Leeswijzer

Ook dit jaar wordt de programmabegroting digitaal gepresenteerd, via de applicatie Pepperflow. De programmabegroting is een omvangrijk geheel vol financiële, cijfermatige gegevens en tekstuele toelichtingen hierop. Om u hierin wegwijs te maken en er tevens voor te zorgen dat u uit de programmabegroting de maximale informatie haalt, is deze leeswijzer opgesteld.

Anders dan in 2020, toen in de begroting 2021 enkele aanpassingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de begroting 2020, zijn in de begroting 2022 geen  aanpassingen doorgevoerd. De verslagregels BBV zijn opnieuw als leidraad gebruikt om de begroting 2022 samen te stellen.

De programma-opzet in de begroting 2022 is identiek aan die in de begroting 2021, inclusief de  in de programmastructuur geïntegreerde Prioritaire Thema's. Voor de programma’s geldt dat:

 • Aansluiting is gemaakt met de eerder bepaalde strategische kaders;
 • Ze nauw aansluiten bij Dichtbij het Leven;
 • De harmonie tussen op het oog soms schijnbare tegenstellingen tot uitdrukking komt in de programma’s;
 • De Prioritaire thema's erin zijn geïntegreerd.

Onderstaand  worden de programma’s genoemd. Tevens worden de titels van de programma’s kort toegelicht:

 • In Programma 1 Mens & Samenleving staan de mensen centraal die met elkaar in harmonie leven. Vanwege de connectie tussen het samenleven en de gebruiken en de rituelen komt in dit programma ook de harmonie met het verleden tot uitdrukking. Het prioritair thema Lifestyle is geïntegreerd in dit programma.
 • In Programma 2 Landschap & Natuur wordt invulling gegeven aan de balans tussen het landschap, de natuur en de ontwikkeling. Het prioritair thema Landschap en Landbouw is geïntegreerd in dit programma.
 • In Programma 3 Klimaat & Energie ligt het accent op de vraagstukken rondom het realiseren van een duurzame samenleving, waarbij invulling wordt gegeven aan de klimaat- en energie-opgaven waar deze gemeente voor staat. Het prioritair thema Duurzaamheid is geïntegreerd in dit programma.
 • Programma 4 Wonen & Mobiliteit geeft invulling aan wonen in een prettige leefomgeving met passende voorzieningen die goed ontsloten zijn. In dit programma wordt aangegeven hoe omgegaan wordt met veranderende woon- en leefbehoeften.  Het prioritair thema Wonen is geïntegreerd in dit programma.
 • Programma 5 Bestuur & Bedrijfsvoering is geen inhoudelijk programma maar vooral een programma waarin het financieel beleid, openbare orde, samenwerking en dienstverlening worden samengebracht.

De begroting 2022 bevat net als de begroting 2021 per programma Kerntaken en Prioritaire Thema's. Rechtstreeks onder deze thema's worden de doelstellingen concreet doorvertaald naar de 3W-vragen.

De programmabegroting bestaat uit drie onderdelen:

 • Programmabegroting.
 • Paragrafen; Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat in de programmabegroting en -rekening een aantal paragrafen verplicht wordt opgenomen. De paragrafen zijn bedoeld als planning en verslag over het in de komende jaren voorgenomen beleid ten aanzien van beheersmatige aspecten op een achttal (limitatieve) gebieden.
 • Financiële begroting; In dit onderdeel is een recapitulatie van de baten en lasten voor het begrotingsjaar, en meerjarig opgenomen. Voorts vindt u hier een overzicht van de incidentele baten en lasten inclusief toelichting van de individuele posten, het overzicht structureel begrotingssaldo, de investeringsstaat 2022-2025 stand en verloop reserves en voorzieningen, een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en een overzicht omtrent de opbouw van de algemene uitkering 2022-2025.