wat naar schatting €140.000 extra inkomsten oplevert.

3.3 Opbouw van de begroting 2023

Begin juni 2022 zijn wij gestart met het samenstellen van de begroting 2023-2026; we hebben

 • de meicirculaire doorgerekend
 • kennis genomen van de voornemens van het bestuursakkoord 
 • de loon- en prijsinflatie doorgerekend
 • de autonome ontwikkelingen in onze kerntaken in beeld gebracht 
 • de ambtelijke vertaling van het bestuursakkoord en andere uitvoeringswensen verkend en doorgerekend. 


Deze exercitie leidde tot behoorlijke meerkosten in de primaire begroting 2023, waarvan de posten Wmo en jeugdzorg de belangrijkste zijn (een plus van respectievelijk € 0,8 mln en € 2,4 mln).

Dit leidde tot een fors negatief saldo van €  3,5 miljoen.
Op 30 augustus 2022 hebben wij uw raad geïnformeerd over de op dat moment bekende stand van onze begroting 2023.  We hebben interventies gepresenteerd op weg naar een sluitende begroting volgens onderstaand model.

Vervolgens hebben we uw raad op 26 september 2022  geïnformeerd over de stand na verwerking van de septembercirculaire en de gekozen opties voor een sluitende begroting. Inmiddels zijn alle posten en staten doorgerekend op basis van de meest actuele informatie. De hierna volgende tabel zijn interventies waarmee we de eerder geraamde meerkosten verminderen.
De begroting 2023 sluit met een positief saldo van €17.155.

2023 2024 2025 2026
Conceptsaldo 30 augustus 2022 -3.517.558 -3.165.511 -1.301.855 -3.831.200
Septembercirculaire 702.076 791.435 790.302 1.981.952
Lastenvermindering
Pauzeren landschapsfonds 100.000
Verminderen budget regionale samenwerking 26.000 26.000 26.000 26.000
Verantwoord op weg 125.967 64.300
Stimuleringssubsidie verenigingen 50.000 50.000 50.000 50.000
Ontmoetingsruimte elke kern 50.000 50.000 50.000 50.000
Verlagen budget wonen 50.000 50.000
Aframen meer bewegen voor ouderen 20.000 20.000 20.000 20.000
Kinderinspraak jaar uitstellen 10.000
Inhuur RO: 73.280 73.280 73.280 73.280
Inhuur voor vergunningverlening 57.000 57.000 57.000 57.000
Inhuur domein ruimte tbv dienstverlening 58.400 58.400 58.400 58.400
Integraal huisvestingsplan onderwijs 21.000
Jeugdaanzet bijstellen 10.000 10.000 10.000 10.000
Actieplan Wmo 350.000 350.000 350.000 350.000
Actieplan jeugd 350.000 350.000 350.000 350.000
Vervallen budget speeltuinen 20.000 20.000 20.000 20.000
Vervallen salaris voormalig personeel 53.959 53.959 53.959 53.959
aframen budget economisch actieplan E-M 20.000 20.000 20.000 20.000
Totaal 1.445.606 1.252.939 1.138.639 1.138.639
Inkomsten verhogen
OZB verhogen naar 4,1%: 58.000 58.000 58.000 58.000
Toeristenbelasting verhogen 140.000 140.000 140.000 140.000
Bijstellen volume hondenbelasting 13.000 13.000 13.000 13.000
Bijstellen volume forensenbelasting 22.500 22.500 22.500 22.500
Areaal uitbreiding woningen/niet woningen 30.000 60.000 90.000 120.000
Aframen leges terugdraaien 108.000 108.000 108.000 108.000
Totaal 371.500 401.500 431.500 461.500
Efficiente bedrijfsvoering
Aanpassen formatie 688.847 688.847 688.847 688.847
Financiƫle regels en bijstellingen
Terugdraaien storting in algemene reserve SZMH 109.288 109.288 109.288 109.288
Terugdraaien storting algemene reserve 60 230.000 230.000
Nog verwerkte mutaties en technische doorrekeningen na 30-8 137.397 168.958 116.927 59.076
Middelen omgevingswet 150.000
Bijstelling dotatie voorziening gemeente gebouwen 51.000 -51.000
Bijramen energielasten -300.000 -300.000 -300.000 -300.000
Totaal 326.685 259.246 -124.785 -131.636
Saldo begroting 2023-2026 17.155 228.456 1.622.648 308.102

Toelichting

Lastenvermindering

 •  Pauzeren landschapsfonds: betreft eenmalig afzien van storting van 100.000 in het fonds, vanwege reeds gedane storting in 2022.
 •  Verminderen budget regionale samenwerking: het budget van 5 euro per inwoner wordt met 1 euro per inwoner teruggebracht. De afspraken in het Middengebied (3 euro per inwoner) en Lijn50 blijven hiermee overeind.
 • Verantwoord op weg: we stellen de besluitvorming over intensivering van de regionale aanpak uit en volstaan vooralsnog met de basisinzet.
 • Stimuleringssubsidie verenigingen: we zetten de bestaande subsidieregelingen in om maatschappelijke activiteiten van verenigingen te bevorderen. Focus blijft gericht op levensvatbaarheid van verenigingen.
 • Ontmoetingsruimte elke kern: we zien vooralsnog af van het extra budget voor ondersteuning in materieel en ‘handjes’ voor verenigingen.
 • Verlagen budget wonen: de kosten voor inzet van projectleiding brengen we in de grondexploitatie (GREX). Wat resteert zijn kosten voor extern onderzoek.
 • Aframen meer bewegen voor ouderen: op basis van realisatiecijfers kan dit budget lager worden geraamd.
 • Kinderinspraak jaar uitstellen: we verschuiven deze ambitie naar 2024.
 • Inhuur RO: de extra inzet van inhuur door verhoogde woningbouwambities brengen we onder bij de GREX.
 • Inhuur voor vergunningverlening door verhoogde woningbouwambities vervangen we door invulling van vast personeel (4fte).
 • Inhuur domein ruimte tbv dienstverlening; deze extra kosten bekostigen we (zonodig) uit het extra budget voor dienstverlening.
 • Integraal huisvestingsplan onderwijs: dit plan is al in 2022 in uitvoering en komt tlv begrotingsjaar 2022.
 • Jeugdaanzet bijstellen: hiermee wordt een dubbeltelling gecorrigeerd.
 • Actieplan Wmo: met een actieplan voor Wmo gaan we het stijgende kostenpatroon beïnvloeden en beheersbaar houden.
 • Actieplan jeugd: met een actieplan voor Jeugd en meer inzet op preventie gaan we het stijgende kostenpatroon beïnvloeden en beheersbaar houden.
 • Vervallen budget speeltuinen; correctie, dit budget is ook al in investeringsstaat meegenomen.
 • Vervallen salaris voormalig personeel: post is niet meer nodig door verloop.
 • Aframen budget economisch actieplan:  betrof een ambitie uit de vorige bestuursperiode die niet verder gecontinueerd wordt.

Inkomstenverhoging

 • OZB verhogen naar 4,1%: eerder was rekening gehouden met een inflatiestijging van 3,1 %,  de septembercirculaire gaat uit van 4,1%.
 • Toeristenbelasting verhogen van €2,00 naar €2,20 per overnachting. 
 • Bijstellen volume hondenbelasting: op basis van recente gegevens blijkt het volume te groeien en dat ramen we bij.
 • Bijstellen volume forensenbelasting: op basis van recente gegevens blijkt het volume te groeien en dat ramen we bij.
 • Areaal uitbreiding: we schatten in dat elk jaar 75 extra gebouwde woningen van gemiddelde waarde van € 300.000 leiden tot extra opbrengst OZB.
 • Aframen leges terugdraaien: de omgevingswet is nog met veel onduidelijkheden omgeven; we houden de inkomsten uit leges op niveau 2022.

Efficiënte bedrijfsvoering

 • Gelet op de gespannen financiële situatie bij de aanvang van de begrotingsopbouw is zeer kritisch gekeken naar de gevraagde extra formatie om toekomstige ontwikkelingen en ambities te kunnen invullen. Aanvankelijk werden deze nieuwe benodigde formatieplaatsen geraamd werden op 14 fte. Uiteindelijk is  voor gekozen 8 fte mee te nemen en de overige 6 fte nog niet. De noodzaak van deze extra formatie zal nader onderzocht worden en zo nodig in een later stadium met een onderbouwd voorstel worden ingebracht. Het bedrag van € 688.000 betreft de nog niet gehonoreerde formatie-uitbreiding van 6 fte.

Financiële regels en bijstellingen

 • Terugdraaien storting in algemene reserve SZMH: de stand van de algemene reserve is solide, dus deze storting op basis van oude afspraken is niet meer nodig.
 • Terugdraaien storting in algemene reserve  60+: de stand van de algemene reserve is solide, dus deze storting op basis van oude afspraken is niet meer nodig.
 • Nog verwerkte mutaties en technische doorrekeningen: betreft nog doorrekenen van de staat van investeringen en het compartiment riool.
 • Middelen omgevingswet vrijvallen: in de septembercirculaire zijn € 305.000 extra middelen beschikbaar gesteld voor implementatie van de omgevingswet. De reeds geclaimde middelen van € 150.000  in de begroting van 2023 kunnen hiermee vervallen.
 • Bijstelling dotatie voorziening gemeente gebouwen: de dotatie aan de voorziening in 2024 wordt met een jaar opgeschort.  
 • Bijramen energielasten: dat de energielasten zullen stijgen in 2023 is duidelijk, in welke mate is nog niet bekend,  momenteel loopt de aanbesteding. Vooralsnog gaan we uit van een verdubbeling. Eventuele meerkosten zullen via de algemene reserve worden opgevangen.