Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering

 

Als je met een beschouwende blik naar een gemeente kijkt vervult een gemeente verschillende rollen in haar functie naar haar inwoners. In één perspectief is de gemeente dienstverlener aan haar inwoners. In dit perspectief vervult de gemeente diensten zoals het verstrekken van paspoorten etc. In een andere rol treedt de gemeente haar inwoners tegemoet als burger van een gemeente.

Dienstverlening en besturen zit in ons DNA, is herkenbaar in beleid en uitvoering en sluit aan op de “dicht bij het leven” filosofie die verder uitgedragen wordt. In dat licht willen we vanuit betrokkenheid en op een verfrissende wijze van besturen en werken aansluiting zoeken bij de behoeften van de samenleving door concrete stappen te zetten in goed samenspel tussen raad, college en de ambtelijke organisatie. Dit zal de komende jaren zorgen voor een omslag in de ontwikkelingen van de dienstverlening en wijze van besturen waarbij we al dan niet in samenwerking met andere organisaties/overheden zorg dragen voor een samenleving waarin iedereen op een veilige wijze mee kan doen.

Verder geeft het programma Bestuur en bedrijfsvoering inzicht in de algemene middelen en de wijze waarop wordt gewerkt aan een solide financieel gezonde gemeente. Een financieel gezonde gemeente betekent: een solide financieel meerjarig beleid, goed beheer van deelnemingen en verbonden partijen, een goede financieringsfunctie; voldoende weerstandsvermogen om gemeentelijke risico’s af te dekken, voldoende waarborgen tegen calamiteiten (verzekeringen) en zo laag mogelijke lasten voor inwoners en ondernemers. Dit wordt op een transparante wijze overzichtelijk gemaakt waarin cijfers op een leesbare manier worden gepresenteerd.
Een nadere uitwerking komt terug in de wettelijk voorgeschreven paragrafen Lokale heffingen, Bedrijfsvoering, Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Financiering en Verbonden partijen.

5.1 Kerntaak: Openbare orde en veiligheid

Terug naar navigatie - Omschrijving

De kerntaak Openbare orde en Veiligheid levert een bijdrage aan het behouden van een goed woon- en leefklimaat in onze dorpen en het buitengebied.
Je veilig voelen c.q. veilig zijn, is de basis om te kunnen functioneren, te verblijven en te ondernemen. Veiligheid is vanuit dat beeld een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Van alle burgers mag namelijk verwacht worden dat zij zich gedragen met respect voor elkaar en de omgeving. Echter, veiligheid is ook een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Mensen moeten veilig zijn en zich veilig (kunnen) voelen in en om het huis, in het verkeer en ongehinderd op straat kunnen verblijven, overdag en ’s avonds en veilig hun ondernemerschap en verenigingsactiviteiten kunnen uitoefenen. Van ons als gemeente mag onder meer verwacht worden dat wij erop toezien dat dat mogelijk is, door het treffen van preventieve maatregelen en door handhavend op te treden. 

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.2 Kerntaak: Identiteit & Samenwerking

Terug naar navigatie - Omschrijving

Om invulling te kunnen geven aan haar bestaansdoel komt de gemeente vele (maatschappelijke) partners tegen met een samenwerking op verschillende niveaus en voor verschillende beleidsvelden.

Te denken valt aan onder meer de huidige samenwerking inzake de grensoverschrijdende milieuproblematiek, handhaving en oefeningen in het kader van veiligheid, de Rijksgrenscorrectie, mobiliteit inzake spoor en waterweg, het project “meer met de Maas’, samenwerking met Voeren op het terrein van natuur en landschap, grensoverschrijdend ondernemen, de samenwerking in de sociale sector, de jumelage met Clervaux, de verbonden partijen en onze eigen bedrijfsvoering.

Die verscheidenheid van opgaven en beleidsvelden vergt dat er voor samenwerking passend moet worden ‘geschakeld op schalen’, zoals bijvoorbeeld op de schaal stad/platteland, in casu Maastricht/Heuvelland of op de schaal Lijn 50 of op schaal Zuid-Limburg (18) of op de schaal Limburg (33) of op de schaal Euregionaal. Meer themagericht – bijv. de thema’s erfgoed, slowtoerisme, fruitsector en streekprodukten - kan worden gedacht aan samenwerking op een schaal met de regio Haspengouw en/of met de regio Land van Herve. Grensoverschrijdende samenwerking maakt sinds vorig jaar voor het eerst ook deel uit van het takenpakket van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en die omstandigheid kan bevorderend werken voor het verdiepen en uitbouwen van de grensoverschrijdende samenwerking in onze (eur)regio.

Uitgangspunt voor samenwerking vormt de autonomie en de identiteit van de gemeente Eijsden-Margraten. Op grond van dit uitgangspunt staat de gemeente open voor het verdiepen en verder uitbouwen van de (eu-)regionale samenwerking middels het voeren van een stevige regio-agenda op samenwerking.

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.3 Kerntaak: Bestuur & Dienstverlening

Terug naar navigatie - Omschrijving

De gemeente streeft richting haar inwoners en ondernemers naar een transparante en betrouwbare dienstverlening. Duidelijkheid, kwaliteit en korte doorlooptijden staan hierin centraal. Deze vorm van dienstverlening vraagt om een open en transparante wijze van communiceren naar onze inwoners, belanghebbenden en maatschappelijke partners die te typeren is als klantvriendelijk en klantgericht.

Daarnaast wordt ingezet op de kracht en kwaliteiten van inwoners en ondernemers die binnen Eijsden-Margraten aanwezig zijn door ons dienstbaar op te stellen richting samenleving en niet andersom: de burger centraal. Dit vraagt om een omslag van besturen en werken vanuit de ambtelijke organisatie en het bestuur. Een werkwijze waarin verbinding gemaakt wordt met de samenleving op basis van burgerparticipatie, co-creatie, maar waar ook vanuit een coöperatieve houding ruimte geboden wordt aan burgerinitiatieven.

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.4 Kerntaak: Financiën & middelen

Terug naar navigatie - Omschrijving

Binnen het beleidsveld financiën en middelen geven we uitvoering aan een solide financieel meerjarig beleid met zo laag mogelijke lasten voor inwoners en ondernemers. Wij zorgen voor een transparante begroting waarin cijfers op een leesbare manier worden gepresenteerd. 

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.5 Kerntaak: Personeel

Terug naar navigatie - Omschrijving

In deze kerntaak geven we inzicht in de personele ontwikkeling. Een goede personele invulling is van groot belang voor de realisatie van de doelen van de organisatie. Er wordt inzicht geboden in de personele inzet op de programma’s 1 tot en met 4 en de personele inzet die tot de overhead wordt gerekend. Door het personeel in dit programma onder te brengen, is het totaal inzicht in de personele ontwikkeling groter. Binnen de personele inzet is een onderverdeling te maken naar overhead en direct toewijsbare personele inzet.

Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Tot de overhead horen alle functies die dit doel dienen. De overheadfuncties staan derhalve niet rechtstreeks ten dienste van de (externe) klant. Dat betekent dat in ieder geval de kosten in verband met de volgende elementen tot kosten van overhead worden gerekend en moeten worden opgenomen:

- financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
- personeel en organisatie;
- inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
- interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie;
- juridische zaken;
- bestuurszaken en bestuursondersteuning (excl. griffie)
- informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;
- facilitaire zaken en huisvesting;
- documentaire informatievoorziening en
- managementondersteuning primaire proces.

Verdeling personele kosten en inzet van personeel naar Overhead.

Gemeenten dienen een apart overzicht van de kosten van de overhead op te nemen in het programmaplan. Dat is afgesproken om de raad meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en haar meer zeggenschap te geven over die kosten.

Personeel 2021 excl. Bestuur en Griffie Totaal Directe personele lasten programma 1 t/m 4 Overhead
Euro Formatie in Fte Euro Formatie in Fte Euro Formatie in Fte
Salarislasten / FTE € 12.122.268 162,83 € 6.839.172 94,33 € 5.283.096 68,50
Overige overhead € 5.328.439
Totaal € 12.122.268 162,83 € 6.839.172 94,33 € 10.611.535 68,50
Terug naar navigatie - Omschrijving

De totale kosten aan overhead per inwoner in Eijsden-Margraten bedragen € 394 in 2020 en € 412 in 2021. Dit heeft betrekking op de incidentele meerkosten betreffende de organisatie. Deze zijn toegelicht bij de structurele en incidentele baten en lasten (Deel C; 1.2 van deze begroting)

Overhead in euro's Totaal Per inwoner
Jaarrekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Jaarrekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Eijsden-Margraten € 10.453.723 € 10.140.105 € 10.611.535 € 406 € 394 € 412
Terug naar navigatie - Omschrijving

De totale salarislasten (inclusief bestuur en griffie)  voor de jaren 2021 -2024 bedragen als volgt.

Totaal salarislasten Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
College € 620.700 € 620.700 € 620.700 € 620.700
Raad € 329.000 € 329.000 € 329.000 € 329.000
Griffie € 198.862 € 198.862 € 198.862 € 198.862
Ambtelijk apparaat € 12.122.268 € 12.096.447 € 12.139.571 € 12.083.834
Totaal begrote kosten € 13.270.830 € 13.245.009 € 13.288.133 € 13.232.396

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten
 • Nota reserves en voorzieningen Eijsden-Margraten 2017.
 • Nota waarderen en afschrijven Eijsden-Margraten 2017.
 • Bestuursakkoord  2018-2022.
 • Controleverordening 213 gemeente Eijsden-Margraten 2015.
 • Financiële verordening 212 gemeente Eijsden-Margraten 2017.
 • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid 213a van de gemeente Eijsden-Margraten 2015.
 • Verordening op de commissie Planning en Control Eijsden-Margraten.
 • Controleprotocol 2018 inclusief normenkader
 • Verordening Duurzaamheidslening Eijsden-Margraten 2016 eerste wijziging.
 • Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting Eijsden-Margraten 2019.
 • Verordening forensenbelasting Eijsden-Margraten 2017.
 • Legesverordening en tarieventabel Eijsden-Margraten 2019.
 • Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Eijsden- Margraten en bijbehorende tarieventabel 2019.
 • Verordening wet Onroerende Zaakbelasting Eijsden-Margraten 2019.
 • Verordening op de heffing en invordering rioolrechten Eijsden-Margraten 2018.
 • Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Eijsden-Margraten 2015 en bijbehorende tarieventabel.
 • Verordening rechten voor van gemeentewege verleende diensten onder, in of op de openbare weg Eijsden-Margraten 2015 en bijbehorende tarieventabel.
 • Beleidsplan risicomanagement en weerstandsvermogen.
 • Nota waarderen en afschrijven 2017.
 • Treasurystatuut Eijsden-Margraten 2017.
 • Budgethoudersregeling 2017.
 • ICT Realisatieplan spoor 1 2012-2015.
 • Informatiebeveiligingsplan.
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Mandaat en machtigingsregeling tweede wijziging Eijsden-Margraten 2017.
 • Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving Eijsden-Margraten.
 • Communicatiebeleid 2012-2016.
 • Algemene Plaatselijke Verordening Eijsden-Margraten 2015 vierde wijziging.
 • Integraal omgevingsbeleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2017.
 • Integraal veiligheidsbeleid 2012-2016 Eijsden-Margraten.
 • Beleidslijn wet BIBOB.
 • Beleidsvisie externe veiligheid.
 • Beleidsregels hulpacties/ hulp bij rampen
 • Verordening Noodweer
 • Beleidsplan politie 2015-2018.
 • Preventie en Handhavingsplan Jeugd Alcohol en Omgeving Maastricht Heuvelland 2015-2019.
 • Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan Eijsden-Margraten.
 • Regionaal Risicoprofiel Zuid Limburg 2015.
 • Verordening kwaliteit vergunningsverlening, toezicht en handhaving.
 • Strategische Visie 2022.
 • Gedragscode Integriteit volksvertegenwoordigers.
 • Startnotitie Jumelage.
 • Verordening gegevensverstrekking basisregistraties personen Eijsden-Margraten 2014.
 • Reglement Burgerlijke Stand Eijsden-Margraten 2017.
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Verordening gemeentelijke onderscheidingen Eijsden-Margraten.
 • Regeling van tarieven openbaarheid van bestuur.
 • Verordening interne klachtenbehandeling gemeente Eijsden-Margraten.

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De volgende verbonden partijen dragen bij aan het programma Bestuur &  Bedrijfsvoering :

 • NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank).
 • Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
 • Waterleiding Maatschappij Limburg NV.
 • Enexis Holding NV.
 • Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV.
 • Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen.
 • GR Gegevenshuis.

Voor nadere informatie over deze verbonden partijen verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Programma 5 Bestuur & Bedrijfsvoering
Begroting 2021 Meerjarenraming 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024
Lasten
5.1 Openbare orde en veiligheid -2.040.850 -1.997.548 -1.997.548 -1.997.548 4
5.2 Identiteit&Samenwerking -164.272 -189.272 -189.272 -189.272 4
5.3 Bestuur&Dienstverlening -1.824.034 -1.792.478 -1.765.356 -1.765.356 4
5.4 Financiën&Middelen -2.750.465 -4.152.328 -5.202.185 -5.604.162 4
5.5 Personeel -14.418.720 -14.170.679 -14.213.803 -14.158.066 4
Totale lasten -21.198.341 -22.302.305 -23.368.163 -23.714.403
Baten
5.1 Openbare orde en veiligheid 8.200 8.200 8.200 8.200 5
5.2 Identiteit&Samenwerking 0 0 0 0 5
5.3 Bestuur&Dienstverlening 457.570 445.957 464.157 464.157 5
5.4 Financiën&Middelen 38.728.919 40.055.306 41.177.726 42.047.531 5
5.5 Personeel 0 0 0 0 5
Totale baten 39.194.689 40.509.463 41.650.083 42.519.888
Saldo programma voor resultaatbestemming 17.996.347 18.207.158 18.281.920 18.805.485
Mutaties reserves 465.439 465.439 465.439 35.509 1.431.826
Saldo programma na resultaatbestemming 18.461.786 18.672.597 18.747.359 18.840.994