Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering

 

Als je met een beschouwende blik naar een gemeente kijkt vervult een gemeente verschillende rollen in haar functie naar haar inwoners. In één perspectief is de gemeente dienstverlener aan haar inwoners. In dit perspectief vervult de gemeente diensten zoals het verstrekken van paspoorten etc. In een andere rol treedt de gemeente haar inwoners tegemoet als burger van een gemeente.

Dienstverlening en besturen zit in ons DNA, is herkenbaar in beleid en uitvoering en sluit aan op de “dicht bij het leven” filosofie die verder uitgedragen wordt. In dat licht willen we vanuit betrokkenheid en op een verfrissende wijze van besturen en werken aansluiting zoeken bij de behoeften van de samenleving door concrete stappen te zetten in goed samenspel tussen raad, college en de ambtelijke organisatie. Dit zal de komende jaren zorgen voor een omslag in de ontwikkelingen van de dienstverlening en wijze van besturen waarbij we al dan niet in samenwerking met andere organisaties/overheden zorg dragen voor een samenleving waarin iedereen op een veilige wijze mee kan doen.

Verder geeft het programma Bestuur en bedrijfsvoering inzicht in de algemene middelen en de wijze waarop wordt gewerkt aan een solide financieel gezonde gemeente. Een financieel gezonde gemeente betekent: een solide financieel meerjarig beleid, goed beheer van deelnemingen en verbonden partijen, een goede financieringsfunctie; voldoende weerstandsvermogen om gemeentelijke risico’s af te dekken, voldoende waarborgen tegen calamiteiten (verzekeringen) en zo laag mogelijke lasten voor inwoners en ondernemers. Dit wordt op een transparante wijze overzichtelijk gemaakt waarin cijfers op een leesbare manier worden gepresenteerd.
Een nadere uitwerking komt terug in de wettelijk voorgeschreven paragrafen Lokale heffingen, Bedrijfsvoering, Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Financiering en Verbonden partijen.

5.1 Kerntaak: Openbare orde en veiligheid

Terug naar navigatie - Omschrijving

De kerntaak Openbare orde en Veiligheid levert een bijdrage aan het behouden van een goed woon- en leefklimaat in onze dorpen en het buitengebied.
Je veilig voelen c.q. veilig zijn, is de basis om te kunnen functioneren, te verblijven en te ondernemen. Veiligheid is vanuit dat beeld een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Van alle burgers mag namelijk verwacht worden dat zij zich gedragen met respect voor elkaar en de omgeving. Echter, veiligheid is ook een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Mensen moeten veilig zijn en zich veilig (kunnen) voelen in en om het huis, in het verkeer en ongehinderd op straat kunnen verblijven, overdag en ’s avonds en veilig hun ondernemerschap en verenigingsactiviteiten kunnen uitoefenen. Van ons als gemeente mag onder meer verwacht worden dat wij erop toezien dat dat mogelijk is, door het treffen van preventieve maatregelen en door handhavend op te treden. 

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.1.1 Goede organisatie fysieke veiligheid

Terug naar navigatie - 5.1.1 Goede organisatie fysieke veiligheid

Doelstelling is dat de fysieke veiligheid door tussenkomst van de Veiligheidsregio m.b.t. de aandachtsvelden rampenbestrijding en crisisbeheersing, brandveiligheid en gevaarlijke stoffen passend cf. het veiligheidsprofiel georganiseerd is.

5.1.3 Veilige woon-, verblijf- en werkomgeving

Terug naar navigatie - 5.1.3 Veilige woon-, verblijf- en werkomgeving

We blijven investeren in een veilige woon-, verblijf- en werkomgeving die onder meer gekenmerkt wordt door een verkeersveilige omgeving en veilige schoolomgevingen. Maar ook een omgeving zonder criminaliteit zoals inbraken en diefstal, zonder alcohol- en drugsoverlast, zonder overlast van weg- en vliegverkeer.

5.2 Kerntaak: Identiteit & Samenwerking

Terug naar navigatie - Omschrijving

Om invulling te kunnen geven aan haar bestaansdoel komt de gemeente vele (maatschappelijke) partners tegen met een samenwerking op verschillende niveaus en voor verschillende beleidsvelden.

Te denken valt aan onder meer de huidige samenwerking inzake de grensoverschrijdende milieuproblematiek, handhaving en oefeningen in het kader van veiligheid, de Rijksgrenscorrectie, mobiliteit inzake spoor en waterweg, het project “meer met de Maas’, samenwerking met Voeren op het terrein van natuur en landschap, grensoverschrijdend ondernemen, de samenwerking in de sociale sector, de jumelage met Clervaux, de verbonden partijen en onze eigen bedrijfsvoering.

Die verscheidenheid van opgaven en beleidsvelden vergt dat er voor samenwerking passend moet worden ‘geschakeld op schalen’, zoals bijvoorbeeld op de schaal stad/platteland, in casu Maastricht/Heuvelland of op de schaal Lijn 50 of op schaal Zuid-Limburg (18) of op de schaal Limburg (33) of op de schaal Euregionaal. Meer themagericht – bijv. de thema’s erfgoed, slowtoerisme, fruitsector en streekprodukten - kan worden gedacht aan samenwerking op een schaal met de regio Haspengouw en/of met de regio Land van Herve. Grensoverschrijdende samenwerking maakt sinds vorig jaar voor het eerst ook deel uit van het takenpakket van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en die omstandigheid kan bevorderend werken voor het verdiepen en uitbouwen van de grensoverschrijdende samenwerking in onze (eur)regio.

Uitgangspunt voor samenwerking vormt de autonomie en de identiteit van de gemeente Eijsden-Margraten. Op grond van dit uitgangspunt staat de gemeente open voor het verdiepen en verder uitbouwen van de (eu-)regionale samenwerking middels het voeren van een stevige regio-agenda op samenwerking.

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.2.2 Versterken samenwerken

Terug naar navigatie - 5.2.2 Versterken samenwerken

Uitgangspunt voor samenwerking vormt het behouden van de autonomie en de identiteit van de gemeente Eijsden-Margraten. Op grond hiervan staat de gemeente open voor het verdiepen en verder uitbouwen van de (eu-)regionale samenwerking middels het voeren van een stevige regio-agenda op samenwerking, waardoor bijgedragen wordt aan het versterken van het DNA ''dichtbij het leven'' en Cittaslow. 

5.3 Kerntaak: Bestuur & Dienstverlening

Terug naar navigatie - Omschrijving

De gemeente streeft richting haar inwoners en ondernemers naar een transparante en betrouwbare dienstverlening. Duidelijkheid, kwaliteit en korte doorlooptijden staan hierin centraal. Deze vorm van dienstverlening vraagt om een open en transparante wijze van communiceren naar onze inwoners, belanghebbenden en maatschappelijke partners die te typeren is als klantvriendelijk en klantgericht.

Daarnaast wordt ingezet op de kracht en kwaliteiten van inwoners en ondernemers die binnen Eijsden-Margraten aanwezig zijn door ons dienstbaar op te stellen richting samenleving en niet andersom: de burger centraal. Dit vraagt om een omslag van besturen en werken vanuit de ambtelijke organisatie en het bestuur. Een werkwijze waarin verbinding gemaakt wordt met de samenleving op basis van burgerparticipatie, co-creatie, maar waar ook vanuit een coöperatieve houding ruimte geboden wordt aan burgerinitiatieven.

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.3.1 Bestuurlijk ambtelijk samenspel

Terug naar navigatie - 5.3.1 Bestuurlijk ambtelijk samenspel

We willen komen tot een gezamenlijke bestuurlijke en ambtelijke agenda over de gewenste en beoogde vernieuwing e.e.a. op basis van de inzichten uit de fusie-effect-rapportage (FER) en de verkregen inzichten eind 2020.

5.3.2 Kwaliteit van het debat

Terug naar navigatie - 5.3.2 Kwaliteit van het debat

We willen de kwaliteit van het debat rondom de besluitvorming vergroten en daarnaast het bestuurlijk-ambtelijk-samenspel, waarbij duidelijke afspraken gemaakt zijn tussen het bestuur en de organisatie rondom verantwoordelijkheden, verwachte rollen, rolvastheid en de wijze waarop samengewerkt wordt, versterken.

5.3.3. Participatie als leidend principe

Terug naar navigatie - 5.3.3. Participatie als leidend principe

We willen bereiken dat participatie als leidend principe gehanteerd wordt in de werkwijze van het bestuur en de organisatie, zodat optimaal verbinding gemaakt wordt met de kracht van de samenleving. 

5.3.4 Eigentijdse dienstverlening

Terug naar navigatie - 5.3.4 Eigentijdse dienstverlening

In een meer zelf organiserende samenleving, hoort een gemeente die contacten met burgers snel en doeltreffend afhandelt en aansluit bij de behoeften van onze burgers. Wij streven dan ook naar het realiseren van een excellente klantgerichte dienstverlening. Dit vertaalt zich in de ambitie om de klanten van onze gemeente op een professionele, effectieve en efficiënte wijze van dienst te zijn. 

5.3.6 Integraal werken en besturen

Terug naar navigatie - 5.3.6 Integraal werken en besturen

We willen de vragen van onze inwoners en ondernemers alsmede vraagstukken in onze gemeenschappen gericht oppakken en voortvarend en adequaat afhandelen door integraal werken en besturen te stimuleren.

5.4 Kerntaak: Financiën & middelen

Terug naar navigatie - Omschrijving

Binnen het beleidsveld financiën en middelen geven we uitvoering aan een solide financieel meerjarig beleid met zo laag mogelijke lasten voor inwoners en ondernemers. Wij zorgen voor een transparante begroting waarin cijfers op een leesbare manier worden gepresenteerd. 

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.4.7 Verbetering sturingsinformatie

Terug naar navigatie - 5.4.7 Verbetering sturingsinformatie

De sturingsinformatie van de sturings- en verantwoordingsdocumenten zal worden verbeterd. Door enerzijds een verbetering en vereenvoudiging door te voeren in leesbaarheid en de herkenbaarheid en anderzijds door een verbetering en vereenvoudiging in de cyclus van de documenten.

Op het niveau van het college en het ambtelijk apparaat zal het proces van totstandkoming van de P&C documenten worden verbeterd, waarbij aandacht wordt gegeven aan de versterking van de koppeling met het strategisch kader.

5.5 Kerntaak: Personeel

Terug naar navigatie - Omschrijving

In deze kerntaak geven we inzicht in de personele ontwikkeling. Een goede personele invulling is van groot belang voor de realisatie van de doelen van de organisatie. Er wordt inzicht geboden in de personele inzet op de programma’s 1 tot en met 4 en de personele inzet die tot de overhead wordt gerekend. Door het personeel in dit programma onder te brengen, is het totaal inzicht in de personele ontwikkeling groter. Binnen de personele inzet is een onderverdeling te maken naar overhead en direct toewijsbare personele inzet.

Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Tot de overhead horen alle functies die dit doel dienen. De overheadfuncties staan derhalve niet rechtstreeks ten dienste van de (externe) klant. Dat betekent dat in ieder geval de kosten in verband met de volgende elementen tot kosten van overhead worden gerekend en moeten worden opgenomen:

- financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
- personeel en organisatie;
- inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
- interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie;
- juridische zaken;
- bestuurszaken en bestuursondersteuning (excl. griffie)
- informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;
- facilitaire zaken en huisvesting;
- documentaire informatievoorziening en
- managementondersteuning primaire proces.

Verdeling personele kosten en inzet van personeel naar Overhead.

Gemeenten dienen een apart overzicht van de kosten van de overhead op te nemen in het programmaplan. Dat is afgesproken om de raad meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en haar meer zeggenschap te geven over die kosten. 

Personeel 2022 excl. Bestuur en Griffie Totaal Directe personele lasten programma 1 t/m 4 Overhead
Euro Formatie in Fte Euro Formatie in Fte Euro Formatie in Fte
Salarislasten / FTE € 13.489.428 181,75 € 9.357.506 115,38 € 4.131.922 66,37
Overige overhead € 5.323.493
Totaal € 13.489.428 181,75 € 9.357.506 115,38 € 9.455.415 66,37
Terug naar navigatie - Omschrijving

De totale kosten aan overhead per inwoner in Eijsden-Margraten bedragen € 376 in 2021 en € 364 in 2022.  De daling van de totale kosten aan overhead per inwoner in de begroting 2022 ten opzichte van de begroting 2021 kan worden verklaard door een stijging van het aantal inwoners en daling van de totale overheadkosten.

Overhead in euro's Totaal Per inwoner
Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Eijsden-Margraten € 9.785.895 € 9.702.580 € 9.532.975 € 380 € 376 € 364
Terug naar navigatie - Omschrijving

De totale salarislasten (inclusief bestuur en griffie)  voor de jaren 2022 -2025 bedragen als volgt.

Totaal salarislasten Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Raad en college € 964.700 € 964.700 € 964.700 € 964.700
Griffie € 267.164 € 234.428 € 201.692 € 201.692
Ambtelijk apparaat € 13.489.428 € 12.849.686 € 12.893.672 € 12.921.589
Totaal begrote kosten € 14.721.292 € 14.048.814 € 14.060.064 € 14.087.981

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Beleidsindicatoren Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering
Naam Indicator Eenheid Bron Waarde Waarde Waarde
E-M 25.000 - 50,000 NL
Verwijzingen Halt Aantal per 1.000 jongeren Bureau Halt 18 10 11
2020
Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners CBS, statline 0,2 1,1 2,3
2019
Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners CBS 1,4 3,2 4,6
2020
Diefstallen uit woning Aantal per 1.000 inwoners CBS 2,1 1,9 2,3
2019
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Aantal per 1.000 inwoners CBS 2,5 4,9 6,2
2020
Aandeel dat zich wel eens onveilig voelt in de buurt % CBS 9% 17% 14%
2019
Waardering inwoners algehele gemeentelijke dienstverlening Score 1-10 CBS 6,76 6,66 6,71
2019
Formatie Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens 7,0 onbekend onbekend
Bezetting Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens 5,79 onbekend onbekend
Apparaatskosten Kosten per inwoner Eigen gegevens 519,00 onbekend onbekend
Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom Eigen gegevens 6% onbekend onbekend
Overhead % van totale lasten Eigen gegevens 15,51% onbekend onbekend
Gemiddelde WOZ waarde Duizend euro CBS 279 280 270
2020
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden In Euro’s COELO 866 onbekend 733
2021
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden In Euro’s COELO 972 onbekend 810
2021

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten
 • Algemene Plaatselijke Verordening Eijsden-Margraten 2015 vijfde wijziging (vastgesteld door de Raad 15-12-2020)
 • Beleidslijn wet BIBOB
 • Beleidsvisie externe veiligheid
 • Beleidsregels hulpacties/ hulp bij rampen
 • Gemeentelijk VerkeersveiligheidsplanEijsden-Margraten
 • Integraal Veiligheidsplan Heuvelland 2020-2023, vastgesteld 29-9-2020
 • Verordening Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen gemeente Eijsden-Margraten 2020, vastgesteld 27-10-2020
 • Reglement Burgerlijke Stand Eijsden-Margraten 2017
 • Verordening gemeentelijke onderscheidingen Eijsden-Margraten
 • Regeling van tarieven openbaarheid van bestuur
 • Verordening interne klachtenbehandeling gemeente Eijsden-Margraten
 • Nota reserves en voorzieningen Eijsden-Margraten 2017
 • Nota waarderen en afschrijven Eijsden-Margraten 2017
 • Controleverordening 213 gemeente Eijsden-Margraten 2015
 • Financiële verordening 212 gemeente Eijsden-Margraten 2017
 • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid 213a van de gemeente Eijsden-Margraten 2015
 • Verordening op de commissie Planning en Control Eijsden-Margraten
 • Controleprotocol 2020 inclusief normenkader (vastgesteld door de raad 22-10-2020)
 • Verordening Duurzaamheidslening Eijsden-Margraten 2016 eerste wijziging (vastgesteld door de Raad op 19-2-2019)
 • Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2021 Eijsden-Margraten (vastgesteld door de Raad 18-11-2020)
 • Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2021 Eijsden-Margraten (vastgesteld door de Raad 18-11-2020)
 • Verordening forensenbelasting Eijsden-Margraten 2021 (vastgesteld door de Raad 18-11-2020)
 • De verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2021 (vastgesteld door
  de Raad 18-11-2020)
 • Legesverordening en tarieventabel Eijsden-Margraten 2021 (vastgesteld door de Raad 15-12-2020)
 • Wijziging Verordening afvalstoffenheffing Eijsden- Margraten 2011 (vastgesteld door de Raad 6-5-2020)
 • Verordening wet Onroerende Zaakbelasting Eijsden-Margraten 2021 (vastgesteld door de Raad 15-12-2020)
 • Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Eijsden-Margraten 2015 en bijbehorende tarieventabel, (vastgesteld door de raad 18-11-2020)
 • Verordening rechten voor van gemeentewege verleende diensten onder, in of op de openbare weg Eijsden-Margraten 2020 en bijbehorende tarieventabel (10-12-2019)
 • Treasurystatuut Eijsden-Margraten 2017
 • Budgethoudersregeling 2017
 • Mandaat en machtigingsregeling tweede wijziging Eijsden-Margraten 2017
 • Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving Eijsden-Margraten
 • Aanbestedingsbeleid 2016

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De volgende verbonden partijen dragen bij aan het programma Bestuur &  Bedrijfsvoering :

 • NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank).
 • Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
 • Waterleiding Maatschappij Limburg NV.
 • Enexis Holding NV.
 • Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV.
 • Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen.
 • GR Gegevenshuis.

Voor nadere informatie over deze verbonden partijen verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Programma 5 Bestuur & Bedrijfsvoering
Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Lasten
5.1 Openbare orde en veiligheid -2.195.970 -2.195.970 -2.195.970 -2.195.970 4
5.2 Identiteit&Samenwerking -189.272 -189.272 -189.272 -189.272 4
5.3 Bestuur&Dienstverlening -1.989.078 -1.892.956 -1.892.956 -1.892.956 4
5.4 Financiën&Middelen -3.005.557 -3.802.924 -4.274.289 -4.747.923 4
5.5 Personeel -15.069.304 -14.372.626 -14.379.676 -14.403.393 4
Totale lasten -22.449.180 -22.453.748 -22.932.163 -23.429.513
Baten
5.1 Openbare orde en veiligheid 8.200 8.200 8.200 8.200 5
5.2 Identiteit&Samenwerking 15.896 15.896 15.896 15.896 5
5.3 Bestuur&Dienstverlening 445.957 464.157 464.157 464.157 5
5.4 Financiën&Middelen 39.767.605 40.516.319 41.213.821 42.182.557 5
5.5 Personeel 0 0 0 0 5
Totale baten 40.237.658 41.004.572 41.702.074 42.670.810
Saldo programma voor resultaatbestemming 17.788.478 18.550.824 18.769.911 19.241.297
Mutaties reserves 565.439 465.439 35.509 236.759 1.303.146
Saldo programma na resultaatbestemming 18.353.917 19.016.263 18.805.420 19.478.056