Sitemap

Sitemap

Programmabegroting 2022-2025 Blz. 1  
Programma Blz. 2  
Activiteiten Blz. 3  
Zoeken Blz. 4  
Bijlagen Blz. 5  
Sitemap Blz. 6  
Voorwoord begroting 2022-2025 Blz. 7  
Voorwoord begroting 2020-2023 Blz. 8  
Financieel overzicht Blz. 9  
Leeswijzer Blz. 10  
Leeswijzer Blz. 11  
Programma 1: Mens & Samenleving Blz. 12  
Omschrijving Blz. 13  
1.0 Prioritair thema: Lifestyle Blz. 14  
Omschrijving Blz. 15  
Wat willen we bereiken? Blz. 16  
1.0.1 Bevorderen van positieve gezondheid gericht op bewegen, vitaliteit en participeren Blz. 17  
Breed palet activiteiten Blz. 18  
Burgerinitiatieven Blz. 19  
Gevarieerde hulp en ondersteuning Blz. 20  
Inzet buurtcoach Blz. 21  
Meedoen inwoners Blz. 22  
Participatiecoach Blz. 23  
Project eenzaamheid Blz. 24  
Sportakkoord Blz. 25  
1.0.2 Stimuleren lokale voedsel economie Blz. 26  
Faciliteren lokale voedselketens Blz. 27  
Realiseren belevingscentrum Blz. 28  
Stimuleren burgeractivatie Blz. 29  
1.0.3 Stimuleren van bewuste productie en consumptie Blz. 30  
Bijdrage leveren aan meervoudige waardecreatie van lokale ondernemers Blz. 31  
Investeren in bewustwording Blz. 32  
1.1 Kerntaak: Sociaal Domein Blz. 33  
Omschrijving Blz. 34  
Wat willen we bereiken? Blz. 35  
1.1.1 Budgettair neutrale uitvoering Wmo, Participatiewet en Jeugdwet Blz. 36  
Begeleiding WMO Blz. 37  
Leerlingenvervoer Blz. 38  
Mantelzorgcompliment Blz. 39  
Omnibuzz Blz. 40  
SZMH Blz. 41  
1.1.2 Ondersteunen kwetsbare inwoners Blz. 42  
Informele zorg Blz. 43  
Maatwerkvoorzieningen Blz. 44  
Participatiecoach Blz. 45  
Realiseren levensloopbestendige woningen Blz. 46  
1.1.3 Maatschappelijke vraagstukken Blz. 47  
Actieplan Jeugd Blz. 48  
Subsidie afspraken welzijnsinstellingen Blz. 49  
Transformatieplan Blz. 50  
Nieuw woonplaatsbeginsel Blz. 51  
GIK-J Blz. 52  
1.1.4 Eigen kracht van onze inwoners Blz. 53  
Resultaat gerichte afspraken professionele instellingen Blz. 54  
Vernieuwen aanpak informele zorg Blz. 55  
1.2 Kerntaak: Vitale inwoners en gemeenschappen Blz. 56  
Omschrijving Blz. 57  
Wat willen we bereiken? Blz. 58  
1.2.1 Eigen verantwoordelijkheid Blz. 59  
Inzetten op eigen verantwoordelijkheid Blz. 60  
Participatiecoach Blz. 61  
1.2.2 Gelijke kansen inwoners om mee te doen in de samenleving Blz. 62  
Clientondersteuning Blz. 63  
Inkomen en maatschappelijke participatie Blz. 64  
Maatwerkvoorzieningen Blz. 65  
Onderwijsachterstandenbeleid Blz. 66  
1.2.3 Gelijke kansen inwoners op ontwikkelen talent en gezond/veilig leven Blz. 67  
Investeren in gelijke kansen voor iedereen Blz. 68  
1.2.4 Kwaliteit accommodaties Blz. 69  
Kwaliteit gemeentelijke accommodaties Blz. 70  
1.3 Kerntaak: Culturele identiteit Blz. 71  
Omschrijving Blz. 72  
Wat willen we bereiken? Blz. 73  
1.3.1 Behoud kernkwaliteiten fysieke leefomgeving Blz. 74  
Behoud en bescherming monumenten, historische kernen en buitengebied Blz. 75  
1.3.2. Versterken Cultureel erfgoed Blz. 76  
Het cultureel erfgoed blijft zichtbaar en wordt meer beleefd Blz. 77  
1.3.3 Rekening houden met gebouwd erfgoed Blz. 78  
Erfgoed verankerd in ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 79  
Beleidsindicatoren Blz. 80  
Kaderstellende documenten Blz. 81  
Verbonden partijen Blz. 82  
Bijlage Sociaal Domein Blz. 83  
Wat gaat het kosten? Blz. 84  
Programma 2: Landschap & Natuur Blz. 85  
Omschrijving Blz. 86  
2.0 Prioritair thema: Landschap en landbouw Blz. 87  
Omschrijving Blz. 88  
Wat willen we bereiken? Blz. 89  
2.0.1 Behoud van een agrarische sector voor de toekomst Blz. 90  
Actieve transitieaanpak Landbouw Blz. 91  
2.02 Versterken van het landschap door inzetten vergroeningsoffensief Blz. 92  
Faciliteren IKL jaarprogramma Blz. 93  
Faciliteren stichting ''Limburg Bloeit Op'' Blz. 94  
Stimuleren bewustwording Blz. 95  
Uitvoeren Bomenplan Blz. 96  
2.1 Kerntaak: Buitengewoon Buitengebied Blz. 97  
Omschrijving Blz. 98  
Wat willen we bereiken? Blz. 99  
2.1.1 Borgen van de kwaliteiten van het Zuid-Limburgse landschap Blz. 100  
Borgen kwaliteiten Zuid-Limburgs Landschap Blz. 101  
2.1.2 Een duurzaam renderend Landschap Blz. 102  
Uitvoering geven aan Visie VTE ZL Blz. 103  
2.2 Kerntaak: Openbare ruimte Blz. 104  
Omschrijving Blz. 105  
Wat willen we bereiken? Blz. 106  
2.2.1 Kwalitatieve openbare ruimte Blz. 107  
Bevorderen Burgerparticipatie: we bieden ruimte voor participatie van inwoners voor het groenbeheer Blz. 108  
De basis op orde: we continueren het groenonderhoud op kwaliteitsniveau B Blz. 109  
Openbare ruimte als visitekaartje behouden Blz. 110  
Versterken groenstructuren: aanplant bomen en bossages Blz. 111  
2.3 Kerntaak: Economie, recreatie en toerisme Blz. 112  
Omschrijving Blz. 113  
Wat willen we bereiken? Blz. 114  
2.3.1 Gezond lokaal ondernemersklimaat Blz. 115  
Faciliteren en bevorderen van kennisuitwisseling Blz. 116  
2.3.2 Balans tussen toeristische bedrijvigheid en belang inwoners Blz. 117  
Een gezonde balans tussen toerisme en leefbaarheid nastreven Blz. 118  
2.3.3 Balans tussen sportevenementen en belang inwoners Blz. 119  
Terughoudend faciliteren van grootschalige sportevenementen Blz. 120  
2.3.4 Eijsden-Margraten op de kaart zetten Blz. 121  
Optimaliseren en promoten fiets- en wandelvoorzieningen Blz. 122  
Beleidsindicatoren Blz. 123  
Kaderstellende documenten Blz. 124  
Verbonden partijen Blz. 125  
Wat mag het kosten? Blz. 126  
Programma 3: Klimaat & Energie Blz. 127  
Omschrijving Blz. 128  
3.0 Prioritair thema: Duurzaamheid Blz. 129  
Omschrijving Blz. 130  
Wat willen we bereiken? Blz. 131  
3.01 Meerjaren uitvoeringsprogramma klimaat- en energieopgaven Blz. 132  
Communiceren, informeren en participeren Blz. 133  
Continueren project ''Zorgeloos Zonnepanelen'' Blz. 134  
Evalueren en bepalen vervolgtraject Project ''Dubbel Duurzaam'' Blz. 135  
Invulling geven aan Regionale Energie Strategie (RES) Blz. 136  
Opstellen Transitievisie Warmte Blz. 137  
Realiseren laadpaleninfrastructuur Blz. 138  
Uitrollen project ''Plus je Huis'' Blz. 139  
Uitvoering geven aan Klimaatstresstest Blz. 140  
Verduurzamen gemeentelijk Vastgoed Blz. 141  
3.1 Kerntaak: afval, water en milieu Blz. 142  
Omschrijving Blz. 143  
Wat willen we bereiken? Blz. 144  
3.1.1 Stimuleren afvalpreventie Blz. 145  
Opstellen en uitvoering geven aan een nieuw afvalbeheerplan 2021 - 2025 Blz. 146  
3.1.2 Beperken milieu-, lucht- en geluidsvervuiling Blz. 147  
Aanpak geluidsoverlast Blz. 148  
Aanpak overlast bedrijven Blz. 149  
Aanpak stookoverlast Blz. 150  
3.1.3 Zorgdragen voor toekomstbestendige watersystemen Blz. 151  
Duurzaam omgaan met water Blz. 152  
Beleidsindicatoren Blz. 153  
Kaderstellende documenten Blz. 154  
Verbonden partijen Blz. 155  
Wat mag het kosten? Blz. 156  
Programma 4: Wonen & Mobiliteit Blz. 157  
Omschrijving Blz. 158  
4.0 Prioritair thema: Wonen Blz. 159  
Omschrijving Blz. 160  
Wat willen we bereiken? Blz. 161  
4.01 Realiseren woningbouwplannen Blz. 162  
Realiseren gebiedsontwikkelingen en uitbreidingsplannen Blz. 163  
4.02 Transformeren woningmarkt Blz. 164  
Stimuleren en faciliteren transformatie-opgave bestaande woningmarkt Blz. 165  
4.03 Herinvullen van leegstand en leegkomende gebouwen Blz. 166  
Stimuleren en faciliteren herinvullen van leegstaande gebouwen. Blz. 167  
4.04 Afspraken met partners in de woningmarkt Blz. 168  
Afspraken maken met Provincie Limburg Blz. 169  
Monitoren Woningvoorraad Blz. 170  
Prestatieafspraken maken met plaatselijk werkende woningcorporaties Blz. 171  
4.05 Stimuleringsmaatregelen voor starters Blz. 172  
Inzetten stimuleringsmaatregelen voor starters Blz. 173  
4.1 Kerntaak: Mobiliteit & verkeer Blz. 174  
Omschrijving Blz. 175  
Wat willen we bereiken? Blz. 176  
4.1.1 Veilige en goed onderhouden schoolroutes/omgevingen. Blz. 177  
Realiseren van veilige en goed onderhouden schoolroutes/omgevingen Blz. 178  
4.1.2 Optimale verbindingen tussen kernen Blz. 179  
Verkennen mogelijkheden tot optimaliseren Openbaar Vervoer Blz. 180  
4.1.3 Verminderen verkeers- en parkeeroverlast, vergroten verkeersveiligheid. Blz. 181  
Monitoren en aanpakken snelheids- en parkeeroverlast Blz. 182  
4.1.4 Verbeteren infrastructuur fietsers en wandelaars. Blz. 183  
Investeren in kwaliteitsverbetering fiets- en wandelroutes Blz. 184  
4.2 Kerntaak: Vastgoed Blz. 185  
Wat willen we bereiken? Blz. 186  
4.2.1 Afstoten en verduurzamen gemeentelijk vastgoed Blz. 187  
Sturen op toekomstbestendig gemeentelijk vastgoed Blz. 188  
Financiële afwijking Blz. 189  
4.3 Kerntaak: Omgevingsvisie Blz. 190  
Wat willen we bereiken? Blz. 191  
4.3.1 Zorg dragen voor een vloeiende implementatie omgevingswet Blz. 192  
Implementeren digitaliseringstraject Blz. 193  
Opstellen omgevingsverordening Blz. 194  
Opstellen Omgevingsvisie Blz. 195  
Verzorgen van opleiding en kennisontwikkeling Blz. 196  
Beleidsindicatoren Blz. 197  
Verbonden partijen Blz. 198  
Kaderstellende documenten Blz. 199  
Wat mag het kosten? Blz. 200  
Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering Blz. 201  
Omschrijving Blz. 202  
5.1 Kerntaak: Openbare orde en veiligheid Blz. 203  
Omschrijving Blz. 204  
Wat willen we bereiken? Blz. 205  
5.1.1 Goede organisatie fysieke veiligheid Blz. 206  
Veiligheidsregio Blz. 207  
5.1.2 Integriteit en ondermijning Blz. 208  
Aanpak ondermijning Blz. 209  
5.1.3 Veilige woon-, verblijf- en werkomgeving Blz. 210  
Investeren in een veilige woon-, verblijf- en werkomgeving Blz. 211  
5.1.4 Veiligheid van evenementen en bedrijvigheid Blz. 212  
Investeren in Keurmerk Veilig Ondernemen Blz. 213  
5.2 Kerntaak: Identiteit & Samenwerking Blz. 214  
Omschrijving Blz. 215  
Wat willen we bereiken? Blz. 216  
5.2.1 Versterken identiteit Eijsden-Margraten: ‘’Dichtbij het Leven’’ en Cittaslow Blz. 217  
Versterken DNA Eijsden-Margraten Blz. 218  
5.2.2 Versterken samenwerken Blz. 219  
De samenwerkingsagenda Blz. 220  
5.2.3 Verbonden partijen Blz. 221  
Vergroten regie op verbonden partijen Blz. 222  
5.3 Kerntaak: Bestuur & Dienstverlening Blz. 223  
Omschrijving Blz. 224  
Wat willen we bereiken? Blz. 225  
5.3.1 Bestuurlijk ambtelijk samenspel Blz. 226  
Uitvoering geven aan de gezamenlijke agenda (ambtelijk-bestuurlijk) Blz. 227  
5.3.2 Kwaliteit van het debat Blz. 228  
Doorontwikkelen vergadermodel Blz. 229  
5.3.3. Participatie als leidend principe Blz. 230  
Uitvoering geven aan visie op burgerparticipatie Blz. 231  
5.3.4 Eigentijdse dienstverlening Blz. 232  
Implementeren dienstverlening "Dichtbij de mens" Blz. 233  
5.3.5 Versterken rol raad Blz. 234  
Uitvoeren raadsontwikkelprogramma Blz. 235  
5.3.6 Integraal werken en besturen Blz. 236  
Uitvoering geven aan integraal werken en besturen Blz. 237  
5.4 Kerntaak: Financiën & middelen Blz. 238  
Omschrijving Blz. 239  
Wat willen we bereiken? Blz. 240  
5.4.1 De OZB stijgt niet meer dan de inflatie. Blz. 241  
Ozb stijging blijft gelijk aan inflatiepercentage Blz. 242  
5.4.2 Kostendekkendheid Blz. 243  
Optimaliseren kostendekkendheid dienstverlening Blz. 244  
5.4.3 Meerjarig sluitende begroting Blz. 245  
Een meerjarige begroting structureel en reëel in evenwicht Blz. 246  
5.4.4 Ondersteuning kaderstelling raad. Blz. 247  
Vroegtijdig betrekken raad bij kaderstellende onderwerpen Blz. 248  
5.4.5 Profijtbeginsel Blz. 249  
Evaluatie modellen toepassen profijtbeginsel bij rioolheffing Blz. 250  
5.4.6 Uitvoering geven aan financiële beleid. Blz. 251  
voorgenomen financieel beleid: verantwoording afleggen Blz. 252  
5.4.7 Verbetering sturingsinformatie Blz. 253  
Stuurinformatie: verbetering P&C producten Blz. 254  
5.5 Kerntaak: Personeel Blz. 255  
Omschrijving Blz. 256  
Omschrijving Blz. 257  
Omschrijving Blz. 258  
Wat willen we bereiken? Blz. 259  
5.5.1. Gericht mogelijke inzet personeel Blz. 260  
Sturen op ontwikkeling en afbouw kosten Blz. 261  
Beleidsindicatoren Blz. 262  
Kaderstellende documenten Blz. 263  
Verbonden partijen Blz. 264  
Wat mag het kosten? Blz. 265  
Paragrafen Blz. 266  
Paragraaf 1: Lokale heffingen Blz. 267  
Inleiding Blz. 268  
Totaaloverzicht Blz. 269  
Paragraaf 1: Lokale heffingen Blz. 270  
Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 271  
Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 272  
Kengetallen Blz. 273  
Tabel kengetallen Blz. 274  
Toelichting kengetallen Blz. 275  
Geprognosticeerde balans per 31-12 Blz. 276  
Toelichting volgnummers tabel Blz. 277  
Risico's Blz. 278  
Paragraaf 3: Kapitaalgoederen Blz. 279  
Paragraaf 3: Kapitaalgoederen Blz. 280  
Toelichting Blz. 281  
Tabel onderhoudstoestand Blz. 282  
Toelichting Blz. 283  
Paragraaf 4: Financiering Blz. 284  
Paragraaf 4: Financiering Blz. 285  
EMU-saldo Blz. 286  
Renteschema Blz. 287  
Renterisiconorm Blz. 288  
Kasgeldlimiet Blz. 289  
Schatkistbankieren Blz. 290  
Kaderstellende documenten Blz. 291  
Paragraaf 5: Bedrijfsvoering Blz. 292  
Paragraaf 5: Bedrijfsvoering Blz. 293  
Omschrijving Blz. 294  
Paragraaf 6: Verbonden partijen Blz. 295  
Inleiding Blz. 296  
tabel Blz. 297  
Paragraaf 6: Verbonden partijen Blz. 298  
Paragraaf 7: Grondbeleid Blz. 299  
Paragraaf 7: Grondbeleid Blz. 300  
Financiële tabel Blz. 301  
Toelichting Blz. 302  
Financiële begroting Blz. 303  
Van uitgangspuntennotitie naar begroting Blz. 304  
Financieel overzicht Blz. 305  
Toelichting Blz. 306  
Overzicht van toezeggingen en vragen naar aanleiding van behandeling Uitgangspuntennotitie 2022-2025 Blz. 307  
Overzicht kosten per prioritair thema en kerntaak Blz. 308  
Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 1 Blz. 309  
Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 2 Blz. 310  
Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 3 Blz. 311  
Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 4 Blz. 312  
Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 5 Blz. 313  
Recapitulatie BBV Blz. 314  
Structureel en reëel baten en lasten Blz. 315  
1.1 Begroting conform taakvelden BBV Blz. 316  
Recapitulatie taakvelden Blz. 317  
Taakveld 0 Blz. 318  
Taakveld 1 Blz. 319  
Taakveld 2 Blz. 320  
Taakveld 3 Blz. 321  
Taakveld 4 Blz. 322  
Taakveld 5 Blz. 323  
Taakveld 6 Blz. 324  
Taakveld 7 Blz. 325  
Taakveld 8 Blz. 326  
1.2 Incidentele baten en lasten Blz. 327  
Begintekst Blz. 328  
Overzicht inc baten en lasten Blz. 329  
Toelichting incidentele baten en lasten Blz. 330  
Staatje structureel incidenteel Blz. 331  
Conclusie Blz. 332  
1.3 Investeringsstaat 2022-2025 Blz. 333  
1.3 Investeringsstaat 2022 - 2025 Blz. 334  
1.4 Stand en verloop reserves en voorzieningen Blz. 335  
Reserves en voorzieningen 2022 Blz. 336  
Reserves en voorzieningen 2023 Blz. 337  
Reserves en voorzieningen 2024 Blz. 338  
Reserves en voorzieningen 2025 Blz. 339  
1.5 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 340  
1.5 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 341  
1.5 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 342  
1.6 Opbouw algemene uitkering 2022 - 2025 Blz. 343  
1.6 Opbouw algemene uitkering 2022 - 2025 Blz. 344