Sitemap

Programmabegroting 2021-2024 Blz. 1
Programma Blz. 2
Voorwoord begroting 2021-2024 Blz. 3
Voorwoord begroting 2020-2023 Blz. 4
Financieel overzicht Blz. 5
Toelichting tabel Blz. 6
Leeswijzer Blz. 7
Leeswijzer Blz. 8
Programma 1: Mens & Samenleving Blz. 9
Omschrijving Blz. 10
1.0 Prioritair thema: Lifestyle Blz. 11
Omschrijving Blz. 12
Wat willen we bereiken? Blz. 13
1.0.1 Bevorderen van positieve gezondheid gericht op bewegen, vitaliteit en participeren Blz. 14
Inzet buurtcoach Blz. 15
Breed palet activiteiten Blz. 16
Meedoen inwoners Blz. 17
Sportakkoord Blz. 18
Project eenzaamheid Blz. 19
Burgerinitiatieven Blz. 20
Participatiecoach Blz. 21
Gevarieerde hulp en ondersteuning Blz. 22
1.0.2 Stimuleren lokale voedsel economie Blz. 23
Faciliteren lokale voedselketens Blz. 24
Stimuleren burgeractivatie Blz. 25
Realiseren belevingscentrum Blz. 26
1.0.3 Stimuleren van bewuste productie en consumptie Blz. 27
Investeren in bewustwording Blz. 28
Bijdrage leveren aan meervoudige waardecreatie van lokale ondernemers Blz. 29
1.1 Kerntaak: Sociaal Domein Blz. 30
Omschrijving Blz. 31
Wat willen we bereiken? Blz. 32
1.1.1 Budgettair neutrale uitvoering Wmo, Participatiewet en Jeugdwet Blz. 33
Leerlingenvervoer Blz. 34
Mantelzorgcompliment Blz. 35
Begeleiding WMO Blz. 36
SZMH Blz. 37
Omnibuzz Blz. 38
1.1.2 Ondersteunen kwetsbare inwoners Blz. 39
Informele zorg Blz. 40
Maatwerkvoorzieningen Blz. 41
Realiseren levensloopbestendige woningen Blz. 42
Participatiecoach Blz. 43
1.1.3 Maatschappelijke vraagstukken Blz. 44
Subsidie afspraken welzijnsinstellingen Blz. 45
Actieplan Jeugd Blz. 46
1.1.4 Eigen kracht van onze inwoners Blz. 47
Resultaat gerichte afspraken professionele instellingen Blz. 48
Vernieuwen aanpak informele zorg Blz. 49
1.2 Kerntaak: Vitale inwoners en gemeenschappen Blz. 50
Omschrijving Blz. 51
Wat willen we bereiken? Blz. 52
1.2.1 Eigen verantwoordelijkheid Blz. 53
Inzetten op eigen verantwoordelijkheid Blz. 54
Participatiecoach Blz. 55
1.2.2 Gelijke kansen inwoners om mee te doen in de samenleving Blz. 56
Clientondersteuning Blz. 57
Maatwerkvoorzieningen Blz. 58
Onderwijsachterstandenbeleid Blz. 59
Inkomen en maatschappelijke participatie Blz. 60
1.2.3 Gelijke kansen inwoners op ontwikkelen talent en gezond/veilig leven Blz. 61
Investeren in gelijke kansen voor iedereen Blz. 62
1.2.4 Kwaliteit accommodaties Blz. 63
Kwaliteit gemeentelijke accommodaties Blz. 64
1.3 Kerntaak: Culturele identiteit Blz. 65
Omschrijving Blz. 66
Wat willen we bereiken? Blz. 67
1.3.1 Behoud kernkwaliteiten fysieke leefomgeving Blz. 68
Behoud en bescherming monumenten, historische kernen en buitengebied Blz. 69
1.3.2. Versterken Cultureel erfgoed Blz. 70
Het cultureel erfgoed blijft zichtbaar en wordt meer beleefd Blz. 71
1.3.3 Rekening houden met gebouwd erfgoed Blz. 72
Erfgoed verankerd in ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 73
Beleidsindicatoren Blz. 74
Kaderstellende documenten Blz. 75
Verbonden partijen Blz. 76
Bijlage Sociaal Domein Blz. 77
Toelichting Blz. 78
Wat gaat het kosten? Blz. 79
Programma 2: Landschap & Natuur Blz. 80
Omschrijving Blz. 81
2.0 Prioritair thema: Landschap en landbouw Blz. 82
Omschrijving Blz. 83
Wat willen we bereiken? Blz. 84
2.0.1 Behoud van een agrarische sector voor de toekomst Blz. 85
Actieve transitieaanpak Landbouw Blz. 86
2.02 Versterken van het landschap door inzetten vergroeningsoffensief Blz. 87
Uitvoeren Bomenplan Blz. 88
Faciliteren IKL jaarprogramma Blz. 89
Faciliteren stichting ''Limburg Bloeit Op'' Blz. 90
Stimuleren bewustwording Blz. 91
2.1 Kerntaak: Buitengewoon Buitengebied Blz. 92
Omschrijving Blz. 93
Wat willen we bereiken? Blz. 94
2.1.1 Borgen van de kwaliteiten van het Zuid-Limburgse landschap Blz. 95
Borgen kwaliteiten Zuid-Limburgs Landschap Blz. 96
2.1.2 Een duurzaam renderend Landschap Blz. 97
Uitvoering geven aan Visie VTE ZL Blz. 98
2.2 Kerntaak: Openbare ruimte Blz. 99
Omschrijving Blz. 100
Wat willen we bereiken? Blz. 101
2.2.1 Kwalitatieve openbare ruimte Blz. 102
Openbare ruimte als visitekaartje behouden Blz. 103
Bevorderen Burgerparticipatie: we bieden ruimte voor participatie van inwoners voor het groenbeheer Blz. 104
De basis op orde: we continueren het groenonderhoud op kwaliteitsniveau B Blz. 105
Versterken groenstructuren: aanplant bomen en bossages Blz. 106
2.3 Kerntaak: Economie, recreatie en toerisme Blz. 107
Omschrijving Blz. 108
Wat willen we bereiken? Blz. 109
2.3.1 Gezond lokaal ondernemersklimaat Blz. 110
Faciliteren en bevorderen van kennisuitwisseling Blz. 111
2.3.2 Balans tussen toeristische bedrijvigheid en belang inwoners Blz. 112
Een gezonde balans tussen toerisme en leefbaarheid nastreven Blz. 113
2.3.3 Balans tussen sportevenementen en belang inwoners Blz. 114
Terughoudend faciliteren van grootschalige sportevenementen Blz. 115
2.3.4 Eijsden-Margraten op de kaart zetten Blz. 116
Optimaliseren en promoten fiets- en wandelvoorzieningen Blz. 117
Beleidsindicatoren Blz. 118
Kaderstellende documenten Blz. 119
Verbonden partijen Blz. 120
Wat mag het kosten? Blz. 121
Programma 3: Klimaat & Energie Blz. 122
Omschrijving Blz. 123
3.0 Prioritair thema: Duurzaamheid Blz. 124
Omschrijving Blz. 125
Wat willen we bereiken? Blz. 126
3.01 Meerjaren uitvoeringsprogramma klimaat- en energieopgaven Blz. 127
Invulling geven aan Regionale Energie Strategie (RES) Blz. 128
Opstellen Transitievisie Warmte Blz. 129
Continueren project ''Zorgeloos Zonnepanelen'' Blz. 130
Evalueren en bepalen vervolgtraject Project ''Dubbel Duurzaam'' Blz. 131
Uitrollen project ''Plus je Huis'' Blz. 132
Realiseren laadpaleninfrastructuur Blz. 133
Verduurzamen gemeentelijk Vastgoed Blz. 134
Uitvoering geven aan Klimaatstresstest Blz. 135
Communiceren, informeren en participeren Blz. 136
3.1 Kerntaak: afval, water en milieu Blz. 137
Omschrijving Blz. 138
Wat willen we bereiken? Blz. 139
3.1.1 Stimuleren afvalpreventie Blz. 140
Opstellen en uitvoering geven aan een nieuw afvalbeheerplan 2021 - 2025 Blz. 141
3.1.2 Beperken milieu-, lucht- en geluidsvervuiling Blz. 142
Aanpak stookoverlast Blz. 143
Aanpak overlast bedrijven Blz. 144
Aanpak geluidsoverlast Blz. 145
3.1.3 Zorgdragen voor toekomstbestendige watersystemen Blz. 146
Duurzaam omgaan met water Blz. 147
Beleidsindicatoren Blz. 148
Kaderstellende documenten Blz. 149
Verbonden partijen Blz. 150
Wat mag het kosten? Blz. 151
Programma 4: Wonen & Mobiliteit Blz. 152
Omschrijving Blz. 153
4.0 Prioritair thema: Wonen Blz. 154
Omschrijving Blz. 155
Wat willen we bereiken? Blz. 156
4.01 Realiseren woningbouwplannen Blz. 157
Realiseren gebiedsontwikkelingen en uitbreidingsplannen Blz. 158
4.02 Transformeren woningmarkt Blz. 159
Stimuleren en faciliteren transformatie-opgave bestaande woningmarkt Blz. 160
4.03 Herinvullen van leegstand en leegkomende gebouwen Blz. 161
Stimuleren en faciliteren herinvullen van leegstaande gebouwen. Blz. 162
4.04 Afspraken met partners in de woningmarkt Blz. 163
Afspraken maken met Provincie Limburg Blz. 164
Monitoren Woningvoorraad Blz. 165
Prestatieafspraken maken met plaatselijk werkende woningcorporaties Blz. 166
4.05 Stimuleringsmaatregelen voor starters Blz. 167
Inzetten stimuleringsmaatregelen voor starters Blz. 168
4.1 Kerntaak: Mobiliteit & verkeer Blz. 169
Omschrijving Blz. 170
Wat willen we bereiken? Blz. 171
4.1.1 Veilige en goed onderhouden schoolroutes/omgevingen. Blz. 172
Realiseren van veilige en goed onderhouden schoolroutes/omgevingen Blz. 173
4.1.2 Optimale verbindingen tussen kernen Blz. 174
Verkennen mogelijkheden tot optimaliseren Openbaar Vervoer Blz. 175
4.1.3 Verminderen verkeers- en parkeeroverlast, vergroten verkeersveiligheid. Blz. 176
Monitoren en aanpakken snelheids- en parkeeroverlast Blz. 177
4.1.4 Verbeteren infrastructuur fietsers en wandelaars. Blz. 178
Investeren in kwaliteitsverbetering fiets- en wandelroutes Blz. 179
4.2 Kerntaak: Vastgoed Blz. 180
Wat willen we bereiken? Blz. 181
4.2.1 Afstoten en verduurzamen gemeentelijk vastgoed Blz. 182
Sturen op toekomstbestendig gemeentelijk vastgoed Blz. 183
4.3 Kerntaak: Omgevingsvisie Blz. 184
Wat willen we bereiken? Blz. 185
4.3.1 Zorg dragen voor een vloeiende implementatie omgevingswet Blz. 186
Verzorgen van opleiding en kennisontwikkeling Blz. 187
Implementeren digitaliseringstraject Blz. 188
Opstellen omgevingsverordening Blz. 189
Opstellen Omgevingsvisie Blz. 190
Beleidsindicatoren Blz. 191
Verbonden partijen Blz. 192
Kaderstellende documenten Blz. 193
Wat mag het kosten? Blz. 194
Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering Blz. 195
Omschrijving Blz. 196
5.1 Kerntaak: Openbare orde en veiligheid Blz. 197
Omschrijving Blz. 198
Wat willen we bereiken? Blz. 199
5.1.1 Goede organisatie fysieke veiligheid Blz. 200
Veiligheidsregio Blz. 201
5.1.2 Integriteit en ondermijning Blz. 202
Aanpak ondermijning Blz. 203
5.1.3 Veilige woon-, verblijf- en werkomgeving Blz. 204
Investeren in een veilige woon-, verblijf- en werkomgeving Blz. 205
5.1.4 Veiligheid van evenementen en bedrijvigheid Blz. 206
Investeren in Keurmerk Veilig Ondernemen Blz. 207
5.2 Kerntaak: Identiteit & Samenwerking Blz. 208
Omschrijving Blz. 209
Wat willen we bereiken? Blz. 210
5.2.1 Versterken identiteit Eijsden-Margraten: ‘’Dichtbij het Leven’’ en Cittaslow Blz. 211
Versterken DNA Eijsden-Margraten Blz. 212
5.2.2 Versterken samenwerken Blz. 213
De samenwerkingsagenda Blz. 214
5.2.3 Verbonden partijen Blz. 215
Vergroten regie op verbonden partijen Blz. 216
5.3 Kerntaak: Bestuur & Dienstverlening Blz. 217
Omschrijving Blz. 218
Wat willen we bereiken? Blz. 219
5.3.1 Bestuurlijk ambtelijk samenspel Blz. 220
Uitvoering geven aan de gezamenlijke agenda (ambtelijk-bestuurlijk) Blz. 221
5.3.2 Kwaliteit van het debat Blz. 222
Doorontwikkelen vergadermodel Blz. 223
5.3.3. Participatie als leidend principe Blz. 224
Uitvoering geven aan visie op burgerparticipatie Blz. 225
5.3.4 Eigentijdse dienstverlening Blz. 226
Implementeren dienstverlening "Dichtbij de mens" Blz. 227
5.3.5 Versterken rol raad Blz. 228
Uitvoeren raadsontwikkelprogramma Blz. 229
5.3.6 Integraal werken en besturen Blz. 230
Uitvoering geven aan integraal werken en besturen Blz. 231
5.4 Kerntaak: Financiën & middelen Blz. 232
Omschrijving Blz. 233
Wat willen we bereiken? Blz. 234
5.4.1 De OZB stijgt niet meer dan de inflatie. Blz. 235
Ozb stijgt vanaf 2022 meer dan de inflatie vanwege negatieve effecten herverdeling gemeentefonds Blz. 236
5.4.2 Kostendekkendheid Blz. 237
Optimaliseren kostendekkendheid dienstverlening Blz. 238
5.4.3 Meerjarig sluitende begroting Blz. 239
Een meerjarige begroting structureel en reëel in evenwicht Blz. 240
5.4.4 Ondersteuning kaderstelling raad. Blz. 241
Vroegtijdig betrekken raad bij kaderstellende onderwerpen Blz. 242
5.4.5 Profijtbeginsel Blz. 243
Evaluatie modellen toepassen profijtbeginsel bij rioolheffing Blz. 244
5.4.6 Uitvoering geven aan financiële beleid. Blz. 245
voorgenomen financieel beleid: verantwoording afleggen Blz. 246
5.4.7 Verbetering sturingsinformatie Blz. 247
Stuurinformatie: verbetering P&C producten Blz. 248
5.5 Kerntaak: Personeel Blz. 249
Omschrijving Blz. 250
Omschrijving Blz. 251
Omschrijving Blz. 252
Wat willen we bereiken? Blz. 253
5.5.1. Gericht mogelijke inzet personeel Blz. 254
Sturen op ontwikkeling en afbouw kosten Blz. 255
Beleidsindicatoren Blz. 256
Kaderstellende documenten Blz. 257
Verbonden partijen Blz. 258
Wat mag het kosten? Blz. 259
Paragrafen Blz. 260
Paragraaf 1: Lokale heffingen Blz. 261
Paragraaf 1: Lokale heffingen Blz. 262
Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 263
Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 264
Kengetallen Blz. 265
Tabel kengetallen Blz. 266
Toelichting kengetallen Blz. 267
Geprognosticeerde balans per 31-12 Blz. 268
Toelichting volgnummers tabel Blz. 269
Risico's Blz. 270
Paragraaf 3: Kapitaalgoederen Blz. 271
Paragraaf 3: Kapitaalgoederen Blz. 272
Toelichting Blz. 273
Tabel onderhoudstoestand Blz. 274
Toelichting Blz. 275
Paragraaf 4: Financiering Blz. 276
Paragraaf 4: Financiering Blz. 277
EMU-saldo Blz. 278
Renteschema Blz. 279
Renterisiconorm Blz. 280
Kasgeldlimiet Blz. 281
Schatkistbankieren Blz. 282
Kaderstellende documenten Blz. 283
Paragraaf 5: Bedrijfsvoering Blz. 284
Paragraaf 5: Bedrijfsvoering Blz. 285
Omschrijving Blz. 286
Paragraaf 6: Verbonden partijen Blz. 287
Paragraaf 6: Verbonden partijen Blz. 288
Paragraaf 7: Grondbeleid Blz. 289
Paragraaf 7: Grondbeleid Blz. 290
Financiële tabel Blz. 291
Toelichting Blz. 292
Financiële begroting Blz. 293
Van kadernota naar begroting Blz. 294
Tabel 1 Blz. 295
Tabel 2 Blz. 296
Tabel 3 Blz. 297
Overzicht kosten per prioritair thema en kerntaak Blz. 298
Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 1 Blz. 299
Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 2 Blz. 300
Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 3 Blz. 301
Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 4 Blz. 302
Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 5 Blz. 303
Recapitulatie BBV Blz. 304
Structureel en reëel baten en lasten Blz. 305
1.1 Begroting conform taakvelden BBV Blz. 306
Recapitulatie taakvelden Blz. 307
Taakveld 0 Blz. 308
Taakveld 1 Blz. 309
Taakveld 2 Blz. 310
Taakveld 3 Blz. 311
Taakveld 4 Blz. 312
Taakveld 5 Blz. 313
Taakveld 6 Blz. 314
Taakveld 7 Blz. 315
Taakveld 8 Blz. 316
1.2 Incidentele baten en lasten Blz. 317
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 318
Toelichting incidentele baten en lasten Blz. 319
1.3 Investeringsstaat 2021-2024 Blz. 320
1.3 Investeringsstaat 2020 - 2023 Blz. 321
1.4 Stand en verloop reserves en voorzieningen Blz. 322
Reserves en voorzieningen 2021 Blz. 323
Reserves en voorzieningen 2022 Blz. 324
Reserves en voorzieningen 2023 Blz. 325
Reserves en voorzieningen 2024 Blz. 326
1.5 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 327
1.5 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 328
1.6 Opbouw algemene uitkering 2021 - 2024 Blz. 329
1.6 Opbouw algemene uitkering 2021 - 2024 Blz. 330
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap