Financiële begroting

Van uitgangspuntennotitie naar begroting

Financieel overzicht

Onderstaand treft u een overzicht aan van het saldo van de uitgangspuntennotitie 2022-2025 naar het saldo van de begroting 2022-2025. Zoals in het voorwoord is aangegeven zijn na de behandeling van de uitgangspuntennotitie in uw raad nog enkele mutaties door gevoerd. Deze mutatie hebben betrekking op doorrekening van verplichte staten zoals personeel, investeringen, reserves en voorzieningen en geldleningen. Daarnaast hebben ook nog mutaties plaatsgevonden als gevolg van de behandeling van de uitgangspuntennotitie en nog door ons college genomen besluiten. Onderstaand zijn de mutaties gespecificeerd in een overzicht.

2022 2023 2024 2025
saldo uitgangspuntennotitie 203.398 283.509 179.326 652.304
saldo begroting 2022-2025 131.938 160.502 -146.342 232.861
Te verklaren verschil -71.460 -123.007 -325.668 -419.443
Doorrekeningen na uitgangspuntennotitie
1 staat D reserves en voorzieningen 106.000 3.000 3.000 204.000
2 staat B personeel en cao -120.474 71.228 6.741 -213.876
3 3 D's herijking -46.000 -160.026 -211.793 -194.825
4 ozb laatste jaar 85.000
5 Btw compensatiefonds 24.000 24.000 24.000 24.000
6 staat C Investeringen -113.000 -167.000 -237.000 -386.000
7 staat E Geldleningen 79.000 76.750 74.500 98.250
8 sportvelden voorziening mop -28.000
9 afzondering AU tbv Wet open overheid -41.200 -39.750 -22.500 -26.000
10 huisvesting statushouders 11.000 11.000 11.000 11.000
11 bijstelling detacheringsinkomsten 59.460 59.460 59.460 59.460
12 saldo collegebesluiten en bijstelling bestaand beleid -24.702 2.098 -7.102 -12.102
13 ongedaan maken sluiten service punt -11.484 -44.626 -45.026
14 diverse mutaties -5.544 7.717 18.652 4.676
totaal verklaard -71.460 -123.007 -325.668 -419.443

Toelichting

 1. Betreft de doorrekening van de staat van reserves. De grootste mutatie heeft betrekking op het laten vrijvallen van € 100.000 van de reserve personeel in 2022. Daarnaast is in 2025 de laatste termijn vervallen van het terugstorten van de 60+ regeling ad. € 230.000. 
 2. Dit betreft het verschil van de staat B (personeel en CAO) van 2021 -2024 ten opzichte van de nieuwe staat B 2022-2025. Het grotere verschil in 2025 komt omdat bij het samenstellen van de uitgangspuntennotitie jaarlaag 2025 een kopie is van 2024. Pas bij het opnieuw doorrekenen worden hierop mutaties uitgevoerd. Een van de grotere mutaties in deze betreft het toevoegen van de CAO stijging.
 3. Er heeft nog een doorrekening plaatsgevonden van de benodigde budgetten van de open einde regelingen van de 3D's. Dit vanwege de grote onzekerheden en vele openeinde regelingen. Dit heeft geleid tot een bijstelling van de geraamde bedragen.
 4. Zoals onder punt twee is toegelicht is bij het samenstellen van de uitgangspuntennotitie voor 2025 een kopie gemaakt van jaarlaag 2024. Aangezien afgesproken is de ozb met minimaal 1,5% te verhogen, is deze verhoging ook voor 2025 doorgevoerd.
 5. Btw compensatiefonds. Bij de doorrekening  van afval en riool is gebleken dat het investeringsvolume is gestegen. Hierdoor kan er meer uit het btw compensatiefonds worden geclaimd.
 6. Bij de definitieve doorrekening van de staat C is gebleken dat de kapitaallasten hoger zijn uitgevallen. Een en ander is het gevolg van het inlopen van oude investeringen. Voor 2025 geldt weer dat in eerste instantie wordt uitgegaan van jaarlaag 2024 als kopie.
 7. De doorrekening van de staat van geldleningen heeft betrekking op rente inkomsten welke in de uitgangspuntennotitie nog niet waren meegenomen.
 8. Ook hier is voor 2025 sprake van een kopie van 2024. Op basis van de onderhoudsrapportage dient 2025 dan ook bijgesteld te worden.
 9. Bij de uitgangspuntennotitie is de algemene uitkering op basis van de meicirculaire berekend. In dit bedrag zat ook de tegemoetkoming voor de implementatie van de Wet open overheid. Om de wet daadwerkelijk te kunnen implementeren dienen de inkomsten afgezonderd te worden om zodoende hierover te kunnen beschikken.
 10. Uit controle is gebleken dat de geraamde huurinkomsten voor de statushouders nog niet correct in de begroting waren verwerkt. 
 11. Dit betreft inkomsten van een gedetacheerde medewerker welke nog niet in de begroting waren verwerkt.
 12. Dit betreffen nog nagekomen besluiten welke nog in de begroting verwerkt diende te worden. De besluiten hebben betrekking op bijdrage Liberation Concert, kapitaallasten sfeerverlichting, inkomsten vergoeding procesregisseur Middengebied. Daarnaast is voor 2022 nog een bedrag van € 20.000 opgenomen voor een verplichte hertaxatie in het kader van verzekeringen van de gemeentegebouwen.
 13. Bij de behandeling van de uitgangspuntennotitie is besloten de bezuiniging t.a.v het sluiten van het servicepunt te Eijsden terug te draaien. 
 14. Dit betreffen nog tal van kleine mutaties.

Overzicht van toezeggingen en vragen naar aanleiding van behandeling Uitgangspuntennotitie 2022-2025

 

NR.

FRACTIE

TOEZEGGINGEN

PROGRAMMA

REACTIE COLLEGE

1

D66

De suggestie van D66 over de aankoop van agrarische gronden en de samenwerking met de provincie wordt meegenomen.

2 Landschap & Natuur

Een gezamenlijk grondbeleid is van duidelijke meerwaarde

Deze suggestie wordt / is meegenomen in de te voeren en al gevoerde  gesprekken met de provincie, maar ook met andere mede-overheden, zoals Waterschap en WML.

2

 

Op korte termijn zal het college inzicht geven in de benodigde middelen voor de huisvesting van asielzoeker in bijvoorbeeld Noorbeek, Sint Geertruid, Oost-Maarland Gronsveld op peil te brengen.

1 Mens en Samenleving

4 Wonen & Mobiliteit

De raad wordt in Q4 nader geïnformeerd.

3

 

In november wordt de raad concreet geïnformeerd over de (stand van zaken van de aanpak van monumenten, waaronder bijvoorbeeld het tankstation in Eijsden)

4 Wonen & Mobiliteit

De raad wordt via een RIB nader geïnformeerd, conform toezegging.

4

D66

Aanbevelingen van de heer Boon over het ‘Kookbeukse van de provincie’ neemt de wethouder ter harte

2 Landschap & Natuur

Zoals door de portefeuillehouder is aangegeven zijn de aanbevelingen ter harte genomen.

5

 

De raad wordt op korte termijn middels een RTB geïnformeerd over de initiatieven rondom kunst en cultuur

1 Mens en Samenleving

Medio oktober zal de raad met een videopresentatie worden geïnformeerd over het beleidsveld kunst en cultuur.

6

 

De raad wordt geïnformeerd over het aantal en soort toeristische accommodaties in Eijsden-Margraten.

2 Landschap & Natuur

De raad wordt in oktober geïnformeerd over de ontvangen informatie van BSGW en de vervolgstappen.

6a

 

De haalbaarheid van het project van de fietsbrug wordt nog eens nader bekeken.

2 Landschap & Natuur

In Q4 komt de wethouder hierop terug.

7

 

Een plan van aanpak rondom de uitvoering van de nieuwe inburgeringswet en de maatschappelijke begeleiding van de statushouders wordt aan de raad gepresenteerd op 27 september in de RTB.

1 Mens en Samenleving

De raad is uitgenodigd om op maandag 27 september 2021 deel te nemen aan een raadssessie over de ontwikkeling van de dienstverlening van Sociale zaken Eijsden-Margraten (SEM).

8

 

Het college informeert de raad vóór de begrotingsbehandeling over de het nog verder te ontwikkelen van beleid rondom BOA en de vier Fte.

5 Bestuur & Bedrijfsvoering

De RTB wordt nog gepland. 

9

 

De raad ontvangt een toelichting op alle budgetten die gereserveerd zijn.

5 Bestuur & Bedrijfsvoering

Het betreft hier slechts de nieuw opgevoerde budgetten zonder concreet plan. De Raad wordt geïnformeerd over de inhoud.

NR.

FRACTIE

BESCHOUWINGEN

PROGRAMMA

REACTIE COLLEGE

10

D66

Begeleiding statushouders: D66 ziet graag toegelicht of de toevoeging van € 80.0000,- ook een uitbreiding van personeel omvat

1 Mens en Samenleving

Dit is exclusief de personele uitbreiding met 1 fte op 2022. De extra kosten zijn het gevolg van de dubbele taakstelling, het nieuwe inburgeringsstelsel en de gevolgen van de pandemie.

11

D66

Een gerichte lobby i.r.t. Europese subsidies voor het project Buitengewoon Buitengebied

2 Landschap & Natuur

De uitvoering van het project Buitengewoon Buitengebied is verwerkt in het Uitvoeringsprogramma prioritaire thema’s. Waar mogelijk zal ( in regionaal verband)  subsidiemogelijkheden worden onderzocht mede in relatie tot NOVI.

12

D66

Een bescheiden werkbedrag voor de burgerinitiatiefgroep Korte Keten Zker (W)eten

2 Landschap & Natuur

In het gevraagde budget voor het economisch actieplan (20.000 euro) is hierin voorzien.

13

D66

Notitie aangaande het aanleggen, beheren en afvoeren van de kunstgrasmatten

2 Landschap & Natuur

We zijn gebonden aan het bouwstoffenbesluit en de keuring van bouwmaterialen n de kiwa-certificering. Er volgt derhalve geen notitie.

14

D66

€ 55.000,- voor ongediertebestrijding: ook via biologische bestrijding?

2 Landschap & Natuur

Uiteraard. Er wordt alleen maar op biologische wijze bestreden.

15

D66

Duurzaamheidsprojecten: € 15 mio en €3 mio kan het college uitleggen waar dit geld vandaan komt? Wat het de gemeente kost en hoe de risico’s bij terugbetaling zijn gedekt?

3 Klimaat & Energie

De Raad heeft een mandaat van € 15 mln. geaccordeerd voor het verstrekken van leningen tbv zonnepanelen. Tevens is een mandaat van € 3 mln. geaccordeerd t.b.v. een revolverend fonds mbt duurzaamheidsmaatregelen.

De gemeente leent dit geld bij de BNG en verstrekt de burger vervolgens een lening. De rentekosten hiervan zijn nagenoeg 0 op dit moment en het risico bij terugbetaling wordt door de serviceprovider van de zonnepanelen gelopen.

16

D66

Demontabele woningen op tijdelijke basis voor statushouders

4 Wonen & Mobiliteit

Momenteel wordt samen met de woningcorporaties bekeken of het plaatsen van demontabele woningen een oplossing kan bieden.

17

D66

Inzet openbaar vervoer t.b.v. project Verantwoord op Weg

2 Landschap & Natuur

Is een van de actiepunten.

18

D66

Extra fte voor handhaving restauratie rijksmonumenten

4 Wonen & Mobiliteit

Zoals gesteld in de uitgangspuntennotitie maakt het toezicht uitvoeren op rijksmonumenten onderdeel uit van reguliere werkzaamheden. Op basis van punt 3 van deze lijst zal bezien moeten worden of en in welke mate extra capaciteit nodig is.

19

D66

€ 50.000,- voor het reanimeren van kunst en cultuur

1 Mens en Samenleving

Er is geen sprake van reanimatie.  Dit bedrag is bedoeld ter compensatie van het wegvallen van subsidie.

20

D66

Verhoging en indexering forensenbelasting onacceptabel

5 Bestuur en Bedrijfsvoering

Het tarief van de forensenbelasting blijft gelijk.

 

 

21

D66

College wil geen burgerraad: hoe tegemoet komen aan behoefte inwoners om gehoord te worden

5 Bestuur en Bedrijfsvoering

Afhankelijk van onderwerp en context zullen telkens burgers worden betrokken, daarbij is het afwegingskader burgerparticipatie leidend.

22

D66

Meer en beter toepassen Cittaslow als toetssteen voor ons beleid en bestaan

5 Bestuur en Bedrijfsvoering

Middels onder meer de 4 prioritaire thema´s wordt getracht invulling te geven aan de Cittaslow-gedachte en de daaraan gekoppelde kernwaarden voor onze gemeente. Te overwegen is om bij vorming van beleid dit meer tot uitdrukking te brengen. 

23

Groen Links

€ 350.000,- statushouders: geen vastgoedzaak van maken in begroting

1 Mens en Samenleving

Er is overleg tussen Openbare Ruimte en Mens & Samenleving hierover. Dit is onderdeel van het punt ( NR 2) huisvesting statushouders. Wordt in samenhang met de beantwoording van punt ‘huisvesting statushouders’ (NR 2) vormgegeven.

24

Groen Links

Welke plannen en middelen m.b.t. laaggeletterdheid

1 Mens en Samenleving

De plannen en projecten met betrekking tot laaggeletterdheid maken onderdeel uit van het beleidsveld ‘kunst en cultuur’. Als de raad op dit gebied meer initiatieven wil, dan zal hiervoor een voorstel worden gemaakt.

25

GroenLinks

Wat gaat college nog meer doen voor mantelzorgers

1 Mens en Samenleving

Het mantelzorgcompliment is structureel opgenomen in de begroting. Bestendige beleid blijft ongewijzigd.

26

GroenLinks

Gaat college in begroting werkelijk inspanningen leveren om de rust en gezondheid van onze inwoners (duurzaamheid, gezondheid en landschap en natuur)

Alle programma’s

Duurzaamheid, gezondheid, landschap en natuur maken onderdeel uit van de vier prioritaire thema´s

27

GroenLinks

Meer oog college voor herstellers en bewaarders natuur en landschap

2 Landschap & Natuur

Dit is een prioritair thema.

28

GroenLinks

Tegen verhoging forensenbelasting

5 Bestuur & Bedrijfsvoering

Het tarief van de forensenbelasting blijft gelijk.

 

29

GroenLinks

€ 200.000,- besparing sociale dienst: worden die op een andere manier ingezet binnen het sociale domein en zo niet, hoe komen ze dan ten goede aan de inwoners en omgeving

1 Mens en Samenleving

In de voorgaande jaren zijn de budgetten t.b.v. Jeugd en WMO reeds fors verhoogd, besparing sociale dienst is ingezet destijds als een van de maatregelen om tot een sluitende begroting te komen. Die lijn wordt doorgezet.

30

GroenLinks

Verhoging budget sportaccommodaties: op termijn wel nodig?

2 Landschap & Natuur

Ja. Er is een doorrekening gemaakt tot 2035. Hierop is ons voorstel gebaseerd.

31

GroenLinks

Cultuur ontbreekt in de uitgangspuntennotitie

1 Mens en Samenleving

Dat is een constatering, in de begroting vindt u het onderdeel cultuur terug.

32

FJR

Niet uitgangspuntennotitie maar kadernota

5 Bestuur & Bedrijfsvoering

Er is aansluiting gezocht bij hetgeen in de Financiële Verordening is opgenomen, daar wordt gesproken over een uitgangspuntennotitie.

33

FJR

Kaders niet concreet genoeg

5 Bestuur & Bedrijfsvoering

De uitgangspuntennotitie vormt input voor het concretiseren van de meerjarenbegroting; het geeft richting aan beleid en activiteiten die het komende jaren/jaren zal worden opgepakt waarvan op onderdelen de kaders t.z.t. nog nader bepaald moeten worden.

34

FJR

Anticiperen op minder goede financiële tijden

5 Bestuur & Bedrijfsvoering

De begroting is met prudentie opgesteld in het licht van mindere financiële tijden, evenzo is nog geen voorschot genomen op de verwachte  positieve effecten van herverdeling gemeentefonds.

35

FJR

Diverse vragen over omgang met statushouders, wat is het plan en dan pas de middelen

1 Mens en Samenleving

Er is een integraal plan ontwikkeld met betrekking tot het beleid en uitvoering statushouders zaken.

36

FJR

Meer middelen beschikbaar stellen t.b.v. klimaatverandering

3 Klimaat & Energie

Dat er op termijn wellicht meer middelen nodig zijn voor het onderdeel klimaat & energie wordt niet uitgesloten. In de notitie is immers aangegeven dat van een aantal ontwikkelingen nog niet bekend is wat de financiële impact zal zijn. De komende periode zal hierin meer inzicht verschaft moeten worden, hetgeen een mogelijke effect heeft op toekomstige meerjarenbegrotingen.

37

FJR

Landbouw en veeteelt toevoegen aan vervuilers en bedreigingen voor het klimaat i.p.v. hoeders en voeders & grote industrie in Eijsden noemen, welke effecten hebben die bedrijven op natuur, milieu en volksgezondheid?

2 Landschap & Natuur

3 Klimaat & Energie

Dit is een landelijke discussie omtrent stikstofbeleid. De beleidsuitgangspunten van het Rijk volgen wij.

 

38

FJR

Blz. 27 gasloze wijkaanpak: te vaag

3 Klimaat & Energie

Eind van 2021 dient de Raad een besluit te nemen mbt afkoppelen van het gas per wijk.

39

FJR

Meer werk maken van laadpalen

3 Klimaat & Energie

Er wordt zorggedragen voor een dekkend netwerk van laadpalen waar binnen een straal van 500m een laadpaal geplaatst is/wordt.

40

FJR

Blz. 28: Heeft raad uitkomsten klimaat stresstest? En wanneer is participatie-traject afgerond?

3 Klimaat & Energie

De concept-resultaten worden op basis van de recente ontwikkelingen opnieuw tegen het licht gehouden.

 

 

41

FJR

Diverse vragen over inhuurbudget €10.000 vliegtuigoverlast en € 20.0000,- milieu/luchtkwaliteit

3 Klimaat & Energie

Zowel luchtvaart als luchtkwaliteit vergt specialistische kennis die de organisatie niet in huis heeft. Daar waar nodig wordt expertise ingehuurd.

42

FJR

Blz. 40: hoogste prioriteit grensoverschrijdende milieuoverlast

3 Klimaat & Energie

Als onderdeel van het geplande vervolgonderzoek met betrekking tot de luchtkwaliteit in m.n. Eijsden wordt een bronanalyse uitgevoerd!

43

FJR

Vitalisering VTE: te wazig – blz. 23 vage tekst bij € 20.000 en wat is het rendement van de kwalitatieve impulsen.

2 Landschap & Natuur

Middels investeringen die gedaan zijn in de afgelopen jaren is de doelstelling rondom toerisme (het aantal overnachtingen vergroten van 200.000 naar 400.000) behaald.

44

FJR

Blz. 40: Wat betekent uitbouwen Cittaslow en wat zijn de financiële consequenties?

2 Landschap & Natuur

Er is dit jaar een groep van Cittaslow ambassadeurs benoemd. Samen met deze groep zal bekeken worden op welke wijze zij het Cittaslow-gedachte goed binnen onze gemeente verder vorm en inhoud willen geven en op welke wijze deze groep verder uit kan groeien tot een ware Cittaslow community.

45

FJR

Blz. 42 afstemming lijn 50 toeristenbelasting: tijdig duidelijkheid voor ondernemers

2 Landschap & Natuur

In 2023 wordt de toeristenbelasting verhoogd tot € 2,00 in navolging van lijn 50. De meeropbrengsten zullen worden ingezet t.b.v. landschapsfonds/natuurontwikkeling.

 

 

46

FJR

Waarom pas in 2022 besluit eerlijker verdeling OZB? En wat is er zo moeilijk aan om dit recht te trekken?

5 Bestuur & Bedrijfsvoering

Dit is een beslispunt voor een nieuw college.

 

47

VVD

Verbetering proces kadernota i.p.v. uitgangspuntennotitie/democratische procesgang is niet gevolgd – nu is UPN een pré begroting

5 Bestuur & Bedrijfsvoering

VKA

48

VVD

Aandacht voor fietsbrug t.b.v. Voerdal fietsroute onvoldoende opgenomen – verder onderzoek gewenst

2 Landschap & Natuur

Zie punt 6a

49

VVD

Aandacht voor woningbouw Noorbeek - € 350.000,- niet opgenomen in uitgangspuntennotitie

1 Mens en Samenleving

Zie punt 2.

50

VVD

Blz. 7 nadere toelichting op geraamde schade watersnood, en worden deze door het Rijk vergoed?

5 Bestuur & Bedrijfsvoering

Daar is nog geen nadere informatie over ontvangen.

51

VVD

Blz. 10: hoeveel van de groei algemene uitkering voor duurzaamheid/energietransitie is gereserveerd in bestaande begroting en in de UPN?

5 Bestuur & Bedrijfsvoering

Er zijn met name extra middelen ter beschikking gesteld door het Rijk tbv Jeugdzorg. In de AU is geen specifieke groei zichtbaar voor duurzaamheid/energietransitie

52

VVD

Blz. 26/27/28/29/30 (3 Klimaat & Energie): Bent u het met de VVD eens dat door het niet ramen van kosten voor deze doelen de begroting onder druk komt te staan?

3 Klimaat & Energie

Zie punt 36.

53

VVD

Blz. 35: uitvoering fietsplan: in college consequent zou zijn: geen bedrag opnemen alvorens plan door raad is vastgesteld

3 Klimaat & Energie

Zie punt 9.

54

VVD

Blz. 42: forensenbelasting: zou het invoeren eigen bewonersplicht niet beter zijn?

4 Wonen en Mobiliteit

5 Bestuur & Bedrijfsvoering

Nee, zelfbewoningsplicht voor bestaande woningen is niet mogelijk met de huidige regelgeving.

55

VVD

Blz. 45: OZB: handhaven van de huidige normen

5 Bestuur & Bedrijfsvoering

In de begroting is uitgegaan van de afspraken zoals opgenomen in het Raadsakkoord.

56

 

Blz. 45: wat betekent het handhaven van de kaders voor het in stand houden van het servicepunt Eijsden concreet?

5 Bestuur & Dienstverlening

Bijramen vanaf 2023 daar het servicepunt wordt opgehouden.

57

PvdA

Door extra rijksbijdragen heeft herstel van de achterstand op jeugdzorg eerste prioriteit

1 Mens en Samenleving

De extra rijksbijdrage is een compensatie voor de tekorten op Jeugdzorg de afgelopen jaren.

58

PvdA

Blz. 35: gebiedsontwikkeling stationsomgeving moet zich uitbreiden over de hele Ir. Rocourstraat richting Tiende Vrij en Crematorium Walpot en omgeving Withuis & fietsersbrug

4 Wonen & Mobiliteit

Bij de gebiedsontwikkeling zal de Ir. Rocourstraat alsmede de inkom in de kern Eijsden vanuit de Pisartlaan betrokken worden.

59

PvdA

Blz. 34 Vastgoed: taak voor de gemeente door aan- en verkoop vastgoed voor starters en minder koopkrachtigen

4 Wonen & Mobiliteit

Dat de gemeente in deze een rol heeft wordt onderschreven.

Als gemeente stimuleren we de realisatie van woningen voor starters in de kernen. In de diverse bouwplannen wordt hiermee reeds rekening gehouden. Daarbij wordt vanuit het oogpunt van betaalbaarheid tevens een korting gegeven op de grondprijs. Bovendien worden strategische grondaankopen gedaan om nieuwe bouwplannen te kunnen ontwikkelingen voor de behoeften die in desbetreffende kern aanwezig zijn.

 

Daar waar mogelijk worden derden (particulieren dan wel corporaties) actief gestimuleerd om bestaand vastgoed beschikbaar in te zetten dan wel te transformeren naar betaalbare koop- dan wel huurwoningen. 

60

PvdA

Blz. 44/38/42; tegenstrijdigheden m.b.t. handhaven dan wel verhogen forensenbelasting met 20%, handhaven forensenbelasting op niveau van 2021

5 Bestuur & Bedrijfsvoering

Het tarief van de forensenbelasting blijft gelijk.

 

61

PvdA

Personeel: onderschrijving passage op blz. 42 over balans tussen vast- en ingehuurd personeel: betrekken OR bij personeelsbeleid, voor de raad is mening OR belangrijk

5 Bestuur & Bedrijfsvoering

Dit is een regelmatig terugkerend onderwerp tijdens de overlegvergadering tussen OR en WOR-bestuurder.

62

PvdA

Algemene opmerking: op meerdere plaatsen staat een bedrag geraamd voor het doen van onderzoek zonder verdere toelichting van het college hoe het onderzoek zal plaatsvinden en door wie (aanbesteding) en zonder concrete opdrachtformulering, deze informatie is voor juiste uitvoering en verantwoording achteraf onontbeerlijk

5 Bestuur & Bedrijfsvoering

Zie punt 9.

 

Overzicht kosten per prioritair thema en kerntaak

1.0 Lifestyle
Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Lasten:
Economische ontwikkeling -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 4
Economische promotie -63.500 -63.500 -63.500 -63.500 4
Totale lasten -103.500 -103.500 -103.500 -103.500 OK OK OK OK
Baten:
Totale Baten 0 0 0 0 OK OK OK OK
Saldo beleidsveld vóór bestemming -103.500 -103.500 -103.500 -103.500
Mutaties reserves 0 0 0 0 0
Saldo beleidsveld na bestemming -103.500 -103.500 -103.500 -103.500
1.1 Sociaal Domein
Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Lasten:
Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen en subsidies -3.813.314 -3.869.309 -3.926.102 -3.983.705 4
Sociale werkvoorziening -2.141.214 -2.063.131 -1.959.514 -1.880.790 4
Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid -605.002 -614.295 -623.726 -633.300 4
Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet -806.590 -833.234 -862.023 -893.194 4
Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo -310.000 -310.000 -310.000 -310.000 4
Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo -3.887.177 -3.981.610 -4.106.610 -4.106.610 4
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd -1.480.481 -1.480.481 -1.480.481 -1.480.481 4
Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 4
Individuele voorzieningen Natura Jeugd -3.383.553 -3.393.553 -3.393.553 -3.393.553 4
Totale lasten -16.447.331 -16.565.613 -16.682.010 -16.701.634 OK OK OK OK
Baten:
Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen en subsidies 3.506.476 3.530.856 3.557.673 3.587.172 5
Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid 45.500 45.500 45.500 45.500 5
Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo 132.000 134.000 134.000 134.000 5
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 154.462 154.462 154.462 154.462 5
Integratie-uitkering Sociaal domein 3.379.686 2.905.773 2.767.773 2.646.099 5
Totale Baten 7.218.124 6.770.590 6.659.409 6.567.233 OK OK OK OK
Saldo beleidsveld vóór bestemming -9.229.207 -9.795.022 -10.022.601 -10.134.400
Mutaties reserves -109.288 -109.288 -109.288 -109.288 -437.152
Saldo beleidsveld na bestemming -9.338.495 -9.904.310 -10.131.889 -10.243.688
1.1 Sociaal Domein
Reserves Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Verminderingen
0 0 0 0
Totaal verminderingen 0 0 0 0
Vermeerderingen
Terugstorten kosten uittreding SZMH ten gunste van alg.reserve -87.500 -87.500 -87.500 -87.500
Terugstorten implementatiekosten SEM ten gunste van alg.reserve -21.788 -21.788 -21.788 -21.788
Totaal vermeerderingen -109.288 -109.288 -109.288 -109.288
Totaal mutaties -109.288 -109.288 -109.288 -109.288
1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen
Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Lasten:
Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs -441.522 -441.522 -441.522 -441.522 4
Openbaar bibliotheekwerk -325.122 -325.122 -325.122 -325.122 4
Vormings- en ontwikkelingswerk -256.412 -256.412 -256.412 -256.412 4
Sport -133.288 -133.288 -133.288 -133.288 4
Groene sportvelden en terreinen -603.387 -686.683 -629.384 -678.131 4
Overige recreatieve voorzieningen -76.151 -78.151 -80.151 -82.151 4
Vreemdelingen -543.243 -560.524 -563.853 -567.232 4
Kinderdagopvang -229.534 -229.534 -229.534 -229.534 4
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd -208.757 -208.757 -208.757 -208.385 4
Openbare gezondheidszorg -780.115 -780.115 -780.115 -780.115 4
Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg) -636.012 -609.151 -582.290 -555.429 4
Totale lasten -4.233.544 -4.309.258 -4.230.427 -4.257.321 OK OK OK OK
Baten:
Vreemdelingen 438.069 410.969 410.969 410.969 5
Kinderdagopvang 3.620 3.620 3.620 3.620 5
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 3.000 3.000 3.000 3.000 5
Openbare gezondheidszorg 5.666 5.666 5.666 5.666 5
Totale Baten 450.355 423.255 423.255 423.255 OK OK OK OK
Saldo beleidsveld vóór bestemming -3.783.188 -3.886.003 -3.807.172 -3.834.065
Mutaties reserves 15.880 12.748 12.748 12.748 54.124
Saldo beleidsveld na bestemming -3.767.308 -3.873.255 -3.794.424 -3.821.317
1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen
Reserves Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Verminderingen
bruteringsreserve gebruiksveilig maken technische school 3.132 0 0 0
bruteringsreserve sportcontainer 2.900 2.900 2.900 2.900
reserve dekking kapitaallasten zwembad 4.960 4.960 4.960 4.960
bestemmingsreserve waterveld C&K (Hockeer) 4.888 4.888 4.888 4.888
Totaal verminderingen 15.880 12.748 12.748 12.748
Vermeerderingen
Totaal vermeerderingen 0 0 0 0
Totaal mutaties 15.880 12.748 12.748 12.748
1.3 Culturele identiteit
Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Lasten:
Cultureel erfgoed -83.918 -82.243 -82.240 -82.025 4
Kunst -155.060 -165.060 -165.060 -170.060 4
Musea -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 4
Totale lasten -241.978 -250.302 -250.300 -255.085 OK OK OK OK
Baten:
Totale Baten 0 0 0 0 OK OK OK OK
Saldo beleidsveld vóór bestemming -241.978 -250.302 -250.300 -255.085
Mutaties reserves 0 0 0 0 0
Saldo beleidsveld na bestemming -241.978 -250.302 -250.300 -255.085
CONTROLE -13451281,23 -14131367,33 -14280113,3 -14423590,53
-13451281,23 -14131367,33 -14280113,3 -14423590,53
0 0 0 0
0
oke
2.0 Landschap en Landbouw
Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Lasten:
Economische ontwikkeling 0 0 0 0 4
Overige agrarische zaken -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 4
Kunstroute -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 4
Landschapsbeheer -253.100 -128.100 -138.100 -138.100 4
Bomenplan -147.000 -101.500 -15.500 -15.500 4
Economische promotie -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 4
Ruimtelijke ordening -40.000 -20.000 -20.000 -20.000 4
Cultureel erfgoed -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 4
Totale lasten -485.100 -294.600 -218.600 -218.600 OK OK OK OK
Baten:
Bomenplan 34.000 35.000 0 0 5
Totale Baten 34.000 35.000 0 0 OK OK OK OK
Saldo beleidsveld vóór bestemming -451.100 -259.600 -218.600 -218.600
Mutaties reserves 0 0 0 0
Saldo beleidsveld na bestemming -451.100 -259.600 -218.600 -218.600
2.1 Buitengewoon buitengebied
Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Lasten:
Natuurbescherming -9.641 -9.641 -9.641 -9.641 4
Openbaar groen en openluchtrecreatie -81.000 -81.000 -81.000 -81.000 4
Ruimtelijke ordening -2.750 -2.750 -2.750 -2.750 4
Totale lasten -93.391 -93.391 -93.391 -93.391 OK OK OK OK
Baten:
Ruimtelijke ordening 2.750 2.750 2.750 2.750 5
Totale Baten 2.750 2.750 2.750 2.750 OK OK OK OK
Saldo beleidsveld vóór bestemming -90.641 -90.641 -90.641 -90.641
Mutaties reserves 0 0 0 0 0
Saldo beleidsveld na bestemming -90.641 -90.641 -90.641 -90.641
2.1 Buitengewoon buitengebied
Reserves Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Verminderingen
0 0 0 0
Totaal verminderingen 0 0 0 0
Vermeerderingen
Totaal vermeerderingen 0 0 0 0
Totaal mutaties 0 0 0 0
2.2 Openbare ruimte
Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Lasten:
Openbaar groen en openluchtrecreatie -806.292 -806.292 -806.292 -806.292 4
Totale lasten -806.292 -806.292 -806.292 -806.292 OK OK OK OK
Baten:
Openbaar groen en openluchtrecreatie 1.400 1.400 1.400 1.400 5
Totale Baten 1.400 1.400 1.400 1.400 OK OK OK OK
Saldo beleidsveld vóór bestemming -804.892 -804.892 -804.892 -804.892
Mutaties reserves 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
Saldo beleidsveld na bestemming -803.892 -803.892 -803.892 -803.892
2.2 Openbare ruimte
Reserves Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Verminderingen
bestemmingsreserve bomen, subisidie monumentale bomen 1.000 1.000 1.000 1.000
Totaal verminderingen 1.000 1.000 1.000 1.000
Vermeerderingen
Totaal vermeerderingen 0 0 0 0
Totaal mutaties 1.000 1.000 1.000 1.000
2.3 Economie, recreatie en toerisme
Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Lasten:
Veerdiensten -8.187 -8.187 -8.187 -8.187 4
Economische ontwikkeling -93.402 -93.402 -93.402 -93.402 4
Marktgelden -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 4
Nutsbedrijven -37.173 -37.173 -37.173 -37.173 4
Economische promotie -168.689 -149.527 -147.872 -147.872 4
Totale lasten -310.451 -291.288 -289.633 -289.633 OK OK OK OK
Baten:
Veerdiensten 6.000 6.000 6.000 6.000 5
Handel, ambacht en industrie 0 0 0 0 5
Marktgelden 4.500 4.500 4.500 4.500 5
Nutsbedrijven 346.125 346.125 346.125 346.125 5
Economische promotie 2.500 2.500 2.500 2.500 5
Toeristenbelasting 638.793 638.793 638.793 638.793 5
Totale Baten 997.918 997.918 997.918 997.918 OK OK OK OK
Saldo beleidstaak vóór bestemming 687.467 706.630 708.285 708.285
Mutaties reserves 0 0 0 0 0
Saldo beleidstaak na bestemming 687.467 706.630 708.285 708.285
2.3 Economie, recreatie en toerisme
Reserves Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Verminderingen
0 0 0 0
Totaal verminderingen 0 0 0 0
Vermeerderingen
Totaal vermeerderingen 0 0 0 0
Totaal mutaties 0 0 0 0
CONTROLE -658165,72 -447502,9 -404848,4 -404848,4
-658165,72 -447502,9 -404848,4 -404848,4
0 0 0 0
#REF!
#REF!
3.0 Duurzaamheid
Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025