Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering

5.1 Kerntaak: Openbare orde en veiligheid

Terug naar navigatie - Omschrijving

De kerntaak Openbare orde en Veiligheid levert een bijdrage aan het behouden van een goed woon- en leefklimaat in onze dorpen en het buitengebied.
Je veilig voelen c.q. veilig zijn, is de basis om te kunnen functioneren, te verblijven en te ondernemen. Veiligheid is vanuit dat beeld een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Van alle burgers mag namelijk verwacht worden dat zij zich gedragen met respect voor elkaar en de omgeving. Echter, veiligheid is ook een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Mensen moeten veilig zijn en zich veilig (kunnen) voelen in en om het huis, in het verkeer en ongehinderd op straat kunnen verblijven, overdag en ’s avonds en veilig hun ondernemerschap en verenigingsactiviteiten kunnen uitoefenen. Van ons als gemeente mag onder meer verwacht worden dat wij erop toezien dat dat mogelijk is, door het treffen van preventieve maatregelen en door handhavend op te treden. 

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.1.1 Goede organisatie fysieke veiligheid

Terug naar navigatie - 5.1.1 Goede organisatie fysieke veiligheid

Doelstelling is dat de fysieke veiligheid door tussenkomst van de Veiligheidsregio m.b.t. de aandachtsvelden rampenbestrijding en crisisbeheersing, brandveiligheid en gevaarlijke stoffen passend cf. het veiligheidsprofiel georganiseerd is.

5.1.3 Veilige woon-, verblijf- en werkomgeving

Terug naar navigatie - 5.1.3 Veilige woon-, verblijf- en werkomgeving

We blijven investeren in een veilige woon-, verblijf- en werkomgeving die onder meer gekenmerkt wordt door een verkeersveilige omgeving en veilige schoolomgevingen. Maar ook een omgeving zonder criminaliteit zoals inbraken en diefstal, zonder alcohol- en drugsoverlast, zonder overlast van weg- en vliegverkeer.

Financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Financiële afwijkingen
5.1 Openbare orde veiligheid
Onderwerp B/L 2022 2023 2024 2025 I/S
Mee (+) tegenvaller (-)
Autonome ontwikkelingen
Totaal
Besluiten
Implementatie en audit Wet politiegegevens (WPG) L € -20.000 I
Totaal € -20.000 - - -
Bijstelling bestaand beleid
Totaal - - - -
Totaal € -20.000 - - -

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Besluiten

Implementatie audit Wet politiegegevens
Op grond van de Wet politiegegevens dient periodiek (1x in de4 jaar) een externe audit over de toepassing van deze wet te worden uitgevoerd. De kosten hiervan worden geraamd op € 20.000.

5.2 Kerntaak: Identiteit & Samenwerking

Terug naar navigatie - Omschrijving

Om invulling te kunnen geven aan haar bestaansdoel komt de gemeente vele (maatschappelijke) partners tegen met een samenwerking op verschillende niveaus en voor verschillende beleidsvelden.

Te denken valt aan onder meer de huidige samenwerking inzake de grensoverschrijdende milieuproblematiek, handhaving en oefeningen in het kader van veiligheid, de Rijksgrenscorrectie, mobiliteit inzake spoor en waterweg, het project “meer met de Maas’, samenwerking met Voeren op het terrein van natuur en landschap, grensoverschrijdend ondernemen, de samenwerking in de sociale sector, de jumelage met Clervaux, de verbonden partijen en onze eigen bedrijfsvoering.

Die verscheidenheid van opgaven en beleidsvelden vergt dat er voor samenwerking passend moet worden ‘geschakeld op schalen’, zoals bijvoorbeeld op de schaal stad/platteland, in casu Maastricht/Heuvelland of op de schaal Lijn 50 of op schaal Zuid-Limburg (18) of op de schaal Limburg (33) of op de schaal Euregionaal. Meer themagericht – bijv. de thema’s erfgoed, slowtoerisme, fruitsector en streekprodukten - kan worden gedacht aan samenwerking op een schaal met de regio Haspengouw en/of met de regio Land van Herve. Grensoverschrijdende samenwerking maakt sinds vorig jaar voor het eerst ook deel uit van het takenpakket van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en die omstandigheid kan bevorderend werken voor het verdiepen en uitbouwen van de grensoverschrijdende samenwerking in onze (eur)regio.

Uitgangspunt voor samenwerking vormt de autonomie en de identiteit van de gemeente Eijsden-Margraten. Op grond van dit uitgangspunt staat de gemeente open voor het verdiepen en verder uitbouwen van de (eu-)regionale samenwerking middels het voeren van een stevige regio-agenda op samenwerking.

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.2.2 Versterken samenwerken

Terug naar navigatie - 5.2.2 Versterken samenwerken

Uitgangspunt voor samenwerking vormt het behouden van de autonomie en de identiteit van de gemeente Eijsden-Margraten. Op grond hiervan staat de gemeente open voor het verdiepen en verder uitbouwen van de (eu-)regionale samenwerking middels het voeren van een stevige regio-agenda op samenwerking, waardoor bijgedragen wordt aan het versterken van het DNA ''dichtbij het leven'' en Cittaslow. 

5.3 Kerntaak: Bestuur & Dienstverlening

Terug naar navigatie - Omschrijving

De gemeente streeft richting haar inwoners en ondernemers naar een transparante en betrouwbare dienstverlening. Duidelijkheid, kwaliteit en korte doorlooptijden staan hierin centraal. Deze vorm van dienstverlening vraagt om een open en transparante wijze van communiceren naar onze inwoners, belanghebbenden en maatschappelijke partners die te typeren is als klantvriendelijk en klantgericht.

Daarnaast wordt ingezet op de kracht en kwaliteiten van inwoners en ondernemers die binnen Eijsden-Margraten aanwezig zijn door ons dienstbaar op te stellen richting samenleving en niet andersom: de burger centraal. Dit vraagt om een omslag van besturen en werken vanuit de ambtelijke organisatie en het bestuur. Een werkwijze waarin verbinding gemaakt wordt met de samenleving op basis van burgerparticipatie, co-creatie, maar waar ook vanuit een coöperatieve houding ruimte geboden wordt aan burgerinitiatieven.

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.3.1 Bestuurlijk ambtelijk samenspel

Terug naar navigatie - 5.3.1 Bestuurlijk ambtelijk samenspel

We willen komen tot een gezamenlijke bestuurlijke en ambtelijke agenda over de gewenste en beoogde vernieuwing e.e.a. op basis van de inzichten uit de fusie-effect-rapportage (FER) en de verkregen inzichten eind 2020.

5.3.2 Kwaliteit van het debat

Terug naar navigatie - 5.3.2 Kwaliteit van het debat

We willen de kwaliteit van het debat rondom de besluitvorming vergroten en daarnaast het bestuurlijk-ambtelijk-samenspel, waarbij duidelijke afspraken gemaakt zijn tussen het bestuur en de organisatie rondom verantwoordelijkheden, verwachte rollen, rolvastheid en de wijze waarop samengewerkt wordt, versterken.

5.3.3. Participatie als leidend principe

Terug naar navigatie - 5.3.3. Participatie als leidend principe

We willen bereiken dat participatie als leidend principe gehanteerd wordt in de werkwijze van het bestuur en de organisatie, zodat optimaal verbinding gemaakt wordt met de kracht van de samenleving. 

5.3.4 Eigentijdse dienstverlening

Terug naar navigatie - 5.3.4 Eigentijdse dienstverlening

In een meer zelf organiserende samenleving, hoort een gemeente die contacten met burgers snel en doeltreffend afhandelt en aansluit bij de behoeften van onze burgers. Wij streven dan ook naar het realiseren van een excellente klantgerichte dienstverlening. Dit vertaalt zich in de ambitie om de klanten van onze gemeente op een professionele, effectieve en efficiënte wijze van dienst te zijn. 

5.3.6 Integraal werken en besturen

Terug naar navigatie - 5.3.6 Integraal werken en besturen

We willen de vragen van onze inwoners en ondernemers alsmede vraagstukken in onze gemeenschappen gericht oppakken en voortvarend en adequaat afhandelen door integraal werken en besturen te stimuleren.

Financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Financiële afwijkingen
5.3 Bestuur en Bedrijfsvoering
Onderwerp B/L 2022 2023 2024 2025 I/S
Mee (+) tegenvaller (-)
Autonome ontwikkelingen
Totaal
Besluiten
De CCD scanner ( Count Check Digital) voor controleren echtheid. L € -6.245 I
Borgen van de financiële rechtmatigheid en de processen L € -40.000 I
Kapitaallasten audiovisuele middelen raadszaal L -8.000 -8.000 -8.000 S
Totaal € -46.245 € -8.000 € -8.000 € -8.000
Bijstelling bestaand beleid
Totaal - - - -
Totaal € -46.245 -8.000 -8.000 -8.000

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Besluiten

CCD scanner
Voor het vestigen en hervestigen vanuit het buitenland dienen burgers brondocumenten te overleggen bij inschrijving. Deze documenten komen uit diverse landen en zijn fraudegevoelig door de grote verscheidenheid in deze documenten. De CCD scanner ( Count Check Digital) is een all-in-one document verificatie apparaat waarmee de medewerkers burgerzaken de echtheid van de
documenten kunnen controleren.

Borgen van de financiële rechtmatigheid en de processen
Als gevolg van de IKL affaire heeft een feitenonderzoek plaatsgevonden. Naar aanleiding van de resultaten van het uitgevoerde feitenonderzoek en de aanstaande rechtmatigheidsverantwoording van het College wordt voorgesteld een vervolgopdracht te geven gericht op het borgen van de financiële rechtmatigheid en de processen rondom inkopen en aanbesteding en subsidies. De kosten worden geraamd op € 40.000 

Kapitaallasten audiovisuele middelen raadszaal
In 2013 is de raadszaal van Eijsden-Margraten ingericht met microfoons, een scherm, beamer en een geluidsinstallatie. Deze middelen zijn inmiddels al jaren in gebruik en dienen vernieuwd te worden. Daarnaast is een behoefte aan beeldopnamen ontstaan doordat in de Coronapandemie raadsvergaderingen ook via streaming diensten zijn aangeboden aan de buitenwereld. De kosten van vervanging van de audiovisuele middelen worden geraamd op € 120.000. € 40.000 kan binnen de bestaande leaseovereenkomst worden ondergebracht. De overige € 80.000 worden gekapitaliseerd en in 10 jaar afgeschreven. Dit leidt tot € 8.000 aan kapitaallasten.

5.4 Kerntaak: Financiën & middelen

Terug naar navigatie - Omschrijving

Binnen het beleidsveld financiën en middelen geven we uitvoering aan een solide financieel meerjarig beleid met zo laag mogelijke lasten voor inwoners en ondernemers. Wij zorgen voor een transparante begroting waarin cijfers op een leesbare manier worden gepresenteerd. 

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.4.7 Verbetering sturingsinformatie

Terug naar navigatie - 5.4.7 Verbetering sturingsinformatie

De sturingsinformatie van de sturings- en verantwoordingsdocumenten zal worden verbeterd. Door enerzijds een verbetering en vereenvoudiging door te voeren in leesbaarheid en de herkenbaarheid en anderzijds door een verbetering en vereenvoudiging in de cyclus van de documenten.

Op het niveau van het college en het ambtelijk apparaat zal het proces van totstandkoming van de P&C documenten worden verbeterd, waarbij aandacht wordt gegeven aan de versterking van de koppeling met het strategisch kader.

Financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Financiële afwijkingen
5.4 Financiën & middelen
Onderwerp B/L 2022 2023 2024 2025 I/S
Mee (+) tegenvaller (-)
Autonome ontwikkelingen
Meerkosten energiecontract L € -124.000 -62.000 -62.000 -62.000 S
Aanwending prijscompensatie ten behoeve verhoging energie B € 124.000 I
Stijging ICT-kosten als gevolg van uitbreiding aantal accounts L € -21.250 € -21.250 € -21.250 € -21.250 I
Berichtenverkeer voor Basisregistratie Personen (BRP) L € -6.000 € -6.000 € -6.000 € -6.000 I
Voorlopige doorrekening regeerakkoord Rutte IV. B € 509.660 I
Totaal € 482.410 -89.250 -89.250 -89.250
Besluiten
Unmuted Storage ivm mogelijke cyberaanvallen L € -28.000 € -42.000 € -42.000 € -42.000 S
Implementatie X-Works ten behoeve van het Social domein L € -35.000 I
Totaal € -63.000 € -42.000 € -42.000 € -42.000
Bijstelling bestaand beleid
Totaal - - - -
Totaal € 419.410 € -131.250 € -131.250 € -131.250

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Autonome ontwikkelingen


Meerkosten energie contract 
Het huidige energiecontract verloopt per 31-12-2023. Het bestaande energiecontract is voor de prijs van de energie gebaseerd op jaarlijkse klikmomenten. De prijs voor 2022 is in december 2021 vastgeklikt. Op basis van deze prijs is een nadeel te verwachten van €124.000. Gezien de overspannen energiemarkt wordt dit nadeel vooralsnog structureel geraamd. Meerjarig wordt vooralsnog uitgegaan van een lagere stijging. Deze wordt geraamd op € 62.000.

Aanwending prijscompensatie
In de begroting 2022 is voor het jaar 2022 als gevolg van verwachte inflatie een post prijscompensatie opgenomen. Voorgesteld wordt een gedeelte van deze post in te zetten voor de prijsstijging op energie.

Stijging ICT-kosten als gevolg van uitbreiding aantal accounts
Onze ICT kosten zijn gebaseerd op een vast bedrag per gebruiker. Wegens een uitbreiding in accounts stijgen de ICT kosten vanaf 2022 met € 21.250. 

Berichtenverkeer voor Basisregistratie Personen (BRP)
Het landelijke berichtenverkeer voor de Basisregistratie Personen (BRP) dient op basis van landelijke afspraken vanaf 2022 via het diginetwerk te verlopen.  De beheerder van diginetwerk (Logius) vereist hiervoor een testomgeving voor de lokale BRP applicatie. De kosten hiervan bedragen structureel € 6.000.

Voorlopige doorrekening regeerakkoord Rutte IV
Op basis van de maartbrief 2022 heeft een doorrekening plaatsgevonden van het regeerakkoord Rutte IV. Op basis van dit akkoord is voor onze gemeente voor 2022 een voordeel te verwachten van € 509.660. De definitieve gevolgen van het Regeerakkoord en de effecten van de herverdeling van het gemeentefonds worden in de meicirculaire bekend gemaakt.

Besluiten

Unmuted Storage ivm mogelijke cyberaanvallen
Wegens het actuele hoge dreigingsbeeld ten aanzien van cyberaanvallen van kwetsbare overheidsdiensten wordt de invoering van een aanvullende maatregel sterk geadviseerd. Het betreft hier de dienst Unmuted Storage van onze hosting partij OpenLine. Met behulp van deze dienst wordt een niet wijzigbare kopie van ons netwerk gemaakt. Dit komt erop neer dat bij een inbreuk door kwaadwillende direct kan worden teruggegrepen naar deze kopie. De gevolgen van een inbreuk door kwaadwillenden kunnen hiermee drastisch worden teruggebracht en kan onze bedrijfscontinuïteit worden geborgd.

Implementatie X-Works ten behoeve van het Social domein
Begin 2021 is gestart met de inrichting van de applicatie X-Works voor de 3d’s en inburgering bij de afdeling Mens en Samenleving. De inrichting is gestart met het onderdeel participatie en de onderdelen Jeugd, Wmo en Inburgering volgen nog. Het inrichten van de processen, systeem en informatievoorziening vraagt meer tijd dan vooraf ingeschat. Vandaar dat de looptijd van het project verlengd dient te worden.

5.5 Kerntaak: Personeel

Terug naar navigatie - Omschrijving

In deze kerntaak geven we inzicht in de personele ontwikkeling. Een goede personele invulling is van groot belang voor de realisatie van de doelen van de organisatie. Er wordt inzicht geboden in de personele inzet op de programma’s 1 tot en met 4 en de personele inzet die tot de overhead wordt gerekend. Door het personeel in dit programma onder te brengen, is het totaal inzicht in de personele ontwikkeling groter. Binnen de personele inzet is een onderverdeling te maken naar overhead en direct toewijsbare personele inzet.

Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Tot de overhead horen alle functies die dit doel dienen. De overheadfuncties staan derhalve niet rechtstreeks ten dienste van de (externe) klant. Dat betekent dat in ieder geval de kosten in verband met de volgende elementen tot kosten van overhead worden gerekend en moeten worden opgenomen:

- financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
- personeel en organisatie;
- inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
- interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie;
- juridische zaken;
- bestuurszaken en bestuursondersteuning (excl. griffie)
- informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;
- facilitaire zaken en huisvesting;
- documentaire informatievoorziening en
- managementondersteuning primaire proces.

 

Voortgang programma 5

Terug naar navigatie - Voortgang programma 5

Openbare orde en veiligheid

 

Identiteit & Samenwerking

De missie “Dicht bij het leven” krijgt in het kader van het organisatieontwikkeltraject steeds meer inhoud en praktische uitwerking. Het vormt het richtsnoer bij de organisatie van de teams en is de basis voor dienstverlening.
De samenwerking op verschillende levels zetten we voort: operationele en beleidssamenwerking in lijn 50 verband, waarbij het Cittaslow kenmerk ons verbindt. In het middengebied werken we samen met de ander 8 plattelandsgemeenten op het terrein van toerisme, gezonde school en transitie in de landbouw. In Zuid-Limburgs verband – een gebied van 16 gemeenten- zijn economische opgaven en gebiedsontwikkeling(NOVI) de kernthema’s.

Bestuur& Dienstverlening

Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022: Als gevolg van corona verordonneerde het kabinet dat de stemperiode werd uitgespreid over 3 dagen, hetgeen wederom een grotere capaciteit vergde.
De organisatie liep desalniettemin gesmeerd met de  inzet van vele ambtenaren en geëngageerde vrijwilligers. De uitslag kon al rond 22:00 openbaar gemaakt worden. De uitslag leidde tot verschuivingen tussen de deelnemende raadsfracties. 
De uitslag van de burgerpeiling van Waarstaatjegemeente, die gehouden werd in januari en februari dit jaar, laat een vrijwel gelijkblijvende score zien op de dienstverleningsindicatoren (6,6 net als gemiddelde in NL). Op één onderdeel is de score achteruitgegaan: vertrouwen in het gemeentebestuur (van 31% naar 24%).
Hoewel dit ook een landelijke trend is (vertrouwen in de overheid is historisch laag en straalt af op gemeenten), pakken we dit punt lokaal op, met concrete acties, zoals het opvolgen van de aanbeveling uit het rapport van Necker van Naem van oktober 2021 en het bestuursakkoord.

Financiën & Middelen

Vanaf 1-1-2023 wordt de herverdeling van het gemeentefonds ingevoerd. Dit gebeurd echter wel met een ingroeiscenario van € 7,50 in 2023, naar € 22,50 in 2024 en naar maximaal € 37,50. Voor Eijsden-Margraten heeft dit een positief effect op de omvang van de Algemene Uitkering. De meicirculaire zal definitief inzicht geven of we mogen rekenen op het maximale bedrag van € 37,50 in 2025.

Voor het jaar 2026 is een flinke daling van de Algemene Uitkering waar te nemen. Het rijk dient nog duidelijkheid te verschaffen over de financieringssystematiek vanaf 2026 en verder.

Als gevolg van de inflatie en toegenomen energiekosten wordt ook de gemeente geconfronteerd met stijgende energielasten van € 124.000 voor 2022.  Deze gestegen lasten worden voor 2022 incidenteel gedekt uit de loon- en prijscompensatie 2022.

In mei zijn we gestart met het project verbeteren bedrijfsvoering en is er een nulmeting uitgevoerd t.a.v. het proces Inkoop- en aanbesteding. De resultaten zullen met de organisatie worden gedeeld en o.b.v. de uitkomsten zullen verbeteracties worden benoemd. Later volgt het proces subsidies en daarna de overige bedrijfsprocessen.

Personeel

De formatie is toegenomen van 169 fte naar 181 fte. Dit heeft voornamelijk te maken met de komst van SEM (Sociale Zaken Eijsden-Margraten), het wegvallen van enkele ingehuurde medewerkers van MTB in de buitendienst (die werden ingevuld met reguliere dienstverbanden) en nieuwe taken zoals voortvloeiend uit de Wet Inburgering. De bezetting is ook gestegen, maar veel minder: van 153fte naar 155 fte. Dit betekent dat er veel vacatures zijn en dat we tijdelijke ‘gaten’in de bezetting opvullen met inhuur. Hier wreekt zich de landelijke situatie van de krappe arbeidsmarkt, die ook in Eijsden-Margraten onmiskenbaar voor steeds meer spanning zorgt in de balans tussen workload en beschikbare capaciteit. Wij zullen als werkgever moeten zorgen dat we aantrekkelijk blijven voor huidige en toekomstige medewerkers. Daar zetten we op in door medewerkers interessante uitdagingen te geven, ontwikkelmogelijkheden te bieden en een goede werksfeer te bevorderen. Voor moeilijk invulbare vacatures voldoet een oproep op de website niet meer en zetten we steeds vaker direct-search in met gespecialiseerde bureaus.
Op 13 april jl hadden we een organisatiedag in het kader van Toekomstig Eijsden-Margraten (TOEM). Na ruim 2 jaar corona en op afstand werken was deze gemeenschappelijke ontmoetingsdag een soort hernieuwde kennismaking tussen de 177 collega’s. Hopelijk hoeven we niet nog eens 2 jaar te wachten op een vervolg. Samen werken en samenwerken kan alleen met echte verbinding tussen mensen.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Wat mag het kosten? Primitief Begr.wijz. Begroting Begr.wijz. Begroting 2021
5. Bestuur & Bedrijsfvoering Begroting 2021 NW Burap 1 Na Burap 1
Saldo beleidsveld 5.1 Openbare orde en veiligheid -€ 2.187.770 € 0 -€ 2.187.770 -€ 20.000 -€ 2.207.770
Saldo beleidsveld 5.2 Identiteit & Samenwerking -€ 173.376 € 30.000 -€ 143.376 € 0 -€ 143.376
Saldo beleidsveld 5.3 Bestuur & Dienstverlening -€ 1.543.121 € 17.000 -€ 1.526.121 -€ 46.245 -€ 1.572.366
Saldo beleidsveld 5.4 Financiën & Middelen € 38.064.492 -€ 371.181 € 37.693.311 € 419.410 € 38.112.721
Saldo beleidsveld 5.5 Personeel -€ 15.011.286 -€ 72.100 -€ 15.083.386 € 0 -€ 15.083.386
Saldo beleidstaak vóór bestemming € 19.148.939 -€ 396.281 € 18.752.658 € 353.165 € 19.105.823
Mutaties reserves € 565.439 € 663.331 € 1.228.770 € 0 € 1.228.770
Saldo beleidstaak na bestemming € 19.714.378 € 267.050 € 19.981.428 € 353.165 € 20.334.593