Programma 4: Wonen & Mobiliteit

4.0 Prioritair thema: Wonen

Terug naar navigatie - Omschrijving

We streven in Eijsden-Margraten naar een duurzame woningvoorraad en woonomgeving die aansluit bij de behoeften in de kernen . Gemeentebreed wordt  met name ingezet wordt op passende woningen voor zowel starters als senioren. Hierdoor willen we de doorstroming bevorderen. Inwoners wonen in een gezonde, veilige en prettige woon- en leefomgeving, waarbij duurzaamheid en kwaliteit belangrijke uitgangspunten zijn. Hierbij heeft de herbestemming en transformatie van bestaande (leegstaande) gebouwen onze bijzondere aandacht.

Rondom het programma Wonen staat de gemeente Eijsden-Margraten voor een aantal opgaven:

  • Bouwopgave: op grond van demografische ontwikkelingen heeft de gemeente Eijsden-Margraten (01.01.2019) een bouwopgave van ca. 630 nog te realiseren woningen.
  • Duurzaamheidsopgave: het verduurzamen van bestaand en nieuw vastgoed.
  • Leegstandsproblematiek: het herinvullen dan wel herbestemmen van vrijkomende agrarische bebouwing c.q. grootschalige complexen.
  • Huisvesting bijzondere doelgroepen (statushouders en zorgvragers zoals woonurgenten, gehandicapten en ggz-patiënten).
  • Aanbieden nieuwe zorgconcepten als aanzet voor nieuwe zorgtransformatie gericht op zorginclusieve kernen

Ontwikkellijnen
Om een antwoord te geven op de woonopgaven komt de focus te liggen op een zestal ontwikkellijnen. Centraal hierin staat dat er in de kernen gebouwd wordt naar behoefte. Dit wordt gerealiseerd middels afbouw van lopende uitbreidingsbouwplannen, realisatie van inbreidingslocaties, het verbeteren van de bestaande woningvoorraad en transformatie/herinvulling van leegstand (agrarische) bedrijfspanden en rijksmonumenten. Initiatieven die ontwikkeld worden dienen bij te dragen aan de kwaliteit van leven die past bij de gemeente Eijsden-Margraten, waarbij de woonomgeving en het leefklimaat versterkt wordt. Dit betekent dat woningbouwplannen kwalitatief en kwantitatief afgestemd worden op de lokale woonbehoefte en bijdragen aan het versterken van de omgeving en identiteit van Eijsden-Margraten; het landschappelijke en groene karakter versterken, ruimte bieden voor bewegen en ontmoeten, inpassen duurzaamheidsvraagstuk en incorporeren gezond leefklimaat vanuit de doelstellingen van het thema lifestyle.

1. Woningbouw voor starters: het aanbod van koopwoningen voor starters verhogen en voor de doelgroep behouden.
2. Doorstroming bevorderen: door woningen voor ouderen te realiseren wordt de doorstroming bevorderd en wordt er ruimte gecreëerd voor huisvesting van (jonge) gezinnen).
3. Langer thuis wonen stimuleren: faciliteiten bieden om de woningen voor deze doelgroep levensloopbestendig te maken, maar zodanig dat deze vervolgens ook aantrekkelijk blijven voor nieuwe bewoners. Indien langer thuis wonen niet meer mogelijk is dienen er geclusterde woonzorgvormen beschikbaar te zijn waarin de doelgroep gehuisvest kan worden.
4. Huisvesten bijzondere doelgroepen: het realiseren van voldoende kwalitatief aanbod van betaalbare huurwoningen voor de bijzondere doelgroepen, zoals statushouders waar nodig woonurgenten en mogelijk via bijzondere (tijdelijke) huisvestingsvormen.
5. Verduurzaming bestaande en nieuwe woningvoorraad: via het duurzaamheidsprogramma op stimulerende en faciliterende wijze en waar mogelijk op sturende wijze invulling geven aan het verduurzamen van de woningvoorraad.
6. Leefbare kernen: het kwalitatief hoge woon- en leefklimaat wordt in stand gehouden waarbij passende wooninitiatieven zo veel mogelijk worden gefaciliteerd.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4.01 Realiseren woningbouwplannen

Terug naar navigatie - 4.01 Realiseren woningbouwplannen

Om de woonopgave vanuit de vastgestelde woonvisie te realiseren, zullen de bestaande bouwplannen worden afgerond en worden nieuwe bouwplannen geïnitieerd en gefaciliteerd. In de planontwikkelingsfase en de initiatieffase van de voorziene reguliere bouwplannen wordt actief gestuurd op de realisatie van starterswoningen, levensloopbestendige woningen en woningen voor bijzondere doelgroepen.

Wat gaan we ervoor doen in 2022?

4.02 Transformeren woningmarkt

Terug naar navigatie - 4.02 Transformeren woningmarkt

Om er voor zorg te dragen dat de bestaande woningvoorraad blijft aansluiten bij de veranderende woonbehoeften van onze inwoners, zowel in functionele zin als in energetische zin, wordt naast het realiseren van nieuwe woningbouwplannen ook ingezet op het transformeren van de bestaande woningvoorraad. 

Wat gaan we ervoor doen in 2022?

4.03 Herinvullen van leegstand en leegkomende gebouwen

Terug naar navigatie - 4.03 Herinvullen van leegstand en leegkomende gebouwen

Leegstaand vastgoed heeft een negatief effect op de leefbaarheid en leefomgeving. In onze gemeente is bovendien nog behoefte aan extra woonruimte. Omvormen van leegstaand en leegkomend vastgoed kan een oplossing bieden, hetgeen extra aandacht krijgt binnen het prioritaire thema Wonen. 

Wat gaan we ervoor doen in 2022?

4.04 Afspraken met partners in de woningmarkt

Terug naar navigatie - 4.04 Afspraken met partners in de woningmarkt

Samen met onze inwoners, maatschappelijke partners en ontwikkelende partijen wordt invulling gegeven aan de woonopgaven. Een bijzondere rol in deze is weggelegd voor woningcorporaties voor wat betreft het bijdragen aan het realiseren van de doelen van de gemeentelijke woonvisie, zowel voor wat betreft het realiseren en aanbieden van passende betaalbare huisvesting in de huursector alsmede voor wat betreft het mede-investeren in de leefbaarheid en de opgaven op het gebied van duurzaamheid. 

Wat gaan we ervoor doen in 2022?

4.05 Stimuleringsmaatregelen voor starters

Terug naar navigatie - 4.05 Stimuleringsmaatregelen voor starters

Voor starters op de woningmarkt (zowel koop als huur) is de woningvoorraad in Eijsden-Margraten beperkt bereikbaar; een beperkt aanbod van betaalbare woningen. Uitgaande van de doelstelling om de dorpskernen aantrekkelijk te houden voor de vestiging van starters en dus starters meer mogelijkheden te bieden op de woningmarkt in Eijsden-Margraten, wordt ingezet op het aanbieden van stimuleringsmaatregelen specifiek bestemd voor starters. 

Wat gaan we ervoor doen in 2022?

4.1 Kerntaak: Mobiliteit & verkeer

Terug naar navigatie - Omschrijving

Mobiliteit maakt een belangrijk onderdeel uit van het dagelijkse leven: om te werken, voor sociale contacten, voor recreatie en ontspanning. Naast het behoud van een goed dekkend OV-netwerk, liggen binnen de gemeente Eijsden-Margraten uitdagingen rondom het verbeteren van de verbindingen tussen de kernen, met name op het gebied van het openbaar vervoer. De wegen zijn structureel goed onderhouden, waardoor de kernen en de lokale/regionale voorzieningen goed bereikbaar zijn.

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Financiële afwijkingen
4.1 Mobiliteit en Verkeer
Onderwerp B/L 2022 2023 2024 2025 I/S
Mee (+) tegenvaller (-)
Autonome ontwikkelingen
Totaal - - - -
Besluiten
Bijdrage Gebiedsaanpak Smart Mobility Zuid Limburg 2022-2025 L € -28.000 € -28.000 € -28.000 € -28.000 S
Kapitaallasten verhoging MIP wegen € -42.600 € -42.600 € -42.600 S
Inzet reserve tbv MIP wegen € 26.000 € 26.000 € 26.000
Totaal € -28.000 € -44.600 € -44.600 € -44.600
Bijstelling bestaand beleid
Totaal - - - -
Totaal € -28.000 € -44.600 € -44.600 € -44.600

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Besluiten

Gebiedsaanpak Smart Mobility Zuid-Limburg
In de Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg is vastgesteld dat de gezamenlijke ambitie van gemeenten en provincie is om in samenhang te werken aan het verbeteren van de economische agglomeratiekracht van Zuid-Limburg, een inclusieve en gezonde samenleving en het stimuleren van slimme, veilige en schone mobiliteit. De mobiliteitsvisie bevat 10 thema’s met in totaal 34 deelopgaven voor de samenwerking. Gemeenten kunnen deze thema’s niet individueel oppakken. Samenwerken op regionaal niveau is efficiënt en effectief: we bundelen krachten, verdelen taken, ontzorgen gemeenten en maken een vuist naar het Rijk voor cofinanciering om onze ambities te realiseren. In het BRMO (bestuurlijk Regionaal Mobiliteitsoverleg) van januari 2022 is besloten dat gemeenten en provincie in 2022 beginnen met de uitvoering van de uitgewerkte Gebiedsaanpak Smart Mobility. Daarnaast werken wij de overige thema’s van de Mobiliteitsvisie verder uit in de Mobiliteitsagenda. Het kernteam van de Mobiliteitsvisie (samenwerking RMO coördinatoren, aantal gemeenten en provincie) coördineert deze activiteiten; de uitvoering van de Gebiedsaanpak Smart Mobility wordt belegd bij Zuid-Limburg Bereikbaar. De participatie van onze gemeente aan Smart Mobility Zuid-Limburg kost € 28.000.

Kapitaallasten verhoging MIP wegen en inzet reserve
In de raadsvergadering van 15 februari heeft u het meerjareninvesteringsplan wegen vastgesteld. Een en ander na een amendement van de behandeling van de begroting 2022. Op basis van het nieuw vastgestelde MIP en de bij de begroting 2022 hiervoor gevormde reserve dienen thans de hieruit voortvloeiende kapitaallasten te worden bijgeraamd.

4.2 Kerntaak: Vastgoed

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4.2.1 Afstoten en verduurzamen gemeentelijk vastgoed

Terug naar navigatie - 4.2.1 Afstoten en verduurzamen gemeentelijk vastgoed

De gemeente streeft naar kwalitatieve accommodaties die optimaal gebruikt worden. Beheer van vastgoed is geen corebusiness van de gemeente. Daarbij komt dat de komende tijd vastgoed verder verduurzaamd dient te worden, waarmee naar verwachting grote investeringen gemoeid zullen zijn. 

Wat gaan we ervoor doen in 2022?

Financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Financiële afwijkingen
4.2 Vastgoed
Onderwerp B/L 2022 2023 2024 2025 I/S
Mee (+) tegenvaller (-)
Autonome ontwikkelingen
Totaal - - - -
Besluiten
Verhuur Kerkweg 2 Eijsden B € 2.782 € 2.782 € 2.782 € 2.782 S
Totaal € 2.782 € 2.782 € 2.782 € 2.782
Bijstelling bestaand beleid
Totaal - - - -
Totaal € 2.782 € 2.782 € 2.782 € 2.782

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Besluiten

Verhuur Kerkweg 2 Eijsden
De accommodatie Kerkweg 2 zal in eigendom worden behouden. De verdere ingebruikname van de voormalige accommodatie van van Oranje Boys dient nog geformaliseerd te worden. De verwachte huuropbrengst bedraagt € 2.782 per jaar.

4.3 Kerntaak: Omgevingsvisie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4.3.1 Zorg dragen voor een vloeiende implementatie omgevingswet

Terug naar navigatie - 4.3.1 Zorg dragen voor een vloeiende implementatie omgevingswet

De implementatie conform de wettelijke kaders, de voorgeschreven termijnen, de beschikbare financiële middelen en de ambities van Eijsden-Margraten ( anders durven doen, ruimte voor initiatief)  te laten verlopen.
Zodoende dat integraal kan worden ingespeeld op de mogelijkheden die de nieuw wet ons biedt. Concreet voor de fysieke leefomgeving: van toelatingsplanologie naar uitnodigingsplanologie, denken in mogelijkheden en kansen. Ja mits, in plaats van nee tenzij.

Wat gaan we ervoor doen in 2022?

Financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Financiële afwijkingen
4.3 Omgevingsvisie
Onderwerp B/L 2022 2023 2024 2025 I/S
Mee (+) tegenvaller (-)
Autonome ontwikkelingen
Totaal - - - -
Besluiten
Positieve resultaat van de GR het Gegevenshuis. B € 10.582 I
Totaal € 10.582 - - -
Bijstelling bestaand beleid
Totaal - - - -
Totaal € 10.582 € 0 € 0 € 0

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Besluiten

Positief resultaat GR Gegevenshuis
De jaarrekening 2021 van het Gegevenshuis sluit met een positief resultaat van € 261.542. Van het resultaat wordt € 108.935 gestort in een bestemmingsreserve 'gevolgen CAO-akkoord 2021-2022' bedoeld voor het in 2022 uitbetalen van de incidentele uitkering op basis van het akkoord en de loonsverhoging over 2021. Het restant batig saldo wordt teruggestort aan de deelnemers (€ 152.607). Voor onze gemeente betekent dit een restitutie van € 10.582.

Voortgang programma 4

Terug naar navigatie - Voortgang programma 4

Wonen

In 2022 wordt verdere uitvoering gegeven aan de gemeentelijke bouwplannen Karreweg fase II te Sint Geertruid en Mheerderweg Noord te Banholt. De bouwplannen Sprinkstraat te Margraten alsmede Kampweg te Gronsveld zijn in aanbouw. Met het bouw plan  Europapark te Gronsveld wordt gestart. Voor het plan Bloesemgaard wordt de procedure tot wijziging van het bestemmingsplan opgestart. Vervolgens kunnen op basis hiervan de omgevingsvergunningen worden verleend en kan een aanvang gemaakt worden met start bouw. 

Daarnaast wordt prioriteit gegeven aan de ontwikkeling van woningbouw in Mheer en Oost-Maarland. Hiertoe is in februari jl. de bescherming inzake de Wet voorkeursrecht gemeenten gelegd op de benodigde percelen. Herontwikkeling van de kloosters in Rijckholt, Eijsden en Eckelrade wordt verder voorbereid. Een transformatie van de locatie Bredeweg te Banholt wordt eveneens voorbereid. 

Tevens wordt in het licht van de visie Middenterras de gebiedsontwikkeling ''de Poort van het Heuvelland'' verder voortgezet. Het project vergt meer voorbereidingstijd, dan aanvankelijk geraamd, mede in verband met afstemming provincie/ gemeente Maastricht en overige stakeholders. Vaststelling door de raad in juli 2022 is niet realiseerbaar gebleken. 

In het licht van gebiedsontwikkeling zullen ook verkenningen uitgevoerd worden rondom de herontwikkeling van het centrumgebied Cadier & Keer en de stationsomgeving Eijsden.

Ook wordt ingezet op het verlenen van medewerking aan ruimtelijke en volkshuisvestelijk gewenste woningbouwplannen die worden ontvangen, passend binnen het woningbouwprogramma.

Mobiliteit & verkeer

Smart Mobility is onderdeel van de Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg waarin provincie en gemeenten o.a. samenwerken aan het stimuleren van slimme, veilige en schone mobiliteit. 
In het BRMO (bestuurlijk Regionaal Mobiliteitsoverleg) van januari 2022 is besloten dat gemeenten en provincie in 2022 beginnen met de uitvoering van de uitgewerkte gebiedsaanpak. De uitvoering wordt belegd bij Zuid-Limburg Bereikbaar. 

Vastgoed

Het huidige bezit wordt gezien als de kernportefeuille.  Beleid en uitvoering verlopen volgens plan en planning.

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is wederom voor de zoveelste keer uitgesteld naar 1-1-2023. Financieel betekent dat we over 2022 hogere leges mogen verwachten. Dit gaat echter ook gepaard met hogere personeelslasten. Per saldo ramen we deze effecten als saldo neutraal. 

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Wat mag het kosten? Primitief Begr.wijz. Begroting Begr.wijz. Begroting 2022
4. Wonen & Mobiliteit Begroting 2022 NW Burap 1 Na Burap 1
Saldo beleidsveld 4.0 Prioritair thema Wonen -€ 40.214 -€ 40.000 -€ 80.214 € 0 -€ 80.214
Saldo beleidsveld 4.1 Mobiliteit & Verkeer -€ 1.953.065 -€ 110.000 -€ 2.063.065 -€ 28.000 -€ 2.091.065
Saldo beleidsveld 4.2 Vastgoed -€ 2.227.226 -€ 93.456 -€ 2.320.682 € 2.782 -€ 2.317.900
Saldo beleidsveld 4.3 Omgevingsvisie € 34.987 € 0 € 34.987 € 10.582 € 45.569
Saldo beleidstaak vóór bestemming -€ 4.185.518 -€ 243.456 -€ 4.428.974 -€ 14.636 -€ 4.443.610
Mutaties reserves € 0 € 144.400 € 144.400 € 0 € 144.400
Saldo beleidstaak na bestemming -€ 4.185.518 -€ 99.056 -€ 4.284.574 -€ 14.636 -€ 4.299.210