Leeswijzer

 

In de bestuursrapportage wordt hoofdzakelijk aandacht besteed aan (verwachte) afwijkingen - zowel financieel als niet-financieel - ten opzichte van de primair vastgestelde programmabegroting.


Inleiding
In de inleiding worden de huidige belangrijkste ontwikkelingen samengevat.


Financiële recapitulatie
De bestuursrapportage begint met een overzicht te geven van de financiële consequenties van het boekjaar. In deze tabel is tevens de aansluiting weergegeven van de primitieve begroting en het nieuwe saldo als gevolg van de bestuursrapportage. 

Beleidsmatige verantwoording
Per programma wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste hoogtepunten. 
In de tabellen met  "wat gaan we ervoor doen in 2022" wordt conform de financiële verordening alleen gerapporteerd over afwijkingen. Als de beleidsvoornemens conform planning lopen wordt hierover niet gerapporteerd.
Met de reeds bekende stoplichten (indicator) wordt de voortgang aangegeven.  In het boekwerk (Pepperflow app) staat hier kwaliteit vermeld, hier wordt dus de voortgang mee bedoeld. Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk het woord kwaliteit te vervangen door voortgang. 

 

Stoplicht

Betekenis

 

Prestatie is binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd, dan wel wordt de prestatie geborgd binnen de bestaande processen.

 

Prestatie is in uitvoering en wordt naar verwachting binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.

 

Prestatie wordt of is niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.


    
Financiële afwijkingen
In de tabel van de financiële afwijkingen wordt een overzicht gegeven van eventuele bij- of aframingen op beleidsveld niveau. Onder de tabel wordt een toelichting gegeven van de bij- of aframing.


Bijlagen
In de bijlagen treft u een overzicht aan van de budgetneutrale programma overschrijdende begrotingswijziging.