Programma 3: Klimaat & Energie

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

In dit programma wordt ingegaan op de vraagstukken rondom het realiseren van een duurzame samenleving waarbij, rekening houdende met de Europese en landelijke ontwikkeling, invulling wordt gegeven aan de klimaat en energie-opgaven waar deze gemeente voor staat.

Samen met bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven werken we aan een schone en gezonde leefomgeving die duurzaam, klimaat- en toekomstbestendig is. Zo is en blijft onze gemeente aantrekkelijk om in te wonen en te werken. De ambitie is met name gericht op het zetten van betekenisvolle stappen rondom de klimaatdoelstellingen en de energietransitie. Dat wil zeggen dat wij inwoners, ondernemers en organisaties faciliteren en stimuleren bij energiebesparing en het duurzaam opwekken van energie. Naast de klimaatopgaven zetten wij – in combinatie met de andere prioritaire thema’s – in op een schone, groene en gezonde leefomgeving. In dit programma betreft het specifiek maatregelen voor schone lucht, geluid, bodem, afval als op het gebied van water.

3.0 Prioritair thema: Duurzaamheid

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

De opgave waar we als gemeente en samenleving voor staan betreft vanuit macro-oogpunt bezien ‘’het veilig stellen van de toekomst’’. Hierbij is minimaal vereist het aansluiten bij rijksdoelstellingen en prioriteit geven aan dat wat prioriteit vraagt, namelijk oppakken energietransitie.

Hoewel de opgaven rondom klimaat en energie een proces van jaren is, kunnen we gezien de complexiteit van de opgave niet achterover leunen. We gaan samen met de samenleving aan de slag en creëren bewustwording bij onze inwoners en ondernemers. De doelstelling is om te verbinden en samen te werken en inwoners en ondernemers in beweging brengen, waarbij zij gefaciliteerd worden door projecten die de energietransitie ondersteunen. Door middel van een interne en externe campagne zal duurzaamheid ingebed worden in de gemeente en de gemeenschap, om zo samen met alle belangrijke stakeholders te komen tot een eenduidige aanpak.

Ontwikkellijnen
Om een antwoord te geven op de opgaven komt de focus te liggen op de volgende ontwikkellijnen:

1. voorlichting en richting bepalen om doekracht en slagkracht te bewerkstelligen.
2. intern- en extern de basis leggen voor gedegen beleidsuitvoering in het kader van de Regionale Energiestrategie en de Transitievisie Warmte.
3. huidige projecten (Zorgeloos zonnepanelen, Dubbel duurzaam etc.) voortzetten en waar mogelijk versnellen.
4. prioriteiten stellen en keuzes maken voor nieuwe projecten (Duurzaamheidsloket, Educatie) en hier de benodigde kennis en kunde voor organiseren.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.01 Meerjaren uitvoeringsprogramma klimaat- en energieopgaven

Terug naar navigatie - 3.01 Meerjaren uitvoeringsprogramma klimaat- en energieopgaven

Wat gaan we ervoor doen in 2021?

3.1 Kerntaak: afval, water en milieu

Terug naar navigatie - Omschrijving

De kwaliteit van het milieu is één van de factoren in de leefomgeving die van invloed zijn op de gezondheid van mensen. Voor de gezondheid van onze inwoners zijn ook andere factoren in onze leefomgeving belangrijk, zoals de aanwezigheid van groen, natuur en een gezonde levensstijl. De inrichting van de omgeving kan gezond gedrag uitlokken. 

Onze inwoners hebben recht op een gezonde leefomgeving in de volle breedte: lucht, water, ondergrond, licht, geluid, welzijn en veiligheid. Daarom investeren we in een leefomgeving waarin de milieucondities op orde zijn en in een robuust en duurzaam energiesysteem.

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten
 • Wegenbeleidsplan Eijsden-Margraten 2017-2020.
 • Beleidsnotitie bermenbeheer “maaien wat moet, bloei waar mogelijk”.
 • Beleidsplan Openbare verlichting Eijsden-Margraten 2013-2017.
 • Parkeerverordening Eijsden-Margraten 2015.
 • Telecommunicatieverordening Eijsden-Margraten.
 • Gladheidsbestrijdingsplan.
 • Beeldkwaliteitsplan Bloesemgaard.
 • Bomenverordening Eijsden-Margraten 2015 (onderdeel APV).
 • Verordening naamgeving en nummering gemeente Eijsden-Margraten 2011.
 • Uitvoeringsvoorschriften huisnummering gemeente Eijsden-Margraten 2011.
 • Regionale woonvisie 2010-2020.
 • Kaders woningbouwprogramma 2012-2022.
 • Lokale woonvisie Eijsden-Margraten “samen bouwen aan de toekomst 2019-2025.
 • Bouwverordening Eijsden-Margraten 2018.
 • Kadernota accommodatiebeleid 2017.
 • Brandbeveiligingsverordening Eijsden-Margraten 2012.
 • Integraal omgevingsbeleidsplan Vergunningverlening, toezicht en handhaving Wabo 2017-2021.
 • Verordening Starterslening Eijsden-Margraten 2019.
 • Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in schade.
 • Welstandsnota Eijsden-Margraten 2013.
 •  Beleidsnotitie bijbehorende bouwwerken.
 • Uitvoeringsprogramma VTH Wabo 2018.
 • Beleidsregel subsidies maatschappelijke accommodaties Eijsden-Margraten 2018.
 • Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg.
 • Nota grondbeleid 2012.
 • Gemeentelijk Rioleringsplan Eijsden –Margraten 2018-2022.
 • Beleidsnota Duurzaamheid 2015-2018.
 • Verordening duurzaamheidslening Eijsden-Margraten 2016, eerste wijziging.
 • Gemeentelijk klimaat- en energiebeleidsplan 2018-2040 met bijbehorend uitvoeringsprogramma 2018.
 • Afvalstoffenverordening Eijsden-Margraten 2011.
 • Subsidieverordening oud papier Eijsden-Margraten 2012.
 • Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente Eijsden-Margraten 2012.
 • Gemeentelijk milieubeleidsplan 2015-2018.
 • Milieu Uitvoeringsprogramma 2017.
 • Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening Eijsden-Margraten 2012.
 • Bodembeheernota Eijsden-Margraten 2017.
 • Beleidsnotitie inzameling textiel en kleding gemeente Eijsden-Margraten 2017.

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De volgende verbonden partijen dragen bij aan het programma Klimaat & Energie:

 • Sanering afvalwaterlozingen buitengebied.
 • Reinigingsdiensten Rd4 (GR en NV).
 • Regionale Uitvoeringdienst (RUD) Zuid-Limburg.
 • Bodemzorg Limburg BV.

Voor nadere informatie over deze verbonden partijen verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Programma 3 Klimaat & Energie
Begroting 2021 Meerjarenraming 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024
Lasten
3.0 Duurzaamheid -151.500 -151.500 -151.500 -151.500 4
3.1 Afval, water & milieu -6.525.842 -6.547.898 -6.593.095 -6.633.893 4
Totale lasten -6.677.342 -6.699.398 -6.744.595 -6.785.393
Baten
3.0 Duurzaamheid 0 0 0 0 5
3.1 Afval, water & milieu 7.019.357 7.062.467 7.107.664 7.148.463 5
5
Totale baten 7.019.357 7.062.467 7.107.664 7.148.463
Saldo programma voor resultaatbestemming 342.014 363.069 363.069 363.069
Mutaties reserves 0 0 0 0 0
Saldo programma na resultaatbestemming 342.014 363.069 363.069 363.069