Sitemap

Programmabegroting 2022-2025 Blz. 1
Programma Blz. 2
Voorwoord begroting 2022-2025 Blz. 3
Voorwoord begroting 2020-2023 Blz. 4
Financieel overzicht Blz. 5
Leeswijzer Blz. 6
Leeswijzer Blz. 7
Programma 1: Mens & Samenleving Blz. 8
Omschrijving Blz. 9
1.0 Prioritair thema: Lifestyle Blz. 10
Omschrijving Blz. 11
Wat willen we bereiken? Blz. 12
1.0.1 Bevorderen van positieve gezondheid gericht op bewegen, vitaliteit en participeren Blz. 13
Breed palet activiteiten Blz. 14
Burgerinitiatieven Blz. 15
Gevarieerde hulp en ondersteuning Blz. 16
Inzet buurtcoach Blz. 17
Meedoen inwoners Blz. 18
Participatiecoach Blz. 19
Project eenzaamheid Blz. 20
Sportakkoord Blz. 21
1.0.2 Stimuleren lokale voedsel economie Blz. 22
Faciliteren lokale voedselketens Blz. 23
Realiseren belevingscentrum Blz. 24
Stimuleren burgeractivatie Blz. 25
1.0.3 Stimuleren van bewuste productie en consumptie Blz. 26
Bijdrage leveren aan meervoudige waardecreatie van lokale ondernemers Blz. 27
Investeren in bewustwording Blz. 28
1.1 Kerntaak: Sociaal Domein Blz. 29
Omschrijving Blz. 30
Wat willen we bereiken? Blz. 31
1.1.1 Budgettair neutrale uitvoering Wmo, Participatiewet en Jeugdwet Blz. 32
Begeleiding WMO Blz. 33
Leerlingenvervoer Blz. 34
Mantelzorgcompliment Blz. 35
Omnibuzz Blz. 36
SZMH Blz. 37
1.1.2 Ondersteunen kwetsbare inwoners Blz. 38
Informele zorg Blz. 39
Maatwerkvoorzieningen Blz. 40
Participatiecoach Blz. 41
Realiseren levensloopbestendige woningen Blz. 42
1.1.3 Maatschappelijke vraagstukken Blz. 43
Actieplan Jeugd Blz. 44
Subsidie afspraken welzijnsinstellingen Blz. 45
Transformatieplan Blz. 46
Nieuw woonplaatsbeginsel Blz. 47
GIK-J Blz. 48
1.1.4 Eigen kracht van onze inwoners Blz. 49
Resultaat gerichte afspraken professionele instellingen Blz. 50
Vernieuwen aanpak informele zorg Blz. 51
1.2 Kerntaak: Vitale inwoners en gemeenschappen Blz. 52
Omschrijving Blz. 53
Wat willen we bereiken? Blz. 54
1.2.1 Eigen verantwoordelijkheid Blz. 55
Inzetten op eigen verantwoordelijkheid Blz. 56
Participatiecoach Blz. 57
1.2.2 Gelijke kansen inwoners om mee te doen in de samenleving Blz. 58
Clientondersteuning Blz. 59
Inkomen en maatschappelijke participatie Blz. 60
Maatwerkvoorzieningen Blz. 61
Onderwijsachterstandenbeleid Blz. 62
1.2.3 Gelijke kansen inwoners op ontwikkelen talent en gezond/veilig leven Blz. 63
Investeren in gelijke kansen voor iedereen Blz. 64
1.2.4 Kwaliteit accommodaties Blz. 65
Kwaliteit gemeentelijke accommodaties Blz. 66
1.3 Kerntaak: Culturele identiteit Blz. 67
Omschrijving Blz. 68
Wat willen we bereiken? Blz. 69
1.3.1 Behoud kernkwaliteiten fysieke leefomgeving Blz. 70
Behoud en bescherming monumenten, historische kernen en buitengebied Blz. 71
1.3.2. Versterken Cultureel erfgoed Blz. 72
Het cultureel erfgoed blijft zichtbaar en wordt meer beleefd Blz. 73
1.3.3 Rekening houden met gebouwd erfgoed Blz. 74
Erfgoed verankerd in ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 75
Beleidsindicatoren Blz. 76
Kaderstellende documenten Blz. 77
Verbonden partijen Blz. 78
Bijlage Sociaal Domein Blz. 79
Wat gaat het kosten? Blz. 80
Programma 2: Landschap & Natuur Blz. 81
Omschrijving Blz. 82
2.0 Prioritair thema: Landschap en landbouw Blz. 83
Omschrijving Blz. 84
Wat willen we bereiken? Blz. 85
2.0.1 Behoud van een agrarische sector voor de toekomst Blz. 86
Actieve transitieaanpak Landbouw Blz. 87
2.02 Versterken van het landschap door inzetten vergroeningsoffensief Blz. 88
Faciliteren IKL jaarprogramma Blz. 89
Faciliteren stichting ''Limburg Bloeit Op'' Blz. 90
Stimuleren bewustwording Blz. 91
Uitvoeren Bomenplan Blz. 92
2.1 Kerntaak: Buitengewoon Buitengebied Blz. 93
Omschrijving Blz. 94
Wat willen we bereiken? Blz. 95
2.1.1 Borgen van de kwaliteiten van het Zuid-Limburgse landschap Blz. 96
Borgen kwaliteiten Zuid-Limburgs Landschap Blz. 97
2.1.2 Een duurzaam renderend Landschap Blz. 98
Uitvoering geven aan Visie VTE ZL Blz. 99
2.2 Kerntaak: Openbare ruimte Blz. 100
Omschrijving Blz. 101
Wat willen we bereiken? Blz. 102
2.2.1 Kwalitatieve openbare ruimte Blz. 103
Bevorderen Burgerparticipatie: we bieden ruimte voor participatie van inwoners voor het groenbeheer Blz. 104
De basis op orde: we continueren het groenonderhoud op kwaliteitsniveau B Blz. 105
Openbare ruimte als visitekaartje behouden Blz. 106
Versterken groenstructuren: aanplant bomen en bossages Blz. 107
2.3 Kerntaak: Economie, recreatie en toerisme Blz. 108
Omschrijving Blz. 109
Wat willen we bereiken? Blz. 110
2.3.1 Gezond lokaal ondernemersklimaat Blz. 111
Faciliteren en bevorderen van kennisuitwisseling Blz. 112
2.3.2 Balans tussen toeristische bedrijvigheid en belang inwoners Blz. 113
Een gezonde balans tussen toerisme en leefbaarheid nastreven Blz. 114
2.3.3 Balans tussen sportevenementen en belang inwoners Blz. 115
Terughoudend faciliteren van grootschalige sportevenementen Blz. 116
2.3.4 Eijsden-Margraten op de kaart zetten Blz. 117
Optimaliseren en promoten fiets- en wandelvoorzieningen Blz. 118
Beleidsindicatoren Blz. 119
Kaderstellende documenten Blz. 120
Verbonden partijen Blz. 121
Wat mag het kosten? Blz. 122
Programma 3: Klimaat & Energie Blz. 123
Omschrijving Blz. 124
3.0 Prioritair thema: Duurzaamheid Blz. 125
Omschrijving Blz. 126
Wat willen we bereiken? Blz. 127
3.01 Meerjaren uitvoeringsprogramma klimaat- en energieopgaven Blz. 128
Communiceren, informeren en participeren Blz. 129
Continueren project ''Zorgeloos Zonnepanelen'' Blz. 130
Evalueren en bepalen vervolgtraject Project ''Dubbel Duurzaam'' Blz. 131
Invulling geven aan Regionale Energie Strategie (RES) Blz. 132
Opstellen Transitievisie Warmte Blz. 133
Realiseren laadpaleninfrastructuur Blz. 134
Uitrollen project ''Plus je Huis'' Blz. 135
Uitvoering geven aan Klimaatstresstest Blz. 136
Verduurzamen gemeentelijk Vastgoed Blz. 137
3.1 Kerntaak: afval, water en milieu Blz. 138
Omschrijving Blz. 139
Wat willen we bereiken? Blz. 140
3.1.1 Stimuleren afvalpreventie Blz. 141
Opstellen en uitvoering geven aan een nieuw afvalbeheerplan 2021 - 2025 Blz. 142
3.1.2 Beperken milieu-, lucht- en geluidsvervuiling Blz. 143
Aanpak geluidsoverlast Blz. 144
Aanpak overlast bedrijven Blz. 145
Aanpak stookoverlast Blz. 146
3.1.3 Zorgdragen voor toekomstbestendige watersystemen Blz. 147
Duurzaam omgaan met water Blz. 148
Beleidsindicatoren Blz. 149
Kaderstellende documenten Blz. 150
Verbonden partijen Blz. 151
Wat mag het kosten? Blz. 152
Programma 4: Wonen & Mobiliteit Blz. 153
Omschrijving Blz. 154
4.0 Prioritair thema: Wonen Blz. 155
Omschrijving Blz. 156
Wat willen we bereiken? Blz. 157
4.01 Realiseren woningbouwplannen Blz. 158
Realiseren gebiedsontwikkelingen en uitbreidingsplannen Blz. 159
4.02 Transformeren woningmarkt Blz. 160
Stimuleren en faciliteren transformatie-opgave bestaande woningmarkt Blz. 161
4.03 Herinvullen van leegstand en leegkomende gebouwen Blz. 162
Stimuleren en faciliteren herinvullen van leegstaande gebouwen. Blz. 163
4.04 Afspraken met partners in de woningmarkt Blz. 164
Afspraken maken met Provincie Limburg Blz. 165
Monitoren Woningvoorraad Blz. 166
Prestatieafspraken maken met plaatselijk werkende woningcorporaties Blz. 167
4.05 Stimuleringsmaatregelen voor starters Blz. 168
Inzetten stimuleringsmaatregelen voor starters Blz. 169
4.1 Kerntaak: Mobiliteit & verkeer Blz. 170
Omschrijving Blz. 171
Wat willen we bereiken? Blz. 172
4.1.1 Veilige en goed onderhouden schoolroutes/omgevingen. Blz. 173
Realiseren van veilige en goed onderhouden schoolroutes/omgevingen Blz. 174
4.1.2 Optimale verbindingen tussen kernen Blz. 175
Verkennen mogelijkheden tot optimaliseren Openbaar Vervoer Blz. 176
4.1.3 Verminderen verkeers- en parkeeroverlast, vergroten verkeersveiligheid. Blz. 177
Monitoren en aanpakken snelheids- en parkeeroverlast Blz. 178
4.1.4 Verbeteren infrastructuur fietsers en wandelaars. Blz. 179
Investeren in kwaliteitsverbetering fiets- en wandelroutes Blz. 180
4.2 Kerntaak: Vastgoed Blz. 181
Wat willen we bereiken? Blz. 182
4.2.1 Afstoten en verduurzamen gemeentelijk vastgoed Blz. 183
Sturen op toekomstbestendig gemeentelijk vastgoed Blz. 184
Financiële afwijking Blz. 185
4.3 Kerntaak: Omgevingsvisie Blz. 186
Wat willen we bereiken? Blz. 187
4.3.1 Zorg dragen voor een vloeiende implementatie omgevingswet Blz. 188
Implementeren digitaliseringstraject Blz. 189
Opstellen omgevingsverordening Blz. 190
Opstellen Omgevingsvisie Blz. 191
Verzorgen van opleiding en kennisontwikkeling Blz. 192
Beleidsindicatoren Blz. 193
Verbonden partijen Blz. 194
Kaderstellende documenten Blz. 195
Wat mag het kosten? Blz. 196
Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering Blz. 197
Omschrijving Blz. 198
5.1 Kerntaak: Openbare orde en veiligheid Blz. 199
Omschrijving Blz. 200
Wat willen we bereiken? Blz. 201
5.1.1 Goede organisatie fysieke veiligheid Blz. 202
Veiligheidsregio Blz. 203
5.1.2 Integriteit en ondermijning Blz. 204
Aanpak ondermijning Blz. 205
5.1.3 Veilige woon-, verblijf- en werkomgeving Blz. 206
Investeren in een veilige woon-, verblijf- en werkomgeving Blz. 207
5.1.4 Veiligheid van evenementen en bedrijvigheid Blz. 208
Investeren in Keurmerk Veilig Ondernemen Blz. 209
5.2 Kerntaak: Identiteit & Samenwerking Blz. 210
Omschrijving Blz. 211
Wat willen we bereiken? Blz. 212
5.2.1 Versterken identiteit Eijsden-Margraten: ‘’Dichtbij het Leven’’ en Cittaslow Blz. 213
Versterken DNA Eijsden-Margraten Blz. 214
5.2.2 Versterken samenwerken Blz. 215
De samenwerkingsagenda Blz. 216
5.2.3 Verbonden partijen Blz. 217
Vergroten regie op verbonden partijen Blz. 218
5.3 Kerntaak: Bestuur & Dienstverlening Blz. 219
Omschrijving Blz. 220
Wat willen we bereiken? Blz. 221
5.3.1 Bestuurlijk ambtelijk samenspel Blz. 222
Uitvoering geven aan de gezamenlijke agenda (ambtelijk-bestuurlijk) Blz. 223
5.3.2 Kwaliteit van het debat Blz. 224
Doorontwikkelen vergadermodel Blz. 225
5.3.3. Participatie als leidend principe Blz. 226
Uitvoering geven aan visie op burgerparticipatie Blz. 227
5.3.4 Eigentijdse dienstverlening Blz. 228
Implementeren dienstverlening "Dichtbij de mens" Blz. 229
5.3.5 Versterken rol raad Blz. 230
Uitvoeren raadsontwikkelprogramma Blz. 231
5.3.6 Integraal werken en besturen Blz. 232
Uitvoering geven aan integraal werken en besturen Blz. 233
5.4 Kerntaak: Financiën & middelen Blz. 234
Omschrijving Blz. 235
Wat willen we bereiken? Blz. 236
5.4.1 De OZB stijgt niet meer dan de inflatie. Blz. 237
Ozb stijging blijft gelijk aan inflatiepercentage Blz. 238
5.4.2 Kostendekkendheid Blz. 239
Optimaliseren kostendekkendheid dienstverlening Blz. 240
5.4.3 Meerjarig sluitende begroting Blz. 241
Een meerjarige begroting structureel en reëel in evenwicht Blz. 242
5.4.4 Ondersteuning kaderstelling raad. Blz. 243
Vroegtijdig betrekken raad bij kaderstellende onderwerpen Blz. 244
5.4.5 Profijtbeginsel Blz. 245
Evaluatie modellen toepassen profijtbeginsel bij rioolheffing Blz. 246
5.4.6 Uitvoering geven aan financiële beleid. Blz. 247
voorgenomen financieel beleid: verantwoording afleggen Blz. 248
5.4.7 Verbetering sturingsinformatie Blz. 249
Stuurinformatie: verbetering P&C producten Blz. 250
5.5 Kerntaak: Personeel Blz. 251
Omschrijving Blz. 252
Omschrijving Blz. 253
Omschrijving Blz. 254
Wat willen we bereiken? Blz. 255
5.5.1. Gericht mogelijke inzet personeel Blz. 256
Sturen op ontwikkeling en afbouw kosten Blz. 257
Beleidsindicatoren Blz. 258
Kaderstellende documenten Blz. 259
Verbonden partijen Blz. 260
Wat mag het kosten? Blz. 261
Paragrafen Blz. 262
Paragraaf 1: Lokale heffingen Blz. 263
Inleiding Blz. 264
Totaaloverzicht Blz. 265
Paragraaf 1: Lokale heffingen Blz. 266
Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 267
Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 268
Kengetallen Blz. 269
Tabel kengetallen Blz. 270
Toelichting kengetallen Blz. 271
Geprognosticeerde balans per 31-12 Blz. 272
Toelichting volgnummers tabel Blz. 273
Risico's Blz. 274
Paragraaf 3: Kapitaalgoederen Blz. 275
Paragraaf 3: Kapitaalgoederen Blz. 276
Toelichting Blz. 277
Tabel onderhoudstoestand Blz. 278
Toelichting Blz. 279
Paragraaf 4: Financiering Blz. 280
Paragraaf 4: Financiering Blz. 281
EMU-saldo Blz. 282
Renteschema Blz. 283
Renterisiconorm Blz. 284
Kasgeldlimiet Blz. 285
Schatkistbankieren Blz. 286
Kaderstellende documenten Blz. 287
Paragraaf 5: Bedrijfsvoering Blz. 288
Paragraaf 5: Bedrijfsvoering Blz. 289
Omschrijving Blz. 290
Paragraaf 6: Verbonden partijen Blz. 291
Inleiding Blz. 292
tabel Blz. 293
Paragraaf 6: Verbonden partijen Blz. 294
Paragraaf 7: Grondbeleid Blz. 295
Paragraaf 7: Grondbeleid Blz. 296
Financiële tabel Blz. 297
Toelichting Blz. 298
Financiële begroting Blz. 299
Van uitgangspuntennotitie naar begroting Blz. 300
Financieel overzicht Blz. 301
Toelichting Blz. 302
Overzicht van toezeggingen en vragen naar aanleiding van behandeling Uitgangspuntennotitie 2022-2025 Blz. 303
Overzicht kosten per prioritair thema en kerntaak Blz. 304
Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 1 Blz. 305
Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 2 Blz. 306
Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 3 Blz. 307
Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 4 Blz. 308
Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 5 Blz. 309
Recapitulatie BBV Blz. 310
Structureel en reëel baten en lasten Blz. 311
1.1 Begroting conform taakvelden BBV Blz. 312
Recapitulatie taakvelden Blz. 313
Taakveld 0 Blz. 314
Taakveld 1 Blz. 315
Taakveld 2 Blz. 316
Taakveld 3 Blz. 317
Taakveld 4 Blz. 318
Taakveld 5 Blz. 319
Taakveld 6 Blz. 320
Taakveld 7 Blz. 321
Taakveld 8 Blz. 322
1.2 Incidentele baten en lasten Blz. 323
Begintekst Blz. 324
Overzicht inc baten en lasten Blz. 325
Toelichting incidentele baten en lasten Blz. 326
Staatje structureel incidenteel Blz. 327
Conclusie Blz. 328
1.3 Investeringsstaat 2022-2025 Blz. 329
1.3 Investeringsstaat 2022 - 2025 Blz. 330
1.4 Stand en verloop reserves en voorzieningen Blz. 331
Reserves en voorzieningen 2022 Blz. 332
Reserves en voorzieningen 2023 Blz. 333
Reserves en voorzieningen 2024 Blz. 334
Reserves en voorzieningen 2025 Blz. 335
1.5 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 336
1.5 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 337
1.5 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 338
1.6 Opbouw algemene uitkering 2022 - 2025 Blz. 339
1.6 Opbouw algemene uitkering 2022 - 2025 Blz. 340
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap