Leeswijzer

 

Dit jaar wordt voor de eerste keer de programmabegroting digitaal gepresenteerd, via de applicatie Pepperflow. De programmabegroting is een omvangrijk geheel vol financiële, cijfermatige gegevens en tekstuele toelichtingen hierop. Om u hierin wegwijs te maken en er tevens voor te zorgen dat u uit de programmabegroting de maximale informatie haalt, is deze leeswijzer opgesteld.

Nadat in 2020 de programmabegroting voortgeborduurd was op de begroting 2019, zijn in de begroting 2021 enkele aanpassingen doorgevoerd worden. Deze aanpassingen zijn doorgevoerd op basis van ervaringen met de begroting 2020. Wat blijft, is dat de verslagregels vanuit het BBV als leidraad gebruikt zijn om de begroting 2021 samen te stellen.

De programma-opzet is in de begroting 2021 vernieuwd ten opzichte van de geformuleerde programma’s in de begroting 2020. Dit om de Prioritaire Thema's te integreren in de programmastructuur. Voor de programma’s geldt dat:

 • Aansluiting is gemaakt met de eerder bepaalde strategische kaders;
 • Ze nauw aansluiten bij Dichtbij het Leven;
 • De harmonie tussen op het oog soms schijnbare tegenstellingen tot uitdrukking komt tussen de programma’s;
 • De Prioritaire thema's erin zijn geïntegreerd.

Onderstaand  worden de programma’s genoemd. Tevens worden de titels van de programma’s kort toegelicht:

 • In programma 1 Mens & Samenleving staan de mensen centraal die met elkaar in harmonie leven. Vanwege de connectie tussen het samenleven en de gebruiken en de rituelen komt in dit programma ook de harmonie met het verleden tot uitdrukking. Het prioritair thema Lifestyle is geïntegreerd in dit programma.
 • In programma 2 Landschap & Natuur wordt invulling gegeven aan de balans tussen het landschap, de natuur en de ontwikkeling. Het prioritair thema Landschap en Landbouw is geïntegreerd in dit programma.
 • In Programma 3 Klimaat & Energie ligt het accent op de vraagstukken rondom het realiseren van een duurzame samenleving, waarbij invulling wordt gegeven aan de klimaat- en energie-opgaven waar deze gemeente voor staat. Het prioritair thema Duurzaamheid is geïntegreerd in dit programma.
 • Programma 4 Wonen & Mobiliteit geeft invulling aan wonen in een prettige leefomgeving met passende voorzieningen die goed ontsloten zijn. In dit programma wordt aangegeven hoe omgegaan wordt met veranderende woon- en leefbehoeften.  Het prioritair thema Wonen is geïntegreerd in dit programma.
 • Programma 5 Bestuur & Bedrijfsvoering is geen inhoudelijk programma maar vooral een programma waarin het financieel beleid, openbare orde, samenwerking en dienstverlening worden samengebracht.

Wat verder nog gewijzigd is in de begroting 2021:

 • De oude beleidsvelden zijn vervangen door Kerntaken en Prioritaire Thema's;
 • Rechtstreeks onder deze thema's en kerntaken worden de doelstellingen concreet door vertaald naar de 3W-vragen.

De programmabegroting bestaat uit drie onderdelen:

 • Programmabegroting.
 • Paragrafen; Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat in de programmabegroting en -rekening een aantal paragrafen verplicht wordt opgenomen. De paragrafen zijn bedoeld als planning en verslag over het in de komende jaren voorgenomen beleid ten aanzien van beheersmatige aspecten op een achttal (limitatieve) gebieden.
 • Financiële begroting; In dit onderdeel is een recapitulatie van de baten en lasten voor het begrotingsjaar, en meerjarig opgenomen. Voorts vindt u hier een overzicht van de incidentele baten en lasten inclusief toelichting van de individuele posten, het overzicht structureel begrotingssaldo, de investeringsstaat 2021-2024 stand en verloop reserves en voorzieningen, een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en een overzicht omtrent de opbouw van de algemene uitkering 2021-2024.