Sitemap

Sitemap

Programmabegroting 2021-2024 Blz. 1  
Programma Blz. 2  
Voorwoord begroting 2021-2024 Blz. 3  
Voorwoord begroting 2020-2023 Blz. 4  
Financieel overzicht Blz. 5  
Toelichting tabel Blz. 6  
Leeswijzer Blz. 7  
Leeswijzer Blz. 8  
Programma 1: Mens & Samenleving Blz. 9  
Omschrijving Blz. 10  
1.0 Prioritair thema: Lifestyle Blz. 11  
Omschrijving Blz. 12  
Wat willen we bereiken? Blz. 13  
1.0.1 Bevorderen van positieve gezondheid gericht op bewegen, vitaliteit en participeren Blz. 14  
Inzet buurtcoach Blz. 15  
Breed palet activiteiten Blz. 16  
Meedoen inwoners Blz. 17  
Sportakkoord Blz. 18  
Project eenzaamheid Blz. 19  
Burgerinitiatieven Blz. 20  
Participatiecoach Blz. 21  
Gevarieerde hulp en ondersteuning Blz. 22  
1.0.2 Stimuleren lokale voedsel economie Blz. 23  
Faciliteren lokale voedselketens Blz. 24  
Stimuleren burgeractivatie Blz. 25  
Realiseren belevingscentrum Blz. 26  
1.0.3 Stimuleren van bewuste productie en consumptie Blz. 27  
Investeren in bewustwording Blz. 28  
Bijdrage leveren aan meervoudige waardecreatie van lokale ondernemers Blz. 29  
1.1 Kerntaak: Sociaal Domein Blz. 30  
Omschrijving Blz. 31  
Wat willen we bereiken? Blz. 32  
1.1.1 Budgettair neutrale uitvoering Wmo, Participatiewet en Jeugdwet Blz. 33  
Leerlingenvervoer Blz. 34  
Mantelzorgcompliment Blz. 35  
Begeleiding WMO Blz. 36  
SZMH Blz. 37  
Omnibuzz Blz. 38  
1.1.2 Ondersteunen kwetsbare inwoners Blz. 39  
Informele zorg Blz. 40  
Maatwerkvoorzieningen Blz. 41  
Realiseren levensloopbestendige woningen Blz. 42  
Participatiecoach Blz. 43  
1.1.3 Maatschappelijke vraagstukken Blz. 44  
Subsidie afspraken welzijnsinstellingen Blz. 45  
Actieplan Jeugd Blz. 46  
1.1.4 Eigen kracht van onze inwoners Blz. 47  
Resultaat gerichte afspraken professionele instellingen Blz. 48  
Vernieuwen aanpak informele zorg Blz. 49  
1.2 Kerntaak: Vitale inwoners en gemeenschappen Blz. 50  
Omschrijving Blz. 51  
Wat willen we bereiken? Blz. 52  
1.2.1 Eigen verantwoordelijkheid Blz. 53  
Inzetten op eigen verantwoordelijkheid Blz. 54  
Participatiecoach Blz. 55  
1.2.2 Gelijke kansen inwoners om mee te doen in de samenleving Blz. 56  
Clientondersteuning Blz. 57  
Maatwerkvoorzieningen Blz. 58  
Onderwijsachterstandenbeleid Blz. 59  
Inkomen en maatschappelijke participatie Blz. 60  
1.2.3 Gelijke kansen inwoners op ontwikkelen talent en gezond/veilig leven Blz. 61  
Investeren in gelijke kansen voor iedereen Blz. 62  
1.2.4 Kwaliteit accommodaties Blz. 63  
Kwaliteit gemeentelijke accommodaties Blz. 64  
1.3 Kerntaak: Culturele identiteit Blz. 65  
Omschrijving Blz. 66  
Wat willen we bereiken? Blz. 67  
1.3.1 Behoud kernkwaliteiten fysieke leefomgeving Blz. 68  
Behoud en bescherming monumenten, historische kernen en buitengebied Blz. 69  
1.3.2. Versterken Cultureel erfgoed Blz. 70  
Het cultureel erfgoed blijft zichtbaar en wordt meer beleefd Blz. 71  
1.3.3 Rekening houden met gebouwd erfgoed Blz. 72  
Erfgoed verankerd in ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 73  
Beleidsindicatoren Blz. 74  
Kaderstellende documenten Blz. 75  
Verbonden partijen Blz. 76  
Bijlage Sociaal Domein Blz. 77  
Toelichting Blz. 78  
Wat gaat het kosten? Blz. 79  
Programma 2: Landschap & Natuur Blz. 80  
Omschrijving Blz. 81  
2.0 Prioritair thema: Landschap en landbouw Blz. 82  
Omschrijving Blz. 83  
Wat willen we bereiken? Blz. 84  
2.0.1 Behoud van een agrarische sector voor de toekomst Blz. 85  
Actieve transitieaanpak Landbouw Blz. 86  
2.02 Versterken van het landschap door inzetten vergroeningsoffensief Blz. 87  
Uitvoeren Bomenplan Blz. 88  
Faciliteren IKL jaarprogramma Blz. 89  
Faciliteren stichting ''Limburg Bloeit Op'' Blz. 90  
Stimuleren bewustwording Blz. 91  
2.1 Kerntaak: Buitengewoon Buitengebied Blz. 92  
Omschrijving Blz. 93  
Wat willen we bereiken? Blz. 94  
2.1.1 Borgen van de kwaliteiten van het Zuid-Limburgse landschap Blz. 95  
Borgen kwaliteiten Zuid-Limburgs Landschap Blz. 96  
2.1.2 Een duurzaam renderend Landschap Blz. 97  
Uitvoering geven aan Visie VTE ZL Blz. 98  
2.2 Kerntaak: Openbare ruimte Blz. 99  
Omschrijving Blz. 100  
Wat willen we bereiken? Blz. 101  
2.2.1 Kwalitatieve openbare ruimte Blz. 102  
Openbare ruimte als visitekaartje behouden Blz. 103  
Bevorderen Burgerparticipatie: we bieden ruimte voor participatie van inwoners voor het groenbeheer Blz. 104  
De basis op orde: we continueren het groenonderhoud op kwaliteitsniveau B Blz. 105  
Versterken groenstructuren: aanplant bomen en bossages Blz. 106  
2.3 Kerntaak: Economie, recreatie en toerisme Blz. 107  
Omschrijving Blz. 108  
Wat willen we bereiken? Blz. 109  
2.3.1 Gezond lokaal ondernemersklimaat Blz. 110  
Faciliteren en bevorderen van kennisuitwisseling Blz. 111  
2.3.2 Balans tussen toeristische bedrijvigheid en belang inwoners Blz. 112  
Een gezonde balans tussen toerisme en leefbaarheid nastreven Blz. 113  
2.3.3 Balans tussen sportevenementen en belang inwoners Blz. 114  
Terughoudend faciliteren van grootschalige sportevenementen Blz. 115  
2.3.4 Eijsden-Margraten op de kaart zetten Blz. 116  
Optimaliseren en promoten fiets- en wandelvoorzieningen Blz. 117  
Beleidsindicatoren Blz. 118  
Kaderstellende documenten Blz. 119  
Verbonden partijen Blz. 120  
Wat mag het kosten? Blz. 121  
Programma 3: Klimaat & Energie Blz. 122  
Omschrijving Blz. 123  
3.0 Prioritair thema: Duurzaamheid Blz. 124  
Omschrijving Blz. 125  
Wat willen we bereiken? Blz. 126  
3.01 Meerjaren uitvoeringsprogramma klimaat- en energieopgaven Blz. 127  
Invulling geven aan Regionale Energie Strategie (RES) Blz. 128  
Opstellen Transitievisie Warmte Blz. 129  
Continueren project ''Zorgeloos Zonnepanelen'' Blz. 130  
Evalueren en bepalen vervolgtraject Project ''Dubbel Duurzaam'' Blz. 131  
Uitrollen project ''Plus je Huis'' Blz. 132  
Realiseren laadpaleninfrastructuur Blz. 133  
Verduurzamen gemeentelijk Vastgoed Blz. 134  
Uitvoering geven aan Klimaatstresstest Blz. 135  
Communiceren, informeren en participeren Blz. 136  
3.1 Kerntaak: afval, water en milieu Blz. 137  
Omschrijving Blz. 138  
Wat willen we bereiken? Blz. 139  
3.1.1 Stimuleren afvalpreventie Blz. 140  
Opstellen en uitvoering geven aan een nieuw afvalbeheerplan 2021 - 2025 Blz. 141  
3.1.2 Beperken milieu-, lucht- en geluidsvervuiling Blz. 142  
Aanpak stookoverlast Blz. 143  
Aanpak overlast bedrijven Blz. 144  
Aanpak geluidsoverlast Blz. 145  
3.1.3 Zorgdragen voor toekomstbestendige watersystemen Blz. 146  
Duurzaam omgaan met water Blz. 147  
Beleidsindicatoren Blz. 148  
Kaderstellende documenten Blz. 149  
Verbonden partijen Blz. 150  
Wat mag het kosten? Blz. 151  
Programma 4: Wonen & Mobiliteit Blz. 152  
Omschrijving Blz. 153  
4.0 Prioritair thema: Wonen Blz. 154  
Omschrijving Blz. 155  
Wat willen we bereiken? Blz. 156  
4.01 Realiseren woningbouwplannen Blz. 157  
Realiseren gebiedsontwikkelingen en uitbreidingsplannen Blz. 158  
4.02 Transformeren woningmarkt Blz. 159  
Stimuleren en faciliteren transformatie-opgave bestaande woningmarkt Blz. 160  
4.03 Herinvullen van leegstand en leegkomende gebouwen Blz. 161  
Stimuleren en faciliteren herinvullen van leegstaande gebouwen. Blz. 162  
4.04 Afspraken met partners in de woningmarkt Blz. 163  
Afspraken maken met Provincie Limburg Blz. 164  
Monitoren Woningvoorraad Blz. 165  
Prestatieafspraken maken met plaatselijk werkende woningcorporaties Blz. 166  
4.05 Stimuleringsmaatregelen voor starters Blz. 167  
Inzetten stimuleringsmaatregelen voor starters Blz. 168  
4.1 Kerntaak: Mobiliteit & verkeer Blz. 169  
Omschrijving Blz. 170  
Wat willen we bereiken? Blz. 171  
4.1.1 Veilige en goed onderhouden schoolroutes/omgevingen. Blz. 172  
Realiseren van veilige en goed onderhouden schoolroutes/omgevingen Blz. 173  
4.1.2 Optimale verbindingen tussen kernen Blz. 174  
Verkennen mogelijkheden tot optimaliseren Openbaar Vervoer Blz. 175  
4.1.3 Verminderen verkeers- en parkeeroverlast, vergroten verkeersveiligheid. Blz. 176  
Monitoren en aanpakken snelheids- en parkeeroverlast Blz. 177  
4.1.4 Verbeteren infrastructuur fietsers en wandelaars. Blz. 178  
Investeren in kwaliteitsverbetering fiets- en wandelroutes Blz. 179  
4.2 Kerntaak: Vastgoed Blz. 180  
Wat willen we bereiken? Blz. 181  
4.2.1 Afstoten en verduurzamen gemeentelijk vastgoed Blz. 182  
Sturen op toekomstbestendig gemeentelijk vastgoed Blz. 183  
4.3 Kerntaak: Omgevingsvisie Blz. 184  
Wat willen we bereiken? Blz. 185  
4.3.1 Zorg dragen voor een vloeiende implementatie omgevingswet Blz. 186  
Verzorgen van opleiding en kennisontwikkeling Blz. 187  
Implementeren digitaliseringstraject Blz. 188  
Opstellen omgevingsverordening Blz. 189  
Opstellen Omgevingsvisie Blz. 190  
Beleidsindicatoren Blz. 191  
Verbonden partijen Blz. 192  
Kaderstellende documenten Blz. 193  
Wat mag het kosten? Blz. 194  
Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering Blz. 195  
Omschrijving Blz. 196  
5.1 Kerntaak: Openbare orde en veiligheid Blz. 197  
Omschrijving Blz. 198  
Wat willen we bereiken? Blz. 199  
5.1.1 Goede organisatie fysieke veiligheid Blz. 200  
Veiligheidsregio Blz. 201  
5.1.2 Integriteit en ondermijning Blz. 202  
Aanpak ondermijning Blz. 203  
5.1.3 Veilige woon-, verblijf- en werkomgeving Blz. 204  
Investeren in een veilige woon-, verblijf- en werkomgeving Blz. 205  
5.1.4 Veiligheid van evenementen en bedrijvigheid Blz. 206  
Investeren in Keurmerk Veilig Ondernemen Blz. 207  
5.2 Kerntaak: Identiteit & Samenwerking Blz. 208  
Omschrijving Blz. 209  
Wat willen we bereiken? Blz. 210  
5.2.1 Versterken identiteit Eijsden-Margraten: ‘’Dichtbij het Leven’’ en Cittaslow Blz. 211  
Versterken DNA Eijsden-Margraten Blz. 212  
5.2.2 Versterken samenwerken Blz. 213  
De samenwerkingsagenda Blz. 214  
5.2.3 Verbonden partijen Blz. 215  
Vergroten regie op verbonden partijen Blz. 216  
5.3 Kerntaak: Bestuur & Dienstverlening Blz. 217  
Omschrijving Blz. 218  
Wat willen we bereiken? Blz. 219  
5.3.1 Bestuurlijk ambtelijk samenspel Blz. 220  
Uitvoering geven aan de gezamenlijke agenda (ambtelijk-bestuurlijk) Blz. 221  
5.3.2 Kwaliteit van het debat Blz. 222  
Doorontwikkelen vergadermodel Blz. 223  
5.3.3. Participatie als leidend principe Blz. 224  
Uitvoering geven aan visie op burgerparticipatie Blz. 225  
5.3.4 Eigentijdse dienstverlening Blz. 226  
Implementeren dienstverlening "Dichtbij de mens" Blz. 227  
5.3.5 Versterken rol raad Blz. 228  
Uitvoeren raadsontwikkelprogramma Blz. 229  
5.3.6 Integraal werken en besturen Blz. 230  
Uitvoering geven aan integraal werken en besturen Blz. 231  
5.4 Kerntaak: Financiën & middelen Blz. 232  
Omschrijving Blz. 233  
Wat willen we bereiken? Blz. 234  
5.4.1 De OZB stijgt niet meer dan de inflatie. Blz. 235  
Ozb stijgt vanaf 2022 meer dan de inflatie vanwege negatieve effecten herverdeling gemeentefonds Blz. 236  
5.4.2 Kostendekkendheid Blz. 237  
Optimaliseren kostendekkendheid dienstverlening Blz. 238  
5.4.3 Meerjarig sluitende begroting Blz. 239  
Een meerjarige begroting structureel en reëel in evenwicht Blz. 240  
5.4.4 Ondersteuning kaderstelling raad. Blz. 241  
Vroegtijdig betrekken raad bij kaderstellende onderwerpen Blz. 242  
5.4.5 Profijtbeginsel Blz. 243  
Evaluatie modellen toepassen profijtbeginsel bij rioolheffing Blz. 244  
5.4.6 Uitvoering geven aan financiële beleid. Blz. 245  
voorgenomen financieel beleid: verantwoording afleggen Blz. 246  
5.4.7 Verbetering sturingsinformatie Blz. 247  
Stuurinformatie: verbetering P&C producten Blz. 248  
5.5 Kerntaak: Personeel Blz. 249  
Omschrijving Blz. 250  
Omschrijving Blz. 251  
Omschrijving Blz. 252  
Wat willen we bereiken? Blz. 253  
5.5.1. Gericht mogelijke inzet personeel Blz. 254  
Sturen op ontwikkeling en afbouw kosten Blz. 255  
Beleidsindicatoren Blz. 256  
Kaderstellende documenten Blz. 257  
Verbonden partijen Blz. 258  
Wat mag het kosten? Blz. 259  
Paragrafen Blz. 260  
Paragraaf 1: Lokale heffingen Blz. 261  
Paragraaf 1: Lokale heffingen Blz. 262  
Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 263  
Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 264  
Kengetallen Blz. 265  
Tabel kengetallen Blz. 266  
Toelichting kengetallen Blz. 267  
Geprognosticeerde balans per 31-12 Blz. 268  
Toelichting volgnummers tabel Blz. 269  
Risico's Blz. 270  
Paragraaf 3: Kapitaalgoederen Blz. 271  
Paragraaf 3: Kapitaalgoederen Blz. 272  
Toelichting Blz. 273  
Tabel onderhoudstoestand Blz. 274  
Toelichting Blz. 275  
Paragraaf 4: Financiering Blz. 276  
Paragraaf 4: Financiering Blz. 277  
EMU-saldo Blz. 278  
Renteschema Blz. 279  
Renterisiconorm Blz. 280  
Kasgeldlimiet Blz. 281  
Schatkistbankieren Blz. 282  
Kaderstellende documenten Blz. 283  
Paragraaf 5: Bedrijfsvoering Blz. 284  
Paragraaf 5: Bedrijfsvoering Blz. 285  
Omschrijving Blz. 286  
Paragraaf 6: Verbonden partijen Blz. 287  
Paragraaf 6: Verbonden partijen Blz. 288  
Paragraaf 7: Grondbeleid Blz. 289  
Paragraaf 7: Grondbeleid Blz. 290  
Financiële tabel Blz. 291  
Toelichting Blz. 292  
Financiële begroting Blz. 293  
Van kadernota naar begroting Blz. 294  
Tabel 1 Blz. 295  
Tabel 2 Blz. 296  
Tabel 3 Blz. 297  
Overzicht kosten per prioritair thema en kerntaak Blz. 298  
Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 1 Blz. 299  
Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 2 Blz. 300  
Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 3 Blz. 301  
Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 4 Blz. 302  
Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 5 Blz. 303  
Recapitulatie BBV Blz. 304  
Structureel en reëel baten en lasten Blz. 305  
1.1 Begroting conform taakvelden BBV Blz. 306  
Recapitulatie taakvelden Blz. 307  
Taakveld 0 Blz. 308  
Taakveld 1 Blz. 309  
Taakveld 2 Blz. 310  
Taakveld 3 Blz. 311  
Taakveld 4 Blz. 312  
Taakveld 5 Blz. 313  
Taakveld 6 Blz. 314  
Taakveld 7 Blz. 315  
Taakveld 8 Blz. 316  
1.2 Incidentele baten en lasten Blz. 317  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 318  
Toelichting incidentele baten en lasten Blz. 319  
1.3 Investeringsstaat 2021-2024 Blz. 320  
1.3 Investeringsstaat 2020 - 2023 Blz. 321  
1.4 Stand en verloop reserves en voorzieningen Blz. 322  
Reserves en voorzieningen 2021 Blz. 323  
Reserves en voorzieningen 2022 Blz. 324  
Reserves en voorzieningen 2023 Blz. 325  
Reserves en voorzieningen 2024 Blz. 326  
1.5 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 327  
1.5 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 328  
1.6 Opbouw algemene uitkering 2021 - 2024 Blz. 329  
1.6 Opbouw algemene uitkering 2021 - 2024 Blz. 330  
Publicatiedatum: 29-12-2020

Inhoud