Programma 3: Klimaat & Energie

3.0 Prioritair thema: Duurzaamheid

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

De opgave waar we als gemeente en samenleving voor staan betreft vanuit macro-oogpunt bezien ‘’het veilig stellen van de toekomst’’. Hierbij is minimaal vereist het aansluiten bij rijksdoelstellingen en prioriteit geven aan dat wat prioriteit vraagt, namelijk oppakken energietransitie.

Hoewel de opgaven rondom klimaat en energie een proces van jaren is, kunnen we gezien de complexiteit van de opgave niet achterover leunen. We gaan samen met de samenleving aan de slag en creëren bewustwording bij onze inwoners en ondernemers. De doelstelling is om te verbinden en samen te werken en inwoners en ondernemers in beweging brengen, waarbij zij gefaciliteerd worden door projecten die de energietransitie ondersteunen. Door middel van een interne en externe campagne zal duurzaamheid ingebed worden in de gemeente en de gemeenschap, om zo samen met alle belangrijke stakeholders te komen tot een eenduidige aanpak.

Ontwikkellijnen
Om een antwoord te geven op de opgaven komt de focus te liggen op de volgende ontwikkellijnen:

1. voorlichting en richting bepalen om doekracht en slagkracht te bewerkstelligen.
2. intern- en extern de basis leggen voor gedegen beleidsuitvoering in het kader van de Regionale Energiestrategie en de Transitievisie Warmte.
3. huidige projecten (Zorgeloos zonnepanelen, Dubbel duurzaam etc.) voortzetten en waar mogelijk versnellen.
4. prioriteiten stellen en keuzes maken voor nieuwe projecten (Duurzaamheidsloket, Educatie) en hier de benodigde kennis en kunde voor organiseren.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.01 Meerjaren uitvoeringsprogramma klimaat- en energieopgaven

Terug naar navigatie - 3.01 Meerjaren uitvoeringsprogramma klimaat- en energieopgaven

De klimaat- en energieopgaven waar we als gemeente Eijsden-Margraten voor aan de lat staan zijn complex en omvangrijk. In de komende jaren zullen stappen gezet moeten worden op meerdere fronten: (1)  creëren bewustwording en investeren in kennisoverdracht, (2) stimuleren van investeringen van gemeente en derden en (3) faciliteren om investeringen mogelijk te maken. We geven invulling aan onze klimaat- en energieopgaven.  

Wat gaan we ervoor doen in 2022?

Financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Financiële afwijkingen
3.0 Duurzaamheid
Onderwerp B/L 2022 2023 2024 2025 I/S
Mee (+) tegenvaller (-)
Autonome ontwikkelingen
Totaal - - - -
Besluiten
Meetsysteem luchtkwaliteit L € -25.200 I
Totaal € -25.200 - - -
Bijstelling bestaand beleid
Totaal - - - -
Totaal € -25.200 - - -

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Besluiten

Meetsysteem luchtkwaliteit
De verwachting was dat het meetsysteem in Q4 van 2021 aangesloten zou worden. Derhalve zouden ook de kosten hiervan drukken op 2021. Aangezien nu gebleken is dat het meet systeem pas in Q2 van 2022 kan worden aangesloten zijn de kosten in de jaarrekening 2021 vrijgevallen en dienen derhalve in 2022 de kosten te worden bijgeraamd. 

3.1 Kerntaak: afval, water en milieu

Terug naar navigatie - Omschrijving

De kwaliteit van het milieu is één van de factoren in de leefomgeving die van invloed zijn op de gezondheid van mensen. Voor de gezondheid van onze inwoners zijn ook andere factoren in onze leefomgeving belangrijk, zoals de aanwezigheid van groen, natuur en een gezonde levensstijl. De inrichting van de omgeving kan gezond gedrag uitlokken. 

Onze inwoners hebben recht op een gezonde leefomgeving in de volle breedte: lucht, water, ondergrond, licht, geluid, welzijn en veiligheid. Daarom investeren we in een leefomgeving waarin de milieucondities op orde zijn en in een robuust en duurzaam energiesysteem.

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.1.3 Zorgdragen voor toekomstbestendige watersystemen

Terug naar navigatie - 3.1.3 Zorgdragen voor toekomstbestendige watersystemen

Wij voeren samen met onze waterpartners de zorg voor de waterketen zo uit dat de volksgezondheid wordt beschermd, een goede leefomgeving wordt bevorderd en schade aan het milieu wordt voorkomen. Hiervoor bestaat een omvangrijk stelsel van voorzieningen, dat we goed beheren. Waar nodig leggen we nieuwe voorzieningen aan of verbeteren we ons huidige stelsel. We houden de kosten zo laag mogelijk en werken zo effectief mogelijk. Daardoor is onze kwestbaarheid laag en onze kwaliteit hoog.  In de rioolheffing zal het profijtbeginsel tot stand worden gebracht.

Financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Financiële afwijkingen
3.1 Afval, water en Milieu
Onderwerp B/L 2022 2023 2024 2025 I/S
Mee (+) tegenvaller (-)
Autonome ontwikkelingen
Totaal - - - -
Besluiten
Actualisatie van de Nota Bodembeheer Eijsden-Margraten L € -9.500 I
Totaal € -9.500 - - -
Bijstelling bestaand beleid
Totaal - - - -
Totaal € -9.500 - - -

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Besluiten

Actualisatie nota bodembeheer
Het gemeentelijke bodembeleid dient geactualiseerd te worden. Dit traject zullen we in gezamenlijkheid met de gemeenten Vaals, Gulpen-Wittem, Voerendaal, Valkenburg a/d Geul en Meerssen starten. De kosten voor het actualiseren van het bodembeleid bedragen € 9.500 voor de gemeente Eijsden-Margraten.

Voortgang programma 3

Terug naar navigatie - Voortgang programma 3

Duurzaamheid

Er wordt duidelijk vooruitgang geboekt met initiatieven en projecten uit het uitvoeringsprogramma. Op hoofdlijnen zijn deze gericht op kennisoverdracht naar de samenleving, het stimuleren van investeringen en het aanbieden van financiële instrumenten. 
Sinds aanvang 2022 kan elke inwoner van Eijsden-Margraten via een online webpagina advies krijgen over verduurzaming van de eigen woning of het bedrijfspand. Dit duurzaamheidsdashboard, ‘aardgasvrijchecker’ genoemd, biedt een uniek aardgasvrij-perspectief voor ieder adres in de gemeente. Ook hebben inwoners de mogelijkheid gekregen om gratis energiescans van de eigen woning te laten uitvoeren. Het resultaat hiervan wordt medio 2022 geëvalueerd.  
Als katalysator voor daadwerkelijke investeringen in de verduurzaming van Eijsden-Margraten worden de projecten PlusjeHuis en Zorgeloos Zonnepanelen gecontinueerd. Hiermee worden inwoners gestimuleerd tot en ontzorgd in het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, zoals isolatie of zonnepanelen. Ook wordt de verduurzaming bevorderd met het uitrollen in 2022 van elektrische laadinfrastructuur, in opdracht van de gemeente, door het bedrijf Vattenfall. 
Met het aanbieden van duurzaamheidsleningen helpt de gemeente inwoners om de verduurzaming van eigen woning of bedrijfspand betaalbaar en haalbaar te maken. Dit is mogelijk op grond van de gemeentelijke Verordening Duurzaamheidslening, die sinds eind 2021 in verruimde vorm van kracht is. Aanvang 2022 was reeds een totaalbedrag van circa € 5 miljoen aan duurzaamheidsleningen verstrekt. Naast reguliere lening aanvragen, worden dit jaar ook diverse maatwerkleningen behandeld. 
Alle initiatieven en projecten uit het uitvoeringsprogramma passen in het kader van vastgesteld beleid. De vigerende beleidskaders zijn: Regionale Energiestrategie (RES) 1.0, Transitievisie Warmte, Afvalstoffenverordening, Grondstoffenplan en Verordening Duurzaamheidslening. Zowel de Afvalstoffenverordening alsook het Grondstoffenplan heeft de gemeenteraad recent vastgesteld (Q1-2022). Hieraan wordt inmiddels uitvoering gegeven, waarbij de gemeente medio 2022 door RD4 wordt voorzien van ondergrondse afvalcontainers.   
Naar aanleiding van en als vervolg op eerder vastgesteld beleid, wordt gewerkt aan het opstellen van de RES 2.0 en het opstellen van een uitvoeringsprogramma Transitievisie Warmte. In het kader van het thema klimaatverandering, wordt onder meer een Waterplan 2023-2027 voorbereid en een uitvoeringsprogramma Hitte en Droogte. De grensoverschrijdende geluidsoverlast en luchtvervuiling worden in regionaal verband gevolgd en aangepakt. Onderdeel hiervan is, dat in Q2-2022 binnen onze gemeente concrete metingen van de luchtkwaliteit starten.  

Afval, water en milieu

Op 15-02-2022 heeft de raad de Afvalstoffenverordening 2022 vastgesteld inclusief flankerend beleid.  Onderdeel hiervan is het afbouwen van de dienstverlening / ophaalfrequentie huishoudelijk restafval van 2-wekelijks naar 4-wekelijks, volgens planning in het tweede kwartaal van 2022 en het voorzien in een aanvullende voorziening op grond van flankerend beleid. 

Onder flankerend beleid valt het ondersteunend beleid dat ongewenste effecten van het hoofdbeleid moet voorkomen of verminderen. Het flankerend beleid is een bevoegdheid van het college. Naar analogie van dit beleid in de overige Rd4-gemeenten is ervoor gekozen om voor de inwoners in de dorpskernen - op locaties die geen overlast veroorzaken voor direct aanwonenden - een extra mogelijkheid te creëren om huishoudelijk restafval ook via een ondergrondse container aan te bieden. De planning vanuit Rd4 is om de ondergrondse containers op 1 juli operationeel te hebben. De 8 locaties worden ingezet als een soort pilot, waar we na een jaar het gebruik kunnen evalueren en beoordelen of deze voldoende zijn of dat containers verplaatst of bijgeplaatst moeten worden. 

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Wat mag het kosten? Primitief Begr.wijz. Begroting Begr.wijz. Begroting 2022
3. Klimaat & Energie Begroting 2022 NW Burap 1 Na Burap 1
Saldo beleidsveld 3.0 Prioritair thema Duurzaamheid -€ 151.500 € 0 -€ 151.500 -€ 25.200 -€ 176.700
Saldo beleidsveld 3.1 Afval, water en milieu € 224.488 -€ 19.250 € 205.238 -€ 9.500 € 195.738
Saldo beleidstaak vóór bestemming € 72.988 -€ 19.250 € 53.738 -€ 34.700 € 19.038
Mutaties reserves € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Saldo beleidstaak na bestemming € 72.988 -€ 19.250 € 53.738 -€ 34.700 € 19.038