Sitemap

Sitemap

Programmabegroting 2021-2024 Blz. 1  
Programma Blz. 2  
Activiteiten Blz. 3  
Zoeken Blz. 4  
Bijlagen Blz. 5  
Sitemap Blz. 6  
Voorwoord begroting 2021-2024 Blz. 7  
Voorwoord begroting 2020-2023 Blz. 8  
Financieel overzicht Blz. 9  
Toelichting tabel Blz. 10  
Leeswijzer Blz. 11  
Leeswijzer Blz. 12  
Programma 1: Mens & Samenleving Blz. 13  
Omschrijving Blz. 14  
1.0 Prioritair thema: Lifestyle Blz. 15  
Omschrijving Blz. 16  
Wat willen we bereiken? Blz. 17  
1.0.1 Bevorderen van positieve gezondheid gericht op bewegen, vitaliteit en participeren Blz. 18  
Inzet buurtcoach Blz. 19  
Breed palet activiteiten Blz. 20  
Meedoen inwoners Blz. 21  
Sportakkoord Blz. 22  
Project eenzaamheid Blz. 23  
Burgerinitiatieven Blz. 24  
Participatiecoach Blz. 25  
Gevarieerde hulp en ondersteuning Blz. 26  
1.0.2 Stimuleren lokale voedsel economie Blz. 27  
Faciliteren lokale voedselketens Blz. 28  
Stimuleren burgeractivatie Blz. 29  
Realiseren belevingscentrum Blz. 30  
1.0.3 Stimuleren van bewuste productie en consumptie Blz. 31  
Investeren in bewustwording Blz. 32  
Bijdrage leveren aan meervoudige waardecreatie van lokale ondernemers Blz. 33  
1.1 Kerntaak: Sociaal Domein Blz. 34  
Omschrijving Blz. 35  
Wat willen we bereiken? Blz. 36  
1.1.1 Budgettair neutrale uitvoering Wmo, Participatiewet en Jeugdwet Blz. 37  
Leerlingenvervoer Blz. 38  
Mantelzorgcompliment Blz. 39  
Begeleiding WMO Blz. 40  
SZMH Blz. 41  
Omnibuzz Blz. 42  
1.1.2 Ondersteunen kwetsbare inwoners Blz. 43  
Informele zorg Blz. 44  
Maatwerkvoorzieningen Blz. 45  
Realiseren levensloopbestendige woningen Blz. 46  
Participatiecoach Blz. 47  
1.1.3 Maatschappelijke vraagstukken Blz. 48  
Subsidie afspraken welzijnsinstellingen Blz. 49  
Actieplan Jeugd Blz. 50  
1.1.4 Eigen kracht van onze inwoners Blz. 51  
Resultaat gerichte afspraken professionele instellingen Blz. 52  
Vernieuwen aanpak informele zorg Blz. 53  
1.2 Kerntaak: Vitale inwoners en gemeenschappen Blz. 54  
Omschrijving Blz. 55  
Wat willen we bereiken? Blz. 56  
1.2.1 Eigen verantwoordelijkheid Blz. 57  
Inzetten op eigen verantwoordelijkheid Blz. 58  
Participatiecoach Blz. 59  
1.2.2 Gelijke kansen inwoners om mee te doen in de samenleving Blz. 60  
Clientondersteuning Blz. 61  
Maatwerkvoorzieningen Blz. 62  
Onderwijsachterstandenbeleid Blz. 63  
Inkomen en maatschappelijke participatie Blz. 64  
1.2.3 Gelijke kansen inwoners op ontwikkelen talent en gezond/veilig leven Blz. 65  
Investeren in gelijke kansen voor iedereen Blz. 66  
1.2.4 Kwaliteit accommodaties Blz. 67  
Kwaliteit gemeentelijke accommodaties Blz. 68  
1.3 Kerntaak: Culturele identiteit Blz. 69  
Omschrijving Blz. 70  
Wat willen we bereiken? Blz. 71  
1.3.1 Behoud kernkwaliteiten fysieke leefomgeving Blz. 72  
Behoud en bescherming monumenten, historische kernen en buitengebied Blz. 73  
1.3.2. Versterken Cultureel erfgoed Blz. 74  
Het cultureel erfgoed blijft zichtbaar en wordt meer beleefd Blz. 75  
1.3.3 Rekening houden met gebouwd erfgoed Blz. 76  
Erfgoed verankerd in ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 77  
Beleidsindicatoren Blz. 78  
Kaderstellende documenten Blz. 79  
Verbonden partijen Blz. 80  
Bijlage Sociaal Domein Blz. 81  
Toelichting Blz. 82  
Wat gaat het kosten? Blz. 83  
Programma 2: Landschap & Natuur Blz. 84  
Omschrijving Blz. 85  
2.0 Prioritair thema: Landschap en landbouw Blz. 86  
Omschrijving Blz. 87  
Wat willen we bereiken? Blz. 88  
2.0.1 Behoud van een agrarische sector voor de toekomst Blz. 89  
Actieve transitieaanpak Landbouw Blz. 90  
2.02 Versterken van het landschap door inzetten vergroeningsoffensief Blz. 91  
Uitvoeren Bomenplan Blz. 92  
Faciliteren IKL jaarprogramma Blz. 93  
Faciliteren stichting ''Limburg Bloeit Op'' Blz. 94  
Stimuleren bewustwording Blz. 95  
2.1 Kerntaak: Buitengewoon Buitengebied Blz. 96  
Omschrijving Blz. 97  
Wat willen we bereiken? Blz. 98  
2.1.1 Borgen van de kwaliteiten van het Zuid-Limburgse landschap Blz. 99  
Borgen kwaliteiten Zuid-Limburgs Landschap Blz. 100  
2.1.2 Een duurzaam renderend Landschap Blz. 101  
Uitvoering geven aan Visie VTE ZL Blz. 102  
2.2 Kerntaak: Openbare ruimte Blz. 103  
Omschrijving Blz. 104  
Wat willen we bereiken? Blz. 105  
2.2.1 Kwalitatieve openbare ruimte Blz. 106  
Openbare ruimte als visitekaartje behouden Blz. 107  
Bevorderen Burgerparticipatie: we bieden ruimte voor participatie van inwoners voor het groenbeheer Blz. 108  
De basis op orde: we continueren het groenonderhoud op kwaliteitsniveau B Blz. 109  
Versterken groenstructuren: aanplant bomen en bossages Blz. 110  
2.3 Kerntaak: Economie, recreatie en toerisme Blz. 111  
Omschrijving Blz. 112  
Wat willen we bereiken? Blz. 113  
2.3.1 Gezond lokaal ondernemersklimaat Blz. 114  
Faciliteren en bevorderen van kennisuitwisseling Blz. 115  
2.3.2 Balans tussen toeristische bedrijvigheid en belang inwoners Blz. 116  
Een gezonde balans tussen toerisme en leefbaarheid nastreven Blz. 117  
2.3.3 Balans tussen sportevenementen en belang inwoners Blz. 118  
Terughoudend faciliteren van grootschalige sportevenementen Blz. 119  
2.3.4 Eijsden-Margraten op de kaart zetten Blz. 120  
Optimaliseren en promoten fiets- en wandelvoorzieningen Blz. 121  
Beleidsindicatoren Blz. 122  
Kaderstellende documenten Blz. 123  
Verbonden partijen Blz. 124  
Wat mag het kosten? Blz. 125  
Programma 3: Klimaat & Energie Blz. 126  
Omschrijving Blz. 127  
3.0 Prioritair thema: Duurzaamheid Blz. 128  
Omschrijving Blz. 129  
Wat willen we bereiken? Blz. 130  
3.01 Meerjaren uitvoeringsprogramma klimaat- en energieopgaven Blz. 131  
Invulling geven aan Regionale Energie Strategie (RES) Blz. 132  
Opstellen Transitievisie Warmte Blz. 133  
Continueren project ''Zorgeloos Zonnepanelen'' Blz. 134  
Evalueren en bepalen vervolgtraject Project ''Dubbel Duurzaam'' Blz. 135  
Uitrollen project ''Plus je Huis'' Blz. 136  
Realiseren laadpaleninfrastructuur Blz. 137  
Verduurzamen gemeentelijk Vastgoed Blz. 138  
Uitvoering geven aan Klimaatstresstest Blz. 139  
Communiceren, informeren en participeren Blz. 140  
3.1 Kerntaak: afval, water en milieu Blz. 141  
Omschrijving Blz. 142  
Wat willen we bereiken? Blz. 143  
3.1.1 Stimuleren afvalpreventie Blz. 144  
Opstellen en uitvoering geven aan een nieuw afvalbeheerplan 2021 - 2025 Blz. 145  
3.1.2 Beperken milieu-, lucht- en geluidsvervuiling Blz. 146  
Aanpak stookoverlast Blz. 147  
Aanpak overlast bedrijven Blz. 148  
Aanpak geluidsoverlast Blz. 149  
3.1.3 Zorgdragen voor toekomstbestendige watersystemen Blz. 150  
Duurzaam omgaan met water Blz. 151  
Beleidsindicatoren Blz. 152  
Kaderstellende documenten Blz. 153  
Verbonden partijen Blz. 154  
Wat mag het kosten? Blz. 155  
Programma 4: Wonen & Mobiliteit Blz. 156  
Omschrijving Blz. 157  
4.0 Prioritair thema: Wonen Blz. 158  
Omschrijving Blz. 159  
Wat willen we bereiken? Blz. 160  
4.01 Realiseren woningbouwplannen Blz. 161  
Realiseren gebiedsontwikkelingen en uitbreidingsplannen Blz. 162  
4.02 Transformeren woningmarkt Blz. 163  
Stimuleren en faciliteren transformatie-opgave bestaande woningmarkt Blz. 164  
4.03 Herinvullen van leegstand en leegkomende gebouwen Blz. 165  
Stimuleren en faciliteren herinvullen van leegstaande gebouwen. Blz. 166  
4.04 Afspraken met partners in de woningmarkt Blz. 167  
Afspraken maken met Provincie Limburg Blz. 168  
Monitoren Woningvoorraad Blz. 169  
Prestatieafspraken maken met plaatselijk werkende woningcorporaties Blz. 170  
4.05 Stimuleringsmaatregelen voor starters Blz. 171  
Inzetten stimuleringsmaatregelen voor starters Blz. 172  
4.1 Kerntaak: Mobiliteit & verkeer Blz. 173  
Omschrijving Blz. 174  
Wat willen we bereiken? Blz. 175  
4.1.1 Veilige en goed onderhouden schoolroutes/omgevingen. Blz. 176  
Realiseren van veilige en goed onderhouden schoolroutes/omgevingen Blz. 177  
4.1.2 Optimale verbindingen tussen kernen Blz. 178  
Verkennen mogelijkheden tot optimaliseren Openbaar Vervoer Blz. 179  
4.1.3 Verminderen verkeers- en parkeeroverlast, vergroten verkeersveiligheid. Blz. 180  
Monitoren en aanpakken snelheids- en parkeeroverlast Blz. 181  
4.1.4 Verbeteren infrastructuur fietsers en wandelaars. Blz. 182  
Investeren in kwaliteitsverbetering fiets- en wandelroutes Blz. 183  
4.2 Kerntaak: Vastgoed Blz. 184  
Wat willen we bereiken? Blz. 185  
4.2.1 Afstoten en verduurzamen gemeentelijk vastgoed Blz. 186  
Sturen op toekomstbestendig gemeentelijk vastgoed Blz. 187  
4.3 Kerntaak: Omgevingsvisie Blz. 188  
Wat willen we bereiken? Blz. 189  
4.3.1 Zorg dragen voor een vloeiende implementatie omgevingswet Blz. 190  
Verzorgen van opleiding en kennisontwikkeling Blz. 191  
Implementeren digitaliseringstraject Blz. 192  
Opstellen omgevingsverordening Blz. 193  
Opstellen Omgevingsvisie Blz. 194  
Beleidsindicatoren Blz. 195  
Verbonden partijen Blz. 196  
Kaderstellende documenten Blz. 197  
Wat mag het kosten? Blz. 198  
Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering Blz. 199  
Omschrijving Blz. 200  
5.1 Kerntaak: Openbare orde en veiligheid Blz. 201  
Omschrijving Blz. 202  
Wat willen we bereiken? Blz. 203  
5.1.1 Goede organisatie fysieke veiligheid Blz. 204  
Veiligheidsregio Blz. 205  
5.1.2 Integriteit en ondermijning Blz. 206  
Aanpak ondermijning Blz. 207  
5.1.3 Veilige woon-, verblijf- en werkomgeving Blz. 208  
Investeren in een veilige woon-, verblijf- en werkomgeving Blz. 209  
5.1.4 Veiligheid van evenementen en bedrijvigheid Blz. 210  
Investeren in Keurmerk Veilig Ondernemen Blz. 211  
5.2 Kerntaak: Identiteit & Samenwerking Blz. 212  
Omschrijving Blz. 213  
Wat willen we bereiken? Blz. 214  
5.2.1 Versterken identiteit Eijsden-Margraten: ‘’Dichtbij het Leven’’ en Cittaslow Blz. 215  
Versterken DNA Eijsden-Margraten Blz. 216  
5.2.2 Versterken samenwerken Blz. 217  
De samenwerkingsagenda Blz. 218  
5.2.3 Verbonden partijen Blz. 219  
Vergroten regie op verbonden partijen Blz. 220  
5.3 Kerntaak: Bestuur & Dienstverlening Blz. 221  
Omschrijving Blz. 222  
Wat willen we bereiken? Blz. 223  
5.3.1 Bestuurlijk ambtelijk samenspel Blz. 224  
Uitvoering geven aan de gezamenlijke agenda (ambtelijk-bestuurlijk) Blz. 225  
5.3.2 Kwaliteit van het debat Blz. 226  
Doorontwikkelen vergadermodel Blz. 227  
5.3.3. Participatie als leidend principe Blz. 228  
Uitvoering geven aan visie op burgerparticipatie Blz. 229  
5.3.4 Eigentijdse dienstverlening Blz. 230  
Implementeren dienstverlening "Dichtbij de mens" Blz. 231  
5.3.5 Versterken rol raad Blz. 232  
Uitvoeren raadsontwikkelprogramma Blz. 233  
5.3.6 Integraal werken en besturen Blz. 234  
Uitvoering geven aan integraal werken en besturen Blz. 235  
5.4 Kerntaak: Financiën & middelen Blz. 236  
Omschrijving Blz. 237  
Wat willen we bereiken? Blz. 238  
5.4.1 De OZB stijgt niet meer dan de inflatie. Blz. 239  
Ozb stijgt vanaf 2022 meer dan de inflatie vanwege negatieve effecten herverdeling gemeentefonds Blz. 240  
5.4.2 Kostendekkendheid Blz. 241  
Optimaliseren kostendekkendheid dienstverlening Blz. 242  
5.4.3 Meerjarig sluitende begroting Blz. 243  
Een meerjarige begroting structureel en reëel in evenwicht Blz. 244  
5.4.4 Ondersteuning kaderstelling raad. Blz. 245  
Vroegtijdig betrekken raad bij kaderstellende onderwerpen Blz. 246  
5.4.5 Profijtbeginsel Blz. 247  
Evaluatie modellen toepassen profijtbeginsel bij rioolheffing Blz. 248  
5.4.6 Uitvoering geven aan financiële beleid. Blz. 249  
voorgenomen financieel beleid: verantwoording afleggen Blz. 250  
5.4.7 Verbetering sturingsinformatie Blz. 251  
Stuurinformatie: verbetering P&C producten Blz. 252  
5.5 Kerntaak: Personeel Blz. 253  
Omschrijving Blz. 254  
Omschrijving Blz. 255  
Omschrijving Blz. 256  
Wat willen we bereiken? Blz. 257  
5.5.1. Gericht mogelijke inzet personeel Blz. 258  
Sturen op ontwikkeling en afbouw kosten Blz. 259  
Beleidsindicatoren Blz. 260  
Kaderstellende documenten Blz. 261  
Verbonden partijen Blz. 262  
Wat mag het kosten? Blz. 263  
Paragrafen Blz. 264  
Paragraaf 1: Lokale heffingen Blz. 265  
Paragraaf 1: Lokale heffingen Blz. 266  
Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 267  
Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 268  
Kengetallen Blz. 269  
Tabel kengetallen Blz. 270  
Toelichting kengetallen Blz. 271  
Geprognosticeerde balans per 31-12 Blz. 272  
Toelichting volgnummers tabel Blz. 273  
Risico's Blz. 274  
Paragraaf 3: Kapitaalgoederen Blz. 275  
Paragraaf 3: Kapitaalgoederen Blz. 276  
Toelichting Blz. 277  
Tabel onderhoudstoestand Blz. 278  
Toelichting Blz. 279  
Paragraaf 4: Financiering Blz. 280  
Paragraaf 4: Financiering Blz. 281  
EMU-saldo Blz. 282  
Renteschema Blz. 283  
Renterisiconorm Blz. 284  
Kasgeldlimiet Blz. 285  
Schatkistbankieren Blz. 286  
Kaderstellende documenten Blz. 287  
Paragraaf 5: Bedrijfsvoering Blz. 288  
Paragraaf 5: Bedrijfsvoering Blz. 289  
Omschrijving Blz. 290  
Paragraaf 6: Verbonden partijen Blz. 291  
Paragraaf 6: Verbonden partijen Blz. 292  
Paragraaf 7: Grondbeleid Blz. 293  
Paragraaf 7: Grondbeleid Blz. 294  
Financiële tabel Blz. 295  
Toelichting Blz. 296  
Financiële begroting Blz. 297  
Van kadernota naar begroting Blz. 298  
Tabel 1 Blz. 299  
Tabel 2 Blz. 300  
Tabel 3 Blz. 301  
Overzicht kosten per prioritair thema en kerntaak Blz. 302  
Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 1 Blz. 303  
Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 2 Blz. 304  
Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 3 Blz. 305  
Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 4 Blz. 306  
Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 5 Blz. 307  
Recapitulatie BBV Blz. 308  
Structureel en reëel baten en lasten Blz. 309  
1.1 Begroting conform taakvelden BBV Blz. 310  
Recapitulatie taakvelden Blz. 311  
Taakveld 0 Blz. 312  
Taakveld 1 Blz. 313  
Taakveld 2 Blz. 314  
Taakveld 3 Blz. 315  
Taakveld 4 Blz. 316  
Taakveld 5 Blz. 317  
Taakveld 6 Blz. 318  
Taakveld 7 Blz. 319  
Taakveld 8 Blz. 320  
1.2 Incidentele baten en lasten Blz. 321  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 322  
Toelichting incidentele baten en lasten Blz. 323  
1.3 Investeringsstaat 2021-2024 Blz. 324  
1.3 Investeringsstaat 2020 - 2023 Blz. 325  
1.4 Stand en verloop reserves en voorzieningen Blz. 326  
Reserves en voorzieningen 2021 Blz. 327  
Reserves en voorzieningen 2022 Blz. 328  
Reserves en voorzieningen 2023 Blz. 329  
Reserves en voorzieningen 2024 Blz. 330  
1.5 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 331  
1.5 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 332  
1.6 Opbouw algemene uitkering 2021 - 2024 Blz. 333  
1.6 Opbouw algemene uitkering 2021 - 2024 Blz. 334