Programma 4: Wonen & Mobiliteit

 

Wonen in een prettige leefomgeving met passende voorzieningen die goed ontsloten zijn, is een belangrijk thema voor de komende jaren.  Gezien de demografische ontwikkelingen zal de gemeente moeten inspelen op veranderende woon- en leefbehoeften. In dit programma wordt aangegeven hoe we hier mee om willen gaan. De aantrekkingskracht van Eijsden-Margraten om er te wonen, te verblijven, te werken en te ondernemen wordt bepaald door de wijze waarop onze gemeente ontsloten is. Mobiliteit en het realiseren van een verkeersveilige gemeente is dan ook een belangrijk thema dat primair aansluit bij het realiseren van een kwalitatief goed woon- en leefklimaat.

4.0 Prioritair thema: Wonen

We streven in Eijsden-Margraten naar een duurzame woningvoorraad en woonomgeving die aansluit bij de behoeften in de kernen . Gemeentebreed wordt  met name ingezet wordt op passende woningen voor zowel starters als senioren. Hierdoor willen we de doorstroming bevorderen. Inwoners wonen in een gezonde, veilige en prettige woon- en leefomgeving, waarbij duurzaamheid en kwaliteit belangrijke uitgangspunten zijn. Hierbij heeft de herbestemming en transformatie van bestaande (leegstaande) gebouwen onze bijzondere aandacht.

Rondom het programma Wonen staat de gemeente Eijsden-Margraten voor een aantal opgaven:

 • Bouwopgave: op grond van demografische ontwikkelingen heeft de gemeente Eijsden-Margraten (01.01.2019) een bouwopgave van ca. 630 nog te realiseren woningen.
 • Duurzaamheidsopgave: het verduurzamen van bestaand en nieuw vastgoed.
 • Leegstandsproblematiek: het herinvullen dan wel herbestemmen van vrijkomende agrarische bebouwing c.q. grootschalige complexen.
 • Huisvesting bijzondere doelgroepen (statushouders en zorgvragers zoals woonurgenten, gehandicapten en ggz-patiënten).
 • Aanbieden nieuwe zorgconcepten als aanzet voor nieuwe zorgtransformatie gericht op zorginclusieve kernen

Ontwikkellijnen
Om een antwoord te geven op de woonopgaven komt de focus te liggen op een zestal ontwikkellijnen. Centraal hierin staat dat er in de kernen gebouwd wordt naar behoefte. Dit wordt gerealiseerd middels afbouw van lopende uitbreidingsbouwplannen, realisatie van inbreidingslocaties, het verbeteren van de bestaande woningvoorraad en transformatie/herinvulling van leegstand (agrarische) bedrijfspanden en rijksmonumenten. Initiatieven die ontwikkeld worden dienen bij te dragen aan de kwaliteit van leven die past bij de gemeente Eijsden-Margraten, waarbij de woonomgeving en het leefklimaat versterkt wordt. Dit betekent dat woningbouwplannen kwalitatief en kwantitatief afgestemd worden op de lokale woonbehoefte en bijdragen aan het versterken van de omgeving en identiteit van Eijsden-Margraten; het landschappelijke en groene karakter versterken, ruimte bieden voor bewegen en ontmoeten, inpassen duurzaamheidsvraagstuk en incorporeren gezond leefklimaat vanuit de doelstellingen van het thema lifestyle.

1. Woningbouw voor starters: het aanbod van koopwoningen voor starters verhogen en voor de doelgroep behouden.
2. Doorstroming bevorderen: door woningen voor ouderen te realiseren wordt de doorstroming bevorderd en wordt er ruimte gecreëerd voor huisvesting van (jonge) gezinnen).
3. Langer thuis wonen stimuleren: faciliteiten bieden om de woningen voor deze doelgroep levensloopbestendig te maken, maar zodanig dat deze vervolgens ook aantrekkelijk blijven voor nieuwe bewoners. Indien langer thuis wonen niet meer mogelijk is dienen er geclusterde woonzorgvormen beschikbaar te zijn waarin de doelgroep gehuisvest kan worden.
4. Huisvesten bijzondere doelgroepen: het realiseren van voldoende kwalitatief aanbod van betaalbare huurwoningen voor de bijzondere doelgroepen, zoals statushouders waar nodig woonurgenten en mogelijk via bijzondere (tijdelijke) huisvestingsvormen.
5. Verduurzaming bestaande en nieuwe woningvoorraad: via het duurzaamheidsprogramma op stimulerende en faciliterende wijze en waar mogelijk op sturende wijze invulling geven aan het verduurzamen van de woningvoorraad.
6. Leefbare kernen: het kwalitatief hoge woon- en leefklimaat wordt in stand gehouden waarbij passende wooninitiatieven zo veel mogelijk worden gefaciliteerd.

Wat willen we bereiken?

4.01 Realiseren woningbouwplannen

Om de woonopgave vanuit de vastgestelde woonvisie te realiseren, zullen de bestaande bouwplannen worden afgerond en worden nieuwe bouwplannen geïnitieerd en gefaciliteerd. In de planontwikkelingsfase en de initiatieffase van de voorziene reguliere bouwplannen wordt actief gestuurd op de realisatie van starterswoningen, levensloopbestendige woningen en woningen voor bijzondere doelgroepen.

Wat gaan we ervoor doen in 2022?

4.02 Transformeren woningmarkt

Om er voor zorg te dragen dat de bestaande woningvoorraad blijft aansluiten bij de veranderende woonbehoeften van onze inwoners, zowel in functionele zin als in energetische zin, wordt naast het realiseren van nieuwe woningbouwplannen ook ingezet op het transformeren van de bestaande woningvoorraad. 

Wat gaan we ervoor doen in 2022?

4.03 Herinvullen van leegstand en leegkomende gebouwen

Leegstaand vastgoed heeft een negatief effect op de leefbaarheid en leefomgeving. In onze gemeente is bovendien nog behoefte aan extra woonruimte. Omvormen van leegstaand en leegkomend vastgoed kan een oplossing bieden, hetgeen extra aandacht krijgt binnen het prioritaire thema Wonen. 

Wat gaan we ervoor doen in 2022?

4.04 Afspraken met partners in de woningmarkt

Samen met onze inwoners, maatschappelijke partners en ontwikkelende partijen wordt invulling gegeven aan de woonopgaven. Een bijzondere rol in deze is weggelegd voor woningcorporaties voor wat betreft het bijdragen aan het realiseren van de doelen van de gemeentelijke woonvisie, zowel voor wat betreft het realiseren en aanbieden van passende betaalbare huisvesting in de huursector alsmede voor wat betreft het mede-investeren in de leefbaarheid en de opgaven op het gebied van duurzaamheid. 

Wat gaan we ervoor doen in 2022?

4.05 Stimuleringsmaatregelen voor starters

Voor starters op de woningmarkt (zowel koop als huur) is de woningvoorraad in Eijsden-Margraten beperkt bereikbaar; een beperkt aanbod van betaalbare woningen. Uitgaande van de doelstelling om de dorpskernen aantrekkelijk te houden voor de vestiging van starters en dus starters meer mogelijkheden te bieden op de woningmarkt in Eijsden-Margraten, wordt ingezet op het aanbieden van stimuleringsmaatregelen specifiek bestemd voor starters. 

Wat gaan we ervoor doen in 2022?

4.1 Kerntaak: Mobiliteit & verkeer

Mobiliteit maakt een belangrijk onderdeel uit van het dagelijkse leven: om te werken, voor sociale contacten, voor recreatie en ontspanning. Naast het behoud van een goed dekkend OV-netwerk, liggen binnen de gemeente Eijsden-Margraten uitdagingen rondom het verbeteren van de verbindingen tussen de kernen, met name op het gebied van het openbaar vervoer. De wegen zijn structureel goed onderhouden, waardoor de kernen en de lokale/regionale voorzieningen goed bereikbaar zijn.

4.1.1 Veilige en goed onderhouden schoolroutes/omgevingen.

Wij werken aan het realiseren van veilige en goed onderhouden schoolroutes/omgevingen.

4.1.2 Optimale verbindingen tussen kernen

We zetten in op optimale verbindingen tussen kernen met een goed dekkend OV-netwerk.

4.1.3 Verminderen verkeers- en parkeeroverlast, vergroten verkeersveiligheid.

We verminderen de verkeers- en parkeeroverlast en vergroten de verkeersveiligheid. 

4.1.4 Verbeteren infrastructuur fietsers en wandelaars.

We verbeteren de infrastructuur voor fietsers en wandelaars.

4.2 Kerntaak: Vastgoed

Wat willen we bereiken?

4.2.1 Afstoten en verduurzamen gemeentelijk vastgoed

De gemeente streeft naar kwalitatieve accommodaties die optimaal gebruikt worden. Beheer van vastgoed is geen corebusiness van de gemeente. Daarbij komt dat de komende tijd vastgoed verder verduurzaamd dient te worden, waarmee naar verwachting grote investeringen gemoeid zullen zijn. 

Wat gaan we ervoor doen in 2022?

Financiële afwijking

4.3 Kerntaak: Omgevingsvisie

Wat willen we bereiken?

4.3.1 Zorg dragen voor een vloeiende implementatie omgevingswet

De implementatie conform de wettelijke kaders, de voorgeschreven termijnen, de beschikbare financiële middelen en de ambities van Eijsden-Margraten ( anders durven doen, ruimte voor initiatief)  te laten verlopen.
Zodoende dat integraal kan worden ingespeeld op de mogelijkheden die de nieuw wet ons biedt. Concreet voor de fysieke leefomgeving: van toelatingsplanologie naar uitnodigingsplanologie, denken in mogelijkheden en kansen. Ja mits, in plaats van nee tenzij.

Wat gaan we ervoor doen in 2022?

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren Programma 4: Mobiliteit & Wonen
Naam Indicator Eenheid Bron Waarde Waarde Waarde
E-M 25.000 - 50,000 NL
Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen Basisregistratie adressen en gebouwen 10,9 8,6 9,2
2019
Demografische druk % CBS, statline 65,60% 54,60% 54,20%
2021

Verbonden partijen

Het programma Wonen & Mobiliteit kent geen verbonden partijen.

 

Kaderstellende documenten

 • Lokale woonvisie Eijsden-Margraten  “samen bouwen aan de toekomst 2019- 2025” (vastgesteld door de Raad 23-4-2019)
 • Beleidsregel Ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021
 • Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg
 • Bouwverordening Eijsden-Margraten 2018 (vastgesteld door de Raad 30-10-2018)
 • Kadernota accommodatiebeleid 2017
 • Integraal omgevingsbeleidsplan
 • Vergunningverlening, toezicht en handhaving Wabo 2017-2021
 • Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in schade
 • Beleidsregel subsidies maatschappelijke accommodaties Eijsden-Margraten 2018
 • Nota grondbeleid 2012
 • Verordening starterslening gemeente Eijsden-Margraten 2021, (vastgesteld door de Raad 1-6-2021)
 • Parkeerverordening Eijsden-Margraten 2015
 • Bomenverordening Eijsden-Margraten 2015 (onderdeel APV)
 • Verordening naamgeving en nummering gemeente Eijsden-Margraten 2011 
 • eerste wijziging van de Wegsleepverordening Eijsden-Margraten 2021,(20-4-2021 vastgesteld door de Raad )
 • Integraal omgevingsbeleidsplan Vergunningverlening, toezicht en handhaving Wabo 2017-2021

Wat mag het kosten?

Programma 4 Wonen & Mobiliteit
Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Lasten
4.0 Wonen -2.785.893 -522.829 -261.535 -227.218 4
4.1 Mobiliteit&Verkeer -1.977.066 -2.137.199 -2.275.807 -2.428.910 4
4.2 Vastgoed -2.901.676 -2.756.402 -2.809.656 -2.806.496 4
4.3 Omgevingsvisie -522.513 -660.322 -460.502 -460.686 4
Totale lasten -8.187.148 -6.076.753 -5.807.501 -5.923.310
Baten
4.0 Wonen 2.745.678 502.643 219.349 185.032 5
4.1 Mobiliteit&Verkeer 24.000 31.650 31.650 31.650 5
4.2 Vastgoed 674.451 674.582 674.715 674.885 5
4.3 Omgevingsvisie 557.500 450.000 450.000 450.000 5
Totale baten 4.001.629 1.658.875 1.375.714 1.341.567
Saldo programma voor resultaatbestemming -4.185.519 -4.417.878 -4.431.787 -4.581.743
Mutaties reserves 0 0 0 0 0
Saldo programma na resultaatbestemming -4.185.519 -4.417.878 -4.431.787 -4.581.743